1000 Names Of Sri Gayatri – Sahasranamavali 3 Stotram In Kannada

॥ Gayatri Sahasranamavali 3 Kannada Lyrics ॥

॥ ಗಾಯತ್ರೀಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲೀ ॥

1 ಓಂ *ಅಚಿನ್ತ್ಯಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
2 ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
3 ಓಂ ಅರ್ಥಮಾತೃಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
4 ಓಂ ಅಮೃತಾರ್ಣವಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
5 ಓಂ ಅಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
6 ಓಂ ಅಪರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
7 ಓಂ ಅಣಿಮಾದಿಗುಣಾಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
8 ಓಂ ಅರ್ಕಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
9 ಓಂ ಅಜರಾಯೈ ನಮಃ ।
10 ಓಂ ಅಜಾಯೈ ನಮಃ ।
11 ಓಂ ಅಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
12 ಓಂ ಅಧರ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
13 ಓಂ ಅಕ್ಷಸೂತ್ರಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
14 ಓಂ ಅಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
15 ಓಂ ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
16 ಓಂ ಅರಿಷದ್ವರ್ಗಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
17 ಓಂ ಅಂಜನಾದ್ರಿಪ್ರತಿಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
18 ಓಂ ಅಂಜನಾದ್ರಿನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
19 ಓಂ ಅದಿತ್ಯೈ ನಮಃ ।
20 ಓಂ ಅಜಪಾಯೈ ನಮಃ ।
21 ಓಂ ಅವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
22 ಓಂ ಅರವಿನ್ದನಿಭೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
23 ಓಂ ಅನ್ತರ್ಬಹಿಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
24 ಓಂ ಅವಿದ್ಯಾಧ್ವಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
25 ಓಂ ಅನ್ತರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
26 ಓಂ ಅಜಾಯೈ ನಮಃ ।
27 ಓಂ ಅಜಮುಖವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
28 ಓಂ ಅರವಿನ್ದನಿಭಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
29 ಓಂ ಅರ್ಧಮಾತ್ರಾಯೈ[ವ್ಯಂಜನವರ್ಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ] ನಮಃ ।
30 ಓಂ ಅರ್ಥದಾನಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
31 ಓಂ ಅರಿಮಂಡಲಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
32 ಓಂ ಅಸುರಾಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
33 ಓಂ ಅಮಾವಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
34 ಓಂ ಅಲಾಕ್ಷಿಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
35 ಓಂ ಅನ್ತ್ಯಜಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
36 ಓಂ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
37 ಓಂ ಆದಿಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
38 ಓಂ ಆಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
39 ಓಂ ಆಯತಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
40 ಓಂ ಆದಿತ್ಯಪದವಿಚಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
41 ಓಂ ಆದಿತ್ಯಪರಿಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
42 ಓಂ ಆಚಾರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
43 ಓಂ ಆವರ್ತನಾಯೈ ನಮಃ ।
44 ಓಂ ಆಚಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
45 ಓಂ ಆದಿಮೂರ್ತಿನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
46 ಓಂ ಆಗ್ನೇಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
47 ಓಂ ಆಮರ್ಯೈ ನಮಃ ।
48 ಓಂ ಆದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
49 ಓಂ ಆರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
50 ಓಂ ಆಸನಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
51 ಓಂ ಆಧಾರನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
52 ಓಂ ಆಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
53 ಓಂ ಆಕಾಶಾನ್ತನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
54 ಓಂ ಆದ್ಯಾಕ್ಷರ ಸಮಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
55 ಓಂ ಆನ್ತರಾಕಾಶರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
56 ಓಂ ಆದಿತ್ಯಮಂಡಲಗತಾಯೈ ನಮಃ ।
57 ಓಂ ಆನ್ತರಧ್ವಾನ್ತನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
58 ಓಂ ಇನ್ದಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
59 ಓಂ ಇಷ್ಟದಾಯೈ ನಮಃ ।
60 ಓಂ ಇಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
61 ಓಂ ಇನ್ದಿವರನಿವೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
62 ಓಂ ಇರಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
63 ಓಂ ಇನ್ದ್ರಪದಾಯೈ ನಮಃ ।
64 ಓಂ ಇನ್ದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
65 ಓಂ ಇನ್ದುರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
66 ಓಂ ಇಕ್ಷುಕೋದಂಡಸಂಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
67 ಓಂ ಇಷುಸನ್ಧಾನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
68 ಓಂ ಇನ್ದ್ರನೀಲಸಮಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
69 ಓಂ ಇಡಾಪಿಂಗಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
70 ಓಂ ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
71 ಓಂ ಈಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
72 ಓಂ ಈಹಾತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
73 ಓಂ ಉಮಾಯೈ ನಮಃ ।
74 ಓಂ ಉಷಾಯೈ ನಮಃ ।
75 ಓಂ ಉಡುನಿಭಾಯೈ ನಮಃ ।
76 ಓಂ ಉರ್ವಾರುಕಫಲಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
77 ಓಂ ಉಡುಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
78 ಓಂ ಉಡುಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
79 ಓಂ ಉಡುಪಾಯೈ ನಮಃ ।
80 ಓಂ ಉಡುಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ ।
81 ಓಂ ಊರ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
82 ಓಂ ಊರ್ಧಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
83 ಓಂ ಊರ್ಧಾಧೋಗತಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
84 ಓಂ ಊರ್ಧ್ವವಾಹುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
85 ಓಂ ಊರ್ಮಿಮಾಲಾವಾಗ್ಗ್ರನ್ಥದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
86 ಓಂ ಋತಾಯೈ ನಮಃ ।
87 ಓಂ ಋಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
88 ಓಂ ಋತುಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
89 ಓಂ ಋಷಿದೇವನಾಮಸಕೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
90 ಓಂ ಋಗ್ವೇದಾಯೈ ನಮಃ ।
91 ಓಂ ಋಣಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
92 ಓಂ ಋಷಿಮಂಡಲಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
93 ಓಂ ಋದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
94 ಓಂ ಋಜುಮಾರ್ಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
95 ಓಂ ಋಜುಧರ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
96 ಓಂ ಋಜುಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
97 ಓಂ ಋಗ್ವೇದನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
98 ಓಂ ಋಜ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
99 ಓಂ ಲುಪ್ತಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
100 ಓಂ ಲುತಾರಿವರಸಮ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।

101 ಓಂ ಲುತಾದಿವಿಷಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
102 ಓಂ ಏಕಾಕ್ಷರಾಯೈ ನಮಃ ।
103 ಓಂ ಏಕಮಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
104 ಓಂ ಏಕಾಯೈ ನಮಃ ।
105 ಓಂ ಏಕೈಕನಿಷ್ಠಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
106 ಓಂ ಐನ್ದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
107 ಓಂ ಐರಾವತಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ ।
108 ಓಂ ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
109 ಓಂ ಓಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
110 ಓಂ ಓಷಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
111 ಓಂ ಓತಾಯೈ ನಮಃ ।
112 ಓಂ ಓತಪ್ರೋತನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
113 ಓಂ ಔರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
114 ಓಂ ಔಷಧಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
115 ಓಂ ಔಪಾಸನಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
116 ಓಂ ಅಂಡಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
117 ಓಂ ಅಃಕಾರಮನುರೂಪಿಣ್ಯೈ[ವಿಸರ್ಗರೂಪಿಣ್ಯೈ] ನಮಃ ।
118 ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ ।
119 ಓಂ ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
120 ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
121 ಓಂ ಕಾಮಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
122 ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
123 ಓಂ ಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
124 ಓಂ ಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
125 ಓಂ ಕಾಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
126 ಓಂ ಕಾಲಕಂಠಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
127 ಓಂ ಕರಿಕುಮ್ಭಸ್ತನಭರಾಯೈ ನಮಃ ।
128 ಓಂ ಕರವೀರಸುವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
129 ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
130 ಓಂ ಕುಂಡಲವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
131 ಓಂ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
132 ಓಂ ಕುರುವಿನ್ದದಲಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
133 ಓಂ ಕುಂಡಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
134 ಓಂ ಕುಮುದಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
135 ಓಂ ಕಾಲಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
136 ಓಂ ಕರಾಲಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
137 ಓಂ ಕಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
138 ಓಂ ಕಾಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
139 ಓಂ ಕಾಮನೀಯಗುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
140 ಓಂ ಕಾನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
141 ಓಂ ಕಲಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
142 ಓಂ ಕುಮುದ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
143 ಓಂ ಕೌಶಿಕ್ಯೈ ನಮಃ ।

144 ಓಂ ಕಮಲಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
145 ಓಂ ಕಾಮಚಾರಪ್ರಭಂಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
146 ಓಂ ಕೌಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
147 ಓಂ ಕರುಣಾಪಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
148 ಓಂ ಕಕುವನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
149 ಓಂ ಕರಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
150 ಓಂ ಕೇಶರ್ಯೈ ನಮಃ ।
151 ಓಂ ಕೇಶವನುತಾಯೈ ನಮಃ ।
152 ಓಂ ಕದಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ ।
153 ಓಂ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
154 ಓಂ ಕಾಲಿನ್ದ್ಯೈ ನಮಃ ।
155 ಓಂ ಕಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
156 ಓಂ ಕಾಂಚ್ಯೈ ನಮಃ ।
157 ಓಂ ಕಲಶೋದ್ಭವಸಂಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
158 ಓಂ ಕಾಮಮಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
159 ಓಂ ಕ್ರತುಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
160 ಓಂ ಕಾಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
161 ಓಂ ಕೃಪಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
162 ಓಂ ಕುಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
163 ಓಂ ಕುಂಡನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
164 ಓಂ ಕಿರಾತ್ಯೈ ನಮಃ ।
165 ಓಂ ಕೀರವಾಹನಾಯೈ ನಮಃ ।
166 ಓಂ ಕೈಕೇಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
167 ಓಂ ಕೋಕಿಲಾಲಾಪಾಯೈ ನಮಃ ।
168 ಓಂ ಕೇತಕೀಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
169 ಓಂ ಕಮಂಡಲುಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
170 ಓಂ ಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
171 ಓಂ ಕರ್ಮನಿರ್ಮೂಲಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
172 ಓಂ ಕಲಹಂಸಗತ್ಯೈ ನಮಃ ।
173 ಓಂ ಕಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
174 ಓಂ ಕೃತಕೌತುಕಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
175 ಓಂ ಕಸ್ತುರೀತಿಲಕಾಯೈ ನಮಃ ।
176 ಓಂ ಕಮರಾಯೈ ನಮಃ ।
177 ಓಂ ಕರಿನ್ದ್ರಗಮನಾಯೈ ನಮಃ ।
178 ಓಂ ಕುಹ್ವೈ ನಮಃ ।
179 ಓಂ ಕರ್ಪೂರಲೇಪನಾಯೈ ನಮಃ ।
180 ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
181 ಓಂ ಕಪಿಲಾಯೈ ನಮಃ ।
182 ಓಂ ಕುಹರಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
183 ಓಂ ಕೂಟಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
184 ಓಂ ಕುಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
185 ಓಂ ಕಮರಾಯೈ ನಮಃ ।
186 ಓಂ ಕುಕ್ಷಿಸ್ಥಾಖಿಲವಿಷ್ಟಪಾಯೈ ನಮಃ ।
187 ಓಂ ಖಡ್ಗಖೇಟಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
188 ಓಂ ಖರ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
189 ಓಂ ಖೇಚರ್ಯೈ ನಮಃ ।
190 ಓಂ ಖಗವಾಹನಾಯೈ ನಮಃ ।
191 ಓಂ ಖಟ್ಟಾಂಗಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
192 ಓಂ ಖ್ಯಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
193 ಓಂ ಖಗೋರಾಜೋಪರಿಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
194 ಓಂ ಖಲಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
195 ಓಂ ಖಂಡಿತಜರಾಯೈ ನಮಃ ।
196 ಓಂ ಖಡಾಕ್ಷ್ಯಾನಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
197 ಓಂ ಖಂಡೇನ್ದುತಿಲಕಾಯೈ ನಮಃ ।
198 ಓಂ ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
199 ಓಂ ಗಣೇಶಗುಹಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
200 ಓಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।

201 ಓಂ ಗೋಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
202 ಓಂ ಗೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
203 ಓಂ ಗಾನ್ಧಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
204 ಓಂ ಗಾನಲೋಲುಪಾಯೈ ನಮಃ ।
205 ಓಂ ಗೌತಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
206 ಓಂ ಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
207 ಓಂ ಗಾಧಾಯೈ ನಮಃ ।
208 ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಾಪ್ಸರಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
209 ಓಂ ಗೋವಿನ್ದಚರಣಾಕ್ರಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
210 ಓಂ ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
211 ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
212 ಓಂ ಗಹ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
213 ಓಂ ಗೋತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
214 ಓಂ ಗಿರೀಶಾಯೈ ನಮಃ ।
215 ಓಂ ಗಹನಾಯೈ ನಮಃ ।
216 ಓಂ ಗಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
217 ಓಂ ಗುಹಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
218 ಓಂ ಗುಣವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
219 ಓಂ ಗುರುಪಾಪಪ್ರಣಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
220 ಓಂ ಗುರ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
221 ಓಂ ಗುಣವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
222 ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
223 ಓಂ ಗೋಪ್ತವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
224 ಓಂ ಗುಣದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
225 ಓಂ ಗಿರಿಜಾಯೈ ನಮಃ ।
226 ಓಂ ಗುಹ್ಯಮಾತಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
227 ಓಂ ಗರುಡಧ್ವಜವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
228 ಓಂ ಗರ್ವಾಪಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
229 ಓಂ ಗೋದಾಯೈ ನಮಃ ।
230 ಓಂ ಗೋಕುಲರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
231 ಓಂ ಗದಾಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
232 ಓಂ ಗೋಕರ್ಣನಿಲಯಾಸಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
233 ಓಂ ಗುಹ್ಯಮಂಡಲವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
234 ಓಂ ಘರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
235 ಓಂ ಘನದಾಯೈ ನಮಃ ।
236 ಓಂ ಘಂಟಾಯೈ ನಮಃ ।
237 ಓಂ ಘೋರದಾನವಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
238 ಓಂ ಘೃಣಿಮನ್ತ್ರಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
239 ಓಂ ಘೇಷಾಯೈ ನಮಃ ।
240 ಓಂ ಘನಸಮ್ಪಾತದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
241 ಓಂ ಘಂಟಾರವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
242 ಓಂ ಘ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
243 ಓಂ ಘೃಣಿಸನ್ತುಷ್ಟಿಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
244 ಓಂ ಘನಾರಿಮಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ ।
245 ಓಂ ಘೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
246 ಓಂ ಘೃತಾಚ್ಯೈ ನಮಃ ।
247 ಓಂ ಘಣವೇಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
248 ಓಂ ಜ್ಞಾನಧಾತುಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
249 ಓಂ ಚರ್ಚಾಯೈ ನಮಃ ।
250 ಓಂ ಚರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
251 ಓಂ ಚಾರುಹಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
252 ಓಂ ಚಟುಲಾಯೈ ನಮಃ ।
253 ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
254 ಓಂ ಚಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
255 ಓಂ ಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
256 ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
257 ಓಂ ಚಾರುದನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
258 ಓಂ ಚಾತುರ್ಯೈ ನಮಃ ।
259 ಓಂ ಚರಿತಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
260 ಓಂ ಚೂಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
261 ಓಂ ಚಿತ್ರವಸ್ತ್ರಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
262 ಓಂ ಚನ್ದ್ರಮಃಕರ್ಣಕುಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ ।
263 ಓಂ ಚನ್ದ್ರಹಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
264 ಓಂ ಚಾರುದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
265 ಓಂ ಚಕೋರ್ಯೈ ನಮಃ ।
266 ಓಂ ಚನ್ದ್ರಹಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
267 ಓಂ ಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
268 ಓಂ ಚನ್ದ್ರಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
269 ಓಂ ಚೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
270 ಓಂ ಚೋರಾಯೈ ನಮಃ ।
271 ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
272 ಓಂ ಚಂಚದ್ವಾಗವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
273 ಓಂ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
274 ಓಂ ಚೋರವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
275 ಓಂ ಚಾರುಚನ್ದನಲಿಪ್ತಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
276 ಓಂ ಚಂಚಚ್ಚಾಮರವಿಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
277 ಓಂ ಚಾರುಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
278 ಓಂ ಚಾರುಗತ್ಯೈ ನಮಃ ।
279 ಓಂ ಚಂಡಿಲಾಯೈ ನಮಃ ।
280 ಓಂ ಚನ್ದ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
281 ಓಂ ಚಾರುಹೋಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
282 ಓಂ ಚಾರ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
283 ಓಂ ಚರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
284 ಓಂ ಚಕ್ರಬಾಹುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
285 ಓಂ ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
286 ಓಂ ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲದರ್ಪಣಾಯೈ ನಮಃ ।
287 ಓಂ ಚಕ್ರವಾಕಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ ।
288 ಓಂ ಚೇಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
289 ಓಂ ಚಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
290 ಓಂ ಚಾರುವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
291 ಓಂ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
292 ಓಂ ಚನ್ದವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
293 ಓಂ ಚನ್ದ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
294 ಓಂ ಚನ್ದನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
295 ಓಂ ಚೋದಯಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
296 ಓಂ ಚಿರಪ್ರಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
297 ಓಂ ಚಾತಕಾಯೈ ನಮಃ ।
298 ಓಂ ಚಾರುಹೇತುಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
299 ಓಂ ಛತ್ರಯಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
300 ಓಂ ಛತ್ರಧರಾಯೈ ನಮಃ ।

See Also  1000 Names Of Mrityunjaya – Sahasranama Stotram In Gujarati

301 ಓಂ ಛಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
302 ಓಂ ಛನ್ದಪರಿಚ್ಛದಾಯೈ ನಮಃ ।
303 ಓಂ ಛಾಯಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
304 ಓಂ ಛಿದ್ರನಖಾಯೈ ನಮಃ ।
305 ಓಂ ಛನ್ನೇನ್ದ್ರಿಯವಿಸರ್ಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
306 ಓಂ ಛನ್ದೋನುಷ್ಟುಪ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
307 ಓಂ ಛಿದ್ರೋಪದ್ರವಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
308 ಓಂ ಛೇದಾಯೈ ನಮಃ ।
309 ಓಂ ಛತ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
310 ಓಂ ಛಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
311 ಓಂ ಛುರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
312 ಓಂ ಛೇಲನ್ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
313 ಓಂ ಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
314 ಓಂ ಜನ್ಮರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
315 ಓಂ ಜಾತವೇದಾಯೈ ನಮಃ ।
316 ಓಂ ಜಗನ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
317 ಓಂ ಜಾಹ್ನವ್ಯೈ ನಮಃ ।
318 ಓಂ ಜಟಿಲಾಯೈ ನಮಃ ।
319 ಓಂ ಜೇತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
320 ಓಂ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
321 ಓಂ ಜಮ್ಬುದ್ವೀಪವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
322 ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
323 ಓಂ ಜಯನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
324 ಓಂ ಜಲಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
325 ಓಂ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
326 ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯೈ ನಮಃ ।
327 ಓಂ ಜಿತಾಮಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
328 ಓಂ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
329 ಓಂ ಜಾತರೂಪಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
330 ಓಂ ಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
331 ಓಂ ಜಾನಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
332 ಓಂ ಜಗತ್ಯೈ ನಮಃ ।
333 ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
334 ಓಂ ಜನಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
335 ಓಂ ಜಹ್ನುತನಯಾಯೈ ನಮಃ ।
336 ಓಂ ಜಗತ್ತ್ರಯಹಿತೈಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
337 ಓಂ ಜ್ವಾಲಮುಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
338 ಓಂ ಜಪವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
339 ಓಂ ಜ್ವರಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
340 ಓಂ ಜಿತವಿಷ್ಟಪಾಯೈ ನಮಃ ।
341 ಓಂ ಜಿತಾಕ್ರಾನ್ತಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
342 ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
343 ಓಂ ಜಾಗ್ರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
344 ಓಂ ಜ್ವರದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
345 ಓಂ ಜ್ವಲನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
346 ಓಂ ಜಲದಾಯೈ ನಮಃ ।
347 ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
348 ಓಂ ಜ್ಯಾಘೋಷಸ್ಫೋಟದಿಙ್ಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
349 ಓಂ ಜಮ್ಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
350 ಓಂ ಜೃಮ್ಭನಾಯೈ ನಮಃ ।
351 ಓಂ ಜೃಮ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
352 ಓಂ ಜ್ವಲನ್ಮಣಿಕ್ಯಕುಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ ।
353 ಓಂ ಝಿಂಝಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
354 ಓಂ ಝಣನಿರ್ಘೋಷಾಯೈ ನಮಃ ।
355 ಓಂ ಝಂಝಾಮಾರುತವೇಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
356 ಓಂ ಝಲ್ಲಕೀವಾದ್ಯಕುಶಲಾಯೈ ನಮಃ ।
357 ಓಂ ಞರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
358 ಓಂ ಞಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
359 ಓಂ ಟಂಕಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
360 ಓಂ ಟಂಕಬಾಣಸಮಾಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
361 ಓಂ ಟಂಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
362 ಓಂ ಟಂಕಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
363 ಓಂ ಟಂಕೀಗಣಕೃತಾಘೋಷಾಯೈ ನಮಃ ।
364 ಓಂ ಟಂಕನೀಯಮಹೋರಸಾಯೈ ನಮಃ ।
365 ಓಂ ಟಂಕಾರಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
366 ಓಂ ಠ ಠ ಶಬ್ದನಿನಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
367 ಓಂ ಡಾಮರ್ಯೈ ನಮಃ ।
368 ಓಂ ಡಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
369 ಓಂ ಡಿಮ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
370 ಓಂ ಡುಂಡಮಾರೈಕನಿರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
371 ಓಂ ಡಾಮರೀತನ್ತ್ರಮಾರ್ಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
372 ಓಂ ಡಂಡಡಮರುನಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
373 ಓಂ ಡಿಂಡಿರವಸಹಾಯೈ ನಮಃ ।
374 ಓಂ ಡಿಮ್ಭಲಸಾಕ್ರೀಡಾಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
375 ಓಂ ಢುಂಢಿವಿಘ್ನೇಶಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
376 ಓಂ ಢಕಾಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
377 ಓಂ ಢಿಲಿವ್ರಜಾಯೈ ನಮಃ ।
378 ಓಂ ನಿತ್ಯಜ್ಞಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
379 ಓಂ ನಿರುಪಣಾಯೈ ನಮಃ ।
380 ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
381 ಓಂ ನರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
382 ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
383 ಓಂ ತ್ರಿಪದಾಯೈ ನಮಃ ।
384 ಓಂ ತನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
385 ಓಂ ತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
386 ಓಂ ತರುಣಾದಿತ್ಯಸಂಕಶಾಯೈ ನಮಃ ।
387 ಓಂ ತಾಮಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
388 ಓಂ ತುಹಿನಾಯೈ ನಮಃ ।
389 ಓಂ ತುರಾಯೈ ನಮಃ ।
390 ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
391 ಓಂ ತ್ರಿವಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
392 ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
393 ಓಂ ತ್ರಿಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
394 ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ ।
395 ಓಂ ತುಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
396 ಓಂ ತುರಂಗವದನಾಯೈ ನಮಃ ।
397 ಓಂ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಿಲಾಯೈ ನಮಃ ।
398 ಓಂ ತೀವ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
399 ಓಂ ತ್ರಿಶ್ರೋತಾಯೈ ನಮಃ ।
400 ಓಂ ತಾಮಸಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।

401 ಓಂ ತನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರವಿಶೇಷಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
402 ಓಂ ತನುಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
403 ಓಂ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಾಯೈ ನಮಃ ।
404 ಓಂ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
405 ಓಂ ತ್ರಿಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ ।
406 ಓಂ ತೋಷಾಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
407 ಓಂ ತಾಲಪ್ರತಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
408 ಓಂ ತಾಟಂಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
409 ಓಂ ತುಷಾರಾಭಾಯೈ ನಮಃ ।
410 ಓಂ ತುಹಿನಾಚಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
411 ಓಂ ತನ್ತುಜಾಲಸಮಾಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
412 ಓಂ ತಾರಹಾರಾವಲಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
413 ಓಂ ತಿಲಹೋಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
414 ಓಂ ತೀರ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
415 ಓಂ ತಮಾಲಕುಸುಮಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
416 ಓಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
417 ಓಂ ತಾರಕಾಯೈ ನಮಃ ।
418 ಓಂ ತ್ರಿಯುತಾಯೈ ನಮಃ ।
419 ಓಂ ತನ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
420 ಓಂ ತ್ರಿಶಂಕುಪರಿವಾರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
421 ಓಂ ತಲೋದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
422 ಓಂ ತಿರೋಭಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
423 ಓಂ ತಾಟಂಕಪ್ರಿಯವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
424 ಓಂ ತ್ರಿಜಟಾಯೈ ನಮಃ ।
425 ಓಂ ತಿತ್ತಿರ್ಯೈ ನಮಃ ।
426 ಓಂ ತೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
427 ಓಂ ತ್ರಿವಿಧಾಯೈ ನಮಃ ।
428 ಓಂ ತರುಣಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
429 ಓಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
430 ಓಂ ತ್ರಯಮ್ಬಕಾಯೈ ನಮಃ ।
431 ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
432 ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
433 ಓಂ ತರ್ಪಣಾಯೈ ನಮಃ ।
434 ಓಂ ತೃಪ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
435 ಓಂ ತೃಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
436 ಓಂ ತಮಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
437 ಓಂ ತುಮ್ಬರುಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
438 ಓಂ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
439 ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
440 ಓಂ ತ್ರಿಭಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
441 ಓಂ ತನುವಲ್ಲರ್ಯೈ ನಮಃ ।
442 ಓಂ ಥಾತ್ಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
443 ಓಂ ಥಾರವಾಯೈ ನಮಃ ।
444 ಓಂ ಥಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
445 ಓಂ ದೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
446 ಓಂ ದೀನವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ ।
447 ಓಂ ದಾನವಾನ್ತಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
448 ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
449 ಓಂ ದುರ್ಗಾಸುರನಿವಹೃಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
450 ಓಂ ದೇವರೀತ್ಯೈ ನಮಃ ।
451 ಓಂ ದಿವಾರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
452 ಓಂ ದ್ರೌಪದ್ಯೈ ನಮಃ ।
453 ಓಂ ದುನ್ದುಭಿಸ್ವನಾಯೈ ನಮಃ ।
454 ಓಂ ದೇವಯಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
455 ಓಂ ದುರಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
456 ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
457 ಓಂ ದಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
458 ಓಂ ದಾಮೋದರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
459 ಓಂ ದೀಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
460 ಓಂ ದಿಗ್ವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
461 ಓಂ ದಿಗ್ವಿಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
462 ಓಂ ದಂಡಕಾರಣ್ಯನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
463 ಓಂ ದಂಡಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
464 ಓಂ ದೇವಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
465 ಓಂ ದೇವವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
466 ಓಂ ದಿವಿಷಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
467 ಓಂ ದ್ವೇಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
468 ಓಂ ದಾನಾವಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
469 ಓಂ ದೀನನಾಥಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
470 ಓಂ ದೀಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
471 ಓಂ ದೈವತಾದಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
472 ಓಂ ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
473 ಓಂ ಧನುರ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
474 ಓಂ ಧನುರ್ಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
475 ಓಂ ಧರ್ಮಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
476 ಓಂ ಧುರನ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
477 ಓಂ ಧರಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
478 ಓಂ ಧನದಾಯೈ ನಮಃ ।
479 ಓಂ ಧಾನ್ಯದೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
480 ಓಂ ಧರ್ಮಶೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
481 ಓಂ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
482 ಓಂ ಧನುರ್ವೇದವಿಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ ।
483 ಓಂ ಧೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
484 ಓಂ ಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
485 ಓಂ ಧೃತಪದಾಯೈ ನಮಃ ।
486 ಓಂ ಧರ್ಮರಾಜಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
487 ಓಂ ಧ್ರುವಾಯೈ ನಮಃ ।
488 ಓಂ ಧೂಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
489 ಓಂ ಧೂಮಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
490 ಓಂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
491 ಓಂ ನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
492 ಓಂ ನನ್ದಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
493 ಓಂ ನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
494 ಓಂ ನೃನುತಾಯೈ ನಮಃ ।
495 ಓಂ ನನ್ದನಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
496 ಓಂ ನರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
497 ಓಂ ನಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
498 ಓಂ ನೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
499 ಓಂ ನೀಲಕಂಠಸಮಾಶ್ರಯಾರುದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
500 ಓಂ ನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।

501 ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
502 ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
503 ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
504 ಓಂ ನಿಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
505 ಓಂ ನಿರಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
506 ಓಂ ನಿರುಪಮಾಯೈ ನಮಃ ।
507 ಓಂ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
508 ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯೈ ನಮಃ ।
509 ಓಂ ನಾದಬಿನ್ದುಕಲಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
510 ಓಂ ನಾದಬಿನ್ದುಕಲಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
511 ಓಂ ನೃಸಿಂಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
512 ಓಂ ನಗಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
513 ಓಂ ನೃಪನಾಗವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
514 ಓಂ ನರಕಕ್ಲೇಶನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
515 ಓಂ ನಾರಾಯಣಪದೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
516 ಓಂ ನಿರವದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
517 ಓಂ ನಿರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
518 ಓಂ ನಾರದಪ್ರಿಯಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
519 ಓಂ ನಾನಾಜ್ಯೋತಿಃ ನಮಃ ।
520 ಓಂ ನಿಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
521 ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
522 ಓಂ ನವಸೂತ್ರಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
523 ಓಂ ನೀತ್ಯೈ ನಮಃ ।
524 ಓಂ ನಿರುಪದ್ರವಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
525 ಓಂ ನನ್ದಜಾಯೈ ನಮಃ ।
526 ಓಂ ನವರತ್ನಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
527 ಓಂ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
528 ಓಂ ನವನೀತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
529 ಓಂ ನಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
530 ಓಂ ನೀಲಜೀಮೂತನಿಸ್ವನಾಯೈ ನಮಃ ।
531 ಓಂ ನಿಮೇಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
532 ಓಂ ನದೀರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
533 ಓಂ ನೀಲಗ್ರೀವಾಯೈ ನಮಃ ।
534 ಓಂ ನಿಶಿಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
535 ಓಂ ನಾಮಾವಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
536 ಓಂ ನಿಶುಮ್ಭಗ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
537 ಓಂ ನಾಗಲೋಕನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
538 ಓಂ ನವಜಾಮ್ಬೂನಾದಪ್ರಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
539 ಓಂ ನಾಗಲೋಕಾಧಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
540 ಓಂ ನೂಪೂರಾಕ್ರಾನ್ತಚರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
541 ಓಂ ನರಚಿತ್ತಪ್ರಮೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
542 ಓಂ ನಿಮಗ್ನಾರಕ್ತನಯನಾಯೈ ನಮಃ ।
543 ಓಂ ನಿರ್ಘಾತಸಮನಿಸ್ವನಾಯೈ ನಮಃ ।
544 ಓಂ ನನ್ದನೋದ್ಯನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
545 ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
546 ಓಂ ಪರಮೋದಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
547 ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
548 ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
549 ಓಂ ಪಂಚಕೋಶವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
550 ಓಂ ಪಂಚಪಾತಕನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
551 ಓಂ ಪರಚಿತ್ತವಿಧಾನಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
552 ಓಂ ಪಂಚಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
553 ಓಂ ಪಂಚರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
554 ಓಂ ಪೂರ್ಣಿಮಾಯೈ ನಮಃ ।
555 ಓಂ ಪರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
556 ಓಂ ಪ್ರೀತ್ಯೈ ನಮಃ ।
557 ಓಂ ಪರತೇಜಃಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
558 ಓಂ ಪುರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
559 ಓಂ ಪೌರುಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
560 ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
561 ಓಂ ಪುಂಡರೀಕನಿಭಕ್ಷನಾಯೈ ನಮಃ ।
562 ಓಂ ಪಾತಾಲತಲನಿರ್ಮಗ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
563 ಓಂ ಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
564 ಓಂ ಪ್ರೀಥಿವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
565 ಓಂ ಪಾವನ್ಯೈ ನಮಃ ।
566 ಓಂ ಪಾದಸಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
567 ಓಂ ಪೇಶಲಾಯೈ ನಮಃ ।
568 ಓಂ ಪವನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
569 ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತ್ಯೈ ನಮಃ ।
570 ಓಂ ಪರಿಶ್ರಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
571 ಓಂ ಪರ್ವತಸ್ತನಮಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ ।
572 ಓಂ ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
573 ಓಂ ಪದ್ಮಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
574 ಓಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
575 ಓಂ ಪದ್ಮಸಮ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
576 ಓಂ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
577 ಓಂ ಪದ್ಮಪದಾಯೈ ನಮಃ ।
578 ಓಂ ಪದ್ಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
579 ಓಂ ಪ್ರಿಯಭಾಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
580 ಓಂ ಪಶುಪಾಶವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
581 ಓಂ ಪುರನ್ಧ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
582 ಓಂ ಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
583 ಓಂ ಪುಷ್ಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
584 ಓಂ ಪುರುಷಾಯೈ ನಮಃ ।
585 ಓಂ ಪರ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
586 ಓಂ ಪಾರಿಜಾತಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
587 ಓಂ ಪತಿವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ ।
588 ಓಂ ಪತಿವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ ।
589 ಓಂ ಪವಿತ್ರಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
590 ಓಂ ಪುಷ್ಪಹಾಸಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
591 ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾವತೀಸುತಾಯೈ ನಮಃ ।
592 ಓಂ ಪೌತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
593 ಓಂ ಪುತ್ರಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
594 ಓಂ ಪಯಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
595 ಓಂ ಪತ್ತಿಪಾಶಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
596 ಓಂ ಪಂಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
597 ಓಂ ಪಿತೃಲೋಕಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
598 ಓಂ ಪುರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
599 ಓಂ ಪುಣ್ಯಶಿಲಾಯೈ ನಮಃ ।
600 ಓಂ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।

See Also  108 Names Of Gauri 3 In Odia

601 ಓಂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
602 ಓಂ ಪುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
603 ಓಂ ಪಿತಾಮಹಪರಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
604 ಓಂ ಪುಂಡರೀಕಪುರಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
605 ಓಂ ಪುಂಡರೀಕಸಮಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
606 ಓಂ ಪೃಥುಜಂಘಾಯೈ ನಮಃ ।
607 ಓಂ ಪೃಥುಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
608 ಓಂ ಪೃಥುಪಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
609 ಓಂ ಪೃಥೂದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
610 ಓಂ ಪ್ರವಾಲಶೋಭಾಯೈ ನಮಃ ।
611 ಓಂ ಪಿಂಗಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
612 ಓಂ ಪೀತವಾಸಾಃ ನಮಃ ।
613 ಓಂ ಪ್ರಚಾಪಲಾಯೈ ನಮಃ ।
614 ಓಂ ಪ್ರಸವಾಯೈ ನಮಃ ।
615 ಓಂ ಪುಷ್ಟಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
616 ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
617 ಓಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
618 ಓಂ ಪ್ರಣವಾಯೈ ನಮಃ ।
619 ಓಂ ಪತ್ಯೈ ನಮಃ ।
620 ಓಂ ಪಂಚವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
621 ಓಂ ಪಂಚವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
622 ಓಂ ಪಂಚಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
623 ಓಂ ಪಂಜರಾಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
624 ಓಂ ಪರಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
625 ಓಂ ಪರಜ್ಯೋತಿಃ ನಮಃ ।
626 ಓಂ ಪರಪ್ರೀತ್ಯೈ ನಮಃ ।
627 ಓಂ ಪರಾಗತ್ಯೈ ನಮಃ ।
628 ಓಂ ಪರಾಕಾಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
629 ಓಂ ಪರೇಶನ್ಯೈ ನಮಃ ।
630 ಓಂ ಪಾವನ್ಯೈ ನಮಃ ।
631 ಓಂ ಪಾವಕದ್ಯುತ್ಯೈ ನಮಃ ।
632 ಓಂ ಪುಣ್ಯಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
633 ಓಂ ಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
634 ಓಂ ಪುಷ್ಪಹಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
635 ಓಂ ಪೃಥೂದರಾಯೈ ನಮಃ ।
636 ಓಂ ಪೀತಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
637 ಓಂ ಪೀತವಸನಾಯೈ ನಮಃ ।
638 ಓಂ ಪೀತಶಯಾಯೈ ನಮಃ ।
639 ಓಂ ಪಿಶಾಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
640 ಓಂ ಪೀತಕ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
641 ಓಂ ಪಿಶಾಚಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
642 ಓಂ ಪಾಟಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
643 ಓಂ ಪಟುಕ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
644 ಓಂ ಪಂಚಭಕ್ಷಪ್ರಿಯಾಚಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
645 ಓಂ ಪುತನಾಪ್ರಾಣಘಾತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
646 ಓಂ ಪುನ್ನಾಗವನಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
647 ಓಂ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥನಿಷೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
648 ಓಂ ಪಂಚಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
649 ಓಂ ಪರಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
650 ಓಂ ಪರಮಾಹ್ಲಾದಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
651 ಓಂ ಪುಷ್ಪಕಾಂಡಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
652 ಓಂ ಪೂಷಾಯೈ ನಮಃ ।
653 ಓಂ ಪೋಷಿತಾಖಿಲವಿಷ್ಟಪಾಯೈ ನಮಃ ।
654 ಓಂ ಪಾನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
655 ಓಂ ಪಂಚಶಿಖಾಯೈ ನಮಃ ।
656 ಓಂ ಪನ್ನಗೋಪರಿಶಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
657 ಓಂ ಪಂಚಮಾತ್ರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
658 ಓಂ ಪೃಥ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
659 ಓಂ ಪಥಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
660 ಓಂ ಪೃಥುದೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
661 ಓಂ ಪುರಾಣನ್ಯಾಯಮೀಮಾಂಸಾಯೈ ನಮಃ ।
662 ಓಂ ಪಾಟಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
663 ಓಂ ಪುಷ್ಪಗನ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
664 ಓಂ ಪುಣ್ಯಪ್ರಜಾಯೈ ನಮಃ ।
665 ಓಂ ಪಾರದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
666 ಓಂ ಪರಮಾರ್ಗೈಕಗೋಚರಾಯೈ ನಮಃ ।
667 ಓಂ ಪ್ರವಾಲಶೋಭಾಯೈ ನಮಃ ।
668 ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
669 ಓಂ ಪ್ರಣವಾಯೈ ನಮಃ ।
670 ಓಂ ಪಲ್ಲವೋದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
671 ಓಂ ಫಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
672 ಓಂ ಫಲದಾಯೈ ನಮಃ ।
673 ಓಂ ಫಲ್ಗ್ವೈ ನಮಃ ।
674 ಓಂ ಫುತ್ಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
675 ಓಂ ಫಲಕಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
676 ಓಂ ಫಣಿನ್ದ್ರಭೋಗಶಯನಾಯೈ ನಮಃ ।
677 ಓಂ ಫಣಿಮಂಡಲಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
678 ಓಂ ಬಾಲಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
679 ಓಂ ಬಹುಮತಾಯೈ ನಮಃ ।
680 ಓಂ ಬಾಲಾತಪನೀಭಾಂಶುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
681 ಓಂ ಬಲಭದ್ರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
682 ಓಂ ಬಡವಾಯೈ ನಮಃ ।
683 ಓಂ ಬುದ್ಧಿಸಂಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
684 ಓಂ ಬನ್ದೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
685 ಓಂ ಬಿಲವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
686 ಓಂ ಬಡಿಶಘಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
687 ಓಂ ಬಲಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
688 ಓಂ ಬಾನ್ಧವ್ಯೈ ನಮಃ ।
689 ಓಂ ಬೋಧಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
690 ಓಂ ಬುದ್ಧಿಬನ್ಧುಕಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
691 ಓಂ ಬಾಲಭಾನುಪ್ರಭಾಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
692 ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
693 ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
694 ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತಿಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
695 ಓಂ ಬೃನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
696 ಓಂ ಬೃನ್ದಾವನವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
697 ಓಂ ಬಾಲಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
698 ಓಂ ಬಿಲಾಹಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
699 ಓಂ ಬಿಲವಸಾಯೈ ನಮಃ ।
700 ಓಂ ಬಹುದಕಾಯೈ ನಮಃ ।

701 ಓಂ ಬಹುನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
702 ಓಂ ಬಹುಪದಾಯೈ ನಮಃ ।
703 ಓಂ ಬಹುಕರ್ಣಾವತಂಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
704 ಓಂ ಬಹುಬಾಹುಯುತಾಯೈ ನಮಃ ।
705 ಓಂ ಬೀಜರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
706 ಓಂ ಬಹುರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
707 ಓಂ ಬಿನ್ದುನಾದಕಲಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
708 ಓಂ ಬಿನ್ದುನಾದಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
709 ಓಂ ಬದ್ಧಗೋಧಾಂಗುಲಿಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
710 ಓಂ ಬದರ್ಯಾಶ್ರಮವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
711 ಓಂ ಬೃನ್ದಾರಕಾಯೈ ನಮಃ ।
712 ಓಂ ಬೃಹತ್ಸ್ಕನ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
713 ಓಂ ಬೃಹತ್ಯೈ ನಮಃ ।
714 ಓಂ ಬಾಣಪಾತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
715 ಓಂ ಬೃನ್ದಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
716 ಓಂ ಬಹುನುತಾಯೈ ನಮಃ ।
717 ಓಂ ಬಹುವಿಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
718 ಓಂ ಬದ್ಧಪದ್ಮಾಸನಾಸೀನಾಯೈ ನಮಃ ।
719 ಓಂ ಬಿಲ್ವಪತ್ರತಲಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
720 ಓಂ ಬೋಧಿದ್ರುಮನಿಜಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
721 ಓಂ ಬಡಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
722 ಓಂ ಬಿನ್ದುದರ್ಪಣಾಯೈ ನಮಃ ।
723 ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
724 ಓಂ ಬಾಣಾಸನವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
725 ಓಂ ಬಡವಾನಲವೇಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
726 ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಬಹಿರನ್ತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
727 ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಕಂಕಣಸೂತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
728 ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
729 ಓಂ ಭೀಷ್ಣವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
730 ಓಂ ಭಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
731 ಓಂ ಭಯಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
732 ಓಂ ಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
733 ಓಂ ಭುಜಂಗಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
734 ಓಂ ಭಾರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
735 ಓಂ ಭಾರತಾಶಯಾಯೈ ನಮಃ ।
736 ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
737 ಓಂ ಭೀಷಣಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
738 ಓಂ ಭೂತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
739 ಓಂ ಭೂತಿಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
740 ಓಂ ಭಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
741 ಓಂ ಭೋಗನಿರತಾಯೈ ನಮಃ ।
742 ಓಂ ಭದ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
743 ಓಂ ಭೂರಿವಿಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
744 ಓಂ ಭೂತವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
745 ಓಂ ಭೃಗುಲತಾಯೈ ನಮಃ ।
746 ಓಂ ಭಾರ್ಗವ್ಯೈ ನಮಃ ।
747 ಓಂ ಭೂಸುರಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
748 ಓಂ ಭಾಗೀರಥ್ಯೈ ನಮಃ ।
749 ಓಂ ಭೋಗವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
750 ಓಂ ಭವನಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
751 ಓಂ ಭಿಷಗ್ವರಾಯೈ ನಮಃ ।
752 ಓಂ ಭಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
753 ಓಂ ಭೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
754 ಓಂ ಭಾಷಾಯೈ ನಮಃ ।
755 ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
756 ಓಂ ಭೂರುದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ ।
757 ಓಂ ಭರ್ಗಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
758 ಓಂ ಭೀಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
759 ಓಂ ಭವಬನ್ಧವಿಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
760 ಓಂ ಭಜನೀಯಾಯೈ ನಮಃ ।
761 ಓಂ ಭೂತಧಾತ್ರೀರಂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
762 ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
763 ಓಂ ಭುಜಂಗವಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
764 ಓಂ ಭೀಮಾಯೈ ನಮಃ ।
765 ಓಂ ಭೇರುಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
766 ಓಂ ಭಾಗಧೇಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
767 ಓಂ ಮಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
768 ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
769 ಓಂ ಮಧುಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
770 ಓಂ ಮಧುಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
771 ಓಂ ಮನುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
772 ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
773 ಓಂ ಮಹಾಭಾಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
774 ಓಂ ಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
775 ಓಂ ಮೀನಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
776 ಓಂ ಮಾಯಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
777 ಓಂ ಮಧುಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
778 ಓಂ ಮಧುಮಾಂಸಾಯೈ ನಮಃ ।
779 ಓಂ ಮಧುದ್ರವಾಯೈ ನಮಃ ।
780 ಓಂ ಮಾನವ್ಯೈ ನಮಃ ।
781 ಓಂ ಮಧುಸಮ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
782 ಓಂ ಮಿಥಿಲಾಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
783 ಓಂ ಮಧುಕೈಟಭಸಂಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
784 ಓಂ ಮೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
785 ಓಂ ಮೇಘಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
786 ಓಂ ಮನ್ದೋದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
787 ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
788 ಓಂ ಮೈಥಿಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
789 ಓಂ ಮಸೃಣಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
790 ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
791 ಓಂ ಮಹಾಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
792 ಓಂ ಮಹಾಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
793 ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
794 ಓಂ ಮಾಹೇನ್ದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
795 ಓಂ ಮೇರುತನಯಾಯೈ ನಮಃ ।
796 ಓಂ ಮನ್ದಾರಕುಸುಮಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
797 ಓಂ ಮಂಜುಮಂಜೀರಚರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
798 ಓಂ ಮೋಕ್ಷದಾಯೈ ನಮಃ ।
799 ಓಂ ಮಂಜುಭಾಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
800 ಓಂ ಮಧುರದ್ರಾವಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।

See Also  1000 Names Of Sri Pitambara – Sahasranama Stotram In Bengali

801 ಓಂ ಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
802 ಓಂ ಮಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
803 ಓಂ ಮಲಯಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
804 ಓಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ ।
805 ಓಂ ಮರಕತಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
806 ಓಂ ಮಗಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
807 ಓಂ ಮೇನಕಾತ್ಮಜಾಯೈ ನಮಃ ।
808 ಓಂ ಮಹಾಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
809 ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
810 ಓಂ ಮಹಾಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
811 ಓಂ ಮನುಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
812 ಓಂ ಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
813 ಓಂ ಮಿಹಿರಾಭಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
814 ಓಂ ಮುಕುನ್ದಪದವಿಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
815 ಓಂ ಮೂಲಾಧಾರಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
816 ಓಂ ಮುಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
817 ಓಂ ಮಣಿಪುರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
818 ಓಂ ಮೃಗಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
819 ಓಂ ಮಹಿಷಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ ।
820 ಓಂ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
821 ಓಂ ಯೋಗಾಸನಾಯೈ ನಮಃ ।
822 ಓಂ ಯೋಗಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
823 ಓಂ ಯೋಗಾಯೈ ನಮಃ ।
824 ಓಂ ಯೌವನಕಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
825 ಓಂ ಯೌವನ್ಯೈ ನಮಃ ।
826 ಓಂ ಯುದ್ಧಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
827 ಓಂ ಯಮುನಾಯೈ ನಮಃ ।
828 ಓಂ ಯುಗಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
829 ಓಂ ಯಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
830 ಓಂ ಯೋಗಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
831 ಓಂ ಯಕ್ಷರಾಜಪ್ರಸೂತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
832 ಓಂ ಯಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
833 ಓಂ ಯಾನವಿಧಾನಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
834 ಓಂ ಯದುವಂಶಸಮುದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
835 ಓಂ ಯಕಾರಾದಿಹಕಾರಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
836 ಓಂ ಯಾಜುಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
837 ಓಂ ಯಜ್ಞರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
838 ಓಂ ಯಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
839 ಓಂ ಯೋಗನಿರತಾಯೈ ನಮಃ ।
840 ಓಂ ಯಾತುಧಾನಭಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
841 ಓಂ ರುಕ್ಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
842 ಓಂ ರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
843 ಓಂ ರಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
844 ಓಂ ರೇವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
845 ಓಂ ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
846 ಓಂ ರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
847 ಓಂ ರೌದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
848 ಓಂ ರೌದ್ರಪ್ರಿಯಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
849 ಓಂ ರಾಮಮಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
850 ಓಂ ರತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
851 ಓಂ ರೋಹಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
852 ಓಂ ರಾಜ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ ।
853 ಓಂ ರೇವಾಯೈ ನಮಃ ।
854 ಓಂ ರಸಾಯೈ ನಮಃ ।
855 ಓಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
856 ಓಂ ರಾಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
857 ಓಂ ರೂಪಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
858 ಓಂ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
859 ಓಂ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾಮ್ಬರಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
860 ಓಂ ರಕ್ತಗನ್ಧಾನುಲೇಪನಾಯೈ ನಮಃ ।
861 ಓಂ ರಾಜಹಂಸಸಮಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ ।
862 ಓಂ ರಂಭಾಯೈ ನಮಃ ।
863 ಓಂ ರಕ್ತವಲಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
864 ಓಂ ರಮಣೀಯಯುಗಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
865 ಓಂ ರಾಜಿತಾಖಿಲಭೂತಲಾಯೈ ನಮಃ ।
866 ಓಂ ರುದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
867 ಓಂ ರುರುಚರ್ಮಪರಿಧಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
868 ಓಂ ರಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
869 ಓಂ ರತ್ನಮಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
870 ಓಂ ರೋಗೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
871 ಓಂ ರೋಗಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
872 ಓಂ ರಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
873 ಓಂ ರೋಮಹರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
874 ಓಂ ರಾಮಚನ್ದ್ರಪದಾಕ್ರಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
875 ಓಂ ರಾವಣಚ್ಛೇದಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
876 ಓಂ ರತ್ನವಸ್ತ್ರಪರಿಚ್ಛಿನ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
877 ಓಂ ರಥಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
878 ಓಂ ರುಕ್ಮಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
879 ಓಂ ಲಜ್ಜಾಧಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
880 ಓಂ ಲೋಲಾಯೈ ನಮಃ ।
881 ಓಂ ಲಲಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
882 ಓಂ ಲಿಂಗಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
883 ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
884 ಓಂ ಲೋಲಾಯೈ ನಮಃ ।
885 ಓಂ ಲುಪ್ತವಿಷಾಯೈ ನಮಃ ।
886 ಓಂ ಲೋಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
887 ಓಂ ಲೋಕವಿಶ್ರುತಾಯೈ ನಮಃ ।
888 ಓಂ ಲಜ್ಜಾಯೈ ನಮಃ ।
889 ಓಂ ಲಮ್ಬೋದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
890 ಓಂ ಲಲನಾಯೈ ನಮಃ ।
891 ಓಂ ಲೋಕಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
892 ಓಂ ವರದಾಯೈ ನಮಃ ।
893 ಓಂ ವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
894 ಓಂ ವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
895 ಓಂ ವನಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
896 ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
897 ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ ।
898 ಓಂ ವಿಮಲಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
899 ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
900 ಓಂ ವಿರಜಾಯೈ ನಮಃ ।

901 ಓಂ ವರ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
902 ಓಂ ವರಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
903 ಓಂ ವಿಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
904 ಓಂ ವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
905 ಓಂ ವಿನತಾಯೈ ನಮಃ ।
906 ಓಂ ವ್ಯೋಮಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
907 ಓಂ ವಾರಿಜಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
908 ಓಂ ವಾರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
909 ಓಂ ವೇಣುಸಮ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
910 ಓಂ ವಿತಿಹೋತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
911 ಓಂ ವಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
912 ಓಂ ವಾಯುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
913 ಓಂ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
914 ಓಂ ವಿಧಿಕ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
915 ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
916 ಓಂ ವಿಷ್ಣುಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
917 ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
918 ಓಂ ವಸುನ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
919 ಓಂ ವಾಮದೇವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
920 ಓಂ ವೇಲಾಯೈ ನಮಃ ।
921 ಓಂ ವಜ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
922 ಓಂ ವಸುದೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
923 ಓಂ ವೇದಾಕ್ಷರಪರಿತಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
924 ಓಂ ವಾಜಪೇಯಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
925 ಓಂ ವಾಸವ್ಯೈ ನಮಃ ।
926 ಓಂ ವಾಮಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
927 ಓಂ ವೈಕುಂಠನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
928 ಓಂ ವರಾಯೈ ನಮಃ ।
929 ಓಂ ವ್ಯಾಸಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
930 ಓಂ ವರ್ಮಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
931 ಓಂ ವಾಲ್ಮೀಕಿಪರಿಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
932 ಓಂ ಶಾಕಮ್ಭರ್ಯೈ ನಮಃ ।
933 ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
934 ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
935 ಓಂ ಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ ।
936 ಓಂ ಶರಣಾಗತ್ಯೈ ನಮಃ ।
937 ಓಂ ಶತೋದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
938 ಓಂ ಶುಭಾಚಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
939 ಓಂ ಶುಮ್ಭಾಸುರನರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
940 ಓಂ ಶೋಭಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
941 ಓಂ ಶಿವಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
942 ಓಂ ಶಂಕರಾರ್ಧಶರೀರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
943 ಓಂ ಶೋಣಾಯೈ ನಮಃ ।
944 ಓಂ ಶುಭಾಶಯಾಯೈ ನಮಃ ।
945 ಓಂ ಶುಭ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
946 ಓಂ ಶಿರಃಸನ್ಧಾನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
947 ಓಂ ಶರಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
948 ಓಂ ಶರಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
949 ಓಂ ಶರಜ್ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
950 ಓಂ ಶುಭಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
951 ಓಂ ಶರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
952 ಓಂ ಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
953 ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
954 ಓಂ ಶರ್ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
955 ಓಂ ಶರ್ವರೀವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
956 ಓಂ ಶಬರ್ಯೈ ನಮಃ ।
957 ಓಂ ಶುಕವಾಹನಾಯೈ ನಮಃ ।
958 ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
959 ಓಂ ಶ್ರೀಧರಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
960 ಓಂ ಶ್ರವಣಾನನ್ದದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
961 ಓಂ ಷಡ್ಭಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
962 ಓಂ ಷಡೃತುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
963 ಓಂ ಷಡಾಧಾರಸ್ಥಿತಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
964 ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಪ್ರಿಯಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
965 ಓಂ ಷಡಂಗರೂಪಸುಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
966 ಓಂ ಷುರಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
967 ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
968 ಓಂ ಸದಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
969 ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
970 ಓಂ ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
971 ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
972 ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
973 ಓಂ ಸಾಮಸಮ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
974 ಓಂ ಸರ್ವವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
975 ಓಂ ಸದಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
976 ಓಂ ಸುಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ ।
977 ಓಂ ಸಾಗರಾಮ್ಬರಾಯೈ ನಮಃ ।
978 ಓಂ ಸರ್ವೈಶ್ಯರ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
979 ಓಂ ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
980 ಓಂ ಸಾಧುಬನ್ಧುಪರಾಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
981 ಓಂ ಸಪ್ತರ್ಷಿಮಂಡಲಗತಾಯೈ ನಮಃ ।
982 ಓಂ ಸೋಮಮಂಡಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
983 ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
984 ಓಂ ಸಾನ್ದ್ರಕರುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
985 ಓಂ ಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
986 ಓಂ ಸರ್ವೋತ್ತುಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
987 ಓಂ ಸಂಗಹೀನಾಯೈ ನಮಃ ।
988 ಓಂ ಸದ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
989 ಓಂ ಸಕಲೇಷ್ಟದಾಯೈ ನಮಃ ।
990 ಓಂ ಸರಘಾಯೈ ನಮಃ ।
991 ಓಂ ಸೂರ್ಯತನಯಾಯೈ ನಮಃ ।
992 ಓಂ ಸುಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
993 ಓಂ ಸೋಮಸಂಹತ್ಯೈ ನಮಃ ।
994 ಓಂ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
995 ಓಂ ಹರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
996 ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
997 ಓಂ ಹಂಸವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
998 ಓಂ ಕ್ಷೌಮವಸ್ತ್ರಪರಿತಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
999 ಓಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತನಯಾಯೈ ನಮಃ ।
1000 ಓಂ ಕ್ಷಮಾಯೈ ನಮಃ ।

1001 ಓಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
1002 ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
1003 ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
1004 ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
1005 ಓಂ ವೇದಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
1006 ಓಂ ವರಾರೋಹಾಯೈ ನಮಃ ।
1007 ಓಂ ಶ್ರೀಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
1008 ಓಂ ಪರಾಂವಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Gayatri 3:
1000 Names of Sri Gayatri – Sahasranamavali 3 Stotram in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil