1000 Names Of Sri Dattatreya – Sahasranama Stotram 2 In Malayalam

॥ Dattatreyasahasranamastotram 2 Malayalam Lyrics ॥

॥ ശ്രീദത്താത്രേയസഹസ്രനാമസ്തോത്രം 2 ॥

നിഖിലാഗമതത്ത്വജ്ഞ ബ്രഹ്മജ്ഞാനപരായണ ।
വദാസ്മാകം മുക്ത്യുപായം സൂത സര്‍വോപകാരകം ॥ 1 ॥

സര്‍വദേവേഷു കോ ദേവഃ സദ്യോ മോക്ഷപ്രദോ ഭവേത് ।
കോ മനുര്‍വാ ഭവേത്തസ്യ സദ്യഃ പ്രീതികരോ ധ്രുവം ॥ 2 ॥

സൂത ഉവാച –
നിഗമാഗമതത്ത്വജ്ഞോ ഹ്യവധൂതശ്ചിദംബരഃ ।
ഭക്തവാത്സല്യപ്രവണോ ദത്ത ഏവ ഹി കേവലഃ ॥ 3 ॥

സദാ പ്രസന്നവദനോ ഭക്തചിന്തൈകതത്പരഃ ।
തസ്യ നാമാന്യനന്താനി വര്‍തന്തേഽഥാപ്യദഃ പരം ॥ 4 ॥

ദത്തസ്യ നാമസാഹസ്രം തസ്യ പ്രീതിവിവര്‍ധനം ।
യസ്ത്വിദം പഠതേ നിത്യം ദത്താത്രേയൈകമാനസഃ ॥ 5 ॥

മുച്യതേ സര്‍വപാപേഭ്യഃ സ സസ്ദ്യോ നാത്ര സംശയഃ ।
അന്തേ തദ്ധാമ സംയാതി പുനരാവൃത്തിദുര്ലഭം ॥ 6 ॥

(അസ്യ ശ്രീമദ്ദത്താത്രേയസഹസ്രനാമകസ്യ തു ।
ഋഷിര്‍ബ്രഹ്മ വിനിരിര്‍ദിഷ്ടോനുഷ്ടുപ്ഛന്ദം പ്രകീര്‍തിം ॥

ദത്താത്രേയോഽസ്യദേവതാ ദത്താത്രേയാത്മതാരകം ।
ദാകാരംരേഫസംയുക്തം ദത്തബീജമുദാഹൃതം ॥

ദ്രാമിത്യാദി ത്രിഭിഃ പ്രോക്തം ബീജം ശക്തിശ്ച കീലകം ।
ഷാഅॅഊഘര്‍ഫു? ബീജസംയുക്തൈം ഷഡങ്ഗന്യാസ ഈരിതഃ ॥ ??
പീതാംബരാലങ്കൃത പൃഷ്ഠഭാഗം ഭസ്മാവഗുണ്ഠാമലരുക്മദേഹം ।
വിദ്യുത്രഭാപിങ്ഗജടാഭിരാമം ശ്രീദത്തയോഗീശമഹം ഭജാമി ॥)

അസ്യ ശ്രീമദ്ദത്താത്രേയസഹസ്രനാമസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ അവധൂത ഋഷിഃ ।
അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ । ദിഗംബരോ ദേവതാ । ഓം ബീജം । ഹ്രീം ശക്തിഃ ।
ക്രൌം കീലകം । ശ്രീദത്താത്രേയപ്രീത്യര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥

അഥ ധ്യാനം –
ദിഗംബരം ഭസ്മവിലേപിതാങ്ഗം ബോധാത്മകം മുക്തികരം പര്‍സന്നം ।
നിര്‍മാനസം ശ്യാമതനും ഭജേഽഹം ദത്താത്രേയം ബ്രഹ്മസമാധിയുക്തം ॥

അഥ സഹസ്രനാമസ്തോത്രം ।
ദത്താത്രേയോ മഹോയോഗീ യോഗേശശ്ചാമരപ്രഭും ।
മുനിര്‍ദിഗംബരോ ബാലോ മായാമുക്തോ മദാപഹഃ ॥ 1 ॥

അവധൂതോ മഹാനാഥഃ ശങ്കരോഽമരവല്ലഭഃ ।
മഹാദേവശ്ചാദിദേവഃ പുരാണപ്രഭുരീശ്വരഃ ॥ 2 ॥

സത്ത്വകൃത്സത്ത്വഭൃദ്ഭാവഃ സത്ത്വാത്മാ സത്ത്വസാഗരഃ ।
സത്ത്വവിത്സത്ത്വസാക്ഷീ ച സത്ത്വസാധ്യോഽമരാധിപഃ ॥ 3 ॥

ഭൂതകൃദ്ഭൂതഭൃച്ചൈവ ഭൂതാത്മാ ഭൂതസംഭവഃ ।
ഭൂതഭാവോ ഭവോ ഭൂതവിത്തഥാ ഭൂതകാരണഃ ॥ 4 ॥

ഭൂതസാക്ഷീ പ്രഭൂതിശ്ച ഭൂതാനാം പരമാ ഗതിഃ ।
ഭൂതസങ്ഗവിഹീനാത്മാ ഭൂതാത്മാ ഭൂതശങ്കരഃ ॥ 5 ॥

ഭൂതനാഥോ മഹാനാഥശ്ചാദിനാഥോ മഹേശ്വരഃ ।
സര്‍വഭൂതനിവാസാത്മാ ഭൂതസന്താപനാശനഃ ॥ 6 ॥

സര്‍വാത്മാ സര്‍വഭൃത്സര്‍വഃ സര്‍വജ്ഞഃ സര്‍വനിര്‍ണയഃ ।
സര്‍വസാക്ഷീ ബൃഹദ്ഭാനുഃ സര്‍വവിത്സര്‍വമങ്ഗലഃ ॥ 7 ॥

ശാന്തഃ സത്യഃ സമഃ പൂര്‍ണോ ഹ്യേകാകീ കമലാപതിഃ ।
രാമോ രാമപ്രിയശ്ചൈവ വിരാമോ രാമകാരണം ॥ 8 ॥

ശുദ്ധാത്മാ പാവനോഽനന്തഃ പ്രതീതഃ പരമാര്‍ഥഭൃത് ।
ഹംസസാക്ഷീ വിഭുശ്ചൈവ പ്രഭുഃ പ്രലയ ഇത്യപി ॥ 9 ॥

സിദ്ധാത്മാ പരമാത്മാ ച സിദ്ധാനാം പരമാ ഗതിഃ ॥

സിദ്ധിസിദ്ധസ്തഥാ സാധ്യഃ സാധനോ ഹ്യുത്തമസ്തഥാ ॥ 10 ॥

സുലക്ഷണഃ സുമേധാവീ വിദ്യാവാന്വിഗതാന്തരഃ ।
വിജ്വരശ്ച മഹാബാഹുര്‍ബഹുലാനന്ദവര്‍ധനഃ ॥ 11 ॥

അവ്യക്തപുരുഷഃ പ്രാജ്ഞഃ പരജ്ഞഃ പരമാര്‍ഥദൃക് ।
പരാപരവിനിര്‍മുക്തോ യുക്തസ്തത്ത്വപ്രകാശവാന്‍ ॥ 12 ॥

ദയാവാന്‍ഭഗവാന്‍ഭാവീ ഭാവാത്മാ ഭാവകാരണഃ ।
ഭവസന്താപനാശശ്ച പുഷ്പവാന്‍പണ്ഡിതോ ബുധഃ ॥ 13 ॥

പ്രത്യക്ഷവസ്തുര്‍വിശ്വാത്മാ പ്രത്യഗ്ബ്രഹ്മ സനാതനഃ ।
പ്രമാണവിഗതശ്ചൈവ പ്രത്യാഹാരനിയോജകഃ ॥ 14 ॥

പ്രണവഃ പ്രണവാതീതഃ പ്രമുഖഃ പ്രലയാത്മകഃ ।
മൃത്യുഞ്ജയോ വിവിക്താത്മാ ശങ്കരാത്മാ പരോ വപുഃ ॥ 15 ॥

പരമസ്തനുവിജ്ഞേയഃ പരമാത്മനി സംസ്ഥിതഃ ।
പ്രബോധകലനാധാരഃ പ്രഭാവപ്രവരോത്തമഃ ॥ 16 ॥

ചിദംബരശ്ചിദ്വിലാസശ്ചിദാകാശശ്ചിദുത്തമഃ ।
ചിത്തചൈതന്യചിത്താത്മാ ദേവാനാം പരമാ ഗതിഃ ॥ 17 ॥

അചേത്യശ്ചേതനാധാരശ്ചേതനാചിത്തവിക്രമഃ ।
ചിത്താത്മാ ചേതനാരൂപോ ലസത്പങ്കജലോചനഃ ॥ 18 ॥

പരബ്രഹ്മ പരം ജ്യോതിഃ പരം ധാമ പരന്തപഃ ।
പരം സൂത്രം പരം തന്ത്രം പവിത്രം പരമോഹവാന്‍ ॥ 19 ॥

ക്ഷേത്രജ്ഞഃ ക്ഷേത്രഗഃ ക്ഷേത്രഃ ക്ഷേത്രാധാരഃ പുരഞ്ജനഃ ।
ക്ഷേത്രശൂന്യോ ലോകസാക്ഷീ ക്ഷേത്രവാന്‍ബഹുനായകഃ ॥ 20 ॥

യോഗേന്ദോ യോഗപൂജ്യശ്ച യോഗ ആത്മവിദാം ശുചിഃ ।
യോഗമായാധരഃ സ്ഥാണുരചലഃ കമലാപതിഃ ॥ 21 ॥

യോഗേശോ യോഗനിര്‍മാതാ യോഗജ്ഞാനപ്രകാശനഃ ।
യോഗപാലോ ലോകപാലഃ സംസാരതമനാശനഃ ॥ 22 ॥

ഗുഹ്യോ ഗുഹ്യതമോ ഗുപ്തോ മുക്തോ യുക്തഃ സനാതനഃ ।
ഗഹനോ ഗഗനാകാരോ ഗംഭീരോ ഗണനായകഃ ॥ 23 ॥

ഗോവിന്ദോ ഗോപതിര്‍ഗോപ്താ ഗോഭാഗോ ഭാവസംസ്ഥിതഃ ।
ഗോസാക്ഷീ ഗോതമാരിശ്ച ഗാന്ധാരോ ഗഗനാകൃതിഃ ॥ 24 ॥

യോഗയുക്തോ ഭോഗയുക്തഃ ശങ്കാമുക്തസമാധിമാന്‍ ।
സഹജഃ സകലേശാനഃ കാര്‍തവീര്യവരപ്രദഃ ॥ 25 ॥

സരജാ വിരജാഃ പുംസോ പാവനഃ പാപനാശനഃ । പുമാന്‍
പരാവരവിനിര്‍മുക്തഃ പരഞ്ജ്യോതിഃ പുരാതനഃ ॥ 26 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Vishnu – Sahasranama Stotram In English

നാനാജ്യോതിരനേകാത്മാ സ്വയഞ്ജ്യോതിഃ സദാശിവഃ ।
ദിവ്യജ്യോതിര്‍മയശ്ചൈവ സത്യവിജ്ഞാനഭാസ്കരഃ ॥ 27 ॥

നിത്യശുദ്ധഃ പരഃ പൂര്‍ണഃ പ്രകാശഃ പ്രകടോദ്ഭവഃ ।
പ്രമാദവിഗതശ്ചൈവ പരേശഃ പരവിക്രമഃ ॥ 28 ॥

യോഗീ യോഗോ യോഗപശ്ച യോഗാഭ്യാസപ്രകാശനഃ ।
യോക്താ മോക്താ വിധാതാ ച ത്രാതാ പാതാ നിരായുധ്യഃ ॥ 29 ॥

നിത്യമുക്തോ നിത്യയുക്തഃ സത്യഃ സത്യപരാക്രമഃ ।
സത്ത്വശുദ്ധികരഃ സത്ത്വസ്തഥാ സത്ത്വംഭൃതാം ഗതിഃ ॥ 30 ॥

ശ്രീധരഃ ശ്രീവപുഃ ശ്രീമാന്‍ ശ്രീനിവാസോഽമരാര്‍ചിതഃ ।
ശ്രീനിധിഃ ശ്രീപതിഃ ശ്രേഷ്ഠഃ ശ്രേയസ്കശ്ചരമാശ്രയഃ ॥ 31 ॥

ത്യാഗീ ത്യാഗാര്‍ഥസമ്പന്നസ്ത്യാഗാത്മാ ത്യാഗവിഗ്രഹഃ ।
ത്യാഗലക്ഷണസിദ്ധാത്മാ ത്യാഗജ്ഞസ്ത്യാഗകാരണഃ ॥ 32 ॥

ഭോഗോ ഭോക്താ തഥാ ഭോഗ്യോ ഭോഗസാധനകാരണഃ ।
ഭോഗീ ഭോഗാര്‍ഥസമ്പന്നോ ഭോഗജ്ഞാനപ്രകാശനഃ ॥ 33 ॥

കേവലഃ കേശവഃ കൃഷ്ണഃ കംവാസാഃ കമലാലയഃ ।
കമലാസനപൂജ്യശ്ച ഹരിരജ്ഞാനഖണ്ഡനഃ ॥ 34 ॥

മഹാത്മാ മഹദാദിശ്ച മഹേശോത്തമവന്ദിതഃ ।
മനോബുദ്ധിവിഹീനാത്മാ മാനാത്മാ മാനവാധിപഃ ॥ 35 ॥

ഭുവനേശോ വിഭൂതിശ്ച ധൃതിര്‍മേധാ സ്മൃതിര്‍ദയാ ।
ദുഃഖദാവാനലോ ബുദ്ധഃ പ്രബുദ്ധഃ പരമേശ്വരഃ ॥ 36 ॥

കാമഹാ ക്രോധഹാ ചൈവ ദംഭദര്‍പമദാപഹഃ ।
അജ്ഞാനപതിമിരാരിശ്ച ഭവാരിര്‍ഭുവനേശ്വരഃ ॥ 37 ॥

രൂപകുദ്രൂപഭൃദ്രൂപീ രൂപാത്മാ രൂപകാരണഃ ।
രൂപജ്ഞോ രൂപസാക്ഷീ ച നാമരൂപോ ഗുണാന്തകഃ ॥ 38 ॥

അപ്രമേയഃ പ്രമേയശ്ച പ്രമാണം പ്രണവാശ്രയഃ ।
പ്രമാണരഹിതോഽചിന്ത്യശ്ചേതനാവിഗതോഽജരഃ ॥ 39 ॥

അക്ഷരോഽക്ഷരമുക്തശ്ച വിജ്വരോ ജ്വരനാശനഃ ।
വിശിഷ്ടോ വിത്തശാസ്ത്രീ ച ദൃഷ്ടോ ദൃഷ്ടാന്തവര്‍ജിതഃ ॥ 40 ॥

ഗുണേശോ ഗുണകായശ്ച ഗുണാത്മാ ഗണഭാവനഃ ।
അനന്തഗുണസമ്പന്നോ ഗുണഗര്‍ഭോ ഗുണാധിപഃ ॥ 41 ॥

ഗണേശോ ഗുണനാഥശ്ച ഗുണാത്മാ ഗണഭാവനഃ ।
ഗണബന്ധുര്‍വിവേകാത്മാ ഗുണയുക്തഃ പരാക്രമീ ॥ 42 ॥

അതര്‍ക്യഃ ക്രതുരഗ്നിശ്ച കൃതജ്ഞഃ സഫലാശ്രയഃ ।
യജ്ഞശ്ച യജ്ഞഫല്‍ദോ യജ്ഞ ഇജ്യോഽമരോത്തമഃ ॥ 43 ॥

ഹിരണ്യഗര്‍ഭഃ ശ്രീഗര്‍ഭഃ ഖഗര്‍ഭഃ കുണപേശ്വരഃ ।
മായാഗര്‍ഭോ ലോകഗര്‍ഭഃ സ്വയംഭൂര്‍ഭുവനാന്തകഃ ॥ 44 ॥

നിഷ്പാപോ നിബിഡോ നന്ദീ ബോധീ ബോധസമാശ്രയഃ ।
ബോധാത്മാ ബോധനാത്മാ ച ഭേദവൈതണ്ഡഖണ്ഡനഃ ॥ 45 ॥

സ്വാഭാവ്യോ ഭാവനിര്‍മുക്തോ വ്യക്തോഽവ്യക്തസമാശ്രയഃ ।
നിത്യതൃപ്തോ നിരാഭാസോ നിര്‍വാണഃ ശരണഃ സുഹൃത് ॥ 46 ॥

ഗുഹ്യേശോ ഗുണഗംഭീരോ ഗുണദോഷനിവാരണഃ ।
ഗുണസങ്ഗവിഹീനശ്ച യോഗാരേര്‍ദര്‍പനാശനഃ ॥ 47 ॥

ആനന്ദഃ പരമാനന്ദഃ സ്വാനന്ദസുഖവര്‍ധനഃ ।
സത്യാനന്ദശ്ചിദാനന്ദഃ സര്‍വാനന്ദപരായണഃ ॥ 48 ॥

സദ്രൂപഃ സഹജഃ സത്യഃ സ്വാനന്ദഃ സുമനോഹരഃ ।
സര്‍വഃ സര്‍വാന്തരശ്ചൈവ പൂര്‍വാത്പൂര്‍വതരസ്തഥാ ॥ 49 ॥

ഖമയഃ ഖപരഃ ഖാദിഃ ഖംബ്രഹ്മ ഖതനുഃ ഖഗഃ ।
ഖവാസാഃ ഖവിഹീനശ്ച ഖനിധിഃ ഖപരാശ്രയഃ ॥ 50 ॥

അനന്തശ്ചാദിരൂപശ്ച സൂര്യമണ്ഡലമധ്യഗഃ ।
അമോഘഃ പരമാമോഘഃ പരോക്ഷഃ വരദഃ കവിഃ ॥ 51 ॥

വിശ്വചക്ഷുര്‍വിശ്വസാക്ഷീ വിശ്വബാഹുര്‍ധനേശ്വരഃ ।
ധനഞ്ജയോ മഹാതേജാസ്തേജിഷ്ഠസ്തൈജസഃ സുഖീ ॥ 52 ॥

ജ്യോതിര്‍ജ്യോതിര്‍മയോ ജേതാ ജ്യോതിഷാം ജ്യോതിരാത്മകഃ ।
ജ്യോതിഷാമപി ജ്യോതിശ്ച ജനകോ ജനമോഹനഃ ॥ 53 ॥

ജിതേന്ദ്രിയോ ജിതക്രോധോ ജിതാത്മാ ജിതമാനസഃ ।
ജിതസങ്ഗോ ജിതപ്രാണോ ജിതസംസാരവാസനഃ ॥ 54 ॥

നിര്‍വാസനോ നിരാലംബോ നിര്യോഗക്ഷേമവര്‍ജിതഃ ।
നിരീഹോ നിരഹങ്കാരോ നിരാശീര്‍നിരുപാധികഃ ॥ 55 ॥

നിത്യബോധോ വിവിക്താത്മാ വിശുദ്ധോത്തമഗൌരവഃ ।
വിദ്യാര്‍ഥീ പരമാര്‍ഥീ ച ശ്രദ്ധാര്‍ഥീ സാധനാത്മകഃ ॥ 56 ॥

പ്രത്യാഹാരീ നിരാഹാരീ സര്‍വാഹാരപരായണഃ ।
നിത്യശുദ്ധോ നിരാകാങ്ക്ഷീ പാരായണപരായണഃ ॥ 57 ॥

അണോരണുതരഃ സൂക്ഷ്മഃ സ്ഥൂലഃ സ്ഥൂലതരസ്തഥാ ।
ഏകസ്തഥാഽനേകരൂപോ വിശ്വരൂപഃ സനാതനഃ ॥ 58 ॥

നൈകരൂപോ വിരൂപാത്മാ നൈകബോധമയോഽപി ച ।
നൈകനാമമയശ്ചൈവ നൈകവിദ്യാവിവര്‍ധനഃ ॥ 59 ॥

ഏകശ്ചൈകാന്തികശ്ചൈവ നാനാഭാവവിവര്‍ജിതഃ ।
ഏകാക്ഷരസ്തഥാ ബീജഃ പൂര്‍ണബിംബഃ സനാതനഃ ॥ 60 ॥

മന്ത്രവീര്യോ മന്ത്രബീജഃ ശാസ്ത്രവീര്യോ ജഗത്പതിഃ ।
നാനാവീര്യധരശ്ചൈവ ശക്രേശഃ പൃഥിവീപതിഃ ॥ 61 ॥

പ്രാണേശഃ പ്രാണദഃ പ്രാണഃ പ്രാണായാമപരായണഃ ।
പ്രാണപഞ്ചകനിര്‍മുക്തഃ കോശപഞ്ചകവര്‍ജിതഃ ॥ 62 ॥

നിശ്ചലോ നിഷ്കലോഽസങ്ഗോ നിഷ്പ്രപഞ്ചോ നിരാമയഃ ।
നിരാധാരോ നിരാകാരോ നിര്‍വികാരോ നിരഞ്ജനഃ ॥ 63 ॥

നിഷ്പ്രതീതോ നിരാഭാസോ നിരാസക്തോ നിരാകുലഃ ।
നിഷ്ഠാസര്‍വഗതശ്ചൈവ നിരാരംഭോ നിരാശ്രയഃ ॥ 64 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Hariharaputra In Sanskrit

നിരന്തരഃ സത്ത്വഗോപ്താ ശാന്തോ ദാന്തോ മഹാമുനിഃ ।
നിഃശബ്ദഃ സുകൃതഃ സ്വസ്ഥഃ സത്യവാദീ സുരേശ്വരഃ ॥ 65 ॥

ജ്ഞാനദോ ജ്ഞാനവിജ്ഞാനീ ജ്ഞാനാത്മാഽഽനന്ദപൂരിതഃ ।
ജ്ഞാനയജ്ഞവിദാം ദക്ഷോ ജ്ഞാനാഗ്നിര്‍ജ്വലനോ ബുധഃ ॥ 66 ॥

ദയാവാന്‍ഭവരോഗാരിശ്ചികിത്സാചരമാഗതിഃ ।
ചന്ദ്രമണ്ഡലമധ്യസ്ഥശ്ചന്ദ്രകോടിസുശീതലഃ ॥ 67 ॥

യന്തകൃത്പരമോ യന്ത്രീ യന്ത്രാരൂഢപരാജിതഃ ।
യന്ത്രവിദ്യന്ത്രവാസശ്ച യന്ത്രാധാരോ ധരാധരഃ ॥ 68 ॥

തത്ത്വജ്ഞസ്തത്ത്വഭൂതാത്മാ മഹത്തത്ത്വപ്രകാശനഃ ।
തത്ത്വസങ്ഖ്യാനയോഗജ്ഞഃ സാങ്ഖ്യശാസ്ത്രപ്രവര്‍തകഃ ॥ 69 ॥

അനന്തവിക്രമോ ദേവോ മാധവശ്ച ധനേശ്വരഃ ।
സാധുഃ സാധുവരിഷ്ഠാത്മാ സാവധാനോഽമരോത്തമഃ ॥ 70 ॥

നിഃസങ്കല്‍പോ നിരാധാരോ ദുര്‍ധരോ ഹ്യാത്മവിത്പതിഃ ।
ആരോഗ്യസുഖദശ്ചൈവ പ്രവരോ വാസവസ്തഥാ ॥ 71 ॥

പരേശഃ പരമോദാരഃ പ്രത്യക്ചൈതന്യദുര്‍ഗമഃ ।
ദുരാധര്‍ഷോ ദുരാവാസോ ദൂരത്വപരിനാശനഃ ॥ 72 ॥

വേദവിദ്വേദകൃദ്വേദോ വേദാത്മാ വിമലാശയഃ ।
വിവിക്തസേവീ ച സംസാരശ്രമനാശനസ്തഥാ ॥ 73 ॥

ബ്രഹ്മയോനിര്‍ബൃഹദ്യോനിര്‍വിശ്വയോനിര്‍വിദേഹവാന്‍ ।
വിശാലാക്ഷോ വിശ്വനാഥോ ഹാടകാങ്ഗദഭൂഷണഃ ॥ 74 ॥

അബാധ്യോ ജഗദാരാധ്യോ ജഗദാര്‍ജവപാലനഃ ।
ജനവാന്ധനവാന്ധര്‍മീ ധര്‍മഗോ ധര്‍മവര്‍ധനഃ ॥ 75 ॥

അമൃതഃ ശാശ്വതഃ സാദ്യഃ സിദ്ധിദഃ സുമനോഹരഃ ।
ഖലുബ്രഹ്മഖലുസ്ഥാനോ മുനീനാം പരമാ ഗതിഃ ॥ 76 ॥

ഉപദ്രഷ്ടാ തഥാ ശ്രേഷ്ഠഃ ശുചിര്‍ഭൂതോ ഹ്യനാമയഃ ।
വേദസിദ്ധാന്തവേദ്യശ്ച മാനസാഹ്ലാദവര്‍ധനഃ ॥ 77 ॥

ദേഹദന്യോ ഗുണാദന്യോ ലോകാദന്യോ വിവേകവിത് ।
ദുഷ്ടസ്വപ്നഹരശ്ചൈവ ഗുരുര്‍ഗുരുവരോത്തമഃ ॥ 78 ॥

കര്‍മീ കര്‍മവിനിര്‍മുക്തഃ സംന്യാസീ സാധകേശ്വരഃ ।
സര്‍വഭാവവിഹീനശ്ച തൃഷ്ണാസങ്ഗനിവാരകഃ ॥ 79 ॥

ത്യാഗീ ത്യാഗവപുസ്ത്യാഗസ്ത്യാഗദാനവിവര്‍ജിതഃ ।
ത്യാഗകാരണത്യാഗാത്മാ സദ്ഗുരുഃ സുഖദായകഃ ॥ 80 ॥

ദക്ഷോ ദക്ഷാദിവന്ദ്യശ്ച ജ്ഞാനവാദപ്രവര്‍തകഃ ।
ശബ്ദബ്രഹ്മമയാത്മാ ച ശബ്ദബ്രഹ്മപ്രകാശവാന്‍ ॥ 81 ॥

ഗ്രസിഷ്ണുഃ പ്രഭവിഷ്ണുശ്ച സഹിഷ്ണുര്‍വിഗതാന്തരഃ ।
വിദ്വത്തമോ മഹാവന്ദ്യോ വിശാലോത്തമവാങ്മുനിഃ ॥ 82 ॥

ബ്രഹ്മവിദ്ബ്രഹ്മഭാവശ്ച ബ്രഹ്മര്‍ഷിര്‍ബാഹ്മണപ്രിയഃ ।
ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മപ്രകാശാത്മാ ബ്രഹ്മവിദ്യാപ്രകാശനഃ ॥ 83 ॥

അത്രിവംശപ്രഭൂതാത്മാ താപസോത്തമവന്ദിതഃ ।
ആത്മവാസീ വിധേയാത്മാ ഹ്യത്രിവംശവിവര്‍ധനഃ ॥ 84 ॥

പ്രവര്‍തനോ നിവൃത്താത്മാ പ്രലയോദകസന്നിഭഃ ।
നാരായണോ മഹാഗര്‍ഭോ ഭാര്‍ഗവപ്രിയകൃത്തമഃ ॥ 85 ॥

സങ്കല്‍പദുഃഖദലനഃ സംസാരതമനാശനഃ ।
ത്രിവിക്രമസ്ത്രിധാകാരസ്ത്രിമൂര്‍തിസ്ത്രിഗുണാത്മകഃ ॥ 86 ॥

ഭേദത്രയഹരശ്ചൈവ താപത്രയനിവാരകഃ ।
ദോഷത്രയവിഭേദീ ച സംശയാര്‍ണവഖണ്ഡനഃ ॥ 87 ॥

അസംശയസ്ത്വസമ്മൂഢോ ഹ്യവാദീ രാജനന്ദിതഃ ।
രാജയോഗീ മഹായോഗീ സ്വഭാവഗലിതസ്തഥാ ॥ 88 ॥

പുണ്യശ്ലോകഃ പവിത്രാങ്ഘ്രിര്‍ധ്യാനയോഗപരായണഃ ।
ധ്യാനസ്ഥോ ധ്യാനഗംയശ്ച വിധേയാത്മാ പുരാതനഃ ॥ 89 ॥

അവിജ്ഞേയോ ഹ്യന്തരാത്മാ മുഖ്യബിംബസനാതനഃ ।
ജീവസഞ്ജീവനോ ജീവശ്ചിദ്വിലാസശ്ചിദാശ്രയഃ ॥ 90 ॥

മഹേന്ദ്രോഽമരമാന്യശ്ച യോഗേന്ദ്രോ യോഗവിത്തമഃ ।
യോഗധര്‍മസ്തഥാ യോഗസ്തത്ത്വസ്തത്ത്വവിനിശ്ചയഃ ॥ 91 ॥

നൈകബാഹുരനന്താത്മാ നൈകനാമപരാക്രമഃ ।
നൈകാക്ഷീ നൈകപാദശ്ച നാഥനാഥോത്തമോത്തമഃ ॥ 92 ॥

സഹസ്രശീര്‍ഷാ പുരുഷഃ സഹസ്രാക്ഷഃ സഹസ്രപാത് ।
സഹസ്രരൂപദൃക്ചൈവ സഹസ്രാരമയോദ്ധവഃ ॥ 93 ॥

ത്രിപാദപുരുഷശ്ചൈവ ത്രിപാദൂര്‍ധ്വസ്തഥൈവ ച ।
ത്ര്യംബകശ്ച മഹാവീര്യോ യോഗവീര്യവിശാരദഃ ॥ 94 ॥

വിജയീ വിനയീ ജേതാ വീതരാഗീ വിരാജിതഃ ।
രുദ്രോ രൌദ്രോ മഹാഭീമഃ പ്രാജ്ഞമുഖ്യഃ സദാശുചിഃ ॥ 95 ॥

അന്തര്‍ജ്യോതിരനന്താത്മാ പ്രത്യഗാത്മാ നിരന്തരഃ ।
അരൂപശ്ചാത്മരൂപശ്ച സര്‍വഭാവവിനിര്‍വൃതഃ ॥ 96 ॥

അന്തഃ ശൂന്യോ ബഹിഃ ശൂന്യഃ ശൂന്യാത്മാ ശൂന്യഭാവനഃ ।
അന്തഃപൂര്‍ണോ ബഹിഃപൂര്‍ണഃ പൂര്‍ണാത്മാ പൂര്‍ണഭാവനഃ ॥ 97 ॥

അന്തസ്ത്യാഗീ ബഹിസ്ത്യാഗീ ത്യാഗാത്മാ സര്‍വയോഗവാന്‍ ।
അന്തര്യാഗീ ബഹിര്യാഗീ സര്‍വയോഗപരായണഃ ॥ 98 ॥

അന്തര്‍ഭോഗീ ബഹിര്‍ഭോഗീ സര്‍വഭോഗവിദുത്തമഃ ।
അന്തര്‍നിഷ്ഠോ ബഹിര്‍നിഷ്ഠഃ സര്‍വനിഷ്ഠാമയസ്തഥാ ॥ 99 ॥

ബാഹ്യാന്തരവിമുക്തശ്ച ബാഹ്യാന്തരവിവര്‍ജിതഃ ।
ശാന്തഃ ശുദ്ധോ വിശുദ്ധശ്ച നിര്‍വാണഃ പ്രകൃതേഃ പരഃ ॥ 100 ॥

അകാലഃ കാലനേമീ ച കാലകാലോ ജനേശ്വരഃ ।
കാലാത്മാ കാലകര്‍താ ച കാലജ്ഞഃ കാലനാശനഃ ॥ 101 ॥

കൈവല്യപദദാതാ ച കൈവല്യസുഖദായകഃ ।
കൈവല്യകലനാധാരോ നിര്‍ഭരോ ഹര്‍ഷവര്‍ധനഃ ॥ 102 ॥

ഹൃദയസ്ഥോ ഹൃഷീകേശോ ഗോവിന്ദോ ഗര്‍ഭവര്‍ജിതഃ ।
സകലാഗമപൂജ്യശ്ച നിഗമോ നിഗമാശ്രയഃ ॥ 103 ॥

പരാശക്തിഃ പരാകീര്‍തിഃ പരാവൃത്തിര്‍നിധിസ്മൃതിഃ ।
പരാവിദ്യാ പരാക്ഷാന്തിര്‍വിഭക്തിര്യുക്തസദ്ഗതിഃ ॥ 104 ॥

സ്വപ്രകാശഃ പ്രകാശാത്മാ പരസംവേദനാത്മകഃ ।
സ്വസേവ്യഃ സ്വവിദാം സ്വാത്മാ സ്വസംവേദ്യോഽനഘഃ ക്ഷമീ ॥ 105 ॥

സ്വാനുസന്ധാനശീലാത്മാ സ്വാനുസന്ധാനഗോചരഃ ।
സ്വാനുസന്ധാനശൂന്യാത്മാ സ്വാനുസന്ധാനാശ്രയസ്തഥാ ॥ 106 ॥

See Also  108 Names Of Vishnu 3 – Ashtottara Shatanamavali In Tamil

സ്വബോധദര്‍പണോഽഭങ്ഗഃ കന്ദര്‍പകുലനാശനഃ ।
ബ്രഹ്മചാരീ ബ്രഹ്മവേത്താ ബ്രാഹ്മണോ ബ്രഹ്മവിത്തമഃ ॥ 107 ॥

തത്ത്വബോധഃ സുധാവര്‍ഷഃ പാവനഃ പാപപാവകഃ ।
ബ്രഹ്മസൂത്രവിധേയാത്മാ ബ്രഹ്മസൂത്രാര്‍ധനിര്‍ണയഃ ॥ 108 ॥

ആത്യന്തികോ മഹാകല്‍പഃ സങ്കല്‍പാവര്‍തനാശനഃ ।
ആധിവ്യാധിഹരശ്ചൈവ സംശയാര്‍ണവശോഷകഃ ॥ 109 ॥

തത്ത്വാത്മജ്ഞാനസന്ദേശോ മഹാനുഭവഭാവിതഃ ।
ആത്മാനുഭവസമ്പന്നഃ സ്വാനുഭാവസുഖാശ്രയഃ ॥ 110 ॥

അചിന്ത്യശ്ച ബൃഹദ്ഭാനുഃ പ്രമദോത്കര്‍ഷനാശനഃ ।
അനികേതപ്രശാന്താത്മാ ശൂന്യവാസോ ജഗദ്വപുഃ ॥ 111 ॥

ചിദ്ഗതിശ്ചിന്‍മയശ്ചക്രീ മായാചക്രപ്രവര്‍തകഃ ।
സര്‍വവര്‍ണവിദാരംഭീ സര്‍വാരംഭപരായണഃ ॥ 112 ॥

പുരാണഃ പ്രവരോ ദാതാ സുന്ദരഃ കനകാങ്ഗദീ ।
അനിസൂയാത്മജോ ദത്തഃ സര്‍വജ്ഞഃ സര്‍വകാമദഃ ॥ 113 ॥

കാമജിത്കാമപാലശ്ച കാമീ കാമപ്രദാഗമഃ ।
കാമവാന്‍കാമപോഷശ്ച സര്‍വകാമനിവര്‍തകഃ ॥ 114 ॥

സര്‍വകര്‍മഫലോത്പത്തിഃ സര്‍വകാമഫലപ്രദഃ ।
സര്‍വകര്‍മഫലൈഃ പൂജ്യഃ സര്‍വകര്‍മഫലാശ്രയഃ ॥ 115 ॥

വിശ്വകര്‍മാ കൃതാത്മാ ച കൃതജ്ഞഃ സര്‍വസാക്ഷികഃ ।
സര്‍വാരംഭപരിത്യാഗീ ജഡോന്‍മത്തപിശാചവാന്‍ ॥ 116 ॥

ഭിക്ഷുര്‍ഭിക്ഷാകരശ്ചൈവ ഭൈക്ഷാഹാരീ നിരാശ്രമീ ।
അകൂലശ്ചാനുകൂലശ്ച വികലോ ഹ്യകലസ്തഥാ ॥ 117 ॥

ജടിലോ വനചാരീ ച ദണ്ഡീ മുണ്ഡീ ച ഗണ്ഡവാന്‍ ।
ദേഹധര്‍മവിഹീനാത്മാ ഹ്യേകാകീ സങ്ഗവര്‍ജിതഃ ॥ 118 ॥

ആശ്രംയനാശ്രമാരംഭോഽനാചാരീ കര്‍മവര്‍ജിതഃ ।
അസന്ദേഹീ ച സന്ദേഹീ ന കിഞ്ചിന്ന ച കിഞ്ചനഃ ॥ 119 ॥

നൃദേഹീ ദേഹശൂന്യശ്ച നാഭാവീ ഭാവനിര്‍ഗതഃ ।
നാബ്രഹ്മച പരബ്രഹ്മ സ്വയമേവ നിരാകുലഃ ॥ 120 ॥

അനഘശ്ചാഗുരുശ്ചൈവ നാഥനാഥോത്തമോ ഗുരുഃ ।
ദ്വിഭുജഃ പ്രാകൃതശ്ചൈവ ജനകശ്ച പിതാമഹഃ ॥ 121 ॥

അനാത്മാ ന ച നാനാത്മാ നീതിര്‍നീതിമതാം വരഃ ।
സഹജഃ സദൃശഃ സിദ്ധശ്ചൈകശ്ചിന്‍മാത്ര ഏവ ച ॥ 122 ॥

ന കര്‍താപി ച കര്‍താ ച ഭോക്താ ഭോഗവിവര്‍ജിതഃ ।
തുരീയസ്തുരീയാതീതഃ സ്വച്ഛഃ സര്‍വമയസ്തഥാ ॥ 123 ॥

സര്‍വാധിഷ്ഠാനരൂപശ്ച സര്‍വധ്യേയവിവര്‍ജിതഃ ।
സര്‍വലോകനിവാസാത്മാ സകലോത്തമവന്ദിതഃ ॥ 124 ॥

ദേഹഭൃദ്ദേഹകൃച്ചൈവ ദേഹാത്മാ ദേഹഭാവനഃ ।
ദേഹീ ദേഹവിഭക്തശ്ച ദേഹഭാവപ്രകാശനഃ ॥ 125 ॥

ലയസ്ഥോ ലയവിച്ചൈവ ലയാഭാവശ്ച ബോധവാന്‍ ।
ലയാതീതോ ലയസ്യാന്തോ ലയഭാവനിവാരണഃ ॥ 126 ॥

വിമുഖഃ പ്രമുഖശ്ചൈവ പ്രത്യങ്മുഖവദാചരീ ।
വിശ്വഭുഗ്വിശ്വധൃഗ്വിശ്വോ വിശ്വക്ഷേമകരസ്തത്ജാ ॥ 127 ॥

അവിക്ഷിപ്തോഽപ്രമാദീ ച പരര്‍ദ്ധിഃ പരമാര്‍ഥദൃക് ।
സ്വാനുഭാവവിഹീനശ്ച സ്വാനുഭാവപ്രകാശനഃ ॥ 128 ॥

നിരിന്ദ്രിയശ്ച നിര്‍ബുദ്ധിര്‍നിരാഭാസോ നിരാകൃതഃ ।
നിരഹങ്കാരശ്ചരൂപാത്മാ നിര്‍വപുഃ സകലാശ്രയഃ ॥ 129 ॥

ശോകദുഃഖഹരശ്ചൈവ ഭോഗമോക്ഷഫലപ്രദഃ ।
സുപ്രസന്നസ്തഥാ സൂക്ഷ്മഃ ശബ്ദബ്രഹ്മാര്‍ഥസങ്ഗ്രഹഃ ॥ 130 ॥

ആഗമാപായശൂന്യശ്ച സ്ഥാനദശ്ച സതാങ്ഗതിഃ ।
അകൃതഃ സുകൃതശ്ചൈവ കൃതകര്‍മാ വിനിര്‍വൃതഃ ॥ 131 ॥

ഭേദത്രയവരശ്ചൈവ ദേഹത്രയവിനിര്‍ഗതഃ ।
സര്‍വകാമമയശ്ചൈവ സര്‍വകാമനിവര്‍തകഃ ॥ 132 ॥

സിദ്ധേശ്വരോഽജരഃ പഞ്ചബാണദര്‍പഹുതാശനഃ ।
ചതുരക്ഷരബീജാത്മാ സ്വഭൂശ്ചിത്കീര്‍തിഭൂഷണഃ ॥ 133 ॥

അഗാധബുദ്ധിരക്ഷുബ്ധശ്ചന്ദ്രസൂര്യാഗ്നിലോചനഃ ।
യമദംഷ്ട്രോഽതിസംഹര്‍താ പരമാനന്ദസാഗരഃ ॥ 134 ॥

ലീലാവിശ്വംഭരോ ഭാനുര്‍ഭൈരവോ ഭീമലോചനഃ ।
ബ്രഹ്മചര്യാംബരഃ കാലസ്ത്വചലശ്ചലനാന്തകഃ ॥ 135 ॥

ആദിദേവോ ജഗദ്യോനിര്‍വാസവാരിവിമര്‍ദനഃ ।
വികര്‍മകര്‍മകര്‍മജ്ഞോഽനന്യഗമകോഽഗമഃ ॥ 136 ॥

അബദ്ധകര്‍മശൂന്യശ്ച കാമരാഗകുലക്ഷയഃ ।
യോഗാന്ധകാരമഥനഃ പദ്മജന്‍മാദിവന്ദിതഃ ॥ 137 ॥

ഭക്തകാമോഽഗ്രജശ്ചക്രീ ഭാവനിര്‍ഭാവഭാവകഃ ।
ഭേദാന്തകോ മഹാനഗ്ര്യോ നിഗൂഹോ ഗോചരാന്തകഃ ॥ 138 ॥

കാലാഗ്നിശമനഃ ശങ്ഖചക്രപദ്മഗദാധരഃ ।
ദീപ്തോ ദീനപതിഃ ശാസ്താ സ്വച്ഛന്ദോ മുക്തിദായകഃ ॥ 139 ॥

വ്യോമധര്‍മാംബരോ ഭേത്താ ഭസ്മധാരീ ധരാധരഃ ।
ധര്‍മഗുപ്തോഽന്വയാത്മാ ച വ്യതിരേകാര്‍ഥനിര്‍ണയഃ ॥ 140 ॥

ഏകാനേകഗുണാഭാസാഭാസനിര്‍ഭാസവര്‍ജിതഃ ।
ഭാവാഭാവസ്വഭാവാത്മാ ഭാവാഭാവവിഭാവവിത് ॥ 141 ॥

യോഗിഹൃദയവിശ്രാമോഽനന്തവിദ്യാവിവര്‍ധനഃ ।
വിഘ്നാന്തകസ്ത്രികാലജ്ഞസ്തത്ത്വാത്മാ ജ്ഞാനസാഗരഃ ॥ 142 ॥

ഇതീദം ദത്തസാഹസ്രം സായം പ്രാതഃ പഠേത്തു യഃ ।
സ ഇഹാമുത്ര ലഭതേ നിര്‍വാണം പരമം സുഖം ॥ 143 ॥

ഗുരുവാരേ ദത്തഭക്തോ ഭക്തിഭാവസമന്വിതഃ ।
പഠേത്സദൈവ തോ ഹ്യേതത്സ ലഭേച്ചിന്തിതം ധ്രുവം ॥ 144 ॥

ഇതി ശ്രീമദ്ദത്താത്രേയപുരാണോക്തം
ശ്രീമദ്ദത്താത്രേയസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Dattatreya 2:
1000 Names of Sri Dattatreya – Sahasranama Stotram 2 in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannada – Malayalam – OdiaTeluguTamil