1000 Names Of Sri Gayatri – Sahasranamavali 3 Stotram In English

॥ Gayatri Sahasranamavali 3 English Lyrics ॥

॥ gayatrīsahasranamavalī ॥
1 Om *acintyalaksanayai namah ।
2 Om avyaktayai namah ।
3 Om arthamatrmahesvaryai namah ।
4 Om amrtarnavamadhyasthayai namah ।
5 Om ajitayai namah ।
6 Om aparajitayai namah ।
7 Om animadigunadharayai namah ।
8 Om arkamandalasamsthitayai namah ।
9 Om ajarayai namah ।
10 Om ajayai namah ।
11 Om aparayai namah ।
12 Om adharmayai namah ।
13 Om aksasutradharayai namah ।
14 Om adharayai namah ।
15 Om akaradiksakarantayai namah ।
16 Om arisadvargabhedinyai namah ।
17 Om anjanadripratikasayai namah ।
18 Om anjanadrinivasinyai namah ।
19 Om adityai namah ।
20 Om ajapayai namah ।
21 Om avidyayai namah ।
22 Om aravindanibheksanayai namah ।
23 Om antarbahisthitayai namah ।
24 Om avidyadhvamsinyai namah ।
25 Om antaratmikayai namah ।
26 Om ajayai namah ।
27 Om ajamukhavasayai namah ।
28 Om aravindanibhananayai namah ।
29 Om ardhamatrayai[vyanjanavarnatmikayai] namah ।
30 Om arthadanajnayai namah ।
31 Om arimandalamardinyai namah ।
32 Om asuraghnyai namah ।
33 Om amavasyayai namah ।
34 Om alaksighnyai namah ।
35 Om antyajarcitayai namah ।
36 Om adilaksmyai namah ।
37 Om adisaktyai namah ।
38 Om akrtyai namah ।
39 Om ayatananayai namah ।
40 Om adityapadavicarayai namah ।
41 Om adityaparisevitayai namah ।
42 Om acaryayai namah ।
43 Om avartanayai namah ।
44 Om acarayai namah ।
45 Om adimurtinivasinyai namah ।
46 Om agneyyai namah ।
47 Om amaryai namah ।
48 Om adyayai namah ।
49 Om aradhyayai namah ।
50 Om asanasthitayai namah ।
51 Om adharanilayayai namah ।
52 Om adharayai namah ।
53 Om akasantanivasinyai namah ।
54 Om adyaksara samayuktayai namah ।
55 Om antarakasarupinyai namah ।
56 Om adityamandalagatayai namah ।
57 Om antaradhvantanasinyai namah ।
58 Om indirayai namah ।
59 Om istadayai namah ।
60 Om istayai namah ।
61 Om indivaraniveksanayai namah ।
62 Om iravatyai namah ।
63 Om indrapadayai namah ।
64 Om indranyai namah ।
65 Om indurupinyai namah ।
66 Om iksukodandasamyuktayai namah ।
67 Om isusandhanakarinyai namah ।
68 Om indranilasamakarayai namah ।
69 Om idapingalarupinyai namah ।
70 Om indraksyai namah ।
71 Om isvaryai namah ।
72 Om ihatrayavivarjitayai namah ।
73 Om umayai namah ।
74 Om usayai namah ।
75 Om udunibhayai namah ।
76 Om urvarukaphalananayai namah ।
77 Om uduprabhayai namah ।
78 Om udumatyai namah ।
79 Om udupayai namah ।
80 Om udumadhyagayai namah ।
81 Om urdhayai namah ।
82 Om urdhakesyai namah ।
83 Om urdhadhogatibhedinyai namah ।
84 Om urdhvavahupriyayai namah ।
85 Om urmimalavaggranthadayinyai namah ।
86 Om rtayai namah ।
87 Om rsyai namah ।
88 Om rtumatyai namah ।
89 Om rsidevanamasakrtayai namah ।
90 Om rgvedayai namah ।
91 Om rnahartryai namah ।
92 Om rsimandalacarinyai namah ।
93 Om rddhidayai namah ।
94 Om rjumargasthayai namah ।
95 Om rjudharmayai namah ।
96 Om rjupradayai namah ।
97 Om rgvedanilayayai namah ।
98 Om rjvyai namah ।
99 Om luptadharmapravartinyai namah ।
100 Om lutarivarasambhutayai namah ।

101 Om lutadivisaharinyai namah ।
102 Om ekaksarayai namah ।
103 Om ekamatrayai namah ।
104 Om ekayai namah ।
105 Om ekaikanisthitayai namah ।
106 Om aindryai namah ।
107 Om airavatarudhayai namah ।
108 Om aihikamusmikapradayai namah ।
109 Om onkarayai namah ।
110 Om osadhyai namah ।
111 Om otayai namah ।
112 Om otaprotanivasinyai namah ।
113 Om aurbhayai namah ।
114 Om ausadhasampannayai namah ।
115 Om aupasanaphalapradayai namah ।
116 Om andamadhyasthitayai namah ।
117 Om ahkaramanurupinyai[visargarupinyai] namah ।
118 Om katyayanyai namah ।
119 Om kalaratryai namah ।
120 Om kamaksyai namah ।
121 Om kamasundaryai namah ।
122 Om kamalayai namah ।
123 Om kaminyai namah ।
124 Om kantayai namah ।
125 Om kamadayai namah ।
126 Om kalakanthinyai namah ।
127 Om karikumbhastanabharayai namah ।
128 Om karavirasuvasinyai namah ।
129 Om kalyanyai namah ।
130 Om kundalavatyai namah ।
131 Om kuruksetranivasinyai namah ।
132 Om kuruvindadalakarayai namah ।
133 Om kundalyai namah ।
134 Om kumudalayayai namah ।
135 Om kalajihvayai namah ।
136 Om karalasyayai namah ।
137 Om kalikayai namah ।
138 Om kalarupinyai namah ।
139 Om kamaniyagunayai namah ।
140 Om kantyai namah ।
141 Om kaladharayai namah ।
142 Om kumudvatyai namah ।
143 Om kausikyai namah ।
144 Om kamalakarayai namah ।
145 Om kamacaraprabhanjinyai namah ।
146 Om kaumaryai namah ।
147 Om karunapangyai namah ।
148 Om kakuvantayai namah ।
149 Om karipriyayai namah ।
150 Om kesaryai namah ।
151 Om kesavanutayai namah ।
152 Om kadambayai namah ।
153 Om kusumapriyayai namah ।
154 Om kalindyai namah ।
155 Om kalikayai namah ।
156 Om kancyai namah ।
157 Om kalasodbhavasamstutayai namah ।
158 Om kamamatayai namah ।
159 Om kratumatyai namah ।
160 Om kamarupayai namah ।
161 Om krpavatyai namah ।
162 Om kumaryai namah ।
163 Om kundanilayayai namah ।
164 Om kiratyai namah ।
165 Om kiravahanayai namah ।
166 Om kaikeyyai namah ।
167 Om kokilalapayai namah ।
168 Om ketakikusumapriyayai namah ।
169 Om kamandaludharayai namah ।
170 Om kalyai namah ।
171 Om karmanirmulakarinyai namah ।
172 Om kalahamsagatyai namah ।
173 Om kaksayai namah ।
174 Om krtakautukamangalayai namah ।
175 Om kasturitilakayai namah ।
176 Om kamarayai namah ।
177 Om karindragamanayai namah ।
178 Om kuhvai namah ।
179 Om karpuralepanayai namah ।
180 Om krsnayai namah ।
181 Om kapilayai namah ।
182 Om kuharasrayayai namah ।
183 Om kutasthayai namah ।
184 Om kudharayai namah ।
185 Om kamarayai namah ।
186 Om kuksisthakhilavistapayai namah ।
187 Om khadgakhetadharayai namah ।
188 Om kharvayai namah ।
189 Om khecaryai namah ।
190 Om khagavahanayai namah ।
191 Om khattangadharinyai namah ।
192 Om khyatayai namah ।
193 Om khagorajoparisthitayai namah ।
194 Om khalaghnyai namah ।
195 Om khanditajarayai namah ।
196 Om khadaksyanapradayinyai namah ।
197 Om khandendutilakayai namah ।
198 Om gangayai namah ।
199 Om ganesaguhapujitayai namah ।
200 Om gayatryai namah ।

201 Om gomatyai namah ।
202 Om gitayai namah ।
203 Om gandharyai namah ।
204 Om ganalolupayai namah ।
205 Om gautamyai namah ।
206 Om gaminyai namah ।
207 Om gadhayai namah ।
208 Om gandharvapsarasevitayai namah ।
209 Om govindacaranakrantayai namah ।
210 Om gunatrayavibhavitayai namah ।
211 Om gandharvyai namah ।
212 Om gahvaryai namah ।
213 Om gotrayai namah ।
214 Om girisayai namah ।
215 Om gahanayai namah ।
216 Om gamyai namah ।
217 Om guhavasayai namah ।
218 Om gunavatyai namah ।
219 Om gurupapapranasinyai namah ।
220 Om gurvyai namah ।
221 Om gunavatyai namah ।
222 Om guhyayai namah ।
223 Om goptavyayai namah ।
224 Om gunadayinyai namah ।
225 Om girijayai namah ।
226 Om guhyamatangyai namah ।
227 Om garudadhvajavallabhayai namah ।
228 Om garvapaharinyai namah ।
229 Om godayai namah ।
230 Om gokularabhayai namah ।
231 Om gadadharayai namah ।
232 Om gokarnanilayasaktayai namah ।
233 Om guhyamandalavartinyai namah ।
234 Om gharmadayai namah ।
235 Om ghanadayai namah ।
236 Om ghantayai namah ।
237 Om ghoradanavamardinyai namah ।
238 Om ghrnimantramayyai namah ।
239 Om ghesayai namah ।
240 Om ghanasampatadayinyai namah ।
241 Om ghantaravapriyayai namah ।
242 Om ghranayai namah ।
243 Om ghrnisantustikarinyai namah ।
244 Om ghanarimandalayai namah ।
245 Om ghurnayai namah ।
246 Om ghrtacyai namah ।
247 Om ghanaveginyai namah ।
248 Om jnanadhatumayyai namah ।
249 Om carcayai namah ।
250 Om carcitayai namah ।
251 Om caruhasinyai namah ।
252 Om catulayai namah ।
253 Om candikayai namah ।
254 Om citrayai namah ।
255 Om citramalyavibhusitayai namah ।
256 Om caturbhujayai namah ।
257 Om carudantayai namah ।
258 Om caturyai namah ।
259 Om caritapradayai namah ।
260 Om culikayai namah ।
261 Om citravastrantayai namah ।
262 Om candramahkarnakundalayai namah ।
263 Om candrahasayai namah ।
264 Om carudatryai namah ।
265 Om cakoryai namah ।
266 Om candrahasinyai namah ।
267 Om candrikayai namah ।
268 Om candradhatryai namah ।
269 Om cauryai namah ।
270 Om corayai namah ।
271 Om candikayai namah ।
272 Om cancadvagavadinyai namah ।
273 Om candracudayai namah ।
274 Om coravinasinyai namah ।
275 Om carucandanaliptangyai namah ।
276 Om cancaccamaravijitayai namah ।
277 Om carumadhyayai namah ।
278 Om carugatyai namah ।
279 Om candilayai namah ।
280 Om candrarupinyai namah ।
281 Om caruhomapriyayai namah ।
282 Om carvayai namah ।
283 Om caritayai namah ।
284 Om cakrabahukayai namah ।
285 Om candramandalamadhyasthayai namah ।
286 Om candramandaladarpanayai namah ।
287 Om cakravakastanyai namah ।
288 Om cestayai namah ।
289 Om citrayai namah ।
290 Om caruvilasinyai namah ।
291 Om citsvarupayai namah ।
292 Om candavatyai namah ।
293 Om candramayai namah ।
294 Om candanapriyayai namah ।
295 Om codayitryai namah ।
296 Om ciraprajnayai namah ।
297 Om catakayai namah ।
298 Om caruhetukyai namah ।
299 Om chatrayatayai namah ।
300 Om chatradharayai namah ।

See Also  Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali In Telugu

301 Om chayayai namah ।
302 Om chandaparicchadayai namah ।
303 Om chayadevyai namah ।
304 Om chidranakhayai namah ।
305 Om channendriyavisarpinyai namah ।
306 Om chandonustuppratisthantayai namah ।
307 Om chidropadravabhedinyai namah ।
308 Om chedayai namah ।
309 Om chatresvaryai namah ।
310 Om chinnayai namah ।
311 Om churikayai namah ।
312 Om chelanpriyayai namah ।
313 Om jananyai namah ।
314 Om janmarahitayai namah ।
315 Om jatavedayai namah ।
316 Om jaganmayyai namah ।
317 Om jahnavyai namah ।
318 Om jatilayai namah ।
319 Om jetryai namah ।
320 Om jaramaranavarjitayai namah ।
321 Om jambudvipavatyai namah ।
322 Om jvalayai namah ।
323 Om jayantyai namah ।
324 Om jalasalinyai namah ।
325 Om jitendriyayai namah ।
326 Om jitakrodhayai namah ।
327 Om jitamitrayai namah ।
328 Om jagatpriyayai namah ।
329 Om jatarupamayyai namah ।
330 Om jihvayai namah ।
331 Om janakyai namah ।
332 Om jagatyai namah ।
333 Om jayayai namah ।
334 Om janitryai namah ।
335 Om jahnutanayayai namah ।
336 Om jagattrayahitaisinyai namah ।
337 Om jvalamulyai namah ।
338 Om japavatyai namah ।
339 Om jvaraghnyai namah ।
340 Om jitavistapayai namah ।
341 Om jitakrantamayyai namah ।
342 Om jvalayai namah ।
343 Om jagratyai namah ।
344 Om jvaradevatayai namah ।
345 Om jvalantyai namah ।
346 Om jaladayai namah ।
347 Om jyesthayai namah ।
348 Om jyaghosasphotadinmukhyai namah ।
349 Om jambhinyai namah ।
350 Om jrmbhanayai namah ।
351 Om jrmbhayai namah ।
352 Om jvalanmanikyakundalayai namah ।
353 Om jhinjhikayai namah ।
354 Om jhananirghosayai namah ।
355 Om jhanjhamarutaveginyai namah ।
356 Om jhallakivadyakusalayai namah ।
357 Om narupayai namah ।
358 Om nabhujayai namah ।
359 Om tankabhedinyai namah ।
360 Om tankabanasamayuktayai namah ।
361 Om tankinyai namah ।
362 Om tankabhedinyai namah ।
363 Om tankiganakrtaghosayai namah ।
364 Om tankaniyamahorasayai namah ।
365 Om tankarakarinyai namah ।
366 Om tha tha sabdaninadinyai namah ।
367 Om damaryai namah ।
368 Om dakinyai namah ।
369 Om dimbhayai namah ।
370 Om dundamaraikanirjitayai namah ।
371 Om damaritantramargasthayai namah ।
372 Om dandadamarunadinyai namah ।
373 Om dindiravasahayai namah ।
374 Om dimbhalasakridaparayanayai namah ।
375 Om dhundhivighnesajananyai namah ।
376 Om dhakahastayai namah ।
377 Om dhilivrajayai namah ।
378 Om nityajnanayai namah ।
379 Om nirupanayai namah ।
380 Om nirgunayai namah ।
381 Om narmadayai namah ।
382 Om trigunayai namah ।
383 Om tripadayai namah ।
384 Om tantryai namah ।
385 Om tulasyai namah ।
386 Om tarunadityasankasayai namah ।
387 Om tamasyai namah ।
388 Om tuhinayai namah ।
389 Om turayai namah ।
390 Om trikalajnanasampannayai namah ।
391 Om trivalyai namah ।
392 Om trilocanayai namah ।
393 Om trisaktyai namah ।
394 Om tripurayai namah ।
395 Om tungayai namah ।
396 Om turangavadanayai namah ।
397 Om timingilagilayai namah ।
398 Om tivrayai namah ।
399 Om trisrotayai namah ।
400 Om tamasadinyai namah ।

401 Om tantramantravisesajnayai namah ।
402 Om tanumadhyayai namah ।
403 Om trivistapayai namah ।
404 Om trisandhyayai namah ।
405 Om tristanyai namah ।
406 Om tosasamsthayai namah ।
407 Om talapratapinyai namah ।
408 Om tatankinyai namah ।
409 Om tusarabhayai namah ।
410 Om tuhinacalavasinyai namah ।
411 Om tantujalasamayuktayai namah ।
412 Om taraharavalipriyayai namah ।
413 Om tilahomapriyayai namah ।
414 Om tirthayai namah ।
415 Om tamalakusumakrtyai namah ।
416 Om taptakancanasamkasayai namah ।
417 Om tarakayai namah ।
418 Om triyutayai namah ।
419 Om tanvyai namah ।
420 Om trisankuparivaritayai namah ।
421 Om talodaryai namah ।
422 Om tirobhasayai namah ।
423 Om tatankapriyavadinyai namah ।
424 Om trijatayai namah ।
425 Om tittiryai namah ।
426 Om trsnayai namah ।
427 Om trividhayai namah ।
428 Om tarunakrtyai namah ।
429 Om taptakancanabhusanayai namah ।
430 Om trayambakayai namah ।
431 Om trivargayai namah ।
432 Om trikalajnanadayinyai namah ।
433 Om tarpanayai namah ।
434 Om trptidayai namah ।
435 Om trptayai namah ।
436 Om tamasyai namah ।
437 Om tumbarustutayai namah ।
438 Om tarksyasthayai namah ।
439 Om trigunakarayai namah ।
440 Om tribhangyai namah ।
441 Om tanuvallaryai namah ।
442 Om thatkaryai namah ।
443 Om tharavayai namah ।
444 Om thantayai namah ।
445 Om dohinyai namah ।
446 Om dinavatsalayai namah ।
447 Om danavantakaryai namah ।
448 Om durgayai namah ।
449 Om durgasuranivahrnyai namah ।
450 Om devarityai namah ।
451 Om divaratryai namah ।
452 Om draupadyai namah ।
453 Om dundubhisvanayai namah ।
454 Om devayanyai namah ।
455 Om duravasayai namah ।
456 Om daridryabhedinyai namah ।
457 Om divayai namah ।
458 Om damodarapriyayai namah ।
459 Om diptayai namah ।
460 Om digvasayai namah ।
461 Om digvimohinyai namah ।
462 Om dandakaranyanilayayai namah ।
463 Om dandinyai namah ।
464 Om devapujitayai namah ।
465 Om devavandyayai namah ।
466 Om divisadayai namah ।
467 Om dvesinyai namah ।
468 Om danavakrtyai namah ।
469 Om dinanathastutayai namah ।
470 Om diksayai namah ।
471 Om daivatadisvarupinyai namah ।
472 Om dhatryai namah ।
473 Om dhanurdharayai namah ।
474 Om dhanurdharinyai namah ।
475 Om dharmacarinyai namah ।
476 Om dhurandharayai namah ।
477 Om dharadharayai namah ।
478 Om dhanadayai namah ।
479 Om dhanyadohinyai namah ।
480 Om dharmasilayai namah ।
481 Om dhanadhyaksayai namah ।
482 Om dhanurvedavisaradayai namah ।
483 Om dhrtyai namah ।
484 Om dhanyayai namah ।
485 Om dhrtapadayai namah ।
486 Om dharmarajapriyayai namah ।
487 Om dhruvayai namah ।
488 Om dhumavatyai namah ।
489 Om dhumakesyai namah ।
490 Om dharmasastraprakasinyai namah ।
491 Om nandayai namah ।
492 Om nandapriyayai namah ।
493 Om nidrayai namah ।
494 Om nrnutayai namah ।
495 Om nandanatmikayai namah ।
496 Om narmadayai namah ।
497 Om nalinyai namah ।
498 Om nilayai namah ।
499 Om nilakanthasamasrayarudranyai namah ।
500 Om narayanapriyayai namah ।

501 Om nityayai namah ।
502 Om nirmalayai namah ।
503 Om nirgunayai namah ।
504 Om nidhyai namah ।
505 Om niradharayai namah ।
506 Om nirupamayai namah ।
507 Om nityasuddhayai namah ।
508 Om niranjanayai namah ।
509 Om nadabindukalatitayai namah ।
510 Om nadabindukalatmikayai namah ।
511 Om nrsimhinyai namah ।
512 Om nagadharayai namah ।
513 Om nrpanagavibhusitayai namah ।
514 Om narakaklesanasinyai namah ।
515 Om narayanapadodbhavayai namah ।
516 Om niravadyayai namah ।
517 Om nirakarayai namah ।
518 Om naradapriyakarinyai namah ।
519 Om nanajyotih namah ।
520 Om nidhidayai namah ।
521 Om nirmalatmikayai namah ।
522 Om navasutradharayai namah ।
523 Om nityai namah ।
524 Om nirupadravakarinyai namah ।
525 Om nandajayai namah ।
526 Om navaratnadhyayai namah ।
527 Om naimisaranyavasinyai namah ।
528 Om navanitapriyayai namah ।
529 Om naryai namah ।
530 Om nilajimutanisvanayai namah ।
531 Om nimesinyai namah ।
532 Om nadirupayai namah ।
533 Om nilagrivayai namah ।
534 Om nisisvaryai namah ।
535 Om namavalyai namah ।
536 Om nisumbhagnyai namah ।
537 Om nagalokanivasinyai namah ।
538 Om navajambunadaprakhyayai namah ।
539 Om nagalokadhidevatayai namah ।
540 Om nupurakrantacaranayai namah ।
541 Om naracittapramodinyai namah ।
542 Om nimagnaraktanayanayai namah ।
543 Om nirghatasamanisvanayai namah ।
544 Om nandanodyanilayayai namah ।
545 Om parvatyai namah ।
546 Om paramodarayai namah ।
547 Om parabrahmatmikayai namah ।
548 Om parayai namah ।
549 Om pancakosavinirmuktayai namah ।
550 Om pancapatakanasinyai namah ।
551 Om paracittavidhanajnayai namah ।
552 Om pancikayai namah ।
553 Om pancarupinyai namah ।
554 Om purnimayai namah ।
555 Om paramayai namah ।
556 Om prityai namah ।
557 Om paratejahprakasinyai namah ।
558 Om puranyai namah ।
559 Om paurusyai namah ।
560 Om punyayai namah ।
561 Om pundarikanibhaksanayai namah ।
562 Om patalatalanirmagnayai namah ।
563 Om pritayai namah ।
564 Om prithivivardhinyai namah ।
565 Om pavanyai namah ।
566 Om padasahitayai namah ।
567 Om pesalayai namah ।
568 Om pavanasinyai namah ।
569 Om prajapatyai namah ।
570 Om parisrantayai namah ।
571 Om parvatastanamandalayai namah ।
572 Om padmapriyayai namah ।
573 Om padmasamsthayai namah ।
574 Om padmaksyai namah ।
575 Om padmasambhavayai namah ।
576 Om padmapatrayai namah ।
577 Om padmapadayai namah ।
578 Om padminyai namah ।
579 Om priyabhasinyai namah ।
580 Om pasupasavinirmuktayai namah ।
581 Om purandhryai namah ।
582 Om puravasinyai namah ।
583 Om puskalayai namah ।
584 Om purusayai namah ।
585 Om parvayai namah ।
586 Om parijatakusumapriyayai namah ।
587 Om pativratayai namah ।
588 Om pativratayai namah ।
589 Om pavitrangyai namah ।
590 Om puspahasaparayanayai namah ।
591 Om prajnavatisutayai namah ।
592 Om pautryai namah ।
593 Om putrapujyayai namah ।
594 Om payasvinyai namah ।
595 Om pattipasadharayai namah ।
596 Om panktyai namah ।
597 Om pitrlokapradayinyai namah ।
598 Om puranyai namah ।
599 Om punyasilayai namah ।
600 Om pranatartivinasinyai namah ।

See Also  1000 Names Of Sri Ganga 2 – Sahasranama Stotram In Telugu

601 Om pradyumnajananyai namah ।
602 Om pustayai namah ।
603 Om pitamahaparigrahayai namah ।
604 Om pundarikapuravasayai namah ।
605 Om pundarikasamananayai namah ।
606 Om prthujanghayai namah ।
607 Om prthubhujayai namah ।
608 Om prthupadayai namah ।
609 Om prthudaryai namah ।
610 Om pravalasobhayai namah ।
611 Om pingaksyai namah ।
612 Om pitavasah namah ।
613 Om pracapalayai namah ।
614 Om prasavayai namah ।
615 Om pustidayai namah ।
616 Om punyayai namah ।
617 Om pratisthayai namah ।
618 Om pranavayai namah ।
619 Om patyai namah ।
620 Om pancavarnayai namah ।
621 Om pancavanyai namah ।
622 Om pancikayai namah ।
623 Om panjarasthitayai namah ।
624 Om paramayayai namah ।
625 Om parajyotih namah ।
626 Om paraprityai namah ।
627 Om paragatyai namah ।
628 Om parakasthayai namah ।
629 Om paresanyai namah ।
630 Om pavanyai namah ।
631 Om pavakadyutyai namah ।
632 Om punyabhadrayai namah ।
633 Om paricchedyayai namah ।
634 Om puspahasayai namah ।
635 Om prthudarayai namah ।
636 Om pitangyai namah ।
637 Om pitavasanayai namah ।
638 Om pitasayayai namah ।
639 Om pisacinyai namah ।
640 Om pitakriyayai namah ।
641 Om pisacaghnyai namah ।
642 Om patalaksyai namah ।
643 Om patukriyayai namah ।
644 Om pancabhaksapriyacarayai namah ।
645 Om putanapranaghatinyai namah ।
646 Om punnagavanamadhyasthayai namah ।
647 Om punyatirthanisevitayai namah ।
648 Om pancangyai namah ।
649 Om parasaktyai namah ।
650 Om paramahladakarinyai namah ।
651 Om puspakandasthitayai namah ।
652 Om pusayai namah ।
653 Om positakhilavistapayai namah ।
654 Om panapriyayai namah ।
655 Om pancasikhayai namah ।
656 Om pannagoparisayinyai namah ।
657 Om pancamatratmikayai namah ।
658 Om prthvyai namah ।
659 Om pathikayai namah ।
660 Om prthudohinyai namah ।
661 Om purananyayamimamsayai namah ।
662 Om patalyai namah ।
663 Om puspagandhinyai namah ।
664 Om punyaprajayai namah ।
665 Om paradatryai namah ।
666 Om paramargaikagocarayai namah ।
667 Om pravalasobhayai namah ।
668 Om purnasayai namah ।
669 Om pranavayai namah ।
670 Om pallavodaryai namah ।
671 Om phalinyai namah ।
672 Om phaladayai namah ।
673 Om phalgvai namah ।
674 Om phutkaryai namah ।
675 Om phalakakrtyai namah ।
676 Om phanindrabhogasayanayai namah ।
677 Om phanimandalamanditayai namah ।
678 Om balabalayai namah ।
679 Om bahumatayai namah ।
680 Om balatapanibhamsukayai namah ।
681 Om balabhadrapriyayai namah ।
682 Om badavayai namah ।
683 Om buddhisamstutayai namah ।
684 Om bandidevyai namah ।
685 Om bilavatyai namah ।
686 Om badisaghinyai namah ।
687 Om balipriyayai namah ।
688 Om bandhavyai namah ।
689 Om bodhitayai namah ।
690 Om buddhibandhukakusumapriyayai namah ।
691 Om balabhanuprabhakarayai namah ।
692 Om brahmyai namah ।
693 Om brahmanadevatayai namah ।
694 Om brhaspatistutayai namah ।
695 Om brndayai namah ।
696 Om brndavanaviharinyai namah ।
697 Om balakinyai namah ।
698 Om bilaharayai namah ।
699 Om bilavasayai namah ।
700 Om bahudakayai namah ।

701 Om bahunetrayai namah ।
702 Om bahupadayai namah ।
703 Om bahukarnavatamsikayai namah ।
704 Om bahubahuyutayai namah ।
705 Om bijarupinyai namah ।
706 Om bahurupinyai namah ।
707 Om bindunadakalatitayai namah ।
708 Om bindunadasvarupinyai namah ।
709 Om baddhagodhangulipranayai namah ।
710 Om badaryasramavasinyai namah ।
711 Om brndarakayai namah ।
712 Om brhatskandhayai namah ।
713 Om brhatyai namah ।
714 Om banapatinyai namah ।
715 Om brndadhyaksayai namah ।
716 Om bahunutayai namah ।
717 Om bahuvikramayai namah ।
718 Om baddhapadmasanasinayai namah ।
719 Om bilvapatratalasthitayai namah ।
720 Om bodhidrumanijavasayai namah ।
721 Om badisthayai namah ।
722 Om bindudarpanayai namah ।
723 Om balayai namah ।
724 Om banasanavatyai namah ।
725 Om badavanalaveginyai namah ।
726 Om brahmandabahirantasthayai namah ।
727 Om brahmakankanasutrinyai namah ।
728 Om bhavanyai namah ।
729 Om bhisnavatyai namah ।
730 Om bhavinyai namah ।
731 Om bhayaharinyai namah ।
732 Om bhadrakalyai namah ।
733 Om bhujangaksyai namah ।
734 Om bharatyai namah ।
735 Om bharatasayayai namah ।
736 Om bhairavyai namah ।
737 Om bhisanakarayai namah ।
738 Om bhutidayai namah ।
739 Om bhutimalinyai namah ।
740 Om bhaminyai namah ।
741 Om bhoganiratayai namah ।
742 Om bhadradayai namah ।
743 Om bhurivikramayai namah ।
744 Om bhutavasayai namah ।
745 Om bhrgulatayai namah ।
746 Om bhargavyai namah ।
747 Om bhusurarcitayai namah ।
748 Om bhagirathyai namah ।
749 Om bhogavatyai namah ।
750 Om bhavanasthayai namah ।
751 Om bhisagvarayai namah ।
752 Om bhaminyai namah ।
753 Om bhoginyai namah ।
754 Om bhasayai namah ।
755 Om bhavanyai namah ।
756 Om bhurudaksinayai namah ।
757 Om bhargatmikayai namah ।
758 Om bhimavatyai namah ।
759 Om bhavabandhavimocinyai namah ।
760 Om bhajaniyayai namah ।
761 Om bhutadhatriranjitayai namah ।
762 Om bhuvanesvaryai namah ।
763 Om bhujangavalayayai namah ।
764 Om bhimayai namah ।
765 Om bherundayai namah ।
766 Om bhagadheyinyai namah ।
767 Om matayai namah ।
768 Om mayayai namah ।
769 Om madhumatyai namah ।
770 Om madhujihvayai namah ।
771 Om manupriyayai namah ।
772 Om mahadevyai namah ।
773 Om mahabhagyayai namah ।
774 Om malinyai namah ।
775 Om minalocanayai namah ।
776 Om mayatitayai namah ।
777 Om madhumatyai namah ।
778 Om madhumamsayai namah ।
779 Om madhudravayai namah ।
780 Om manavyai namah ।
781 Om madhusambhutayai namah ।
782 Om mithilapuravasinyai namah ।
783 Om madhukaitabhasamhartryai namah ।
784 Om medinyai namah ।
785 Om meghamalinyai namah ।
786 Om mandodaryai namah ।
787 Om mahamayayai namah ।
788 Om maithilyai namah ।
789 Om masrnapriyayai namah ।
790 Om mahalaksmyai namah ।
791 Om mahakalyai namah ।
792 Om mahakanyayai namah ।
793 Om mahesvaryai namah ।
794 Om mahendryai namah ।
795 Om merutanayayai namah ।
796 Om mandarakusumarcitayai namah ।
797 Om manjumanjiracaranayai namah ।
798 Om moksadayai namah ।
799 Om manjubhasinyai namah ।
800 Om madhuradravinyai namah ।

See Also  108 Names Of Sri Ranganayaka – Ashtottara Shatanamavali In Kannada

801 Om mudrayai namah ।
802 Om malayayai namah ।
803 Om malayanvitayai namah ।
804 Om medhayai namah ।
805 Om marakatasyamayai namah ।
806 Om magadhyai namah ।
807 Om menakatmajayai namah ।
808 Om mahamaryai namah ।
809 Om mahavirayai namah ।
810 Om mahasyamayai namah ।
811 Om manustutayai namah ।
812 Om matrkayai namah ।
813 Om mihirabhasayai namah ।
814 Om mukundapadavikramayai namah ।
815 Om muladharasthitayai namah ।
816 Om mugdhayai namah ।
817 Om manipuranivasinyai namah ।
818 Om mrgaksyai namah ।
819 Om mahisarudhayai namah ।
820 Om mahisasuramardinyai namah ।
821 Om yogasanayai namah ।
822 Om yogagamyayai namah ।
823 Om yogayai namah ।
824 Om yauvanakasrayayai namah ।
825 Om yauvanyai namah ।
826 Om yuddhamadhyasthayai namah ।
827 Om yamunayai namah ।
828 Om yugadharinyai namah ।
829 Om yaksinyai namah ।
830 Om yogayuktayai namah ।
831 Om yaksarajaprasutinyai namah ।
832 Om yatrayai namah ।
833 Om yanavidhanajnayai namah ।
834 Om yaduvamsasamudbhavayai namah ।
835 Om yakaradihakarantayai namah ।
836 Om yajusyai namah ।
837 Om yajnarupinyai namah ।
838 Om yaminyai namah ।
839 Om yoganiratayai namah ।
840 Om yatudhanabhayankaryai namah ।
841 Om rukminyai namah ।
842 Om ramanyai namah ।
843 Om ramayai namah ।
844 Om revatyai namah ।
845 Om renukayai namah ।
846 Om ratyai namah ।
847 Om raudryai namah ।
848 Om raudrapriyakarayai namah ।
849 Om ramamatayai namah ।
850 Om ratipriyayai namah ।
851 Om rohinyai namah ।
852 Om rajyadayai namah ।
853 Om revayai namah ।
854 Om rasayai namah ।
855 Om rajivalocanayai namah ।
856 Om rakesyai namah ।
857 Om rupasampannayai namah ।
858 Om ratnasimhasanasthitayai namah ।
859 Om raktamalyambaradharayai namah ।
860 Om raktagandhanulepanayai namah ।
861 Om rajahamsasamarudhayai namah ।
862 Om rambhayai namah ।
863 Om raktavalipriyayai namah ।
864 Om ramaniyayugadharayai namah ।
865 Om rajitakhilabhutalayai namah ।
866 Om rudranyai namah ।
867 Om rurucarmaparidhanayai namah ।
868 Om rathinyai namah ।
869 Om ratnamalikayai namah ।
870 Om rogesyai namah ।
871 Om rogasamanyai namah ।
872 Om ravinyai namah ।
873 Om romaharsinyai namah ।
874 Om ramacandrapadakrantayai namah ।
875 Om ravanacchedakarinyai namah ।
876 Om ratnavastraparicchinvayai namah ।
877 Om rathasthayai namah ।
878 Om rukmabhusanayai namah ।
879 Om lajjadhidevatayai namah ।
880 Om lolayai namah ।
881 Om lalitayai namah ।
882 Om lingadharinyai namah ।
883 Om laksmyai namah ।
884 Om lolayai namah ।
885 Om luptavisayai namah ।
886 Om lokinyai namah ।
887 Om lokavisrutayai namah ।
888 Om lajjayai namah ।
889 Om lambodaryai namah ।
890 Om lalanayai namah ।
891 Om lokadharinyai namah ।
892 Om varadayai namah ।
893 Om vanditayai namah ।
894 Om vandyayai namah ।
895 Om vanitayai namah ।
896 Om vidyayai namah ।
897 Om vaisnavyai namah ।
898 Om vimalakrtyai namah ।
899 Om varahyai namah ।
900 Om virajayai namah ।

901 Om varsayai namah ।
902 Om varalaksmyai namah ।
903 Om vikramayai namah ।
904 Om vilasinyai namah ।
905 Om vinatayai namah ।
906 Om vyomamadhyasthayai namah ।
907 Om varijasanasamsthitayai namah ।
908 Om varunyai namah ।
909 Om venusambhutayai namah ।
910 Om vitihotrayai namah ।
911 Om virupinyai namah ।
912 Om vayumandalamadhyasthayai namah ।
913 Om visnurupayai namah ।
914 Om vidhikriyayai namah ।
915 Om visnupatnyai namah ।
916 Om visnumatyai namah ।
917 Om visalaksyai namah ।
918 Om vasundharayai namah ।
919 Om vamadevapriyayai namah ।
920 Om velayai namah ।
921 Om vajrinyai namah ।
922 Om vasudohinyai namah ।
923 Om vedaksaraparitangyai namah ।
924 Om vajapeyaphalapradayai namah ।
925 Om vasavyai namah ।
926 Om vamajananyai namah ।
927 Om vaikunthanilayayai namah ।
928 Om varayai namah ।
929 Om vyasapriyayai namah ।
930 Om varmadharayai namah ।
931 Om valmikiparisevitayai namah ।
932 Om sakambharyai namah ।
933 Om sivayai namah ।
934 Om santayai namah ।
935 Om saradayai namah ।
936 Om saranagatyai namah ।
937 Om satodaryai namah ।
938 Om subhacarayai namah ।
939 Om sumbhasuranardinyai namah ।
940 Om sobhavatyai namah ।
941 Om sivakarayai namah ।
942 Om sankarardhasaririnyai namah ।
943 Om sonayai namah ।
944 Om subhasayayai namah ।
945 Om subhrayai namah ।
946 Om sirahsandhanakarinyai namah ।
947 Om saravatyai namah ।
948 Om saranandayai namah ।
949 Om sarajjyotsnayai namah ।
950 Om subhananayai namah ।
951 Om sarabhayai namah ।
952 Om sulinyai namah ।
953 Om suddhayai namah ।
954 Om sarvanyai namah ।
955 Om sarvarivandyayai namah ।
956 Om sabaryai namah ।
957 Om sukavahanayai namah ।
958 Om srimatyai namah ।
959 Om sridharanandayai namah ।
960 Om sravananandadayinyai namah ।
961 Om sadbhasayai namah ।
962 Om sadrtupriyayai namah ।
963 Om sadadharasthitadevyai namah ।
964 Om sanmukhapriyakarinyai namah ।
965 Om sadangarupasumatyai namah ।
966 Om surasuranamaskrtayai namah ।
967 Om sarasvatyai namah ।
968 Om sadadharayai namah ।
969 Om sarvamangalakarinyai namah ।
970 Om samaganapriyayai namah ।
971 Om suksmayai namah ।
972 Om savitryai namah ।
973 Om samasambhavayai namah ।
974 Om sarvavasayai namah ।
975 Om sadanandayai namah ।
976 Om sustanyai namah ।
977 Om sagarambarayai namah ।
978 Om sarvaisyaryapriyayai namah ।
979 Om siddhyai namah ।
980 Om sadhubandhuparakramayai namah ।
981 Om saptarsimandalagatayai namah ।
982 Om somamandalavasinyai namah ।
983 Om sarvajnayai namah ।
984 Om sandrakarunayai namah ।
985 Om samanadhikavarjitayai namah ।
986 Om sarvottungayai namah ।
987 Om sangahinayai namah ।
988 Om sadgunayai namah ।
989 Om sakalestadayai namah ।
990 Om saraghayai namah ।
991 Om suryatanayayai namah ।
992 Om sukesyai namah ।
993 Om somasamhatyai namah ।
994 Om hiranyavarnayai namah ।
995 Om harinyai namah ।
996 Om hrinkaryai namah ।
997 Om hamsavahinyai namah ।
998 Om ksaumavastraparitangyai namah ।
999 Om ksirabdhitanayayai namah ।
1000 Om ksamayai namah ।

1001 Om gayatryai namah ।
1002 Om savitryai namah ।
1003 Om parvatyai namah ।
1004 Om sarasvatyai namah ।
1005 Om vedagarbhayai namah ।
1006 Om vararohayai namah ।
1007 Om srigayatryai namah ।
1008 Om paramvikayai namah ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Gayatri 3:
1000 Names of Sri Gayatri – Sahasranamavali 3 Stotram in Sanskrit – English – BengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil