1000 Names Of Sri Dhumavati – Sahasranamavali Stotram In Sanskrit

॥ Dhumavati Sahasranamavali Sanskrit Lyrics ॥

॥ श्रीधूमावतीसहस्रनामावलिः ॥

ध्यानम् ।
विवर्णा चञ्चला दुष्टा दीर्घा च मलिनाम्बरा ।
विमुक्तकुन्तला रूक्षा विधवा विरलद्विजा ॥ १॥

काकध्वजरथारूढा विलम्बितपयोधरा ।
शूर्पहस्तातिरूक्षाक्षा धूतहस्ता वरान्विता ॥ २॥

प्रवृद्धघोणा तु भृशं कुटिला कुटिलेक्षणा ।
क्षुत्पिपासार्दि ता ध्येया भयदा कलहास्पदा ॥ ३॥

अत्युच्चा मलिनाम्बराऽखिलजनोद्वेगावहा दुर्मना
रूक्षाक्षित्रितया विशालदशना सूर्योदरी चञ्चला ।
प्रस्वेदाम्बुचिता क्षुधाकुलतनुः कृष्णाऽतिरूक्षप्रभा
ध्येया मुक्तकचा सदाप्रियकलिर्धूमावती मन्त्रिणा ॥ ४॥

ॐ धूमायै नमः ।
ॐ धूमवत्यै नमः ।
ॐ धूमायै नमः ।
ॐ धूमपानपरायणायै नमः ।
ॐ धौताधौतगिरां धाम्न्यै नमः ।
ॐ धूमेश्वरनिवासिन्यै नमः ।
ॐ अनन्तायै नमः ।
ॐ अनन्तरूपायै नमः ।
ॐ अकाराकाररूपिण्यै नमः ।
ॐ आद्यायै नमः ॥ १० ॥

ॐ आनन्ददानन्दायै नमः ।
ॐ इकारायै नमः ।
ॐ इन्द्ररूपिण्यै नमः ।
ॐ धनधान्यार्थवाणीदायै नमः ।
ॐ यशोधर्मप्रियेष्टदायै नमः ।
ॐ भाग्यसौभाग्यभक्तिस्थायै नमः ।
ॐ गुहापर्वतवासिन्यै नमः ।
ॐ रामरावणसुग्रीवमोहदायै नमः ।
ॐ हनुमत्प्रियायै नमः ।
ॐ वेदशास्त्रपुराणज्ञायै नमः ॥ २० ॥

ॐ ज्योतिश्छन्दःस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ चातुर्यचारुरुचिरारञ्जनप्रेमतोषदायै नमः ।
ॐ कमलाससुधावक्त्रायै नमः ।
ॐ चन्द्रहासस्मिताननायै नमः ।
ॐ चतुरायै नमः ।
ॐ चारुकेश्यै नमः ।
ॐ मुदा चतुर्वर्गप्रदायै नमः ।
ॐ कलाकालधरायै नमः ।
ॐ धीरायै नमः ।
ॐ धारिण्यै नमः ।
ॐ वसुनीरदायै नमः । ३१
ॐ हीरायै नमः ।
ॐ हीरकवर्णाभायै नमः ।
ॐ हरिणायतलोचनायै नमः ।
ॐ दम्भमोहक्रोधलोभस्नेहद्वेषहरायै परायै नमः ।
ॐ नरदेवकर्यै नमः ।
ॐ रामायै नमः ।
ॐ रामानन्दमनोहरायै नमः ।
ॐ योगभोगक्रोधलोभहरायै नमः ।
ॐ हरनमस्कृतायै नमः ॥ ४० ॥

ॐ दानमानज्ञानमानपानगानसुखप्रदायै नमः ।
ॐ गजगोश्वपदागञ्जायै भूतिदायै नमः ।
ॐ भूतनाशिन्यै नमः ।
ॐ भवभावायै नमः ।
ॐ बालायै नमः ।
ॐ वरदायै नमः ।
ॐ हरवल्लभायै नमः ।
ॐ भगभङ्गभयायै नमः ।
ॐ मालायै नमः ।
ॐ मालत्यै नमः ॥ ५० ॥

ॐ तालनाददायै नमः ।
ॐ जालवालहालकालकपालप्रियवादिन्यै नमः ।
ॐ करञ्जशीलगुञ्जाढ्यायै नमः ।
ॐ चूताङ्कुरनिवासिन्यै नमः ।
ॐ पनसस्थायै नमः ।
ॐ पानसक्तायै नमः ।
ॐ पनसेशकुटुम्बिन्यै नमः ।
ॐ पावन्यै नमः ।
ॐ पावनाधारायै नमः ।
ॐ पूर्णायै नमः ॥ ६० ॥

ॐ पूर्णमनोरथायै नमः ।
ॐ पूतायै नमः ।
ॐ पूतकलायै नमः ।
ॐ पौरायै नमः ।
ॐ पुराणसुरसुन्दर्यै नमः ।
ॐ परेश्यै नमः ।
ॐ परदायै नमः ।
ॐ पारायै नमः ।
ॐ परात्मने नमः ।
ॐ परमोहिन्यै नमः ॥ ७० ॥

ॐ जगन्मायायै नमः ।
ॐ जगत्कर्त्र्यै नमः ।
ॐ जगत्कीर्त्यै नमः ।
ॐ जगन्मय्यै नमः ।
ॐ जनन्यै नमः ।
ॐ जयिन्यै नमः ।
ॐ जायायै नमः ।
ॐ जितायै नमः ।
ॐ जिनजयप्रदायै नमः ।
ॐ कीर्तिज्ञानध्यानमानदायिन्यै नमः ॥ ८० ॥

ॐ दानवेश्वर्यै नमः ।
ॐ काव्यव्याकरणज्ञानायै नमः ।
ॐ प्रज्ञाप्रज्ञानदायिन्यै नमः ।
ॐ विज्ञाज्ञायै नमः ।
ॐ विज्ञजयदायै नमः ।
ॐ विज्ञाविज्ञप्रपूजितायै नमः ।
ॐ परावरेज्यायै नमः ।
ॐ वरदायै नमः ।
ॐ पारदायै नमः ।
ॐ शारदादरायै नमः ॥ ९० ॥

ॐ दारिण्यै नमः ।
ॐ देवदूत्यै नमः ।
ॐ मदनामदनामदायै नमः ।
ॐ परमज्ञानगम्यायै नमः ।
ॐ परेश्यै नमः ।
ॐ परगायै परायै नमः ।
ॐ यज्ञायज्ञाप्रदायै नमः ।
ॐ यज्ञज्ञानकार्यकर्यै नमः ।
ॐ शुभायै नमः ।
ॐ शोभिन्यै नमः ॥ १०० ॥

ॐ शुम्भमथिन्यै नमः ।
ॐ निशुम्भासुरमर्दिन्यै नमः ।
ॐ शाम्भव्यै नमः ।
ॐ शम्भुपत्न्यै नमः ।
ॐ शम्भुजायायै नमः ।
ॐ शुभाननायै नमः ।
ॐ शाङ्कर्यै नमः ।
ॐ शङ्कराराध्यायै नमः ।
ॐ सन्ध्यायै नमः ।
ॐ सन्ध्यासुधर्मिण्यै नमः । ११० ।

ॐ शत्रुघ्न्यै नमः ।
ॐ शत्रुहायै नमः ।
ॐ शत्रुप्रदायै नमः ।
ॐ शात्रवनाशिन्यै नमः ।
ॐ शैव्यै नमः ।
ॐ शिवलयायै नमः ।
ॐ शैलायै नमः ।
ॐ सदा शैलराजप्रियायै नमः ।
ॐ शर्वर्यै नमः ।
ॐ शबर्यै नमः । १२० ।

ॐ शम्भवे नमः ।
ॐ सुधाढ्यायै नमः ।
ॐ सौधवासिन्यै नमः ।
ॐ सगुणागुणरूपायै नमः ।
ॐ गौरव्यै नमः ।
ॐ भैरवीरवायै नमः ।
ॐ गौराङ्ग्यै नमः ।
ॐ गौरदेहायै नमः ।
ॐ गौर्यै नमः ।
ॐ गुरुमत्यै गुरवे नमः । १३० ।

ॐ गवे गवे नमः ।
ॐ गव्यस्वरूपायै नमः ।
ॐ गुणानन्दस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ गणेशगणदायै नमः ।
ॐ गुण्यगुणायै नमः ।
ॐ गौरववाञ्छितायै नमः ।
ॐ गणमात्रे नमः ।
ॐ गणाराध्यायै नमः ।
ॐ गणकोटिविनाशिन्यै नमः ।
ॐ दुर्गायै नमः । १४० ।

ॐ दुर्जनहन्त्र्यै नमः ।
ॐ दुर्जनप्रीतिदायिन्यै नमः ।
ॐ स्वर्गापवर्गदायै नमः ।
ॐ दात्र्यै नमः ।
ॐ दीनादीनदयावत्यै नमः ।
ॐ दुर्निरीक्ष्यायै नमः ।
ॐ दुरादुःस्थायै नमः ।
ॐ दौस्थ्यभञ्जनकारिण्यै नमः ।
ॐ श्वेतपाण्डुरकृष्णाभायै नमः ।
ॐ कालदायै नमः । १५० ।

ॐ कालनाशिन्यै नमः ।
ॐ कर्मनर्मकर्यै नमः ।
ॐ नर्मायै नमः ।
ॐ धर्माधर्मविनाशिन्यै नमः ।
ॐ गौरीगौरवदायै नमः ।
ॐ गोदायै नमः ।
ॐ गणदायै नमः ।
ॐ गायनप्रियायै नमः ।
ॐ गङ्गायै नमः ।
ॐ भागीरथ्यै नमः । १६० ।

ॐ भङ्गायै नमः ।
ॐ भगायै नमः ।
ॐ भाग्यविवर्धिन्यै नमः ।
ॐ भवान्यै नमः ।
ॐ भवहन्त्र्यै नमः ।
ॐ भैरव्यै नमः ।
ॐ भैरवीसमायै नमः ।
ॐ भीमाभीमरवायै नमः ।
ॐ भैम्यै नमः ।
ॐ भीमानन्दप्रदायिन्यै नमः । १७० ।

ॐ शरण्यायै नमः ।
ॐ शरणायै नमः ।
ॐ शम्यायै नमः ।
ॐ शशिन्यै नमः ।
ॐ शङ्खनाशिन्यै नमः ।
ॐ गुणागुणकर्यै नमः ।
ॐ गौणीप्रियायै नमः ।
ॐ प्रीतिप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ जनमोहनकर्त्र्यै नमः ।
ॐ जगदानन्ददायिन्यै नमः । १८० ।

ॐ जिताजायायै नमः ।
ॐ विजयायै नमः ।
ॐ विजयाजयदायिन्यै नमः ।
ॐ कामायै नमः ।
ॐ काल्यै नमः ।
ॐ करालास्यायै नमः ।
ॐ खर्वायै नमः ।
ॐ खञ्जायै नमः ।
ॐ खरायै नमः ।
ॐ गदायै नमः । १९० ।

ॐ गर्वायै नमः ।
ॐ गरुत्मत्यै नमः ।
ॐ घर्मायै नमः ।
ॐ घर्घरायै नमः ।
ॐ घोरनादिन्यै नमः ।
ॐ चराचर्यै नमः ।
ॐ चराराध्यायै नमः ।
ॐ छिन्नाच्छिन्नमनोरथायै नमः ।
ॐ छिन्नमस्तायै नमः ।
ॐ जयाजाप्यायै नमः । २०० ।

ॐ जगज्जायायै नमः ।
ॐ झर्झर्यै नमः ।
ॐ झकारायै नमः ।
ॐ झीष्कृत्यै नमः ।
ॐ टीकायै नमः ।
ॐ टङ्कायै नमः ।
ॐ टङ्कारनादिन्यै नमः ।
ॐ ठीकायै नमः ।
ॐ ठक्कुरठक्काङ्ग्यै नमः ।
ॐ ठठठाङ्कारढुण्ढुरायै नमः । २१० ।

ॐ ढुण्ढ्यै नमः ।
ॐ ताराजतीर्णायै नमः ।
ॐ तालस्थभ्रमनाशिन्यै नमः ।
ॐ थकारायै नमः ।
ॐ थकरायै नमः ।
ॐ दात्र्यै नमः ।
ॐ दीपायै नमः ।
ॐ दीपविनाशिन्यै नमः ।
ॐ धन्यायै नमः ।
ॐ धनाधनवत्यै नमः । २२० ।

ॐ नर्मदायै नमः ।
ॐ नर्ममोदिन्यै नमः ।
ॐ पद्मायै नमः ।
ॐ पद्मावत्यै नमः ।
ॐ पीतास्फान्तायै नमः ।
ॐ फूत्कारकारिण्यै नमः ।
ॐ फुल्लायै नमः ।
ॐ ब्रह्ममय्यै नमः ।
ॐ ब्राह्म्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मानन्दप्रदायिन्यै नमः । २३० ।

ॐ भवाराध्यायै नमः ।
ॐ भवाध्यक्षायै नमः ।
ॐ भगालीमन्दगामिन्यै नमः ।
ॐ मदिरायै नमः ।
ॐ मदिरेक्षायै नमः ।
ॐ यशोदायै नमः ।
ॐ यमपूजितायै नमः ।
ॐ याम्यायै नमः ।
ॐ राम्यायै नमः ।
ॐ रामरूपायै नमः । २४० ।

ॐ रमण्यै नमः ।
ॐ ललितायै नमः ।
ॐ लतायै नमः ।
ॐ लङ्केश्यै नमः ।
ॐ वाक्प्रदायै नमः ।
ॐ वाच्यायै नमः ।
ॐ सदाश्रमनिवासिन्यै नमः ।
ॐ श्रान्तायै नमः ।
ॐ शकाररूपायै नमः ।
ॐ षकारखरवाहनायै नमः । २५० ।

See Also  108 Names Of Sri Lalita Devi In English – Sri Lalita Namavali

ॐ सह्याद्रिरूपायै नमः ।
ॐ सानन्दायै नमः ।
ॐ हरिणीहरिरूपिण्यै नमः ।
ॐ हराराध्यायै नमः ।
ॐ बालवाचालवङ्गप्रेमतोषितायै नमः ।
ॐ क्षपाक्षयप्रदायै नमः ।
ॐ क्षीरायै नमः ।
ॐ अकारादिस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ कालिकायै नमः ।
ॐ कालमूर्तये नमः । २६० ।

ॐ कलहायै नमः ।
ॐ कलहप्रियायै नमः ।
ॐ शिवायै नमः ।
ॐ शन्दायिन्यै नमः ।
ॐ सौम्यायै नमः ।
ॐ शत्रुनिग्रहकारिण्यै नमः ।
ॐ भवान्यै नमः ।
ॐ भवमूर्तये नमः ।
ॐ शर्वाण्यै नमः ।
ॐ सर्वमङ्गलायै नमः । २७० ।

ॐ शत्रुविद्राविण्यै नमः ।
ॐ शैव्यै नमः ।
ॐ शुम्भासुरविनाशिन्यै नमः ।
ॐ धकारमन्त्ररूपायै नमः ।
ॐ धूम्बीजपरितोषितायै नमः ।
ॐ धनाध्यक्षस्तुतायै नमः ।
ॐ धीरायै नमः ।
ॐ धरारूपायै नमः ।
ॐ धरावत्यै नमः ।
ॐ चर्विण्यै नमः । २८० ।

ॐ चन्द्रपूज्यायै नमः ।
ॐ छन्दोरूपायै नमः ।
ॐ छटावत्यै नमः ।
ॐ छायायै नमः ।
ॐ छायावत्यै नमः ।
ॐ स्वच्छायै नमः ।
ॐ छेदिन्यै नमः ।
ॐ भेदिन्यै नमः ।
ॐ क्षमायै नमः ।
ॐ वल्गिन्यै नमः । २९० ।

ॐ वर्धिन्यै नमः ।
ॐ वन्द्यायै नमः ।
ॐ वेदमात्रे नमः ।
ॐ बुधस्तुतायै नमः ।
ॐ धारायै नमः ।
ॐ धारावत्यै नमः ।
ॐ धन्यायै नमः ।
ॐ धर्मदानपरायणायै नमः ।
ॐ गर्विण्यै नमः ।
ॐ गुरुपूज्यायै नमः । ३०० ।

ॐ ज्ञानदात्र्यै नमः ।
ॐ गुणान्वितायै नमः ।
ॐ धर्मिण्यै नमः ।
ॐ धर्मरूपायै नमः ।
ॐ घण्टानादपरायणायै नमः ।
ॐ घण्टानिनादिन्यै नमः ।
ॐ घूर्णाघूर्णितायै नमः ।
ॐ घोररूपिण्यै नमः ।
ॐ कलिघ्न्यै नमः ।
ॐ कलिदूत्यै नमः । ३१० ।

ॐ कलिपूज्यायै नमः ।
ॐ कलिप्रियायै नमः ।
ॐ कालनिर्णाशिन्यै नमः ।
ॐ काल्यायै नमः ।
ॐ काव्यदायै नमः ।
ॐ कालरूपिण्यै नमः ।
ॐ वर्षिण्यै नमः ।
ॐ वृष्टिदायै नमः ।
ॐ वृष्टिर्महावृष्टिनिवारिण्यै नमः ।
ॐ घातिन्यै नमः । ३२० ।

ॐ घाटिन्यै नमः ।
ॐ घोण्टायै नमः ।
ॐ घातक्यै नमः ।
ॐ घनरूपिण्यै नमः ।
ॐ धूम्बीजायै नमः ।
ॐ धूञ्जपानन्दायै नमः ।
ॐ धूम्बीजजपतोषितायै नमः ।
ॐ धून्धूम्बीजजपासक्तायै नमः ।
ॐ धून्धूम्बीजपरायणायै नमः ।
ॐ धूङ्कारहर्षिण्यै नमः । ३३० ।

ॐ धूमायै नमः ।
ॐ धनदायै नमः ।
ॐ धनगर्वितायै नमः ।
ॐ पद्मावत्यै नमः ।
ॐ पद्ममालायै नमः ।
ॐ पद्मयोनिप्रपूजितायै नमः ।
ॐ अपारायै नमः ।
ॐ पूरण्यै नमः ।
ॐ पूर्णायै नमः ।
ॐ पूर्णिमायै नमः । ३४० ।

ॐ परिवन्दितायै नमः ।
ॐ फलदायै नमः ।
ॐ फलभोक्त्र्यै नमः ।
ॐ फलिन्यै नमः ।
ॐ फलदायिन्यै नमः ।
ॐ फूत्कारिण्यै नमः ।
ॐ फलावाप्त्र्यै नमः ।
ॐ फलभोक्त्र्यै नमः ।
ॐ फलान्वितायै नमः ।
ॐ वारिण्यै नमः । ३५० ।

ॐ वारणप्रीतायै नमः ।
ॐ वारिपाथोधिपारगायै नमः ।
ॐ विवर्णायै नमः ।
ॐ धूम्रनयनायै नमः ।
ॐ धूम्राक्ष्यै नमः ।
ॐ धूम्ररूपिण्यै नमः ।
ॐ नीत्यै नमः ।
ॐ नीतिस्वरूपायै नमः ।
ॐ नीतिज्ञायै नमः ।
ॐ नयकोविदायै नमः । ३६० ।

ॐ तारिण्यै नमः ।
ॐ ताररूपायै नमः ।
ॐ तत्त्वज्ञानपरायणायै नमः ।
ॐ स्थूलायै नमः ।
ॐ स्थूलाधरायै नमः ।
ॐ स्थात्र्यै नमः ।
ॐ उत्तमस्थानवासिन्यै नमः ।
ॐ स्थूलायै नमः ।
ॐ पद्मपदस्थानायै नमः ।
ॐ स्थानभ्रष्टायै नमः । ३७० ।

ॐ स्थलस्थितायै नमः ।
ॐ शोषिण्यै नमः ।
ॐ शोभिन्यै नमः ।
ॐ शीतायै नमः ।
ॐ शीतपानीयपायिन्यै नमः ।
ॐ शारिण्यै नमः ।
ॐ शङ्खिन्यै नमः ।
ॐ शुद्धायै नमः ।
ॐ शङ्खासुरविनाशिन्यै नमः ।
ॐ शर्वर्यै नमः । ३८० ।

ॐ शर्वरीपूज्यायै नमः ।
ॐ शर्वरीशप्रपूजितायै नमः ।
ॐ शर्वरीजाग्रितायै नमः ।
ॐ योग्यायै नमः ।
ॐ योगिन्यै नमः ।
ॐ योगवन्दितायै नमः ।
ॐ योगिनीगणसंसेव्यायै नमः ।
ॐ योगिनीयोगभावितायै नमः ।
ॐ योगमार्गरतायै नमः ।
ॐ युक्तायै नमः । ३९० ।

ॐ योगमार्गानुसारिण्यै नमः ।
ॐ योगभावायै नमः ।
ॐ योगयुक्तायै नमः ।
ॐ यामिनीपतिवन्दितायै नमः ।
ॐ अयोग्यायै नमः ।
ॐ योधिन्यै नमः ।
ॐ योद्ध्रायै नमः ।
ॐ युद्धकर्मविशारदायै नमः ।
ॐ युद्धमार्गरतायै नमः ।
ॐ नान्तायै नमः । ४०० ।

ॐ युद्धस्थाननिवासिन्यै नमः ।
ॐ सिद्धायै नमः ।
ॐ सिद्धेश्वर्यै नमः ।
ॐ सिद्ध्यै नमः ।
ॐ सिद्धिगेहनिवासिन्यै नमः ।
ॐ सिद्धरीत्यै नमः ।
ॐ सिद्धप्रीत्यै नमः ।
ॐ सिद्धायै नमः ।
ॐ सिद्धान्तकारिण्यै नमः ।
ॐ सिद्धगम्यायै नमः । ४१० ।

ॐ सिद्धपूज्यायै नमः ।
ॐ सिद्धवन्द्यायै नमः ।
ॐ सुसिद्धिदायै नमः ।
ॐ साधिन्यै नमः ।
ॐ साधनप्रीतायै नमः ।
ॐ साध्यायै नमः ।
ॐ साधनकारिण्यै नमः ।
ॐ साधनीयायै नमः ।
ॐ साध्यसाध्यायै नमः ।
ॐ साध्यसङ्घसुशोभिन्यै नमः । ४२० ।

ॐ साध्व्यै नमः ।
ॐ साधुस्वभावायै नमः ।
ॐ तस्यै नमः ।
ॐ साधुसन्ततिदायिन्यै नमः ।
ॐ साधुपूज्यायै नमः ।
ॐ साधुवन्द्यायै नमः ।
ॐ साधुसन्दर्शनोद्यतायै नमः ।
ॐ साधुदृष्टायै नमः ।
ॐ साधुपुष्टायै नमः ।
ॐ साधुपोषणतत्परायै नमः । ४३० ।

ॐ सात्त्विक्यै नमः ।
ॐ सत्त्वसंसिद्धायै नमः ।
ॐ सत्त्वसेव्यायै नमः ।
ॐ सुखोदयायै नमः ।
ॐ सत्त्ववृद्धिकर्यै नमः ।
ॐ शान्तायै नमः ।
ॐ सत्त्वसंहर्षमानसायै नमः ।
ॐ सत्त्वज्ञानायै नमः ।
ॐ सत्त्वविद्यायै नमः ।
ॐ सत्त्वसिद्धान्तकारिण्यै नमः । ४४० ।

ॐ सत्त्ववृद्ध्यै नमः ।
ॐ सत्त्वसिद्ध्यै नमः ।
ॐ सत्त्वसम्पन्नमानसायै नमः ।
ॐ चारुरूपायै नमः ।
ॐ चारुदेहायै नमः ।
ॐ चारुचञ्चललोचनायै नमः ।
ॐ छद्मिन्यै नमः ।
ॐ छद्मसङ्कल्पायै नमः ।
ॐ छद्मवार्तायै नमः ।
ॐ क्षमाप्रियायै नमः । ४५० ।

ॐ हठिन्यै नमः ।
ॐ हठसम्प्रीत्यै नमः ।
ॐ हठवार्तायै नमः ।
ॐ हठोद्यमायै नमः ।
ॐ हठकार्यायै नमः ।
ॐ हठधर्मायै नमः ।
ॐ हठकर्मपरायणायै नमः ।
ॐ हठसम्भोगनिरतायै नमः ।
ॐ हठात्काररतिप्रियायै नमः ।
ॐ हठसम्भेदिन्यै नमः । ४६० ।

ॐ हृद्यायै नमः ।
ॐ हृद्यवार्तायै नमः ।
ॐ हरिप्रियायै नमः ।
ॐ हरिण्यै नमः ।
ॐ हरिणीदृष्ट्यै र्हरिण्यै नमः ।
ॐ मांसभक्षणायै नमः ।
ॐ हरिणाक्ष्यै नमः ।
ॐ हरिणपायै नमः ।
ॐ हरिणीगणहर्षदायै नमः ।
ॐ हरिणीगणसंहन्त्र्यै नमः । ४७० ।

ॐ हरिणीपरिपोषिकायै नमः ।
ॐ हरिणीमृगयासक्तायै नमः ।
ॐ हरिणीमानपुरस्सरायै नमः ।
ॐ दीनायै नमः ।
ॐ दीनाकृत्यै नमः ।
ॐ दूनायै नमः ।
ॐ द्राविण्यै नमः ।
ॐ द्रविणप्रदायै नमः ।
ॐ द्रविणाचलसंवासायै नमः ।
ॐ द्रवितायै नमः । ४८० ।

ॐ द्रव्यसंयुतायै नमः ।
ॐ दीर्घायै नमः ।
ॐ दीर्घपदायै नमः ।
ॐ दृश्यायै नमः ।
ॐ दर्शनीयायै नमः ।
ॐ दृढाकृत्यै नमः ।
ॐ दृढायै नमः ।
ॐ द्विष्टमत्यै नमः ।
ॐ दुष्टायै नमः ।
ॐ द्वेषिण्यै नमः । ४९० ।

ॐ द्वेषिभञ्जिन्यै नमः ।
ॐ दोषिण्यै नमः ।
ॐ दोषसंयुक्तायै नमः ।
ॐ दुष्टशत्रुविनाशिन्यै नमः ।
ॐ देवतार्तिहरायै नमः ।
ॐ दुष्टदैत्यसङ्घविदारिण्यै नमः ।
ॐ दुष्टदानवहन्त्र्यै नमः ।
ॐ दुष्टदैत्यनिषूदिन्यै नमः ।
ॐ देवताप्राणदायै नमः ।
ॐ देव्यै नमः । ५०० ।

ॐ देवदुर्गतिनाशिन्यै नमः ।
ॐ नटनायकसंसेव्यायै नमः ।
ॐ नर्तक्यै नमः ।
ॐ नर्तकप्रियायै नमः ।
ॐ नाट्यविद्यायै नमः ।
ॐ नाट्यकर्त्र्यै नमः ।
ॐ नादिन्यै नमः ।
ॐ नादकारिण्यै नमः ।
ॐ नवीननूतनायै नमः ।
ॐ नव्यायै नमः । ५१० ।

See Also  Bala Trishata Namavali In Odia – 300 Names Of Sri Bala Trishata

ॐ नवीनवस्त्रधारिण्यै नमः ।
ॐ नव्यभूषायै नमः ।
ॐ नव्यमालायै नमः ।
ॐ नव्यालङ्कारशोभितायै नमः ।
ॐ नकारवादिन्यै नमः ।
ॐ नम्यायै नमः ।
ॐ नवभूषणभूषितायै नमः ।
ॐ नीचमार्गायै नमः ।
ॐ नीचभूम्यै नमः ।
ॐ नीचमार्गगत्यै गत्यै नमः । ५२० ।

ॐ नाथसेव्यायै नमः ।
ॐ नाथभक्तायै नमः ।
ॐ नाथानन्दप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ नम्रायै नमः ।
ॐ नम्रगत्यै नमः ।
ॐ नेत्र्यै नमः ।
ॐ निदानवाक्यवादिन्यै नमः ।
ॐ नारीमध्यस्थितायै नमः ।
ॐ नार्यै नमः ।
ॐ नारीमध्यगतायै नमः । ५३० ।

ॐ अनघायै नमः ।
ॐ नारीप्रीत्यै नमः ।
ॐ नराराध्यायै नमः ।
ॐ नरनामप्रकाशिन्यै नमः ।
ॐ रत्यै नमः ।
ॐ रतिप्रियायै नमः ।
ॐ रम्यायै नमः ।
ॐ रतिप्रेमायै नमः ।
ॐ रतिप्रदायै नमः ।
ॐ रतिस्थानस्थिताराध्यायै नमः । ५४० ।

ॐ रतिहर्षप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ रतिरूपायै नमः ।
ॐ रतिध्यानायै नमः ।
ॐ रतिरीतिसुधारिण्यै नमः ।
ॐ रतिरासमहोल्लासायै नमः ।
ॐ रतिरासविहारिण्यै नमः ।
ॐ रतिकान्तस्तुतायै नमः ।
ॐ राश्यै नमः ।
ॐ राशिरक्षणकारिण्यै नमः ।
ॐ अरूपायै नमः । ५५० ।

ॐ शुद्धरूपायै नमः ।
ॐ सुरूपायै नमः ।
ॐ रूपगर्वितायै नमः ।
ॐ रूपयौवनसम्पन्नायै नमः ।
ॐ रूपराश्यै नमः ।
ॐ रमावत्यै नमः ।
ॐ रोधिन्यै नमः ।
ॐ रोषिण्यै नमः ।
ॐ रुष्टायै नमः ।
ॐ रोषिरुद्धायै नमः । ५६० ।

ॐ रसप्रदायै नमः ।
ॐ मादिन्यै नमः ।
ॐ मदनप्रीतायै नमः ।
ॐ मधुमत्तायै नमः ।
ॐ मधुप्रदायै नमः ।
ॐ मद्यपायै नमः ।
ॐ मद्यपध्येयायै नमः ।
ॐ मद्यपप्राणरक्षिण्यै नमः ।
ॐ मद्यपानन्दसन्दात्र्यै नमः ।
ॐ मद्यपप्रेमतोषितायै नमः । ५७० ।

ॐ मद्यपानरतायै नमः ।
ॐ मत्तायै नमः ।
ॐ मद्यपानविहारिण्यै नमः ।
ॐ मदिरायै नमः ।
ॐ मदिरासक्तायै नमः ।
ॐ मदिरापानहर्षिण्यै नमः ।
ॐ मदिरापानसन्तुष्टायै नमः ।
ॐ मदिरापानमोहिन्यै नमः ।
ॐ मदिरामानसायै नमः ।
ॐ मुग्धायै नमः । ५८० ।

ॐ माध्वीपायै नमः ।
ॐ मदिराप्रदायै नमः ।
ॐ माध्वीदानसदानन्दायै नमः ।
ॐ माध्वीपानरतायै नमः ।
ॐ मदायै नमः ।
ॐ मोदिन्यै नमः ।
ॐ मोदसन्दात्र्यै नमः ।
ॐ मुदितायै नमः ।
ॐ मोदमानसायै नमः ।
ॐ मोदकर्त्र्यै नमः । ५९० ।

ॐ मोददात्र्यै नमः ।
ॐ मोदमङ्गलकारिण्यै नमः ।
ॐ मोदकादानसन्तुष्टायै नमः ।
ॐ मोदकग्रहणक्षमायै नमः ।
ॐ मोदकालब्धिसङ्क्रुद्धायै नमः ।
ॐ मोदकप्राप्तितोषिण्यै नमः ।
ॐ मांसादायै नमः ।
ॐ मांससम्भक्षायै नमः ।
ॐ मांसभक्षणहर्षिण्यै नमः ।
ॐ मांसपाकपरप्रेमायै नमः । ६०० ।

ॐ मांसपाकालयस्थितायै नमः ।
ॐ मत्स्यमांसकृतास्वादायै नमः ।
ॐ मकारपञ्चकान्वितायै नमः ।
ॐ मुद्रायै नमः ।
ॐ मुद्रान्वितायै नमः ।
ॐ मात्रे नमः ।
ॐ महामोहायै नमः ।
ॐ मनस्विन्यै नमः ।
ॐ मुद्रिकायै नमः ।
ॐ मुद्रिकायुक्तायै नमः । ६१० ।

ॐ मुद्रिकाकृतलक्षणायै नमः ।
ॐ मुद्रिकालङ्कृतायै नमः ।
ॐ माद्र्यै नमः ।
ॐ मन्दराचलवासिन्यै नमः ।
ॐ मन्दराचलसंसेव्यायै नमः ।
ॐ मन्दराचलवासिन्यै नमः ।
ॐ मन्दरध्येयपादाब्जायै नमः ।
ॐ मन्दरारण्यवासिन्यै नमः ।
ॐ मन्दुरावासिन्यै नमः ।
ॐ मन्दायै नमः । ६२० ।

ॐ मारिण्यै नमः ।
ॐ मारिकामितायै नमः ।
ॐ महामार्यै नमः ।
ॐ महामारीशमन्यै नमः ।
ॐ शवसंस्थितायै नमः ।
ॐ शवमांसकृताहारायै नमः ।
ॐ श्मशानालयवासिन्यै नमः ।
ॐ श्मशानसिद्धिसंहृष्टायै नमः ।
ॐ श्मशानभवनस्थितायै नमः ।
ॐ श्मशानशयनागारायै नमः । ६३० ।

ॐ श्मशानभस्मलेपितायै नमः ।
ॐ श्मशानभस्मभीमाङ्ग्यै नमः ।
ॐ श्मशानावासकारिण्यै नमः ।
ॐ शामिन्यै नमः ।
ॐ शमनाराध्यायै नमः ।
ॐ शमनस्तुतिवन्दितायै नमः ।
ॐ शमनाचारसन्तुष्टायै नमः ।
ॐ शमनागारवासिन्यै नमः ।
ॐ शमनस्वामिन्यै नमः ।
ॐ शान्त्यै नमः । ६४० ।

ॐ शान्तसज्जनपूजितायै नमः ।
ॐ शान्तपूजापरायै नमः ।
ॐ शान्तायै नमः ।
ॐ शान्तागारप्रभोजिन्यै नमः ।
ॐ शान्तपूज्यायै नमः ।
ॐ शान्तवन्द्यायै नमः ।
ॐ शान्तग्रहसुधारिण्यै नमः ।
ॐ शान्तरूपायै नमः ।
ॐ शान्तियुक्तायै नमः ।
ॐ शान्तचन्द्रप्रभामलायै नमः । ६५० ।

ॐ अमलायै नमः ।
ॐ विमलायै नमः ।
ॐ म्लानायै नमः ।
ॐ मालतीकुञ्जवासिन्यै नमः ।
ॐ मालतीपुष्पसम्प्रीतायै नमः ।
ॐ मालतीपुष्पपूजितायै नमः ।
ॐ महोग्रायै नमः ।
ॐ महत्यै नमः ।
ॐ मध्यायै नमः ।
ॐ मध्यदेशनिवासिन्यै नमः । ६६० ।

ॐ मध्यमध्वनिसम्प्रीतायै नमः ।
ॐ मध्यमध्वनिकारिण्यै नमः ।
ॐ मध्यमायै नमः ।
ॐ मध्यमप्रीत्यै नमः ।
ॐ मध्यमप्रेमपूरितायै नमः ।
ॐ मध्याङ्गचित्रवसनायै नमः ।
ॐ मध्यखिन्नायै नमः ।
ॐ महोद्धतायै नमः ।
ॐ महेन्द्रकृतसम्पूजायै नमः ।
ॐ महेन्द्रपरिवन्दितायै नमः । ६७० ।

ॐ महेन्द्रजालसंयुक्तायै नमः ।
ॐ महेन्द्रजालकारिण्यै नमः ।
ॐ महेन्द्रमानिताऽमानायै नमः ।
ॐ मानिनीगणमध्यगायै नमः ।
ॐ मानिनीमानसम्प्रीतायै नमः ।
ॐ मानविध्वंसकारिण्यै नमः ।
ॐ मानिन्याकर्षिण्यै नमः ।
ॐ मुक्त्यै नमः ।
ॐ मुक्तिदात्र्यै नमः । ६८० ।

ॐ सुमुक्तिदायै नमः ।
ॐ मुक्तिद्वेषकर्यै नमः ।
ॐ मूल्यकारिण्यै नमः ।
ॐ मूल्यहारिण्यै नमः ।
ॐ निर्मूलायै नमः ।
ॐ मूलसंयुक्तायै नमः ।
ॐ मूलिन्यै नमः ।
ॐ मूलमन्त्रिण्यै नमः ।
ॐ मूलमन्त्रकृतार्हाद्यायै नमः ।
ॐ मूलमन्त्रार्घ्यहर्षिण्यै नमः । ६९० ।

ॐ मूलमन्त्रप्रतिष्ठात्र्यै नमः ।
ॐ मूलमन्त्रप्रहर्षिण्यै नमः ।
ॐ मूलमन्त्रप्रसन्नास्यायै नमः ।
ॐ मूलमन्त्रप्रपूजितायै नमः ।
ॐ मूलमन्त्रप्रणेत्र्यै नमः ।
ॐ मूलमन्त्रकृतार्चनायै नमः ।
ॐ मूलमन्त्रप्रहृष्टात्मने नमः ।
ॐ मूलविद्यायै नमः ।
ॐ मलापहायै नमः ।
ॐ विद्यायै नमः । ७०० ।

ॐ अविद्यायै नमः ।
ॐ वटस्थायै नमः ।
ॐ वटवृक्षनिवासिन्यै नमः ।
ॐ वटवृक्षकृतस्थानायै नमः ।
ॐ वटपूजापरायणायै नमः ।
ॐ वटपूजापरिप्रीतायै नमः ।
ॐ वटदर्शनलालसायै नमः ।
ॐ वटपूजाकृताह्लादायै नमः ।
ॐ वटपूजाविवर्धिन्यै नमः ।
ॐ वशिन्यै नमः । ७१० ।

ॐ विवशाराध्यायै नमः ।
ॐ वशीकरणमन्त्रिण्यै नमः ।
ॐ वशीकरणसम्प्रीतायै नमः ।
ॐ वशीकारकसिद्धिदायै नमः ।
ॐ वटुकायै नमः ।
ॐ वटुकाराध्यायै नमः ।
ॐ वटुकाहारदायिन्यै नमः ।
ॐ वटुकार्चापरायै नमः ।
ॐ पूज्यायै नमः ।
ॐ वटुकार्चाविवर्धिन्यै नमः । ७२० ।

ॐ वटुकानन्दकर्त्र्यै नमः ।
ॐ वटुकप्राणरक्षिण्यै नमः ।
ॐ वटुकेज्याप्रदायै नमः ।
ॐ अपारायै नमः ।
ॐ पारिण्यै नमः ।
ॐ पार्वतीप्रियायै नमः ।
ॐ पर्वताग्रकृतावासायै नमः ।
ॐ पर्वतेन्द्रप्रपूजितायै नमः ।
ॐ पार्वतीपतिपूज्यायै नमः ।
ॐ पार्वतीपतिहर्षदायै नमः । ७३० ।

ॐ पार्वतीपतिबुद्धिस्थायै नमः ।
ॐ पार्वतीपतिमोहिन्यै नमः ।
ॐ पार्वतीयद्विजाराध्यायै नमः ।
ॐ पर्वतस्थायै नमः ।
ॐ प्रतारिण्यै नमः ।
ॐ पद्मलायै नमः ।
ॐ पद्मिन्यै नमः ।
ॐ पद्मायै नमः ।
ॐ पद्ममालाविभूषितायै नमः ।
ॐ पद्मजेड्यपदायै नमः । ७४० ।

ॐ पद्ममालालङ्कृतमस्तकायै नमः ।
ॐ पद्मार्चितपदद्वन्द्वायै नमः ।
ॐ पद्महस्तपयोधिजायै नमः ।
ॐ पयोधिपारगन्त्र्यै नमः ।
ॐ पाथोधिपरिकीर्तितायै नमः ।
ॐ पाथोधिपारगायै नमः ।
ॐ पूतायै नमः ।
ॐ पल्वलाम्बुप्रतर्पितायै नमः ।
ॐ पल्वलान्तःपयोमग्नायै नमः ।
ॐ पवमानगत्यै नमः । गत्यै ७५० ।

ॐ पयःपानायै नमः ।
ॐ पयोदात्र्यै नमः ।
ॐ पानीयपरिकाङ्क्षिण्यै नमः ।
ॐ पयोजमालाभरणायै नमः ।
ॐ मुण्डमालाविभूषणायै नमः ।
ॐ मुण्डिन्यै नमः ।
ॐ मुण्डहन्त्र्यै नमः ।
ॐ मुण्डितायै नमः ।
ॐ मुण्डशोभितायै नमः ।
ॐ मणिभूषायै नमः । ७६० ।

See Also  1000 Names Of Goddess Saraswati Devi – Sahasranamavali Stotram In Tamil

ॐ मणिग्रीवायै नमः ।
ॐ मणिमालाविराजितायै नमः ।
ॐ महामोहायै नमः ।
ॐ महामर्षायै नमः ।
ॐ महामायायै नमः ।
ॐ महाहवायै नमः ।
ॐ मानव्यै नमः ।
ॐ मानवीपूज्यायै नमः ।
ॐ मनुवंशविवर्धिन्यै नमः ।
ॐ मठिन्यै नमः । ७७० ।

ॐ मठसंहन्त्र्यै नमः ।
ॐ मठसम्पत्तिहारिण्यै नमः ।
ॐ महाक्रोधवत्यै नमः ।
ॐ मूढायै नमः ।
ॐ मूढशत्रुविनाशिन्यै नमः ।
ॐ पाठीनभोजिन्यै नमः ।
ॐ पूर्णायै नमः ।
ॐ पूर्णहारविहारिण्यै नमः ।
ॐ प्रलयानलतुल्याभायै नमः ।
ॐ प्रलयानलरूपिण्यै नमः । ७८० ।

ॐ प्रलयार्णवसम्मग्नायै नमः ।
ॐ प्रलयाब्धिविहारिण्यै नमः ।
ॐ महाप्रलयसम्भूतायै नमः ।
ॐ महाप्रलयकारिण्यै नमः ।
ॐ महाप्रलयसम्प्रीतायै नमः ।
ॐ महाप्रलयसाधिन्यै नमः ।
ॐ महामहाप्रलयेज्यायै नमः ।
ॐ महाप्रलयमोदि न्यैनमः ।
ॐ छेदिन्यै नमः ।
ॐ छिन्नमुण्डायै नमः । ७९० ।

ॐ उग्रायै नमः ।
ॐ छिन्नायै नमः ।
ॐ छिन्नरुहार्थिन्यै नमः ।
ॐ शत्रुसञ्छेदि न्यै नमः ।
ॐ छन्नायै नमः ।
ॐ क्षोदिन्यै नमः ।
ॐ क्षोदकारिण्यै नमः ।
ॐ लक्षिण्यै नमः ।
ॐ लक्षसम्पूज्यायै नमः ।
ॐ लक्षितायै नमः । ८०० ।

ॐ लक्षणान्वितायै नमः ।
ॐ लक्षशस्त्रसमायुक्तायै नमः ।
ॐ लक्षबाणप्रमोचिन्यै नमः ।
ॐ लक्षपूजापरायै नमः ।
ॐ अलक्ष्यायै नमः ।
ॐ लक्षकोदण्डखण्डिन्यै नमः ।
ॐ लक्षकोदण्डसंयुक्तायै नमः ।
ॐ लक्षकोदण्डधारिण्यै नमः ।
ॐ लक्षलीलालयायै नमः ।
ॐ लभ्यायै नमः । ८१० ।

ॐ लाक्षागारनिवासिन्यै नमः ।
ॐ लक्षलोभपरायै नमः ।
ॐ लोलायै नमः ।
ॐ लक्षभक्तप्रपूजितायै नमः ।
ॐ लोकिन्यै नमः ।
ॐ लोकसम्पूज्यायै नमः ।
ॐ लोकरक्षणकारिण्यै नमः ।
ॐ लोकवन्दितपादाब्जायै नमः ।
ॐ लोकमोहनकारिण्यै नमः ।
ॐ ललितायै नमः । ८२० ।

ॐ ललितालीनायै नमः ।
ॐ लोकसंहारकारिण्यै नमः ।
ॐ लोकलीलाकर्यै नमः ।
ॐ लोक्यायै नमः ।
ॐ लोकसम्भवकारिण्यै नमः ।
ॐ भूतशुद्धिकर्यै नमः ।
ॐ भूतरक्षिण्यै नमः ।
ॐ भूततोषिण्यै नमः ।
ॐ भूतवेतालसंयुक्तायै नमः ।
ॐ भूतसेनासमावृतायै नमः ।
ॐ भूतप्रेतपिशाचादिस्वामिन्यै नमः ।
ॐ भूतपूजितायै नमः ।
ॐ डाकिन्यै नमः ।
ॐ शाकिन्यै नमः ।
ॐ डेयायै नमः ।
ॐ डिण्डिमारावकारिण्यै नमः ।
ॐ डमरूवाद्यसन्तुष्टायै नमः ।
ॐ डमरूवाद्यकारिण्यै नमः ।
ॐ हुङ्कारकारिण्यै नमः ।
ॐ होत्र्यै नमः । ८४० ।

ॐ हाविन्यै नमः ।
ॐ हवनार्थिन्यै नमः ।
ॐ हासिन्यै नमः ।
ॐ ह्रासिन्यै नमः ।
ॐ हास्यहर्षिण्यै नमः ।
ॐ हठवादिन्यै नमः ।
ॐ अट्टाट्टहासिन्यै नमः ।
ॐ टीकायै नमः ।
ॐ टीकानिर्माणकारिण्यै नमः ।
ॐ टङ्किन्यै नमः । ८५० ।

ॐ टङ्कितायै नमः ।
ॐ टङ्कायै नमः ।
ॐ टङ्कमात्रसुवर्णदायै नमः ।
ॐ टङ्कारिण्यै नमः ।
ॐ टकाराढ्यायै नमः ।
ॐ शत्रुत्रोटनकारिण्यै नमः ।
ॐ त्रुटितायै नमः ।
ॐ त्रुटिरूपायै नमः ।
ॐ त्रुटिसन्देहकारिण्यै नमः ।
ॐ तर्षिण्यै नमः । ८६० ।

ॐ तृट्परिक्लान्तायै नमः ।
ॐ क्षुत्क्षामायै नमः ।
ॐ क्षुत्परिप्लुतायै नमः ।
ॐ अक्षिण्यै नमः ।
ॐ तक्षिण्यै नमः ।
ॐ भिक्षाप्रार्थिन्यै नमः ।
ॐ शत्रुभक्षिण्यै नमः ।
ॐ काङ्क्षिण्यै नमः ।
ॐ कुट्टन्यै नमः ।
ॐ क्रूरायै नमः । ८७० ।

ॐ कुट्टनीवेश्मवासिन्यै नमः ।
ॐ कुट्टनीकोटिसम्पूज्यायै नमः ।
ॐ कुट्टनीकुलमार्गिण्यै नमः ।
ॐ कुट्टनीकुलसंरक्ष्यायै नमः ।
ॐ कुट्टनीकुलरक्षिण्यै नमः ।
ॐ कालपाशावृतायै नमः ।
ॐ कन्यायै नमः ।
ॐ कुमारीपूजनप्रियायै नमः ।
ॐ कौमुद्यै नमः ।
ॐ कौमुदीहृष्टायै नमः । ८८० ।

ॐ करुणादृष्टिसंयुतायै नमः ।
ॐ कौतुकाचारनिपुणायै नमः ।
ॐ कौतुकागारवासिन्यै नमः ।
ॐ काकपक्षधरायै नमः ।
ॐ काकरक्षिण्यै नमः ।
ॐ काकसंवृतायै नमः ।
ॐ काकाङ्करथसंस्थानायै नमः ।
ॐ काकाङ्कस्यन्दनास्थितायै नमः ।
ॐ काकिन्यै नमः ।
ॐ काकदृष्ट्यै नमः । ८९० ।

ॐ काकभक्षणदायिन्यै नमः ।
ॐ काकमात्रे नमः ।
ॐ काकयोन्यै नमः ।
ॐ काकमण्डलमण्डितायै नमः ।
ॐ काकदर्शनसंशीलायै नमः ।
ॐ काकसङ्कीर्णमन्दिरायै नमः ।
ॐ काकध्यानस्थदेहादिध्यानगम्यायै नमः ।
ॐ अधमावृतायै नमः ।
ॐ धनिन्यै नमः ।
ॐ धनसंसेव्यायै नमः । ९०० ।

ॐ धनच्छेदनकारिण्यै नमः ।
ॐ धुन्धुरायै नमः ।
ॐ धुन्धुराकारायै नमः ।
ॐ धूम्रलोचनघातिन्यै नमः ।
ॐ धूङ्कारिण्यै नमः ।
ॐ धूम्मन्त्रपूजितायै नमः ।
ॐ धर्मनाशिन्यै नमः ।
ॐ धूम्रवर्णिन्यै नमः ।
ॐ धूम्राक्ष्यै नमः ।
ॐ धूम्राक्षासुरघातिन्यै नमः । ९१० ।

ॐ धूम्बीजजपसन्तुष्टायै नमः ।
ॐ धूम्बीजजपमानसायै नमः ।
ॐ धूम्बीजजपपूजार्हायै नमः ।
ॐ धूम्बीजजपकारिण्यै नमः ।
ॐ धूम्बीजाकर्षितायै नमः ।
ॐ धृष्यायै नमः ।
ॐ धर्षिण्यै नमः ।
ॐ धृष्टमानसायै नमः ।
ॐ धूलीप्रक्षेपिण्यै नमः ।
ॐ धूलीव्याप्तधम्मिल्लधारिण्यै नमः । ९२० ।

ॐ धूम्बीजजपमालाढ्यायै नमः ।
ॐ धूम्बीजनिन्दकान्तकायै नमः ।
ॐ धर्मविद्वेषिण्यै नमः ।
ॐ धर्मरक्षिण्यै नमः ।
ॐ धर्मतोषितायै नमः ।
ॐ धारास्तम्भकर्यै नमः ।
ॐ धूर्तायै नमः ।
ॐ धारावारिविलासिन्यै नमः ।
ॐ धान्धीन्धून्धैम्मन्त्रवर्णायै नमः ।
ॐ धौन्धःस्वाहास्वरूपिण्यै नमः । ९३० ।

ॐ धरित्रीपूजितायै नमः ।
ॐ धूर्वायै नमः ।
ॐ धान्यच्छेदनकारिण्यै नमः ।
ॐ धिक्कारिण्यै नमः ।
ॐ सुधीपूज्यायै नमः ।
ॐ धामोद्याननिवासिन्यै नमः ।
ॐ धामोद्यानपयोदात्र्यै नमः ।
ॐ धामधूलीप्रधूलितायै नमः ।
ॐ महाध्वनिमत्यै नमः ।
ॐ धूप्यधूपामोदप्रहर्षिण्यै नमः । ९४० ।

ॐ धूपदानमतिप्रीतायै नमः ।
ॐ धूपदानविनोदिन्यै नमः ।
ॐ धीवरीगणसम्पूज्यायै नमः ।
ॐ धीवरीवरदायिन्यै नमः ।
ॐ धीवरीगणमध्यस्थायै नमः ।
ॐ धीवरीधामवासिन्यै नमः ।
ॐ धीवरीगणगोप्त्र्यै नमः ।
ॐ धीवरीगणतोषितायै नमः ।
ॐ धीवरीधनदात्र्यै नमः ।
ॐ धीवरीप्राणरक्षिण्यै नमः । ९५० ।

ॐ धात्रीशायै नमः ।
ॐ धात्रृसम्पूज्यायै नमः ।
ॐ धात्रीवक्षसमाश्रयायै नमः ।
ॐ धात्रीपूजनकर्त्र्यै नमः ।
ॐ धात्रीरोपणकारिण्यै नमः ।
ॐ धूम्रपानरतासक्तायै नमः ।
ॐ धूम्रपानरतेष्टदायै नमः ।
ॐ धूम्रपानकरानन्दायै नमः ।
ॐ धूम्रवर्षणकारिण्यै नमः ।
ॐ धन्यशब्दश्रुतिप्रीतायै नमः । ९६० ।

ॐ धुन्धुकारीजनच्छिदायै नमः ।
ॐ धुन्धुकारीष्टसन्दात्र्यै नमः ।
ॐ धुन्धुकारिसुमुक्तिदायै नमः ।
ॐ धुन्धुकार्याराध्यरूपायै नमः ।
ॐ धुन्धुकारिमनःस्थितायै नमः ।
ॐ धुन्धुकारिहिताकाङ्क्षायै नमः ।
ॐ धुन्धुकारिहितैषिण्यै नमः ।
ॐ धिन्धिमाराविण्यै नमः ।
ॐ ध्यातृध्यानगम्यायै नमः ।
ॐ धनार्थिन्यै नमः । ९७० ।

ॐ धोरिणीधोरणप्रीतायै नमः ।
ॐ धारिण्यै नमः ।
ॐ धोररूपिण्यै नमः ।
ॐ धरित्रीरक्षिण्यै देव्यै नमः ।
ॐ धराप्रलयकारिण्यै नमः ।
ॐ धराधरसुतायै नमः ।
ॐ अशेषधाराधरसमद्युत्यै नमः ।
ॐ धनाध्यक्षायै नमः ।
ॐ धनप्राप्त्यै नमः ।
ॐ धनधान्यविवर्धिन्यै नमः । ९८० ।

ॐ धनाकर्षणकर्त्र्यै नमः ॅह
ॐ धनाहरणकारिण्यै नमः ।
ॐ धनच्छेदनकर्त्र्यै नमः ।
ॐ धनहीनायै नमः ।
ॐ धनप्रियायै नमः ।
ॐ धनसंवृद्धिसम्पन्नायै नमः ।
ॐ धनदानपरायणायै नमः ।
ॐ धनहृष्टायै नमः ।
ॐ धनपुष्टायै नमः ।
ॐ दानाध्ययनकारिण्यै नमः । ९९० ।

ॐ धनरक्षायै नमः ।
ॐ धनप्राणायै नमः ।
ॐ सदा धनानन्दकर्यै नमः ।
ॐ शत्रुहन्त्र्यै नमः ।
ॐ शवारूढायै नमः ।
ॐ शत्रुसंहारकारिण्यै नमः ।
ॐ शत्रुपक्षक्षतिप्रीतायै नमः ।
ॐ शत्रुपक्षनिषूदिन्यै नमः ।
ॐ शत्रुग्रीवाच्छिदाच्छायायै नमः ।
ॐ शत्रुपद्धतिखण्डिन्यै नमः । १००० ।

ॐ शत्रुप्राणहराहार्यायै नमः ।
ॐ शत्रून्मूलनकारिण्यै नमः ।
ॐ शत्रुकार्यविहन्त्र्यै नमः ।
ॐ साङ्गशत्रुविनाशिन्यै नमः ।
ॐ साङ्गशत्रुकुलच्छेत्र्यै नमः ।
ॐ शत्रुसद्मप्रदाहिन्यै नमः ।
ॐ साङ्गसायुधसर्वारिसर्वसम्पत्तिनाशिन्यै नमः ।
ॐ साङ्गसायुधसर्वारिदेहगेहप्रदाहिन्यै नमः । १००८ ।

इति श्रीधूमावतीसहस्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Dhumavati Stotram:

1000 Names of Sri Dharma Shasta। Sahasranamavali Stotram in Sanskrit – EnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil