1000 Names of Sri Bala – Sahasranamavali Stotram in Kannada

॥ Balasahasranamavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಬಾಲಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 3 ॥
ಶೌನಕ ಉವಾಚ –
ಕೈಲಾಸಶಿಖರೇ ರಮ್ಯೇ ನಾನಾಪುಯ್ಷ್ಪೋಪಶೋಭಿತೇ ।
ಕಲ್ಪಪಾದಪಮಧ್ಯಸ್ಥೇ ಗನ್ಧರ್ವಗಣಸೇವಿತೇ ॥ 1 ॥

ಮಣಿಮಂಡಪಮಧ್ಯಸ್ಥೇ ನಾನಾರತ್ನೋಪಶೋಭಿತೇ ।
ತಂ ಕದಾಚಿತ್ ಸುಖಾಸೀನಂ ಭಗವನ್ತಂ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ ॥ 2 ॥

ಕಪಾಲಖಟ್ವಾಂಗಧರಂ ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಕೃತಶೇಖರಮ್ ।
ತ್ರಿಶೂಲಡಮರುಧರಂ ಮಹಾವೃಷಭವಾಹನಮ್ ॥ 3 ॥

ಜಟಾಜೂಟಧರಂ ದೇವಂ ವಾಸುಕಿಕಂಠಭೂಷಣಮ್ ।
ವಿಭೂತಿಭೂಷಣಂ ದೇವಂ ನೀಲಕಂಠಂ ತ್ರಿಲೋಚನಮ್ ॥ 4 ॥

ದ್ವೀಪಿಚರ್ಮಪರೀಧಾನಂ ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸನ್ನಿಭಮ್ ।
ಸಹಸ್ರಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಂ ಗಿರಿಜಾರ್ಧಾಂಗಭೂಷಣಮ್ ॥ 5 ॥

ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ನಾಥಂ ಕಾರಣಂ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣಮ್ ।
ಕೃತಾಂಜಲಿಪುಟೋ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾಹ ತಂ ಶಿಖಿವಾಹನಃ ॥ 6 ॥

ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಉವಾಚ –
ದೇವದೇವ ಮಹಾದೇವ ! ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತಕಾರಕ ! ।
ತ್ವಂ ಗತಿಃ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ತ್ವಂ ಗತಿಃ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಮ್ ॥ 7 ॥

ತ್ವಂ ಗತಿಃ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ತ್ವಂ ಗತಿರ್ವಿಭೋ ! ।
ತ್ವಮೇವ ಜಗದಾಧಾರಸ್ತ್ವಮೇವ ವಿಶ್ವಕಾರಣಮ್ ॥ 8 ॥

ತ್ವಮೇವ ಪೂಜ್ಯಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ತ್ವದನ್ಯೋ ನಾಸ್ತಿ ಮೇ ಗತಿಃ ।
ಕಿಂ ಗುಹ್ಯಂ ಪರಮಂ ಲೋಕೇ ಕಿಮೇಕಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮ್ ॥ 9 ॥

ಕಿಮೇಕಂ ಪರಮಂ ಸೃಷ್ಟಿಃ ಕಿಂ ಭೌಮೈಶ್ವರ್ಯಮೋಕ್ಷದಮ್ ।
ವಿನಾ ತೀರ್ಥೇನ ತಪಸಾ ವಿನಾ ವೇದೈರ್ವಿನಾ ಮಖೈಃ ॥ 10 ॥

ವಿನಾ ಜಾಪ್ಯೇನ ಧ್ಯಾನೇನ ಕಥಂ ಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಕಸ್ಮಾದುತ್ಪದ್ಯತೇ ಸೃಷ್ಟಿಃ ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚ ವಿಲಯೋ ಭವೇತ್ ॥ 11 ॥

ಕಸ್ಮಾದುತ್ತೀರ್ಯತೇ ದೇವ ! ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಸಂಕಟಾತ್ ।
ತದಹಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಕಥಯಸ್ವ ಮಹೇಶ್ವರ ! ॥ 12 ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ –
ಸಾಧು ಸಾಧು ತ್ವಯಾ ಪೃಷ್ಟೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ಪಾರ್ವತೀನನ್ದನ ! ।
ಅಸ್ತಿ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಪುತ್ರ ! ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮ್ಯಸಂಶಯಮ್ ॥ 13 ॥

ಸತ್ತ್ವಂ ರಜಸ್ತಮಶ್ಚೈವ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾದಯಃ ।
ಯೇ ಚಾನ್ಯೇ ಬಹವೋ ಭೂತಾಃ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಕೃತಿಸಮ್ಭವಾಃ ॥ 14 ॥

ಸೈವ ದೇವೀ ಪರಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ।
ಸೈವ ಸಂಹರತೇ ವಿಶ್ವಂ ಜಗದೇತಚ್ಚರಾಚರಮ್ ॥ 15 ॥

ಆಧಾರಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಸೈವ ರೋಗಾರ್ತಿಹಾರಿಣೀ ।
ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಃ ಕ್ರಿಯಾರೂಪಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 16 ॥

ತ್ರಿಧಾ ಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪೇಣ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿವಿನಾಶಿನೀ ।
ಸೃಜತಿ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೇಣ ವಿಷ್ಣುರೂಪೇಣ ರಕ್ಷತಿ ॥ 17 ॥

ಹರತೇ ರುದ್ರರೂಪೇಣ ಜಗದೇತಚ್ಚರಾಚರಮ್ ।
ಯಸ್ಯ ಯೋನೌ ಜಗತ್ಸರ್ವಮದ್ಯಾಪಿ ವರ್ತತೇಽಖಿಲಮ್ ॥ 18 ॥

ಯಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಲೀಯತೇ ಚಾನ್ತೇ ಯಸ್ಯಾಂ ಚ ಜಾಯತೇ ಪುನಃ ।
ಯಾಂ ಸಮಾರಾಧ್ಯ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಪದಮುತ್ತಮಮ್ ।
ತಸ್ಯಾ ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ತೇ ಕಥಯಾಮಿ ಶೃಣುಷ್ವ ತತ್ ॥ 19 ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬಾಲಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ, ಭಗವಾನ್ ದಕ್ಷಿಣಾಮುರ್ತಿರ್ವಾಮದೇವಃ ಋಷಿಃ,
ಗಾಯತ್ರೀ ಛನ್ದಃ, ಪ್ರಕಟಗುಪ್ತಗುಪ್ತತರಸಮ್ಪ್ರದಾಯ ಕುಲಕೌಲೋತ್ತೀರ್ಣಾನಿಗರ್ಭರಹಸ್ಯಾತಿರಹಸ್ಯ
ಪರಾಪರರಹಸ್ಯಾ ಚಿನ್ತ್ಯಾ ವರ್ತಿನೀ ಬಾಲಾ ದೇವತಾ ।
ಆಂ ಬೀಜಂ, ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಮ್, ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಪಾರಾಯಣೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಧ್ಯಾನಂ
ಆಧಾರೇ ತರುಣಾರ್ಕಬಿಮ್ಬಸದೃಶಂ ಹೇಮಪ್ರಭಂ ವಾಗ್ಭವಂ
ಬೀಜಂ ಮಾನ್ಮಥಮಿನ್ದ್ರಗೋಪಸದೃಶಂ ಹೃತ್ಪಂಕಜೇ ಸಂಸ್ಥಿತಮ್ ।
ಚಕ್ರಂ ಭಾಲಮಯಂ ಶಶಾಂಕರುಚಿರಂ ಬೀಜಂ ತು ತಾರ್ತೀಯಕಂ
ಯೇ ಧ್ಯಾಯನ್ತಿ ಪದತ್ರಯಂ ತವ ಶಿವೇ ತೇ ಯಾನ್ತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂ ಗತಿಮ್ ॥

ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಮಲಾ ಕಾಲೀ ಕರಾಲೀ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷಾ ಕಾಮದಾ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮನಾ ಕಾಮಚಾರಿಣೀ ॥ 22 ॥

ಕೌಮಾರೀ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿಃ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನೀ ।
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕಲಾಧಾರಾ ಕೌಮುದೀ ಕಮಲಪ್ರಿಯಾ ॥ 23 ॥

ಕೀರ್ತಿದಾ ಬುದ್ಧಿದಾ ಮೇಧಾ ನೀತಿಜ್ಞಾ ನೀತಿವತ್ಸಲಾ ।
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾತೇಜಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ 24 ॥

ಮಹಾಮೋಹಾನ್ಧಕಾರಘ್ನೀ ಮಹಾಮೋಕ್ಷಪ್ರದಯಿನೀ ।
ಮಹಾದಾರಿದ್ರ್ಯರಾಶಿಘ್ನೀ ಮಹಾಶತ್ರುವಿಮರ್ದಿನೀ ॥ 26 ॥

ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾಜ್ಯೋತಿರ್ಮಹಾಸುರವಿಮರ್ದಿನೀ ।
ಮಹಾಕಾಯಾ ಮಹಾಬೀಜಾ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನೀ ॥ 27 ॥

ಮಹಾಮಖಾ ಮನ್ತ್ರಮಯೀ ಮಣಿಪುರನಿವಾಸಿನೀ ।
ಮಾನಸೀ ಮಾನದಾ ಮಾನ್ಯಾ ಮನಶ್ಚಕ್ಷುರಗೋಚರಾ ॥ 28 ॥

ಗಣಮಾತಾ ಚ ಗಾಯತ್ರೀ ಗಣಗನ್ಧರ್ವಸೇವಿತಾ ।
ಗಿರಿಜಾ ಗಿರಿಶಾ ಸಾಧ್ವೀ ಗಿರಿಸೂರ್ಗಿರಿಸಮ್ಭವಾ ॥ 29 ॥

ಚಂಡೇಶ್ವರೀ ಚನ್ದ್ರರೂಪಾ ಪ್ರಚಂಡಾ ಚಂಡಮಾಲಿನೀ ।
ಚರ್ಚಿಕಾ ಚರ್ಚಿತಾಕಾರಾ ಚಂಡಿಕಾ ಚಾರುರೂಪಿಣೀ ॥ 30 ॥

ಯಜ್ಞೇಶ್ವರೀ ಯಜ್ಞರೂಪಾ ಜಪಯಜ್ಞಪರಾಯಣಾ ।
ಯಜ್ಞಮಾತಾ ಯಜ್ಞಗೋಪ್ತ್ರೀ ಯಜ್ಞೇಶೀ ಯಜ್ಞಸಮ್ಭವಾ ॥ 31 ॥

ಯಜ್ಞಸಿದ್ಧಿಃ ಕ್ರಿಯಾಸಿದ್ಧಿರ್ಯಜ್ಞಾಂಗೀ ಯಜ್ಞರಕ್ಷಕಾ ।
ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾ ಯಜ್ಞರೂಪಾ ಯಾಜ್ಞೀ ಯಜ್ಞಕೃಪಾಲಯಾ ॥ 32 ॥

ಜಾಲನ್ಧರೀ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಜಾತವೇದಾ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಾ ।
ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾ ಜಿತಕ್ರೋಧಾ ಜನನೀ ಜನ್ಮದಾಯಿನೀ ॥ 33 ॥

ಗಂಗಾ ಗೋದಾವರೀ ಗೌರೀ ಗೌತಭೀ ಚ ಶತಹ್ರದಾ ।
ಘುರ್ಘುರಾ ವೇದಗರ್ಭಾ ಚ ರೇವಿಕಾ ಕರಸಮ್ಭವಾ ॥ 34 ॥

ಸಿನ್ಧುರ್ಮನ್ದಾಕಿನೀ ಕ್ಷಿಪ್ರಾ ಯಮುನಾ ಚ ಸರಸ್ವತೀ ।
ಚನ್ದ್ರಭಾಗಾ ವಿಪಾಶಾ ಚ ಗಂಡಕೀ ವಿನ್ಧ್ಯವಾಸಿನೀ ॥ 35 ॥

ನರ್ಮದಾ ಕಹ್ನಕಾವೇರೀ ವೇತ್ರವತ್ಯಾ ಚ ಕೌಶಿಕೀ ।
ಮಹೋನತನಯಾ ಚೈವ ಅಹಲ್ಯಾ ಚಮ್ಪಕಾವತೀ ॥ 36 ॥

ಅಯೋಧ್ಯಾ ಮಥುರಾ ಮಾಯಾ ಕಾಶೀ ಕಾಂಚೀ ಅವನ್ತಿಕಾ ।
ದ್ವಾರಾವತೀ ಚ ತೀರ್ಥೇಶೀ ಮಹಾಕಿಲ್ವಿಷನಾಶಿನೀ ॥ 37 ॥

ಪದ್ಮಿನೀ ಪದ್ಮಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಪದ್ಮಕಿಂಜಲ್ಕವಾಸಿನೀ ।
ಪದ್ಮವಕ್ತ್ರಾ ಚ ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಪದ್ಮಸ್ಥಾ ಪದ್ಮಸಮ್ಭವಾ ॥ 38 ॥

ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಕುಂಡಲೀ ಧಾತ್ರೀ ಹೃತ್ಪದ್ಮಥಾ ಸುಲೋಚನಾ ।
ಶ್ರೀಂಕಾರೀ ಭೂಷಣಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕ್ಲೀಂಕಾರೀ ಕ್ಲೇಶನಾಶಿನೀ ॥ 39 ॥

ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಹರೇರ್ಮೂರ್ತಿರ್ಹರಿನೇತ್ರಕೃತಾಲಯಾ ।
ಹರಿವಕ್ತ್ರೋದ್ಭವಾ ಶಾನ್ತಾ ಹರಿವಕ್ಷಃಸ್ಥಿತಾಲಯಾ ॥ 40 ॥

ವೈಷ್ಣವೀ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾ ಚ ವಿಷ್ಣುಮಾತೃಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ವಿಶಾಲನಯನೋಜ್ಜ್ವಲಾ ॥ 41 ॥

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ಚ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವೇಶೀ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ಶಿವಾಧಾರಾ ಶಿವನಾಥಾ ಶಿವಪ್ರಿಯಾ ॥ 42 ॥

ಶಿವಮಾತಾ ಶಿವಾಕ್ಷೀ ಚ ಶಿವದಾ ಶಿವರೂಪಿಣೀ ।
ಭವೇಶ್ವರೀ ಭವಾರಾಧ್ಯಾ ಭವೇಶೀ ಭವನಾಯಿಕಾ ॥ 43 ॥

ಭವಮಾತಾ ಭವಾಗಮ್ಯಾ ಭವಕಂಟಕನಾಶಿನೀ ।
ಭವಪ್ರಿಯಾ ಭವಾನನ್ದಾ ಭವಾನೀ ಭವಮೋಚಿನೀ ॥ 44 ॥

ಗೀತಿರ್ವರೇಣ್ಯಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೀ ।
ಬ್ರಹ್ಮೇಶೀ ಬ್ರಹ್ಮದಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀ ॥ 45 ॥

ದುರ್ಗಸ್ಥಾ ದುರ್ಗರೂಪಾ ಚ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾರ್ತಿನಾಶಿನೀ ।
ತ್ರಯೀದಾ ಬ್ರಹ್ಮದಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀ ॥ 46 ॥

ತ್ವಕ್ಸ್ಥಾ ತಥಾ ಚ ತ್ವಗ್ರೂಪಾ ತ್ವಗ್ಗಾ ತ್ವಗಾರ್ತಿಹಾರಿಣೀ ।
ಸ್ವಗಮಾ ನಿರ್ಗಮಾ ದಾತ್ರೀ ದಾಯಾ ದೋಗ್ಧ್ರೀ ದುರಾಪಹಾ ॥ 47 ॥

ದೂರಘ್ನೀ ಚ ದುರಾರಾಧ್ಯಾ ದೂರದುಷ್ಕೃತನಾಶಿನೀ ।
ಪಂಚಸ್ಥಾ ಪಂಚಮೀ ಪೂರ್ಣಾ ಪೂರ್ಣಾಪೀಠ ನಿವಾಸಿನೀ ॥ 48 ॥

ಸತ್ತ್ವಸ್ಥಾ ಸತ್ತ್ವರೂಪಾ ಚ ಸತ್ತ್ವದಾ ಸತ್ತ್ವಸಮ್ಭವಾ ।
ರಜಃಸ್ಥಾ ಚ ರಜೋತೂಪಾ ರಜೋಗುಣಸಮುದ್ಭವಾ ॥ 49 ॥

ತಾಮಸೀ ಚ ತಮೋರೂಪಾ ತಾಮಸೀ ತಮಸಃ ಪ್ರಿಯಾ ।
ತಮೋಗುಣಸಮುದ್ಭೂತಾ ಸಾತ್ತ್ವಿಕೀ ರಾಜಸೀ ತಮೀ ॥ 50 ॥

ಕಲಾ ಕಾಷ್ಠಾ ನಿಮೇಷಾ ಚ ಸ್ವಕೃತಾ ತದನನ್ತರಾ ।
ಅರ್ಧಮಾಸಾ ಚ ಮಾಸಾ ಚ ಸಂವತ್ಸರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 51 ॥

ಯುಗಸ್ಥಾ ಯುಗರೂಪಾ ಚ ಕಲ್ಪಸ್ಥಾ ಕಲ್ಪರೂಪಿಣೀ ।
ನಾನಾರತ್ನವಿಚಿತ್ರಾಂಗೀ ನಾನಾಭರಣಮಂಡಿತಾ ॥ 52 ॥

ವಿಶ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ವಿಶ್ವಮಾತಾ ವಿಶ್ವಪಾಶಾ ವಿಧಾಯಿನೀ ।
ವಿಶ್ವಾಸಕಾರಿಣೀ ವಿಶ್ವಾ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿರ್ವಿಚಕ್ಷಣಾ ॥ 53 ॥

ಜಪಾಕುಸುಮಸಂಕಾಶಾ ದಾಡಿಮೀಕುಸುಮೋಪಮಾ ।
ಚತುರಂಗಾ ಚತುರ್ಬಾಹುಶ್ಚತುರಾ ಚಾರುಹಾಸಿನೀ ॥ 54 ॥

ಸರ್ವೇಶೀ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಾ ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸರ್ವದಾಯಿನೀ ।
ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ಶರ್ವಾಣೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ॥ 55 ॥

ನಲಿನೀ ನನ್ದಿನೀ ನನ್ದಾ ಆನನ್ದಾನನ್ದವರ್ಧಿನೀ ।
ವ್ಯಾಪಿನೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಭವಭಾರವಿನಾಶಿನೀ ॥ 56 ॥

ಕುಲೀನಾ ಕುಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕುಲಧರ್ಮೋಪದೇಶಿನೀ ।
ಸರ್ವಶೃಂಗಾರವೇಶಾಢ್ಯಾ ಪಾಶಾಂಕುಶಕರೋದ್ಯತಾ ॥ 57 ॥

ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಸಹಸ್ರಭಾ ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿನಿಭಾನನಾ ।
ಗಣೇಶಕೋಟಿಲಾವಣ್ಯಾ ವಿಷ್ಣುಕೋಟ್ಯರಿಮರ್ದಿನೀ ॥ 58 ॥

ದಾವಾಗ್ನಿಕೋಟಿಜ್ವಲಿನೀ ರುದ್ರಕೋಟ್ಯುಗ್ರರೂಪಿಣೀ
ಸಮುದ್ರಕೋಟಿಗಮ್ಭೀರಾ ವಾಯುಕೋಟಿಮಹಾಬಲಾ ॥ 59 ॥

ಆಕಾಶಕೋಟಿವಿಸ್ತಾರಾ ಯಮಕೋಟಿಭಯಂಕರಾ ।
ಮೇರುಕೋಟಿಸಮುಂಚ್ಛ್ರಾ ಯಾ ಗುಣಕೋಟಿಸಮೃದ್ಧಿದಾ ॥ 60 ॥

ನಿಷ್ಕಲಂಕಾ ನಿರಾಧಾರಾ ನಿರ್ಗುಣಾ ಗುಣವರ್ಜಿತಾ ।
ಅಶೋಕಾ ಶೋಕರಹಿತಾ ತಾಪತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾ ॥ 61 ॥

ವಿಶಿಷ್ಟಾ ವಿಶ್ವಜನನೀ ವಿಶ್ವಮೋಹವಿಧಾರಿಣೀ ।
ಚಿತ್ರಾ ವಿಚಿತ್ರಾ ಚಿತ್ರಾಶೀ ಹೇತುಗರ್ಭಾ ಕುಲೇಶ್ವರೀ ॥ 62 ॥

ಇಚ್ಛಾಶಾಕ್ತಿಃ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಃ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಃ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಾ ।
ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಮಯೀ ಸತ್ಯಾ ಶ್ರುತಿರೂಪಾ ಶ್ರುತಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 63 ॥

ಶ್ರುತಿಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಹಾಸತ್ಯಾ ಪಂಚತತ್ತ್ವೋಪರಿಸ್ಥಿತಾ ।
ಪಾರ್ವತೀ ಹಿಮವತ್ಪುತ್ರೀ ಪಾಶಸ್ಥಾ ಪಾಶರೂಪಿಣೀ ॥ 64 ॥

ಜಯನ್ತೀ ಭದ್ರಕಾಲೀ ಚ ಅಹಲ್ಯಾ ಕುಲನಾಯಿಕಾ ।
ಭೂತಧಾತ್ರೀ ಚ ಭೂತೇಶೀ ಭೂತಸ್ಥಾ ಭೂತಭಾವಿನೀ ॥ 65 ॥

ಮಹಾಕುಂಡಲಿನೀಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾವಿಭವವರ್ಧಿನೀ ।
ಹಂಸಾಕ್ಷೀ ಹಂಸರೂಪಾ ಚ ಹಂಸಸ್ಥಾ ಹಂಸರೂಪಿಣೀ ॥ 66 ॥

ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಮಣಿಪೂರಕವಾಸಿನೀ ।
ಷಟ್ ಪತ್ರಾಮ್ಭೋಜಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಮಣಿಪೂರನಿವಾಸಿನೀ ॥ 67 ॥

ದ್ವಾದಶಾರಸರೋಜಸ್ಥಾ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವಾಸಿನೀ ।
ಅಕಲಂಕಾ ಶಶಾಂಕಾಭಾ ಷೋಡಶಾರನಿವಾಸಿನೀ ॥ 68 ॥

ದ್ವಿಪತ್ರದಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಲಲಾಟತಲವಾಸಿನೀ ।
ಡಾಕಿನೀ ಶಾಕಿನೀ ಚೈವ ಲಾಕಿನೀ ಕಾಕಿನೀ ತಥಾ ॥ 69 ॥

ರಾಕಿಣೀ ಹಾಕಿನೀ ಚೈವ ಷಟ್ಚಕ್ರಕ್ರಮವಾಸಿನೀ ।
ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿವಿನಾಶಾ ಚ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತಕಾರಿಣೀ ॥ 70 ॥

ಶ್ರೀಕಂಠಾ ಶ್ರೀಪ್ರಿಯಾ ಕಂಠನಾದಾಖ್ಯಾ ಬಿನ್ದುಮಾಲಿನೀ ।
ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಲಾಧಾರಾ ಮೇರುದಂಡಸಮಾಶ್ರಯಾ ॥ 71 ॥

ಮಹಾಕಾಲೀ ದ್ಯುತಿರ್ಮೇಧಾ ಸ್ವಧಾ ತುಷ್ಟಿರ್ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ।
ಹಿಂಗುಲಾ ಮಂಗಲಶಿವಾ ಸುಷುಮ್ಣಾಮಧ್ಯಗಾಮಿನೀ ॥ 72 ॥

ಪರಾ ಘೋರಾ ಕರಾಲಾಕ್ಷೀ ವಿಜಯಾ ಜಯಶಾಲಿನೀ ।
ಹೃತ್ಪದ್ಮನಿಲಯಾ ದೇವೀ ಭೀಮಾ ಭೈರವನಾದಿನೀ ॥ 73 ॥

ಆಕಾಶಲಿಂಗಭೂತಾ ಚ ಭುವನೋದ್ಯಾನವಾಸಿನೀ ।
ಮಹಾಸೂಕ್ಷ್ಮಾಽಭಯಾ ಕಾಲೀ ಭೀಮರೂಪಾ ಮಹಾಬಲಾ ॥ 74 ॥

ಮೇನಕಾಗರ್ಭಸಮ್ಭೂತಾ ತಪ್ತಕಾಂಚನಸನ್ನಿಭಾ ।
ಅನ್ತಃಸ್ಥಾ ಕೂಟಬೀಜಾ ಚ ತ್ರಿಕೂಟಾಚಲವಾಸಿನೀ ॥ 75 ॥

ವರ್ಣಾಕ್ಷಾ ವರ್ಣರಹಿತಾ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣಭೇದಿನೀ ।
ವಿದ್ಯಾಧರೀ ಲೋಕಧಾತ್ರೀ ಅಪ್ಸರಾ ಅಪ್ಸರಃಪ್ರಿಯಾ ॥ 76 ॥

ದಕ್ಷಾ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ದೀಕ್ಷಾ ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನಾಶಿನೀ ।
ಯಶಸ್ವಿನೀ ಯಶಃಪೂರ್ಣಾ ಯಶೋದಾಗರ್ಭಸಮ್ಭವಾ ॥ 77 ॥

ದೇವಕೀ ದೇವಮಾತಾ ಚ ರಾಧಿಕಾ ಕೃಷ್ಣವಲ್ಲಭಾ ।
ಅರುನ್ಧತೀ ಶಚೀನ್ದ್ರಾಣೀ ಗಾನ್ಧಾರೀ ಗನ್ಧಮೋದಿನೀ ॥ 78 ॥

ಧ್ಯಾನಾತೀತಾ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾ ಧ್ಯಾನಾ ಧ್ಯಾನಾವಧಾರಿಣೀ ।
ಲಮ್ಬೋದರೀ ಚ ಲಮ್ಬೋಷ್ಠಾ ಜಾಮ್ಬವತೀ ಜಲೋದರೀ ॥ 79 ॥

ಮಹೋದರೀ ಮುಕ್ತಕೇಶೀ ಮುಕ್ತಿಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿದಾ ।
ತಪಸ್ವಿನೀ ತಪೋನಿಷ್ಠಾ ಚಾಪರ್ಣಾ ಪರ್ಣಭಕ್ಷಿಣೀ ॥ 80 ॥

ಬಾಣಚಾಪಧರಾ ವೀರಾ ಪಾಂಚಾಲೀ ಪಂಚಮಪ್ರಿಯಾ ।
ಗುಹ್ಯಾ ಗಭೀರಾ ಗಹನಾ ಗುಹ್ಯತತ್ತ್ವಾ ನಿರಂಜನಾ ॥ 81 ॥

ಅಶರೀರಾ ಶರೀರಸ್ಥಾ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣೀ ।
ಅಮೃತಾ ನಿಷ್ಕಲಾ ಭದ್ರಾ ಸಕಲಾ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಲಾ ॥ 82 ॥

ಚಕ್ರೇಶ್ವರೀ ಚಕ್ರಹಸ್ತಾ ಪಾಶಚಕ್ರನಿವಾಸಿನೀ ।
ಪದ್ಮರಾಗಪ್ರತೀಕಾಶಾ ನಿರ್ಮಲಾಕಾಶಸನ್ನಿಭಾ ॥ 83 ॥

ಊರ್ಧ್ವಸ್ಥಾ ಊರ್ಧ್ವರೂಪಾ ಚ ಊರ್ಧ್ವಪದ್ಮನಿವಾಸಿನೀ ।
ಕಾರ್ಯಕಾರಣಕರ್ತ್ರೀ ಚ ಪರ್ವಾಖ್ಯಾ ರೂಪಸಂಸ್ಥಿತಾ ॥ 84 ॥

ರಸಜ್ಞಾ ರಸಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಗನ್ಧಜ್ಞಾ ಗನ್ಧರೂಪಿಣೀ ।
ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿವಾಸಿನೀ ॥ 85 ॥

ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಶಬ್ದಸ್ಥಾ ಶಬ್ದವರ್ಜಿತಾ ।
ಸಿದ್ಧಿರ್ವೃದ್ಧಿಪರಾ ವೃದ್ಧಿಃ ಸಕೀರ್ತಿರ್ದೀಪ್ತಿಸಂಸ್ಥಿತಾ ॥ 86 ॥

ಸ್ವಗುಹ್ಯಾ ಶಾಮ್ಭವೀಶಕ್ತಿಸ್ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾ ತತ್ತ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಸರಸ್ವತೀ ಭೂತಮಾತಾ ಮಹಾಭೂತಾಧಿಪಪ್ರಿಯಾ ॥ 87 ॥

ಶ್ರುತಿಪ್ರಜ್ಞಾದಿಮಾ ಸಿದ್ಧಿಃ ದಕ್ಷಕನ್ಯಾಽಪರಾಜಿತಾ ।
ಕಾಮಸನ್ದೀಪನೀ ಕಾಮಾ ಸದಾಕಾಮಾ ಕುತೂಹಲಾ ॥ 88 ॥

ಭೋಗೋಪಚಾರಕುಶಲಾ ಅಮಲಾ ಹ್ಯಮಲಾನನಾ ।
ಭಕ್ತಾನುಕಮ್ಪಿನೀ ಮೈತ್ರೀ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಾ ॥ 89 ॥

ಸಹಸ್ರಭುಜಾ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾ ಶತಾನನ ।
ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವೇದಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸುಲಕ್ಷಣಾ ॥ 90 ॥

ಯಜ್ಞಸಾರಾ ತಪಸ್ಸಾರಾ ಧರ್ಮಸಾರಾ ಜನೇಶ್ವರೀ ।
ವಿಶ್ವೋದರೀ ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟಾ ವಿಶ್ವಾಖ್ಯಾ ವಿಶ್ವತೋಮುಖೀ ॥ 91 ॥

ವಿಶ್ವಾಸ್ಯಶ್ರವಣಘ್ರಾಣಾ ವಿಶ್ವಮಾಲಾ ಪರಾತ್ಮಿಕಾ ।
ತರುಣಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾ ಕರಣಾನೇಕಸಂಕುಲಾ ॥ 92 ॥

ಕ್ಷೋಭಿಣೀ ಮೋಹಿನೀ ಚೈವ ಸ್ತಮ್ಭಿನೀ ಜೃಮ್ಭಿನೀ ತಥಾ ।
ರಥಿನೀ ಧ್ವಜಿನೀ ಸೇನಾ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಮಯೀ ತ್ರಯೀ ॥ 93 ॥

ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾ ಮಹಾಮುದ್ರಾ ಜಪಮುದ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಾ ।
ಜಟಾಜೂಟ ಧರಾ ಮುಕ್ತಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶಾನ್ತಿರ್ವಿಭೀಷಣಾ ॥ 94 ॥

ದ್ವೀಪಿಚರ್ಮಪರೀಧಾನಾ ಚೀರವಲ್ಕಲಧಾರಿಣೀ ।
ತ್ರಿಶೂಲಡಮರುಧರಾ ನರಮಾಲಾವಿಭೂಷಿಣೀ ॥ 95 ॥

ಅತ್ಯುಗ್ರರೂಪಿಣೀ ಚೋಗ್ರಾ ಕಲ್ಪಾನ್ತದಹನೋಪಮಾ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಾಧಿನೀ ಸಾಧ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಸಾಧಕವತ್ಸಲಾ ॥ 96 ॥

ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಮಯೀ ಸಾರಾ ಅಸುರಾಮ್ಬುಧಿಧಾರಿಣೀ ।
ಸುಭಗಾ ಸುಮುಖೀ ಸೌಮ್ಯಾ ಸುಶೂರಾ ಸೋಮಭೂಷಣಾ ॥ 97 ॥

ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸಂಕಶಾ ಮಹಾವೃಷಭವಾಹಿನೀ ।
ಮಹಿಷೀ ಮಹಿಷಾರೂಢಾ ಮಹಿಷಾಸುರಘಾತಿನೀ ॥ 98 ॥

ದಮಿನೀ ದಾಮಿನೀ ದಾನ್ತಾ ದಯಾ ದೋಗ್ಧ್ರೀ ದುರಾಪಹಾ ।
ಅಗ್ನಿಜಿಹ್ವಾ ಮಹಾಘೋರಾಽಘೋರಾ ಘೋರತರಾನನಾ ॥ 99 ॥

ನಾರಾಯಣೀ ನಾರಸಿಂಹೀ ನೃಸಿಂಹಹೃದಯಸ್ಥಿತಾ ।
ಯೋಗೇಶ್ವರೀ ಯೋಗರೂಪಾ ಯೋಗಮಾಲಾ ಚ ಯೋಗಿನೀ ॥ 100 ॥

ಖೇಚರೀ ಭೂಚರೀ ಖೇಲಾ ನಿರ್ವಾಣಪದಸಂಶ್ರಯಾ ।
ನಾಗಿನೀ ನಾಗಕನ್ಯಾ ಚ ಸುವೇಗಾ ನಾಗನಾಯಿಕಾ ॥ 101 ॥

ವಿಷಜ್ವಾಲಾವತೀ ದೀಪ್ತಾ ಕಲಾಶತವಿಭೂಷಣಾ ।
ಭೀಮವಕ್ತ್ರಾ ಮಹಾವಕ್ತ್ರಾ ವಕ್ತ್ರಾಣಾಂ ಕೋಟಿಧಾರಿಣೀ ॥ 102 ॥

ಮಹದಾತ್ಮಾ ಚ ಧರ್ಮಜ್ಞಾ ಧರ್ಮಾತಿಸುಖದಾಯಿನೀ ।
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾಮೂರ್ತಿರ್ಘೋರಮೂರ್ತಿರ್ವರಾನನಾ ॥ 103 ॥

ಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯಮನೋನ್ಮತ್ತಾ ಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯಮನೋಮಯೀ ।
ಸರ್ವಸಂಗ್ರಾಮಜಯದಾ ಸರ್ವಪ್ರಹರಣೋದ್ಯತಾ ॥ 104 ॥

ಸರ್ವಪೀಡೋಪಶಮನೀ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟವಿನಾಶಿನೀ ।
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಸಮುತ್ಪತ್ತಿಃ ಸರ್ವಗ್ರಹವಿನಾಶಿನೀ ॥ 105 ॥

ಭೀತಿಘ್ನೀ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾ ಚ ಭಕ್ತಾನಾಮಾರ್ತಿನಾಶಿನೀ ।
ಮಾತಂಗೀ ಮತ್ತಮಾತಂಗೀ ಮಾತಂಗಗಣಮಂಡಿತಾ ॥ 106 ॥

ಅಮೃತೋದಧಿಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕಟಿಸೂತ್ರೈರಲಂಕೃತಾ ।
ಅಮೃತದ್ವೀಪಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಪ್ರಬಲಾ ವತ್ಸಲೋಜ್ಜ್ವಲಾ ॥ 107 ॥

ಮಣಿಮಂಡಪಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಿತಾ ।
ಪರಮಾನನ್ದಮುದಿತಾ ಈಷತ್ಪ್ರಹಸಿತಾನನಾ ॥ 108 ॥

ಕುಮುದಾ ಲಲಿತಾ ಲೋಲಾ ಲಾಕ್ಷಾ ಲೋಹಿತಲೋಚನಾ ।
ದಿಗ್ವಾಸಾ ದೇವದೂತೀ ಚ ದೇವದೇವಾದಿದೇವತಾ ॥ 109 ॥

ಸಿಂಹೋಪರಿಸಮಾರೂಢಾ ಹಿಮಾಚಲನಿವಾಸಿನೀ ।
ಅಟ್ಟಾಟ್ಟಹಾಸಿನೀ ಘೋರಾ ಘೋರದೈತ್ಯವಿನಾಶಿನೀ ॥ 110 ॥

ಅತ್ಯುಗ್ರಾ ರಕ್ತವಸನಾ ನಾಗಕೇಯೂರಮಂಡಿತಾ ।
ಮುಕ್ತಾಹಾರಸ್ತನೋಪೇತಾ ತುಂಗಪೀನಪಯೋಧರಾ ॥ 111 ॥

ರಕ್ತೋತ್ಪಲದಲಾಕಾರಾ ಮದಾಘೂರ್ಣಿತಲೋಚನಾ ।
ಗಂಡಮಂಡಿತತಾಟಂಕಾ ಗುಂಜಾಹಾರವಿಭೂಷಣಾ ॥ 112 ॥

ಸಂಗೀತರಂಗರಸನಾ ವೀಣಾವಾದ್ಯಕುತೂಹಲಾ ।
ಸಮಸ್ತದೇವಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಹ್ಯಸುರಕ್ಷಯಕಾರಿಣೀ ॥ 113 ॥

ಖಡ್ಗಿನೀ ಶೂಲಹಸ್ತಾ ಚ ಚಕ್ರಿಣೀ ಚಾಕ್ಷಮಾಲಿನೀ ।
ಪಾಶಿನೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ದಾನ್ತಾ ವಜ್ರಿಣೀ ವಜ್ರದಂಡಿನೀ ॥ 114 ॥

ಆನನ್ದೋದಧಿಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕಟಿಸೂತ್ರೈರಲಂಕೃತಾ ।
ನಾನಾಭರಣದೀಪ್ತಾಂಗೀ ನಾನಾಮಣಿವಿಭೂಷಣಾ ॥ 115 ॥

ಜಗದಾನನ್ದಸಮ್ಭೂತಿಶ್ಚಿನ್ತಾಮಣಿಗುಣಾಕರಾ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಮಿತಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಚಿನ್ಮಯಾಽಽನನ್ದರೂಪಿಣೀ ॥ 116 ॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನನ್ದಿನೀ ದೇವೀ ದುಃಖದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶಿನೀ ।
ಘೋರಾಗ್ನಿದಾಹಶಮನೀ ರಾಜದೈವಾದಿಶಾಲಿನೀ ॥ 117 ॥

ಮಹಾಽಪರಾಧರಾಶಿಘ್ನೀ ಮಹಾವೈರಿಭಯಾಪಹಾ ।
ರಾಗಾದಿದೋಷರಹಿತಾ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಾ ॥ 118 ॥

ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಪೀಯೂಷಾರ್ಣವಸಮ್ಭವಾ ।
ಸರ್ವದೇವೈಃ ಸ್ತುತಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿನಮಸ್ಕೃತಾ ॥ 119 ॥

ಅಚಿನ್ತ್ಯಶಕ್ತಿರೂಪಾ ಚ ಮಣಿಮನ್ತ್ರಮಹೌಷಧೀ ।
ಸ್ವಸ್ತಿಃ ಸ್ವಸ್ತಿಮತೀ ಬಾಲಾ ಮಲಯಾಚಲಸಂಸ್ಥಿತಾ ॥ 120 ॥

ಧಾತ್ರೀ ವಿಧಾತ್ರೀ ಸಂಹಾರಾ ರತಿಜ್ಞಾ ರತಿದಾಯಿನೀ ।
ರುದ್ರಾಣೀ ರುದ್ರರೂಪಾ ಚ ರೌದ್ರೀ ರೌದ್ರಾರ್ತಿಹಾರಿಣೀ ॥ 121 ॥

ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಚೌರಧರ್ಮಜ್ಞಾ ರಸಜ್ಞಾ ದೀನವತ್ಸಲಾ ।
ಅನಾಹತಾ ತ್ರಿನಯನಾ ನಿರ್ಭರಾ ನಿರ್ವೃತಿಃ ಪರಾ ॥ 122 ॥

ಪರಾ ಘೋರಕರಾಲಾಕ್ಷೀ ಸ್ವಮಾತಾ ಪ್ರಿಯದಾಯಿನೀ ।
ಮನ್ತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಮನ್ತ್ರಗಮ್ಯಾ ಮನ್ತ್ರಮಾತಾ ಸಮನ್ತ್ರಿಣೀ ॥ 123 ॥

ಶುದ್ಧಾನನ್ದಾ ಮಹಾಭದ್ರಾ ನಿರ್ದ್ವನ್ದ್ವಾ ನಿರ್ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಧರಣೀ ಧಾರಿಣೀ ಪೃಥ್ವೀ ಧರಾ ಧಾತ್ರೀ ವಸುನ್ಧರಾ ॥ 124 ॥

ಮೇರುಮನ್ದಿರಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಶಿವಾ ಶಂಕರವಲ್ಲಭಾ ।
ಶ್ರೀಗತಿಃ ಶ್ರೀಮತೀ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಶ್ರೀಕರೀ ಶ್ರೀವಿಭಾವನೀ ॥ 125 ॥

ಶ್ರೀದಾ ಶ್ರೀಮಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾ ಶ್ರೀಮತೀ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಗತಿಃ ।
ಉಮಾ ಶಾರಂಗಿಣೀ ಕೃಷ್ಣಾ ಕುಟಿಲಾ ಕುಟಿಲಾಲಕಾ ॥ 126 ॥

ತ್ರಿಲೋಚನಾ ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮಾ ಪುಣ್ಯದಾ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿದಾ ।
ಅಮೃತಾ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾ ಸತ್ಯಾಶಾ ಗ್ರನ್ಥಿಭೇದಿನೀ ॥ 127 ॥

ಪರೇಶಾ ಪರಮಾ ವಿದ್ಯಾ ಪರಾವಿದ್ಯಾ ಪರಾತ್ಪರಾ ।
ಸುನ್ದರಾಂಗೀ ಸುವರ್ಣಾಭಾ ಸುರಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಾ ॥ 128 ॥

ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಜಾವತೀ ಧನ್ಯಾ ಧನಧಾನ್ಯಸಮೃದ್ಧಿದಾ ।
ಈಶಾನೀ ಭುವನೇಶಾನೀ ಭುವನಾ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ॥ 129 ॥

ಅನನ್ತಾನನ್ತಮಹಿಮಾ ಜಗತ್ಸಾರಾ ಜಗದ್ಭವಾ ।
ಅಚಿನ್ತ್ಯಶಕ್ತಿಮಹಿಮಾ ಚಿನ್ತ್ಯಾಚಿನ್ತ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 130 ॥

ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿರ್ಜ್ಞಾನದಾ ಜ್ಞಾನಶಾಲಿನೀ ।
ಅಮಿತಾ ಘೋರರೂಪಾ ಚ ಸುಧಾಧಾರಾ ಸುಧಾವಹಾ ॥ 131 ॥

ಭಾಸ್ಕರೀ ಭಾಸುರೀ ಭಾತೀ ಭಾಸ್ವದುತ್ತಾನಶಾಯಿನೀ ।
ಅನಸೂಯಾ ಕ್ಷಮಾ ಲಜ್ಜಾ ದುರ್ಲಭಾ ಭುವನಾನ್ತಿಕಾ ॥ 132 ॥

ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಾ ವಿಶ್ವಬೀಜಾ ವಿಶ್ವಧೀರ್ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ಶೀಲಸ್ಥಾ ಶೀಲರೂಪಾ ಚ ಶೀಲಾ ಶೀಲಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 133 ॥

ಬೋಧಿನೀ ಬೋಧಕುಶಲಾ ರೋಧಿನೀ ಬಾಧಿನೀ ತಥಾ ।
ವಿದ್ಯೋತಿನೀ ವಿಚಿತ್ರಾತ್ಮಾ ವಿದ್ಯುತ್ಪಟಲಸನ್ನಿಭಾ ॥ 134 ॥

ವಿಶ್ವಯೋನಿರ್ಮಹಾಯೋನಿಃ ಕರ್ಮಯೋನಿಃ ಪ್ರಿಯಂವದಾ ।
ರೋಗಿಣೀ ರೋಗಶಮನೀ ಮಹಾರೋಗಭಯಾವಹಾ ॥ 135 ॥

ವರದಾ ಪುಷ್ಟಿದಾ ದೇವೀ ಮಾನದಾ ಮಾನವಪ್ರಿಯಾ ।
ಕೃಷ್ಣಾಂಗವಾಹಿನೀ ಚೈವ ಕೃಷ್ಣಾ ಕೃಷ್ಣಸಹೋದರೀ ॥ 136 ॥

ಶಾಮ್ಭವೀ ಶಮ್ಭುರೂಪಾ ಚ ತಥೈವ ಶಮ್ಭುಸಮ್ಭವಾ ।
ವಿಶ್ವೋದರೀ ವಿಶ್ವಮಾತಾ ಯೋಗಮುದ್ರಾ ಚ ಯೋಗಿನೀ ॥ 137 ॥

ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಯೋಗಮುದ್ರಾ ಯೋಗಿನೀಕೋಟಿಸೇವಿತಾ ।
ಕೌಲಿಕಾನನ್ದಕನ್ಯಾ ಚ ಶೃಂಗಾರಪೀಠವಾಸಿನೀ ॥ 138 ॥

ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ಸರ್ವರೂಪಾ ದಿವ್ಯರೂಪಾ ದಿಗಮ್ಬರಾ ।
ಧೂಮ್ರವಕ್ತ್ರಾ ಧೂಮ್ರನೇತ್ರಾ ಧೂಮ್ರಕೇಶೀ ಚ ಧೂಸರಾ ॥ 139 ॥

ಪಿನಾಕೀ ರುದ್ರವೇತಾಲೀ ಮಹಾವೇತಾಲರೂಪಿಣೀ ।
ತಪನೀ ತಾಪಿನೀ ದಕ್ಷಾ ವಿಷ್ಣುವಿದ್ಯಾ ತ್ವನಾಥಿತಾ ॥ 140 ॥

ಅಂಕುರಾ ಜಠರಾ ತೀವ್ರಾ ಅಗ್ನಿಜಿಹ್ವಾ ಭಯಾಪಹಾ ।
ಪಶುಘ್ನೀ ಪಶುರೂಪಾ ಚ ಪಶುದಾ ಪಶುವಾಹಿನೀ ॥ 141 ॥

ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಚ ಭ್ರಾತಾ ಚ ಪಶುಪಾಶವಿನಾಶಿನೀ ।
ಚನ್ದ್ರಮಾ ಚನ್ದ್ರರೇಖಾ ಚ ಚನ್ದ್ರಕಾನ್ತಿವಿಭೂಷಣಾ ॥ 142 ॥

ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತಸರ್ವಾಂಗೀ ಸುಧೀರ್ಬುದ್ಬುದಲೋಚನಾ ।
ಶುಕ್ಲಾಮ್ಬರಧರಾ ದೇವೀ ವೀಣಾಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣೀ ॥ 143 ॥

ಶ್ವೇತವಸ್ತ್ರಧರಾ ದೇವೀ ಶ್ವೇತಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತಾ ।
ರಕ್ತಾಮ್ಬರಾ ಚ ರಕ್ತಾಂಗೀ ರಕ್ತಪದ್ಮವಿಲೋಚನಾ ॥ 144 ॥

ನಿಷ್ಠುರಾ ಕ್ರೂರಹೃದಯಾ ಅಕ್ರೂರಾ ಮಿತಭಾಷಿಣೀ ।
ಆಕಾಶಲಿಂಗಸಮ್ಭೂತಾ ಭುವನೋದ್ಯಾನವಾಸಿನೀ ॥ 145 ॥

ಮಹಾಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಚ ಕಂಕಾಲೀ ಭೀಮರೂಪಾ ಮಹಾಬಲಾ ।
ಅನೌಪಮ್ಯಗುಣೋಪೇತಾ ಸದಾ ಮಧುರಭಾಷಿಣೀ ॥ 146 ॥

ವಿರೂಪಾಕ್ಷೀ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೀ ಶತಾಕ್ಷೀ ಬಹುಲೋಚನಾ ।
ದುಸ್ತರೀ ತಾರಿಣೀ ತಾರಾ ತರುಣೀ ತಾರರೂಪಿಣೀ ॥ 147 ॥

ಸುಧಾಧಾರಾ ಚ ಧರ್ಮಜ್ಞಾ ಧರ್ಮಯೋಗೋಪದೇಶಿನೀ ।
ಭಗೇಶ್ವರೀ ಭಗಾರಾಧ್ಯಾ ಭಗಿನೀ ಭಗಿನೀಪ್ರಿಯಾ ॥ 148 ॥

ಭಗವಿಶ್ವಾ ಭಗಕ್ಲಿನ್ನಾ ಭಗಯೋನಿರ್ಭಗಪ್ರದಾ ।
ಭಗೇಶ್ವರೀ ಭಗರೂಪಾ ಭಗಗುಹ್ಯಾ ಭಗಾವಹಾ ॥ 149 ॥

ಭಗೋದರೀ ಭಗಾನನ್ದಾ ಭಗಾಢ್ಯಾ ಭಗಮಾಲಿನೀ ।
ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಿಣೀಶಕ್ತಿಃ ಸರ್ವವಿದ್ರಾವಿಣೀ ತಥಾ ॥ 150 ॥

ಮಾಲಿನೀ ಮಾಧವೀ ಮಾಧ್ವೀ ಮದರೂಪಾ ಮದೋತ್ಕಟಾ ।
ಭೇರುಂಡಾ ಚಂಡಿಕಾ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ವಿಶ್ವಚಕ್ಷುಸ್ತಪೋವಹಾ ॥ 151 ॥

ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ಮಹಾದೂತೀ ಯಮದೂತೀ ಭಯಂಕರೀ ।
ಉನ್ಮಾದಿನೀ ಮಹಾರೂಪಾ ದಿವ್ಯರೂಪಾ ಸುರಾರ್ಚಿತಾ ॥ 152 ॥

ಚೈತನ್ಯರೂಪಿಣೀ ನಿತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾ ಮದೋಲ್ಲಸಾ ।
ಮದಿರಾನನ್ದಕೈವಲ್ಯಾ ಮದಿರಾಕ್ಷೀ ಮದಾಲಸಾ ॥ 153 ॥

ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರೀ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾದ್ಯಾ ಸಿದ್ಧವನ್ದಿತಾ ।
ಸಿದ್ಧಾರ್ಚಿತಾ ಸಿದ್ಧಮಾತಾ ಸಿದ್ಧಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕಾ ॥ 154 ॥

ಮನೋನ್ಮನೀ ಗುಣಾತೀತಾ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಪರೇಶೀ ಪಾರಗಾ ಪಾರಾ ಪಾರಸಿದ್ಧಿಃ ಪರಾ ಗತಿಃ ॥ 155 ॥

ವಿಮಲಾ ಮೋಹಿನೀರೂಪಾ ಮಧುಪಾನಪರಾಯಣಾ ।
ವೇದವೇದಾಂಗಜನನೀ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾ ॥ 156 ॥

ಸರ್ವವೇದಮಯೀ ವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯೀ ತಥಾ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾನಮಯೀ ದೇವೀ ಸರ್ವಧರ್ಮಮಯೀಶ್ವರೀ ॥ 157 ॥

ಸರ್ವಯಜ್ಞಮಯೀ ಯಜ್ವಾ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಾಧಿಕಾರಿಣೀ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಕರ್ಷಿಣೀ ದೇವೀ ಸರ್ವಾದ್ಯಾನನ್ದರೂಪಿಣೀ ॥ 158 ॥

ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ತ್ಯಧಿಷ್ಠಾತ್ರೀ ಸರ್ವವಿದ್ರಾವಿಣೀ ಪರಾ ।
ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಿಣೀ ದೇವೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಕಾರಿಣೀ ॥ 159 ॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಂಜನೀ ದೇವೀ ಸರ್ವಸ್ತಮ್ಭನಕಾರಿಣೀ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಜಯಿನೀ ದೇವೀ ಸರ್ವೋನ್ಮಾದಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 160 ॥

ಸರ್ವಸಮ್ಮೋಹಿನೀ ದೇವೀ ಸರ್ವವಶ್ಯಂಕರೀ ತಥಾ ।
ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿನೀ ದೇವೀ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ತಿದಾಯಿನೀ ॥ 161 ॥

ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಕಾರಿಣೀ ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾ ದೇವೀ ಸರ್ವದುಃಖವಿಮೋಚಿನೀ ॥ 162 ॥

ಸರ್ವಮೃತ್ಯುಪ್ರಶಮನೀ ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೀ ।
ಸರ್ವಾಂಗಸುನ್ದರೀ ಮಾತಾ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ ॥ 163 ॥

ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಫಲಪ್ರದಾ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾನಮಯೀ ದೇವೀ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶಿನೀ ॥ 164 ॥

ಸರ್ವಾಧಾರಾ ಸರ್ವರೂಪಾ ಸರ್ವಪಾಪಹರಾ ತಥಾ ।
ಸರ್ವಾನನ್ದಮಯೀ ದೇವೀ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 165 ॥

ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀಮಯೀ ವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವೇಪ್ಸಿತಫಲಪ್ರದಾ ।
ಸರ್ವದುಃಖಪ್ರಶಮನೀ ಪರಮಾನನ್ದದಾಯಿನೀ ॥ 166 ॥

ತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾ ತ್ರೀಷ್ಟಾ ತ್ರಿಮತಾ ತ್ರಿತನುಸ್ಥಿತಾ ।
ತ್ರೈವಿದ್ಯಾ ಚೈವ ತ್ರಿಸ್ಮಾರಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀ ॥ 167 ॥

ತ್ರಿಕೋದರಸ್ಥಾ ತ್ರಿವಿಧಾ ತ್ರಿಪುರಾ ತ್ರಿಪುರಾತ್ಮಿಕಾ ।
ತ್ರಿಧಾತ್ರೀ ತ್ರಿದಶಾ ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾ ತ್ರಿಘ್ನೀ ತ್ರಿಪುರವಾಹಿನೀ ॥ 168 ॥

ತ್ರಿಪುರಾಶ್ರೀಃ ಸ್ವಜನನೀ ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ।
ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯಾ ಮನ್ತ್ರನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 169 ॥

ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಪುತ್ರ ! ತವ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ ।
ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನೇ ಪಠನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ॥ 170 ॥

ನಾತಃ ಪರತರಂ ಪುಣ್ಯಂ ನಾತಃ ಪರತರಂ ಶುಭಮ್ ।
ನಾತಃ ಪರತರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾತಃ ಪರತರಾ ಗತಿಃ ॥ 171 ॥

ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಹಸ್ರನಾಮಾಖ್ಯಂ ಮಮ ವಕ್ತ್ರಾದ್ವಿನಿಸ್ಸೃತಮ್ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ ॥ 172 ॥

ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಮೋಕ್ಷಂ ಸುಖಾರ್ಥೀ ಸುಖಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಫಲಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಕಾಮಾನ್ ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧನಮ್ ॥ 173 ॥

ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಯಶೋಽರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಯಶಃ ।
ಕನ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಕನ್ಯಾಂ ಸುತಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಸುತಮ್ ॥ 174 ॥

ಗುರ್ವಿಣೀ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ಕನ್ಯಾ ವಿನ್ದತಿ ಸತ್ಪತಿಮ್ ।
ಮೂರ್ಖೇಽಪಿ ಲಭತೇ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಚೌರೋಽಪಿ ಲಭತೇ ಗತಿಮ್ ॥ 175 ॥

ಸಕ್ರಾಂನ್ತಾವಮಾವಾಸ್ಯಾಯಾಮಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಭೌಮವಾಸರೇ ।
ಪಠೇದ್ವಾ ಪಾಠಯೇದ್ವಾಪಿ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ ॥ 176 ॥

ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಂ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ನವಮ್ಯಾಂ ಚ ವಿಶೇಷತಃ ।
ಸ ಮುಕ್ತಃ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಕಾಮೇಶ್ವರಸಮೋ ಭವೇತ್ ॥ 177 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ ಸುತವಾಂಶ್ಚೈವ ವಲ್ಲಭಃ ಸರ್ವಯೋಷಿತಾಮ್ ।
ತಸ್ಯಾ ವಶ್ಯಂ ಭವೇದ್ದಾಸ್ಯೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಸಚರಾಚರಮ್ ॥ 178 ॥

ರುದ್ರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಯಥಾ ದೇವಾ ವಿಷ್ಣುಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚ ದಾನವಾಃ ।
ಪನ್ನಗಾ ಗರುಡಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಿಂಹಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಯಥಾ ಮೃಗಾಃ ॥ 179 ॥

ಮಂಡೂಕಾ ಭೋಗಿನಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಾರ್ಜಾರಂ ಮೂಷಕೋ ಯಥಾ ।
ಕೀಟವತ್ಪ್ರಪಲಾಯನ್ತೇ ತಸ್ಯ ವಕ್ತ್ರಾವಲೋಕನಾತ್ ॥ 180 ॥

ಅಗ್ನಿಚೌರಭಯಂ ತಸ್ಯ ಕದಾಚಿನ್ನೈವ ಸಮ್ಭವೇತ್ ।
ಪಾತಕಾ ವಿವಿಧಾಃ ಸನ್ತಿ ಮೇರುಮನ್ದರಸನ್ನಿಭಾಃ ॥ 181 ॥

ಭಸ್ಮಸಾತ್ತತ್ಕ್ಷಣಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ತೃಣಂ ವಹ್ನಿಯುತಂ ಯಥಾ ।
ಏಕಧಾ ಪಠನಾದೇವ ಸರ್ಪಪಾಪಕ್ಷಯೋ ಭವೇತ್ ॥ 182 ॥

ದಶಧಾ ಪಠನಾದೇವ ವಾಂಛಾಸಿದ್ಧಿಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ ।
ನಶ್ಯನ್ತಿ ಸಹಸಾ ರೋಗಾ ದಶಧಾಽಽವರ್ತನೇನ ಚ ॥ 183 ॥

ಸಹಸ್ರಂ ವಾ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಖೇಚರೋ ಜಾಯತೇ ನರಃ ।
ಸಹಸ್ರದಶಕಂ ಯಸ್ತು ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಃ ॥ 184 ॥

ಸಾ ತಸ್ಯ ಜಗತಾಂ ಧಾತ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾ ಭವತಿ ಧ್ರುವಮ್ ।
ಲಕ್ಷಂ ಪೂರ್ಣಂ ಯದಾ ಪುತ್ರ ! ಸ್ತವರಾಜಂ ಪಠೇತ್ಸುಧೀಃ ॥ 185 ॥

ಭವಪಾಶವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಮಮ ತುಲ್ಯೋ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಷು ಯತ್ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಯಜ್ಞೇಷು ಯತ್ಫಲಮ್ ॥ 186 ॥

ಸರ್ವದೇವೇಷು ಯತ್ಪುಣ್ಯಂ ತತ್ಫಲಂ ಪರಿಕಿರ್ತಿತಮ್ ।
ತತ್ಫಲಂ ಕೋಟಿಗುಣಿತಂ ಸಕೃಜ್ಜಪ್ತ್ವಾ ಲಭೇನ್ನರಃ ॥ 187 ॥

ಶ್ರುತ್ವಾ ಮಹಾಬಲಶ್ಚಾಶು ಪುತ್ರವಾನ್ ಸರ್ವಸಮ್ಪದಃ ।
ದೇಹಾನ್ತೇ ಪರಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ಯತ್ಸುರೈರಪಿ ದುರ್ಲಭಮ್ ॥ 188 ॥

ಅದ್ವೈತಯೋಗಿಭಿರ್ಜ್ಞೇಯಂ ಮಾರ್ಗಗೈರಪಿ ದುರ್ಲಭಮ್ ।
ಸ ಯಾಸ್ಯತಿ ನ ಸನ್ದೇಹಃ ಸ್ತವರಾಜಪ್ರಕೀರ್ತನಾತ್ ॥ 189 ॥

ಯಃ ಸದಾ ಪಠತೇ ಭಕ್ತೋ ಮುಕ್ತಿಸ್ತಸ್ಯ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 190 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವಾಮಕೇಶ್ವರತನ್ತ್ರಾನ್ತರ್ಗತಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Sri Bala 3:
1000 Names of Sri Bala 3 – Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil

1000 Names of Sri Bala – Sahasranamavali Stotram in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top