Kannada Slokas

Akhilandeshwari Stotram in Kannada

॥ Akhilandeshwari Stotram Kannada Lyrics ॥ ॥ ಅಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ ಓಂಕಾರಾರ್ಣವಮಧ್ಯಗೇ ತ್ರಿಪಥಗೇ ಓಂಕಾರಬೀಜಾತ್ಮಿಕೇ ಓಂಕಾರೇಣ ಸುಖಪ್ರದೇ ಶುಭಕರೇ ಓಂಕಾರಬಿಂದುಪ್ರಿಯೇ । ಓಂಕಾರೇ ಜಗದಂಬಿಕೇ ಶಶಿಕಲೇ ಓಂಕಾರಪೀಠಸ್ಥಿತೇ ದಾಸೋಽಹಂ ತವ ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಂ ವಂದೇಽಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ ॥ ೧ ॥ ಹ್ರೀಂಕಾರಾರ್ಣವವರ್ಣಮಧ್ಯನಿಲಯೇ ಹ್ರೀಂಕಾರವರ್ಣಾತ್ಮಿಕೇ । ಹ್ರೀಂಕಾರಾಬ್ಧಿಸುಚಾರುಚಾಂದ್ರಕಧರೇ ಹ್ರೀಂಕಾರನಾದಪ್ರಿಯೇ । ಹ್ರೀಂಕಾರೇ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀ ಸುಚರಿತೇ ಹ್ರೀಂಕಾರಪೀಠಸ್ಥಿತೇ ದಾಸೋಽಹಂ ತವ ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಂ ವಂದೇಽಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ ॥ ೨ ॥ ಶ್ರೀಚಕ್ರಾಂಕಿತಭೂಷಣೋಜ್ಜ್ವಲಮುಖೇ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀಕಂಠಾರ್ಧಶರೀರಭಾಗನಿಲಯೇ ಶ್ರೀಜಂಬುನಾಥಪ್ರಿಯೇ । ಶ್ರೀಕಾಂತಸ್ಯ ಸಹೋದರೇ ಸುಮನಸೇ ಶ್ರೀಬಿಂದುಪೀಠಪ್ರಿಯೇ […]

Dakshinamurthy Stotram 3 in Kannada

॥ Dakshinamurthy Stotram 3 Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ ಮೌನವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಕಟಿತ ಪರಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವಂ ಯುವಾನಂ ವರ್ಷಿಷ್ಠಾಂತೇ ವಸದೃಷಿಗಣೈರಾವೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠೈಃ । ಆಚಾರ್ಯೇಂದ್ರಂ ಕರಕಲಿತ ಚಿನ್ಮುದ್ರಮಾನಂದಮೂರ್ತಿಂ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಂ ಮುದಿತವದನಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಮೀಡೇ ॥ ೧ ॥ ವಟವಿಟಪಿಸಮೀಪೇಭೂಮಿಭಾಗೇ ನಿಷಣ್ಣಂ ಸಕಲಮುನಿಜನಾನಾಂ ಜ್ಞಾನದಾತಾರಮಾರಾತ್ । ತ್ರಿಭುವನಗುರುಮೀಶಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿದೇವಂ ಜನನಮರಣದುಃಖಚ್ಛೇದದಕ್ಷಂ ನಮಾಮಿ ॥ ೨ ॥ ಚಿತ್ರಂ ವಟತರೋರ್ಮೂಲೇ ವೃದ್ಧಾಃ ಶಿಷ್ಯಾ ಗುರುರ್ಯುವಾ । ಗುರೋಸ್ತು ಮೌನಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತುಚ್ಛಿನ್ನಸಂಶಯಾಃ ॥ ೩ ॥ ನಿಧಯೇ […]

Uma Maheshwara Stotram in Kannada

॥ Uma Maheshwara Stotram Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ನವಯೌವನಾಭ್ಯಾಂ ಪರಸ್ಪರಾಶ್ಲಿಷ್ಟವಪುರ್ಧರಾಭ್ಯಾಮ್ । ನಗೇಂದ್ರಕನ್ಯಾವೃಷಕೇತನಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ ೧ ॥ ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಸರಸೋತ್ಸವಾಭ್ಯಾಂ ನಮಸ್ಕೃತಾಭೀಷ್ಟವರಪ್ರದಾಭ್ಯಾಮ್ । ನಾರಾಯಣೇನಾರ್ಚಿತಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ ೨ ॥ ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ವೃಷವಾಹನಾಭ್ಯಾಂ ವಿರಿಂಚಿವಿಷ್ಣ್ವಿಂದ್ರಸುಪೂಜಿತಾಭ್ಯಾಮ್ । ವಿಭೂತಿಪಾಟೀರವಿಲೇಪನಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ ೩ ॥ ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಜಗದೀಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ಜಗತ್ಪತಿಭ್ಯಾಂ ಜಯವಿಗ್ರಹಾಭ್ಯಾಮ್ । ಜಂಭಾರಿಮುಖ್ಯೈರಭಿವಂದಿತಾಭ್ಯಾಂ […]

Ishana Stuti in Kannada

॥ Ishana Stuti Kannada Lyrics ॥ ॥ ಈಶಾನ ಸ್ತುತಿಃ ॥ ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ । ಪ್ರಜಾಪತೀನಾಂ ಪ್ರಥಮಂ ತೇಜಸಾಂ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಭುಮ್ । ಭುವನಂ ಭೂರ್ಭುವಂ ದೇವಂ ಸರ್ವಲೋಕೇಶ್ವರಂ ಪ್ರಭುಮ್ ॥ ೧ ॥ ಈಶಾನಂ ವರದಂ ಪಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟವಾನಸಿ ಶಂಕರಮ್ । ತಂ ಗಚ್ಛ ಶರಣಂ ದೇವಂ ವರದಂ ಭುವನೇಶ್ವರಮ್ ॥ ೨ ॥ ಮಹಾದೇವಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಮೀಶಾನಂ ಜಟಿಲಂ ಶಿವಮ್ । ತ್ರ್ಯಕ್ಷಂ ಮಹಾಭುಜಂ ರುದ್ರಂ ಶಿಖಿನಂ ಚೀರವಾಸಸಮ್ ॥ ೩ ॥ […]

Aarthi Hara Stotram in Kannada

॥ Aarthi Hara Stotram Kannada Lyrics ॥ ॥ ಆರ್ತಿಹರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ ಶ್ರೀಶಂಭೋ ಮಯಿ ಕರುಣಾಶಿಶಿರಾಂ ದೃಷ್ಟಿಂ ದಿಶನ್ ಸುಧಾವೃಷ್ಟಿಮ್ । ಸಂತಾಪಮಪಾಕುರು ಮೇ ಮಂತಾ ಪರಮೇಶ ತವ ದಯಾಯಾಃ ಸ್ಯಾಮ್ ॥ ೧ ॥ ಅವಸೀದಾಮಿ ಯದಾರ್ತಿಭಿರನುಗುಣಮಿದಮೋಕಸೋಽಂಹಸಾಂ ಖಲು ಮೇ । ತವ ಸನ್ನವಸೀದಾಮಿ ಯದಂತಕಶಾಸನ ನ ತತ್ತವಾನುಗುಣಮ್ ॥ ೨ ॥ ದೇವ ಸ್ಮರಂತಿ ತವ ಯೇ ತೇಷಾಂ ಸ್ಮರತೋಽಪಿ ನಾರ್ತಿರಿತಿ ಕೀರ್ತಿಮ್ । ಕಲಯಸಿ ಶಿವ ಪಾಹೀತಿ ಕ್ರಂದನ್ ಸೀದಾಮ್ಯಹಂ […]

Abhilashaashtakam in Kannada

॥ Abhilashaashtakam Kannada Lyrics ॥ ॥ ಅಭಿಲಾಷಾಷ್ಟಕಂ ॥ ಏಕಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವಽಽದ್ವಿತೀಯಂ ಸಮಸ್ತಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್ । ಏಕೋ ರುದ್ರೋ ನ ದ್ವಿತೀಯೋವ ತಸ್ಥೇ ತಸ್ಮಾದೇಕಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಮಹೇಶಂ ॥ ೧ ॥ ಕರ್ತಾ ಹರ್ತಾ ತ್ವಂ ಹಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಶಂಭೋ ನಾನಾ ರೂಪೇಷು ಏಕರೂಪೋಪಿ ಅರೂಪಃ । ಯದ್ವತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಧರ್ಮ ಏಕೋಽಪಿ ಅನೇಕಃ ತಸ್ಮಾತ್ ನಾನ್ಯಂ ತ್ವಾಂ ವಿನೇಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೨ ॥ ರಜ್ಜೌ ಸರ್ಪಃ […]

Shri Subramanya Sahasranama Stotram in Kannada

॥ Shri Subramanya Sahasranama Stotram Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ ಋಷಯ ಊಚುಃ । ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಲೋಕೋಪಕಾರಕ । ವಯಂ ಚಾತಿಥಯಃ ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಆತಿಥೇಯೋಽಸಿ ಸುವ್ರತ ॥ ೧ ॥ ಜ್ಞಾನದಾನೇನ ಸಂಸಾರಸಾಗರಾತ್ತಾರಯಸ್ವ ನಃ । ಕಲೌ ಕಲುಷಚಿತ್ತಾ ಯೇ ನರಾಃ ಪಾಪರತಾಃ ಸದಾ ॥ ೨ ॥ ಕೇನ ಸ್ತೋತ್ರೇಣ ಮುಚ್ಯಂತೇ ಸರ್ವಪಾತಕಬಂಧನಾತ್ । ಇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶನಮ್ ॥ ೩ ॥ ಸರ್ವರೋಗಹರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸೂತ […]

Shri Subramanya Mantra Sammelana Trisati in Kannada

॥ Shri Subramanya Mantra Sammelana Trisati Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಂತ್ರಸಮ್ಮೇಲನ ತ್ರಿಶತೀ ॥ ಧ್ಯಾನಮ್ । ವಂದೇ ಗುರುಂ ಗಣಪತಿಂ ಸ್ಕಂದಮಾದಿತ್ಯಮಂಬಿಕಾಮ್ । ದುರ್ಗಾಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ॥ ಮಹಾಸೇನಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಷಡಾನನಾಯ ಧೀಮಹಿ । ತನ್ನಃ ಸ್ಕಂದಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥ – ನಕಾರಾದಿನಾಮಾನಿ – ೫೦ – [ಪ್ರತಿನಾಮ ಮೂಲಂ – ಓಂ ನಂ ಸೌಂ ಈಂ ನಂ ಳಂ ಶ್ರೀಂ ಶರವಣಭವ ಹಂ ಸದ್ಯೋಜಾತ ಹಾಂ […]

Shri Subramanya Trishati Namavali in Kannada

॥ Shri Subramanya Trishati Namavali Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತ್ರಿಶತೀ ನಾಮಾವಳಿಃ ॥ ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಸೌಂ ಶರವಣಭವಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಶರಚ್ಚಂದ್ರಾಯುತಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಶಶಾಂಕಶೇಖರಸುತಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಶಚೀಮಾಂಗಳ್ಯರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಶತಾಯುಷ್ಯಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ । ಓಂ ಶತಕೋಟಿರವಿಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಶಚೀವಲ್ಲಭಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಶಚೀನಾಯಕಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಶಚೀನಾಥಚತುರ್ವಕ್ತ್ರದೇವದೈತ್ಯಾಭಿವಂದಿತಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಶಚೀಶಾರ್ತಿಹರಾಯ ನಮಃ […]

Shri Subramanya Trishati Stotram in Kannada

॥ Shri Subramanya Trishati Stotram Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತ್ರಿಶತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ ಶ್ರೀಂ ಸೌಂ ಶರವಣಭವಃ ಶರಚ್ಚಂದ್ರಾಯುತಪ್ರಭಃ । ಶಶಾಂಕಶೇಖರಸುತಃ ಶಚೀಮಾಂಗಳ್ಯರಕ್ಷಕಃ ॥ ೧ ॥ ಶತಾಯುಷ್ಯಪ್ರದಾತಾ ಚ ಶತಕೋಟಿರವಿಪ್ರಭಃ । ಶಚೀವಲ್ಲಭಸುಪ್ರೀತಃ ಶಚೀನಾಯಕಪೂಜಿತಃ ॥ ೨ ॥ ಶಚೀನಾಥಚತುರ್ವಕ್ತ್ರದೇವದೈತ್ಯಾಭಿವಂದಿತಃ । ಶಚೀಶಾರ್ತಿಹರಶ್ಚೈವ ಶಂಭುಃ ಶಂಭೂಪದೇಶಕಃ ॥ ೩ ॥ ಶಂಕರಃ ಶಂಕರಪ್ರೀತಃ ಶಮ್ಯಾಕಕುಸುಮಪ್ರಿಯಃ । ಶಂಕುಕರ್ಣಮಹಾಕರ್ಣಪ್ರಮುಖಾದ್ಯಭಿವಂದಿತಃ ॥ ೪ ॥ ಶಚೀನಾಥಸುತಾಪ್ರಾಣನಾಯಕಃ ಶಕ್ತಿಪಾಣಿಮಾನ್ । ಶಂಖಪಾಣಿಪ್ರಿಯಃ ಶಂಖೋಪಮಷಡ್ಗಲಸುಪ್ರಭಃ ॥ […]

Scroll to top