Akhilandeshwari Stotram In Kannada

॥ Akhilandeshwari Stotram Kannada Lyrics ॥ ॥ ಅಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ಓಂಕಾರಾರ್ಣವಮಧ್ಯಗೇ ತ್ರಿಪಥಗೇ ಓಂಕಾರಬೀಜಾತ್ಮಿಕೇಓಂಕಾರೇಣ ಸುಖಪ್ರದೇ ಶುಭಕರೇ ಓಂಕಾರಬಿಂದುಪ್ರಿಯೇ ।ಓಂಕಾರೇ ಜಗದಂಬಿಕೇ ಶಶಿಕಲೇ ಓಂಕಾರಪೀಠಸ್ಥಿತೇದಾಸೋಽಹಂ ತವ ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಂ ವಂದೇಽಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ ॥ ೧ ॥ ಹ್ರೀಂಕಾರಾರ್ಣವವರ್ಣಮಧ್ಯನಿಲಯೇ ಹ್ರೀಂಕಾರವರ್ಣಾತ್ಮಿಕೇ ।ಹ್ರೀಂಕಾರಾಬ್ಧಿಸುಚಾರುಚಾಂದ್ರಕಧರೇ ಹ್ರೀಂಕಾರನಾದಪ್ರಿಯೇ ।ಹ್ರೀಂಕಾರೇ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀ ಸುಚರಿತೇ ಹ್ರೀಂಕಾರಪೀಠಸ್ಥಿತೇದಾಸೋಽಹಂ ತವ ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಂ ವಂದೇಽಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ ॥ ೨ ॥ ಶ್ರೀಚಕ್ರಾಂಕಿತಭೂಷಣೋಜ್ಜ್ವಲಮುಖೇ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಶ್ರೀಕಂಠಾರ್ಧಶರೀರಭಾಗನಿಲಯೇ ಶ್ರೀಜಂಬುನಾಥಪ್ರಿಯೇ ।ಶ್ರೀಕಾಂತಸ್ಯ ಸಹೋದರೇ ಸುಮನಸೇ ಶ್ರೀಬಿಂದುಪೀಠಪ್ರಿಯೇದಾಸೋಽಹಂ ತವ ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಂ ವಂದೇಽಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ ॥ ೩ ॥ ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕೋಜ್ಜ್ವಲೇ ಕಲಿಹರೇ ಕ್ಲೀಂಕಾರಬೀಜಾತ್ಮಿಕೇಕಳ್ಯಾಣೀ … Read more

Dakshinamurthy Stotram 3 In Kannada

॥ Dakshinamurthy Stotram 3 Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ಮೌನವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಕಟಿತ ಪರಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವಂ ಯುವಾನಂವರ್ಷಿಷ್ಠಾಂತೇ ವಸದೃಷಿಗಣೈರಾವೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠೈಃ ।ಆಚಾರ್ಯೇಂದ್ರಂ ಕರಕಲಿತ ಚಿನ್ಮುದ್ರಮಾನಂದಮೂರ್ತಿಂಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಂ ಮುದಿತವದನಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಮೀಡೇ ॥ ೧ ॥ ವಟವಿಟಪಿಸಮೀಪೇಭೂಮಿಭಾಗೇ ನಿಷಣ್ಣಂಸಕಲಮುನಿಜನಾನಾಂ ಜ್ಞಾನದಾತಾರಮಾರಾತ್ ।ತ್ರಿಭುವನಗುರುಮೀಶಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿದೇವಂಜನನಮರಣದುಃಖಚ್ಛೇದದಕ್ಷಂ ನಮಾಮಿ ॥ ೨ ॥ ಚಿತ್ರಂ ವಟತರೋರ್ಮೂಲೇ ವೃದ್ಧಾಃ ಶಿಷ್ಯಾ ಗುರುರ್ಯುವಾ ।ಗುರೋಸ್ತು ಮೌನಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತುಚ್ಛಿನ್ನಸಂಶಯಾಃ ॥ ೩ ॥ ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಭಿಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಮ್ ।ಗುರವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ … Read more

Uma Maheshwara Stotram In Kannada

॥ Uma Maheshwara Stotram Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ನವಯೌವನಾಭ್ಯಾಂಪರಸ್ಪರಾಶ್ಲಿಷ್ಟವಪುರ್ಧರಾಭ್ಯಾಮ್ ।ನಗೇಂದ್ರಕನ್ಯಾವೃಷಕೇತನಾಭ್ಯಾಂನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ ೧ ॥ ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಸರಸೋತ್ಸವಾಭ್ಯಾಂನಮಸ್ಕೃತಾಭೀಷ್ಟವರಪ್ರದಾಭ್ಯಾಮ್ ।ನಾರಾಯಣೇನಾರ್ಚಿತಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ ೨ ॥ ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ವೃಷವಾಹನಾಭ್ಯಾಂವಿರಿಂಚಿವಿಷ್ಣ್ವಿಂದ್ರಸುಪೂಜಿತಾಭ್ಯಾಮ್ ।ವಿಭೂತಿಪಾಟೀರವಿಲೇಪನಾಭ್ಯಾಂನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ ೩ ॥ ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಜಗದೀಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂಜಗತ್ಪತಿಭ್ಯಾಂ ಜಯವಿಗ್ರಹಾಭ್ಯಾಮ್ ।ಜಂಭಾರಿಮುಖ್ಯೈರಭಿವಂದಿತಾಭ್ಯಾಂನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ ೪ ॥ ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಪರಮೌಷಧಾಭ್ಯಾಂಪಂಚಾಕ್ಷರೀಪಂಜರರಂಜಿತಾಭ್ಯಾಮ್ ।ಪ್ರಪಂಚಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹೃತಾಭ್ಯಾಂನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ … Read more

Ishana Stuti In Kannada

॥ Ishana Stuti Kannada Lyrics ॥ ॥ ಈಶಾನ ಸ್ತುತಿಃ ॥ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ ।ಪ್ರಜಾಪತೀನಾಂ ಪ್ರಥಮಂ ತೇಜಸಾಂ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಭುಮ್ ।ಭುವನಂ ಭೂರ್ಭುವಂ ದೇವಂ ಸರ್ವಲೋಕೇಶ್ವರಂ ಪ್ರಭುಮ್ ॥ ೧ ॥ ಈಶಾನಂ ವರದಂ ಪಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟವಾನಸಿ ಶಂಕರಮ್ ।ತಂ ಗಚ್ಛ ಶರಣಂ ದೇವಂ ವರದಂ ಭುವನೇಶ್ವರಮ್ ॥ ೨ ॥ ಮಹಾದೇವಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಮೀಶಾನಂ ಜಟಿಲಂ ಶಿವಮ್ ।ತ್ರ್ಯಕ್ಷಂ ಮಹಾಭುಜಂ ರುದ್ರಂ ಶಿಖಿನಂ ಚೀರವಾಸಸಮ್ ॥ ೩ ॥ ಮಹಾದೇವಂ ಹರಂ ಸ್ಥಾಣುಂ ವರದಂ ಭುವನೇಶ್ವರಮ್ … Read more

Aarthi Hara Stotram In Kannada

॥ Aarthi Hara Stotram Kannada Lyrics ॥ ॥ ಆರ್ತಿಹರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ಶ್ರೀಶಂಭೋ ಮಯಿ ಕರುಣಾಶಿಶಿರಾಂ ದೃಷ್ಟಿಂ ದಿಶನ್ ಸುಧಾವೃಷ್ಟಿಮ್ ।ಸಂತಾಪಮಪಾಕುರು ಮೇ ಮಂತಾ ಪರಮೇಶ ತವ ದಯಾಯಾಃ ಸ್ಯಾಮ್ ॥ ೧ ॥ ಅವಸೀದಾಮಿ ಯದಾರ್ತಿಭಿರನುಗುಣಮಿದಮೋಕಸೋಽಂಹಸಾಂ ಖಲು ಮೇ ।ತವ ಸನ್ನವಸೀದಾಮಿ ಯದಂತಕಶಾಸನ ನ ತತ್ತವಾನುಗುಣಮ್ ॥ ೨ ॥ ದೇವ ಸ್ಮರಂತಿ ತವ ಯೇ ತೇಷಾಂ ಸ್ಮರತೋಽಪಿ ನಾರ್ತಿರಿತಿ ಕೀರ್ತಿಮ್ ।ಕಲಯಸಿ ಶಿವ ಪಾಹೀತಿ ಕ್ರಂದನ್ ಸೀದಾಮ್ಯಹಂ ಕಿಮುಚಿತಮಿದಮ್ ॥ ೩ ॥ … Read more

Abhilashaashtakam In Kannada

॥ Abhilashaashtakam Kannada Lyrics ॥ ॥ ಅಭಿಲಾಷಾಷ್ಟಕಂ ॥ಏಕಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವಽಽದ್ವಿತೀಯಂ ಸಮಸ್ತಂಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್ ।ಏಕೋ ರುದ್ರೋ ನ ದ್ವಿತೀಯೋವ ತಸ್ಥೇತಸ್ಮಾದೇಕಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಮಹೇಶಂ ॥ ೧ ॥ ಕರ್ತಾ ಹರ್ತಾ ತ್ವಂ ಹಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಶಂಭೋನಾನಾ ರೂಪೇಷು ಏಕರೂಪೋಪಿ ಅರೂಪಃ ।ಯದ್ವತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಧರ್ಮ ಏಕೋಽಪಿ ಅನೇಕಃತಸ್ಮಾತ್ ನಾನ್ಯಂ ತ್ವಾಂ ವಿನೇಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೨ ॥ ರಜ್ಜೌ ಸರ್ಪಃ ಶುಕ್ತಿಕಾಯಾಂ ಚ ರೌಪ್ಯಂನೀರೈಃ ಪೂರಃ ತನ್ಮೃಗಾಖ್ಯೇ ಮರೀಚೌ ।ಯದ್ವತ್ … Read more

Shri Subramanya Sahasranama Stotram In Kannada

॥ Shri Subramanya Sahasranama Stotram Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ಋಷಯ ಊಚುಃ ।ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಲೋಕೋಪಕಾರಕ ।ವಯಂ ಚಾತಿಥಯಃ ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಆತಿಥೇಯೋಽಸಿ ಸುವ್ರತ ॥ ೧ ॥ ಜ್ಞಾನದಾನೇನ ಸಂಸಾರಸಾಗರಾತ್ತಾರಯಸ್ವ ನಃ ।ಕಲೌ ಕಲುಷಚಿತ್ತಾ ಯೇ ನರಾಃ ಪಾಪರತಾಃ ಸದಾ ॥ ೨ ॥ ಕೇನ ಸ್ತೋತ್ರೇಣ ಮುಚ್ಯಂತೇ ಸರ್ವಪಾತಕಬಂಧನಾತ್ ।ಇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶನಮ್ ॥ ೩ ॥ ಸರ್ವರೋಗಹರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸೂತ ನೋ ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ ।ಶ್ರೀಸೂತ ಉವಾಚ ।ಶೃಣುಧ್ವಂ … Read more

Shri Subramanya Mantra Sammelana Trisati In Kannada

॥ Shri Subramanya Mantra Sammelana Trisati Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಂತ್ರಸಮ್ಮೇಲನ ತ್ರಿಶತೀ ॥ಧ್ಯಾನಮ್ ।ವಂದೇ ಗುರುಂ ಗಣಪತಿಂ ಸ್ಕಂದಮಾದಿತ್ಯಮಂಬಿಕಾಮ್ ।ದುರ್ಗಾಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ॥ಮಹಾಸೇನಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಷಡಾನನಾಯ ಧೀಮಹಿ ।ತನ್ನಃ ಸ್ಕಂದಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥ – ನಕಾರಾದಿನಾಮಾನಿ – ೫೦ –[ಪ್ರತಿನಾಮ ಮೂಲಂ – ಓಂ ನಂ ಸೌಂ ಈಂ ನಂ ಳಂ ಶ್ರೀಂ ಶರವಣಭವ ಹಂ ಸದ್ಯೋಜಾತ ಹಾಂ ಹೃದಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕಾರಣ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ .. ](ಮೂಲಂ) … Read more

Shri Subramanya Trishati Namavali In Kannada

॥ Shri Subramanya Trishati Namavali Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತ್ರಿಶತೀ ನಾಮಾವಳಿಃ ॥ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಸೌಂ ಶರವಣಭವಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಶರಚ್ಚಂದ್ರಾಯುತಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಶಶಾಂಕಶೇಖರಸುತಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಶಚೀಮಾಂಗಳ್ಯರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಶತಾಯುಷ್ಯಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।ಓಂ ಶತಕೋಟಿರವಿಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಶಚೀವಲ್ಲಭಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಶಚೀನಾಯಕಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಶಚೀನಾಥಚತುರ್ವಕ್ತ್ರದೇವದೈತ್ಯಾಭಿವಂದಿತಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ ಶಚೀಶಾರ್ತಿಹರಾಯ ನಮಃ ॥ ೧೦ ॥ ಓಂ ಶಂಭವೇ ನಮಃ ।ಓಂ ಶಂಭೂಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ ।ಓಂ … Read more

Shri Subramanya Trishati Stotram In Kannada

॥ Shri Subramanya Trishati Stotram Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತ್ರಿಶತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ಶ್ರೀಂ ಸೌಂ ಶರವಣಭವಃ ಶರಚ್ಚಂದ್ರಾಯುತಪ್ರಭಃ ।ಶಶಾಂಕಶೇಖರಸುತಃ ಶಚೀಮಾಂಗಳ್ಯರಕ್ಷಕಃ ॥ ೧ ॥ ಶತಾಯುಷ್ಯಪ್ರದಾತಾ ಚ ಶತಕೋಟಿರವಿಪ್ರಭಃ ।ಶಚೀವಲ್ಲಭಸುಪ್ರೀತಃ ಶಚೀನಾಯಕಪೂಜಿತಃ ॥ ೨ ॥ ಶಚೀನಾಥಚತುರ್ವಕ್ತ್ರದೇವದೈತ್ಯಾಭಿವಂದಿತಃ ।ಶಚೀಶಾರ್ತಿಹರಶ್ಚೈವ ಶಂಭುಃ ಶಂಭೂಪದೇಶಕಃ ॥ ೩ ॥ ಶಂಕರಃ ಶಂಕರಪ್ರೀತಃ ಶಮ್ಯಾಕಕುಸುಮಪ್ರಿಯಃ ।ಶಂಕುಕರ್ಣಮಹಾಕರ್ಣಪ್ರಮುಖಾದ್ಯಭಿವಂದಿತಃ ॥ ೪ ॥ ಶಚೀನಾಥಸುತಾಪ್ರಾಣನಾಯಕಃ ಶಕ್ತಿಪಾಣಿಮಾನ್ ।ಶಂಖಪಾಣಿಪ್ರಿಯಃ ಶಂಖೋಪಮಷಡ್ಗಲಸುಪ್ರಭಃ ॥ ೫ ॥ ಶಂಖಘೋಷಪ್ರಿಯಃ ಶಂಖಚಕ್ರಶೂಲಾದಿಕಾಯುಧಃ ।ಶಂಖಧಾರಾಭಿಷೇಕಾದಿಪ್ರಿಯಃ ಶಂಕರವಲ್ಲಭಃ … Read more