Shastastutida Ashtakam In Malayalam

॥ Sri Shastastutida Ashtakam Malayalam Lyrics ॥  ॥ ശ്രീശാസ്താസ്തുതിദശകം ॥ ആശാനുരൂപഫലദം ചരണാരവിന്ദ-ഭാജാമപാരകരുണാര്‍ണവപൂര്‍ണചന്ദ്രം ।നാശായ സര്‍വവിപദാമപി നൌമി നിത്യ-മീശാനകേശവഭവം ഭുവനൈകനാഥം ॥ 1 ॥ പിഞ്ഛാവലീ വലയിതാകലിതപ്രസൂന-സഞ്ജാതകാന്തിഭരഭാസുരകേശഭാരം ।ശിഞ്ജാനമഞ്ജുമണിഭൂഷണരഞ്ജിതാങ്ഗംചന്ദ്രാവതംസഹരിനന്ദനമാശ്രയാമി ॥ 2 ॥ ആലോലനീലലലിതാളകഹാരരംയ-മാകംരനാസമരുണാധരമായതാക്ഷം ।ആലംബനം ത്രിജഗതാം പ്രമഥാധിനാഥ-മാനംരലോകഹരിനന്ദനമാശ്രയാമി ॥ 3 ॥ കര്‍ണാവലംബിമണികുണ്ഡലഭാസമാന-ഗണ്ഡസ്ഥലം സമുദിതാനനപുണ്ഡരീകം ।അര്‍ണോജനാഭഹരയോരിവ മൂര്‍തിമന്തംപുണ്യാതിരേകമിവ ഭൂതപതിം നമാമി ॥ 4 ॥ ഉദ്ദണ്ഡചാരുഭുജദണ്ഡയുഗാഗ്രസംസ്ഥംകോദണ്ഡബാണമഹിതാന്തമതാന്തവീര്യം ।ഉദ്യത്പ്രഭാപടലദീപ്രമദഭ്രസാരംനിത്യം പ്രഭാപതിമഹം പ്രണതോ ഭവാമി ॥ 5 ॥ മാലേയപങ്കസമലങ്കൃതഭാസമാന-ദോരന്തരാളതരളാമലഹാരജാലം ।നീലാതിനിര്‍മലദുകൂലധരം മുകുന്ദ-കാലാന്തകപ്രതിനിധിം പ്രണതോഽസ്മി നിത്യം ॥ … Read more

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 In Malayalam

॥ Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 Malayalam Lyrics ॥ ॥ ദേവീ മാഹാത്മ്യമ് ॥॥ ശ്രീദുര്ഗായൈ നമഃ ॥॥ അഥ ശ്രീദുര്ഗാസപ്തശതീ ॥॥ മധുകൈടഭവധോ നാമ പ്രഥമോ‌உധ്യായഃ ॥ അസ്യ ശ്രീ പ്രധമ ചരിത്രസ്യ ബ്രഹ്മാ ഋഷിഃ – മഹാകാളീ ദേവതാ – ഗായത്രീ ഛന്ദഃ – നന്ദാ ശക്തിഃ – രക്ത ദന്തികാ ബീജമ് – അഗ്നിസ്തത്വമ് – ഋഗ്വേദഃ സ്വരൂപമ് – ശ്രീ മഹാകാളീ പ്രീത്യര്ധേ പ്രധമ ചരിത്ര ജപേ … Read more

Devi Mahatmyam Devi Kavacham In Malayalam

॥ Devi Mahatmyam Devi Kavacham Malayalam Lyrics ॥ ഓം നമശ്ചണ്ഡികായൈ ന്യാസഃഅസ്യ ശ്രീ ചംഡീ കവചസ്യ – ബ്രഹ്മാ ഋഷിഃ – അനുഷ്ടുപ് ഛംദഃ ।ചാമുംഡാ ദേവതാ – അംഗന്യാസോക്ത മാതരോ ബീജമ് – നവാവരണോ മംത്രശക്തിഃ – ദിഗ്ബംധ ദേവതാഃ തത്വമ് – ശ്രീ ജഗദംബാ പ്രീത്യര്ഥേ സപ്തശതീ പാഠാംഗത്വേന ജപേ വിനിയോഗഃ ॥ ഓം നമശ്ചംഡികായൈ മാര്കണ്ഡേയ ഉവാച ।ഓം യദ്ഗുഹ്യം പരമം ലോകേ സര്വരക്ഷാകരം നൃണാമ് ।യന്ന കസ്യചിദാഖ്യാതം തന്മേ … Read more

Adi Shankaracharya’S Soundarya Lahari In Malayalam

॥ Soundarya Lahari Malayalam Lyrics ॥ ഭുമൗസ്ഖലിത പാദാനാമ് ഭൂമിരേവാ വലമ്ബനമ് ।ത്വയീ ജാതാ പരാധാനാമ് ത്വമേവ ശരണമ് ശിവേ ॥ ശിവഃ ശക്ത്യാ യുക്തോ യദി ഭവതി ശക്തഃ പ്രഭവിതുംന ചേദേവം ദേവോ ന ഖലു കുശലഃ സ്പന്ദിതുമപി।അതസ്ത്വാമ് ആരാധ്യാം ഹരി-ഹര-വിരിന്ചാദിഭി രപിപ്രണന്തും സ്തോതും വാ കഥ-മക്ര്ത പുണ്യഃ പ്രഭവതി॥ 1 ॥ തനീയാംസും പാംസും തവ ചരണ പങ്കേരുഹ-ഭവംവിരിംചിഃ സംചിന്വന് വിരചയതി ലോകാ-നവികലമ് ।വഹത്യേനം ശൗരിഃ കഥമപി സഹസ്രേണ ശിരസാംഹരഃ സംക്ഷുദ്-യൈനം ഭജതി … Read more

108 Names Of Matangi Devi In Malayalam

॥ 108 Names of Matangi Devi Malayalam Lyrics ॥ ॥ ശ്രീമാതങ്ഗീഅഷ്ടോത്തരശതനാമാവലീ ॥ശ്രീമഹാമത്തമാതങ്ഗിന്യൈ നമഃ ।ശ്രീസിദ്ധിരൂപായൈ നമഃ ।ശ്രീയോഗിന്യൈ നമഃ ।ശ്രീഭദ്രകാല്യൈ നമഃ ।ശ്രീരമായൈ നമഃ ।ശ്രീഭവാന്യൈ നമഃ ।ശ്രീഭയപ്രീതിദായൈ നമഃ ।ശ്രീഭൂതിയുക്തായൈ നമഃ ।ശ്രീഭവാരാധിതായൈ നമഃ ।ശ്രീഭൂതിസമ്പത്തികര്യൈ നമഃ ॥ 10 ॥ ശ്രീജനാധീശമാത്രേ നമഃ ।ശ്രീധനാഗാരദൃഷ്ട്യൈ നമഃ ।ശ്രീധനേശാര്‍ചിതായൈ നമഃ ।ശ്രീധീവരായൈ നമഃ ।ശ്രീധീവരാങ്ഗ്യൈ നമഃ ।ശ്രീപ്രകൃഷ്ടായൈ നമഃ ।ശ്രീപ്രഭാരൂപിണ്യൈ നമഃ ।ശ്രീകാമരൂപായൈ നമഃ ।ശ്രീപ്രഹൃഷ്ടായൈ നമഃ ।ശ്രീമഹാകീര്‍തിദായൈ നമഃ ॥ … Read more

Sri Kamala Ashtottara Shatanama Stotram In Malayalam

॥ Sri Kamalashtottara Shatanama Stotram Malayalam Lyrics ॥ ॥ ശ്രീകമലാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം ॥ ശ്രീശിവ ഉവാചശതമഷ്ടോത്തരം നാംനാം കമലായാ വരാനനേ ।പ്രവക്ഷ്യാംയതിഗുഹ്യം ഹി ന കദാപി പ്രകാശയേത് ॥ 1 ॥ മഹാമായാ മഹാലക്ഷ്മീര്‍മഹാവാണീ മഹേശ്വരീ ।മഹാദേവീ മഹാരാത്രിര്‍മഹിഷാസുരമര്‍ദി നീ ॥ 2 ॥ കാലരാത്രിഃ കുഹൂഃ പൂര്‍ണാ നന്ദാഽഽദ്യാ ഭദ്രികാ നിശാ ।ജയാ രിക്താ മഹാശക്തിര്‍ദേവമാതാ കൃശോദരീ ॥ 3 ॥ ശചീന്ദ്രാണീ ശക്രനുതാ ശങ്കരപ്രിയവല്ലഭാ ।മഹാവരാഹജനനീ മദനോന്‍മഥിനീ മഹീ ॥ 4 ॥ … Read more

Sri Dharmasastha Ashtottara Shatanama Stotram In Malayalam

॥ Dharmasastha Ashtottara Shatanama Stotram Malayalam Lyrics ॥ ॥ ശ്രീധര്‍മശാസ്തുഃ അഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം ॥ ശ്രീ പൂര്‍ണാപുഷ്കലാംബാസമേത ശ്രീ ഹരിഹരപുത്രസ്വാമിനേ നമഃ ॥ ധ്യാനം ॥ കല്‍ഹാരോജ്വല നീലകുന്തലഭരം കാലാംബുദ ശ്യാമലംകര്‍പൂരാകലിതാഭിരാമ വപുഷം കാന്തേന്ദുബിംബാനനം ।ശ്രീ ദണ്ഡാങ്കുശ-പാശ-ശൂല വിലസത്പാണിം മദാന്ത-ദ്വിപാരൂഢം ശത്രുവിമര്‍ദനം ഹൃദി മഹാ ശാസ്താരം ആദ്യം ഭജേ ॥ മഹാശാസ്താ മഹാദേവോ മഹാദേവസുതോഽവ്യയഃ ।ലോകകര്‍താ ലോകഭര്‍താ ലോകഹര്‍താപരാത്പരഃ ॥ 1 ॥ ത്രിലോകരക്ഷകോ ധന്വീ തപസ്വീ ഭൂതസൈനികഃ ।മന്ത്രവേദീ മഹാവേദീ മാരുതോ ജഗദീശ്വരഃ ॥ … Read more

108 Names Of Sri Hariharaputra 2 In Malayalam

॥ 108 Names of Sri Hariharaputra 2 Malayalam Lyrics ॥ ॥ ഹരിഹരപുത്രാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ 2 ॥ ദ്വിഹസ്തം പദ്മസംസ്ഥം ച ശുക്ലയജ്ഞോപവീതിനം ।പൂര്‍ണായാ പുഷ്കലാദേവ്യാ യുക്തം ശാസ്താരമാശ്രയേ ॥ ഓം ശാസ്ത്രേ നമഃ । ഹരിഹരോദ്ഭൂതായ । ഹരിഹരപുത്രായ ।ഉന്‍മത്തഗജവാഹനായ । പുത്രലാഭകരായ । മദനോദ്ഭവായ । ശാസ്ത്രാര്‍ഥായ ।ചൈതന്യായ । ചേതൌദ്ഭവായ । ഉത്തരായ । രൂപപഞ്ചകായ ।സ്ഥാനപഞ്ചകായ । ഘൃണയേ । വീരായ । സമുദ്രവര്‍ണായ । കാലായ ।പരിഗ്രഹായ । … Read more

108 Names Of Sri Hariharaputra In Malayalam

॥ 108 Names of Sri Hariharaputra Malayalam Lyrics ॥ ॥ ശ്രീഹരിഹരപുത്രാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലീ ॥ അസ്യ ശ്രീ ഹരിഹരപുത്രാഷ്ടോത്തരശതനാമാവല്യസ്യ ।ബ്രഹ്മാ ഋഷിഃ । അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ ।ശ്രീ ഹരിഹരപുത്രോ ദേവതാ । ഹ്രീം ബീജം ।ശ്രീം ശക്തിഃ । ക്ലീം കീലകം ।ശ്രീ ഹരിഹരപുത്ര പ്രീത്യര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥ ഹ്രീം ഇത്യാദിഭിഃ ഷഡങ്ഗന്യാസഃ ॥ ധ്യാനം ॥ ത്രിഗുണിതമണിപദ്മം വജ്രമാണിക്യദണ്ഡംസിതസുമശരപാശമിക്ഷുകോദണ്ഡകാണ്ഡംഘൃതമധുപാത്രം ബിഭൃതം ഹസ്തപദ്മൈഃഹരിഹരസുതമീഡേ ചക്രമന്ത്രാത്മമൂര്‍തിം ॥ ആശ്യാമ-കോമല-വിശാലതനും വിചിത്ര-വാസോദധാനമരുണോത്പല-ദാമഹസ്തം ।ഉത്തുങ്ഗരത്ന-മകുടം കുടിലാഗ്രകേശംശാസ്താരമിഷ്ടവരദം പ്രണതോഽസ്തി നിത്യം … Read more

108 Names Of Lord Ayyappa In Malayalam

॥ 108 Names of Lord Ayyappa Swamy Malayalam Lyrics ॥ ഓം മഹാശാസ്ത്രേ നമഃ ।ഓം മഹാദേവായ നമഃ ।ഓം മഹാദേവസുതായ നമഃ ।ഓം അവ്യായ നമഃ ।ഓം ലോകകര്‍ത്രേ നമഃ ।ഓം ലോകഭര്‍ത്രേ നമഃ ।ഓം ലോകഹര്‍ത്രേ നമഃ ।ഓം പരാത്പരായ നമഃ ।ഓം ത്രിലോകരക്ഷകായ നമഃ ।ഓം ധന്വിനേ നമഃ ॥ 10 ॥ ഓം തപസ്വിനേ നമഃ ।ഓം ഭൂതസൈനികായ നമഃ ।ഓം മന്ത്രവേദിനേ നമഃ ।ഓം മഹാവേദിനേ നമഃ … Read more