1000 Names Of Sri Gurunatha Guhya Nama Sahasranama Stotram In English

॥ Gurunatha Guhya Nama Sahasranamavali English Lyrics ॥

॥ srigurunathaguhyanamasahasram ॥

Om sriganesaya namah ।

sahasranamarcanarambhah ।

Om sam sam sam hrim klim gurunathaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunesvaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunadhyaksaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunaradhyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunapriyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunanathaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunasvamine namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunesaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunanayakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunamurtaye namah ॥ 10 ॥

Om sam sam sam hrim klim gunanampataye namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunatratre namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunanjayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunapaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunakridaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunadevaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunadhipaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunajyesthaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunasresthaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunapresthaya namah ॥ 20 ॥

Om sam sam sam hrim klim gunadhiraje namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunarajne namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunagoptre namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunangaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunadaivataya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunabandhave namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunasuhrde namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunadhisaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunapradaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunapriyasakhaya namah ॥ 30 ॥

Om sam sam sam hrim klim sasvadganapatipriyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunapriyasuhrde namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunapriyarataya nityaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunapritivivardhanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganamandalamadhyasthaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganakeliparayanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganagrine namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganesanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganagitaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganasrayaya namah ॥ 40 ॥

Om sam sam sam hrim klim ganyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganahitaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim garjadganasenaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganoddhataya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganabhitipramathanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganabhityapaharakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gananarhaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganapraudhaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganabhartre namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganaprabhave namah ॥ 50 ॥

Om sam sam sam hrim klim ganasenaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganacaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganaprajnaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganaikaraje namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganagryaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gananamne namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganapalanatatparaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganajite namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganagarbhasthaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganapravanamanasaya namah ॥ 60 ॥

Om sam sam sam hrim klim ganagarvaparihartre namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gananamaskrtaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganarcitanghriyugalaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganaraksanatahkrtine namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganadhyataya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganagurave namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganapranayatatparaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganaparitratre namah ॥ 70 ॥

Om sam sam sam hrim klim ganadiharanoddhuraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganasetave namah ।
Om sam sam sam hrim klim gananutaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganaketave namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganagrahaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganahetave namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganagrahine namah ।
Om sam sam sam hrim klim gananugrahakarakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganagananugrahabhuve namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganaganavaradapradaya namah ॥ 80 ॥

Om sam sam sam hrim klim ganastutaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganapranaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganasarvasvadayakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganavallabhamurtaye namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganabhutaye namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganesthadaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganasaukhyapradatre namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganaduhkhapranasanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganaprathitanamne namah ।
Om sam sam sam hrim klim sada ganabhistakaraya namah ॥ 90 ॥

Om sam sam sam hrim klim ganamanyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganakhyataya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganavitaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganotkataya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganapalaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganavaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganagauravadayakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganagarjitasantustaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganasvacchandatahsthitaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganarajaya namah ॥ 100 ॥

Om sam sam sam hrim klim ganasridaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganabhayakaraksamaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganamurghabhisiktaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganasainyapurassaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunatitaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunamayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunatrayavibhagakrte namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunine namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunakrtidharaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunasaline namah ॥ 110 ॥

Om sam sam sam hrim klim gunapriyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunapurnaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunamyoghaye namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunabhaje namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunadhurvahaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunagunavapuse namah ।
Om sam sam sam hrim klim gaunasariraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunamanditaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunasrastre namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunesanaya namah । 120 ।

Om sam sam sam hrim klim gunesaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunesvaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunasrstajagatsanghaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunasanghaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunaikaraje namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunapravistaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunabhuve namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunikrtacaracaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunapravanasantustaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunahinaparanmukhaya namah । 130 ।

Om sam sam sam hrim klim gunaikabhuve namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunasresthaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunajyesthaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunaprabhave namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunajnaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunasampujyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim sada gunaikasadanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunaikapranayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gaunaprakrtaye namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunabhajanaya namah । 140 ।

Om sam sam sam hrim klim gunipranatapadabjaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunagitaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunojjvalaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunavate namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunasampannaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunananditamanasaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunasamsaracaturaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunasamsayasundaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunagauraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunadharaya namah । 150 ।

Om sam sam sam hrim klim gunasamvrtacetanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunakrte namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunabhrte nityaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunapyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunabharadhrge namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunapracarine namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunayuje namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunagunavivekakrte namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunakaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunakaraya namah । 160 ।

Om sam sam sam hrim klim gunapravanavardhanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunakutacaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gaunasarvasancaracestitaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunadaksinasauhardaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunalaksanatattvavide namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunaharine namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunakalaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunasanghasahasthitaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunasamskrtasamsaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunatattvavivecakaya namah । 170 ।

Om sam sam sam hrim klim gunagarvadharaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gaunasukhaduhkhadisadgunaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunadhisaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunalayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunaviksanalalasaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunagauravasandatre namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunadatre namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunapradaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunakrte namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunasampannaya namah । 180 ।

Om sam sam sam hrim klim gunabhrte namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunabandhanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunahrdyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunasthayine namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunadayine namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunotkataya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunacakradharaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gaunavataraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunabandhavaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunabandhave namah । 190 ।

Om sam sam sam hrim klim gunaprajnaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunaprajnaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunalayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunadhatre namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunapranaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunagopaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunasrayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunayayine namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunadhayine namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunapaya namah । 200 ।

Om sam sam sam hrim klim gunapalakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunahrtadhanuse namah ।
Om sam sam sam hrim klim gaunaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim girvanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunagauravaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunavatpujitapadaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunavatpritidayakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunadgitakirttaye namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunavadbhaktasauhrdaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunavadvaradaya namah । 210 ।

Om sam sam sam hrim klim nityam gunavatpritipalakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunavadgunasantustaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunavadracitastavaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunavadraksanaparaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunavatpranayapriyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunavaccakrasamsaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunavatkirtivardhanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunavadgunacittasthaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunavadgunaraksakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunavanmoksanakaraya namah । 220 ।

Om sam sam sam hrim klim gunavacchatrusudanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunavatsiddhidatre namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunavadgauravapradaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunavatpravanasvantaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunavadgunabhusanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunavatkulavidvesivinasakaranaksamaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunistutagunaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim garjatpralayambudanihsvanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurumurtaye namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusronaye namah । 230 ।

Om sam sam sam hrim klim gurutattvarthadarsanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurustutaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurugunaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurumayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusvamine namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurupriyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim guruvaksase namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurubhujaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim guruprabhaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurulaksanasampannaya namah । 240 ।

Om sam sam sam hrim klim gurudrohaparanmukhaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim guruvidyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurupranaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurubahubalocchrayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim guruvanditaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurudaityapranaharaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurudaityapaharakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurugarvadharaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurupravaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurudarpaharaya-gurudarpahane namah । 250 ।

Om sam sam sam hrim klim gurugauravadayine namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurubhityaparaharakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurukanthaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim guruskandhaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurujanghaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurupradaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurubalaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurukalaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurugarvanutaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusrigurubijamsaya namah । 260 ।

See Also  1000 Names Of Sri Krishna Chaitanya Chandrasya – Sahasranama Stotram In Odia

Om sam sam sam hrim klim gurupranayalalakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurumukhyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurukulasthayine namah ।
Om sam sam sam hrim klim sada gurugunaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusamsayabhetre namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurumanapradayakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurudharmasadaradhyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurudharmaniketanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurudaityakulacchetre namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusainyaya namah । 270 ।

Om sam sam sam hrim klim gurudyutaye namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurudharmagraganyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurudharmadhurandharaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim garisthaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim kanisthaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusantapasamanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurupujitaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurudharmadharaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gauradharmadharaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gadapahaya namah । 280 ।

Om sam sam sam hrim klim gurusastravicarajnaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusastrakrtodyamaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusastrarthanilayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusastralayasthitaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurumantraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusresthaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurumantraphalapradaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurustrigamanadyanamprayascittanivarakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusamsarasukhadaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusamsaraduhkhabhide namah । 290 ।

Om sam sam sam hrim klim guruslaghaparaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gaurabhanukanthavatamsabhrte namah ।
Om sam sam sam hrim klim guruprasannamurtaye namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusapavimocanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurukantaye namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurumayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusasanapalakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurutantraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim guruprajnaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurubhuve namah । 300 ।

Om sam sam sam hrim klim gurudaivataya namah ।
Om sam sam sam hrim klim guruvikramasancaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurudhrge namah ।
Om sam sam sam hrim klim guruvikramaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurukramaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurupresthaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurupakhandakhandakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurugarjitasampurnabrahmandaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurugarjitaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim guruputrapriyasakhaya namah । 310 ।

Om sam sam sam hrim klim guruputrabhayapahaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim guruputraparitratre namah ।
Om sam sam sam hrim klim guruputravarapradaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim guruputrarttisamanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim guruputrartinasanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim guruputrapranadatre namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurubhaktiparayanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim guruvijnanavibhavaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gaurabhanuvarapradaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gaurabhanustutaya namah । 320 ।

Om sam sam sam hrim klim gaurabhanutrasapaharakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gaurabhanupriyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gaurabhanugauravavardhanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gaurabhanuparitratre namah ।
Om sam sam sam hrim klim gaurabhanusahasthitaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gaurabhanuprabhave namah ।
Om sam sam sam hrim klim gaurabhanubhitipranasaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gauritejassamutpannaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gaurihrdayanandanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gauristanandhayaya namah । 330 ।

Om sam sam sam hrim klim gaurimanovanchitasiddhihrde namah ।
Om sam sam sam hrim klim gauraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gauragunaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gauraprakasaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gaurabhairavaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gaurisanandanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gauripriyaputraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gadadharaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gaurivarapradaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gauripranayaya namah । 340 ।

Om sam sam sam hrim klim gaurasacchavine namah ।
Om sam sam sam hrim klim gauriganesvaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gauripravanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gaurabhavanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gauratmane namah ।
Om sam sam sam hrim klim gaurakirtaye namah ।
Om sam sam sam hrim klim gaurabhavaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim garisthadhrge namah ।
Om sam sam sam hrim klim gautamaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gautamagurave namah । 350 ।

Om sam sam sam hrim klim gautamipranavallabhaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gautamabhistavarapradaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gautamabhayadayakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gautamapranayaprahvaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gautamasramaduhkhahaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gautamitirasancarine namah ।
Om sam sam sam hrim klim gautamitirthanayakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gautamapatpariharaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gautamarttivinasanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gopataye namah । 360 ।

Om sam sam sam hrim klim godhanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gopaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gopalapriyadarsanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gopalaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim goganadhisaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gokasmalanivartanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gosahasraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gobhavaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gopagopisukhavahaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim govardhanaya namah । 370 ।

Om sam sam sam hrim klim gopagopaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gopagokulavardhanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gocaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gocaradhyaksaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gocarapritivrddhikrte namah ।
Om sam sam sam hrim klim gomine namah ।
Om sam sam sam hrim klim gokastasantratre namah ।
Om sam sam sam hrim klim gosantapanivartakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ghosaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gosthasrayaya namah । 380 ।

Om sam sam sam hrim klim gosthapataye namah ।
Om sam sam sam hrim klim godhanavardhanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gosthapriyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gosthamayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gosthamayanivartakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim golokaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim golakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gobhrte namah ।
Om sam sam sam hrim klim gobhartre namah ।
Om sam sam sam hrim klim gosukhavahaya namah । 390 ।

Om sam sam sam hrim klim goduhe namah ।
Om sam sam sam hrim klim godhugganapresthaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim godogdhre namah ।
Om sam sam sam hrim klim gomayapriyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gotraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gotrapataye namah ।
Om sam sam sam hrim klim gotraprabhave namah ।
Om sam sam sam hrim klim gotrabhayapahaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gotravrddhikaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gotrapriyaya namah । 400 ।

Om sam sam sam hrim klim gotrarttinasanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gotroddharaparaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gotrapravaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gotradaivataya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gotravikhyatanamne namah ।
Om sam sam sam hrim klim gotrine namah ।
Om sam sam sam hrim klim gotraprapalakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gotrasetave namah ।
Om sam sam sam hrim klim gotraketave namah ।
Om sam sam sam hrim klim gotrahetugataklamaya namah । 410 ।

Om sam sam sam hrim klim gotratranakaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gotrapataye namah ।
Om sam sam sam hrim klim gotresapujitaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gotrabhide namah ।
Om sam sam sam hrim klim gotrabhittratre namah ।
Om sam sam sam hrim klim gotrabhidvaradayakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gotrabhitpujitapadaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gotrabhicchatrusudanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gotrabhrtpritidaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim nityagotraya namah । 420 ।

Om sam sam sam hrim klim gotrabhidgotrapalakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gotrabhidgitacaritaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gotrabhidrajyaraksakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gotrabhijjayadayine namah ।
Om sam sam sam hrim klim gotrabhitpranayasthitaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gotrabhidbhayasambhetre namah ।
Om sam sam sam hrim klim gotrabhinmanadayakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gotrabhidgopanaparaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gotrabhitsainyanayakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gotradhipapriyaya namah । 430 ।

Om sam sam sam hrim klim gotraputriputraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim giripriyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim grantharupaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthakrte namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthakantibhide namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthavighnahaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthadigranthasancarine namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthasravanalolupaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthadhinakriyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthapriyaya namah । 440 ।

Om sam sam sam hrim klim grantharthatattvavide namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthasamsayacchedine namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthavaktre namah ।
Om sam sam sam hrim klim grahagranyai namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthagitagunaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthagitaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthadipujitaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim grantharambhastutaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthagrahine namah ।
Om sam sam sam hrim klim grantharthaparadrse namah । 450 ।

Om sam sam sam hrim klim granthadrse namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthavijnanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthasandarbhasodhakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthakrtpujitaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthakaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthaparayanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthaparayanaparaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthasandehabhanjakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthakrdvaradatre namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthakrdvanditaya namah । 460 ।

Om sam sam sam hrim klim sadgranthanuraktaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthanuraktaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthajnaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthanugrahadayakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthantaratmane namah ।
Om sam sam sam hrim klim grantharthapanditaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthasauhrdaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthaparangamaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthagunavide namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthavigrahaya namah । 470 ।

Om sam sam sam hrim klim granthasetave namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthahetave namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthaketave namah ।
Om sam sam sam hrim klim grahagragaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthapujyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthageyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthagrathanalalasaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthabhumne namah ।
Om sam sam sam hrim klim grahasresthaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim grahaketave namah । 480 ।

Om sam sam sam hrim klim grahasrayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthakaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthakaramanyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthaprasarakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthasramajnaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthangaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthabhramanivarakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthapravanasarvangaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthapranayatatparaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gitaya namah । 490 ।

Om sam sam sam hrim klim gitagunaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gitakirtaye namah ।
Om sam sam sam hrim klim gitavisaradaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gitasphitayasase namah ।
Om sam sam sam hrim klim gitapranayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gitasancaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gitaprasannaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gitatmane namah ।
Om sam sam sam hrim klim gitalolaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gitasprhaya namah । 500 ।

Om sam sam sam hrim klim gitasrayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gitamayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gitatattvarthakovidaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gitasamsayavicchetre namah ।
Om sam sam sam hrim klim gitasangitasasanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gitarthajnaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gitatattvaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gitatattvagatasrayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gitasaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gitakrtaye namah । 510 ।

Om sam sam sam hrim klim gitakrdvighnanasine namah ।
Om sam sam sam hrim klim gitasaktaye namah ।
Om sam sam sam hrim klim gitavijnaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gitavigatasanjvaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gitakartre namah ।
Om sam sam sam hrim klim gitabhutaye namah ।
Om sam sam sam hrim klim gitapritaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gitalasaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gitavadyapatave namah ।
Om sam sam sam hrim klim gitaprabhave namah । 520 ।

See Also  108 Names Of Guru Brihaspati In English

Om sam sam sam hrim klim gitarthatattvavide namah ।
Om sam sam sam hrim klim gitagitavivekajnaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gitapravanacetanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gatabhitaye namah ।
Om sam sam sam hrim klim gatadvesaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gatasamsarabandhanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gatamayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gatatrasaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gataduhkhaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gatajvaraya namah । 530 ।

Om sam sam sam hrim klim gatasuhrde namah ।
Om sam sam sam hrim klim gatajnanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gatadustasayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gataya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gatartaye namah ।
Om sam sam sam hrim klim gatasankalpaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gatadustavicestitaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gatahankarasancaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gatadarpaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gatahitaya namah । 540 ।

Om sam sam sam hrim klim gatavighnaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gatabhayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gatagatanivartakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gatavyathaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gatapayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gatadosaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim parayai gataye namah ।
Om sam sam sam hrim klim gatasarvavikaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gatikampitabhuprsthaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gataruje namah । 550 ।

Om sam sam sam hrim klim gatakalmasaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gatadainyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gatamaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gatasthairaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gatasramaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gatabhavaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gatakrodhaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gataglanaye namah ।
Om sam sam sam hrim klim gatamlanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gatabhramaya namah । 560 ।

Om sam sam sam hrim klim gatabhavaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gatatattvarthasamsayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim padmasurasiraschetre namah ।
Om sam sam sam hrim klim padmasuravarapradaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim tarakasuramardanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim tarakasuravarapradaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim simhavaktravinasine namah ।
Om sam sam sam hrim klim vyaghrasurabhanjanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim vyaghrapuravasine namah ।
Om sam sam sam hrim klim mahaghoraya namah । 570 ।

Om sam sam sam hrim klim atighoraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim raudraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim atiraudraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim atyantasitalaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim nityaraudraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim atisaumyarupine namah ।
Om sam sam sam hrim klim manmathakaramurtaye namah ।
Om sam sam sam hrim klim gayavasaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gayanathaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gayavasinamaskrtaya namah । 580 ।

Om sam sam sam hrim klim gayatirthaphaladhyaksaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gayayatraphalapradaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gayamayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gayaksetrarupine namah ।
Om sam sam sam hrim klim gayaksetranivasakrte namah ।
Om sam sam sam hrim klim gayavasistutaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gayanmadhuvratalasatkataya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gayakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gayakavaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gayakestaphalapradaya namah । 590 ।

Om sam sam sam hrim klim gayakapranayine namah ।
Om sam sam sam hrim klim gathayai namah ।
Om sam sam sam hrim klim gayakabhayadayakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gayakapravanasvantaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gayakapadmasade namah ।
Om sam sam sam hrim klim gayakodgitasampritaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gayakotkatavighnaghne namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganageyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gayakesaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gayakantarasancaraya namah । 600 ।

Om sam sam sam hrim klim gayakapriyadaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gayadgayakadhinavigrahaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim geyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim geyagunaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim geyacaritaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim geyatattvavide namah ।
Om sam sam sam hrim klim gayakatrasaghne namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthatattvavivecakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gadhanuragaya namah । 610 ।

Om sam sam sam hrim klim gadhangaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gadhagangajalodvahaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gadhavagadhajaladhaye namah ।
Om sam sam sam hrim klim gadhaprajnaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gatamayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gadhapratyarthisainyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gadhanugrahatatparaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gadhaslesarasabhijnaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gadhanirvrtisadhakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gangadharestavaradaya namah । 620 ।

Om sam sam sam hrim klim gangadharabhayapahaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gangadharagurumurtaye namah ।
Om sam sam sam hrim klim sada gangadharadhyatapadaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gangadharastutaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gangadhararadhyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gatasmayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gangadharapriyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gangadharaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gangambusundaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gangajalarasasvadacaturaya namah । 630 ।

Om sam sam sam hrim klim gangatiragaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gangajalapranayavate namah ।
Om sam sam sam hrim klim gangatiraviharakrte namah ।
Om sam sam sam hrim klim gangapriyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gangajalagahanasupriyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gandhamadanasamvasaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gandhamadanakelikrte namah ।
Om sam sam sam hrim klim gandhanuliptasarvangaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gandhalubdhamadhupradaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gandhaya namah । 640 ।

Om sam sam sam hrim klim gandharvarajaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gandharvapriyakrte namah ।
Om sam sam sam hrim klim gandharvavidyatattvajnaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gandharvapritivardhanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gakarabijasodaryaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gakaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim garvine namah ।
Om sam sam sam hrim klim garvanutaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gandharvaganasamsevyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gandharvavaradayakaya namah । 650 ।

Om sam sam sam hrim klim gandharvaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gandhamatangaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gandharvakuladaivataya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gandharvagarvasanchetre namah ।
Om sam sam sam hrim klim gandharvavaradarpahaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gandharvapravanasvantaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gandharvaganasamstutaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gandharvarcitapadabjaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gandharvabhayaharakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gandharvabhayadaya namah । 660 ।

Om sam sam sam hrim klim sasvadgandharvapratipalakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gandharvagitacaritaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gandharvapranayotsukaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gandharvaganasravanapranayine namah ।
Om sam sam sam hrim klim garvabhanjanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gandharvatranasannaddhaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gandharvasamaraksamaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gandharvastribhiraradhyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganabahustutaya namah । 670 ।

Om sam sam sam hrim klim kacchaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim kacchapataye namah ।
Om sam sam sam hrim klim kacchanayakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim kacchagarvaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim kaccharajaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim kacchesaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim kaccharajanamaskrtaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim kacchapriyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim kacchagurave namah ।
Om sam sam sam hrim klim kacchatranakrtodyamaya namah । 680 ।

Om sam sam sam hrim klim kacchaprabhave namah ।
Om sam sam sam hrim klim kacchacaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim kacchapriyakrtodyamaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim kacchagitagunaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim kacchamaryadapritipalakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim kacchatataya namah ।
Om sam sam sam hrim klim kacchabhartre namah ।
Om sam sam sam hrim klim kacchavanditaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurorgurave namah ।
Om sam sam sam hrim klim krtsnaya namah । 690 ।

Om sam sam sam hrim klim krtsnamataya namah ।
Om sam sam sam hrim klim krtsnamatabhistavarapradaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim girvanagitacaritaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim girvanaganasevitaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim girvanavaradatre namah ।
Om sam sam sam hrim klim girvanabhayanasakrte namah ।
Om sam sam sam hrim klim girvanaganasamvitaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim girvanarinisudanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim girvanadharmaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim girvanagoptre namah । 700 ।

Om sam sam sam hrim klim girvanagarvahrte namah ।
Om sam sam sam hrim klim girvanarttiharaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim nityam girvanavaradayakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim girvanasaranaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gitanamne namah ।
Om sam sam sam hrim klim girvanasundaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim girvanapranadaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim kandaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim girvananikaraksakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim kugehapurakaya namah । 710 ।

Om sam sam sam hrim klim gandhamattaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim girvanapustidaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim girvanaprayutatratre namah ।
Om sam sam sam hrim klim gitagotraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gatahitaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim girvanasevitapadaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim girvanaprathitaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim kalaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim girvanagotrapravaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim girvanaphaladayakaya namah । 720 ।

Om sam sam sam hrim klim girvanapriyakartre namah ।
Om sam sam sam hrim klim girvanagamasaravide namah ।
Om sam sam sam hrim klim girvanagamasampattaye namah ।
Om sam sam sam hrim klim girvanavyasanapahaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim girvanapranayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gitagrahanotsukamanasaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim girvanabhramasambhetre namah ।
Om sam sam sam hrim klim girvanagurupujitaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim grahaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim grahapataye namah । 730 ।

Om sam sam sam hrim klim grahaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim grahapidapranasanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim grahastutaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim grahadhyaksaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim grahesaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim grahadaivataya namah ।
Om sam sam sam hrim klim grahakrte namah ।
Om sam sam sam hrim klim grahabhartre namah ।
Om sam sam sam hrim klim grahesanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim grahesvaraya namah । 740 ।

Om sam sam sam hrim klim graharadhyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim grahatratre namah ।
Om sam sam sam hrim klim grahagoptre namah ।
Om sam sam sam hrim klim grahotkataya namah ।
Om sam sam sam hrim klim grahagitagunaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim granthapranetre namah ।
Om sam sam sam hrim klim grahavanditaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim kavaye namah ।
Om sam sam sam hrim klim kavisvaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim garvine namah । 750 ।

Om sam sam sam hrim klim garvisthaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim garvigarvahaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gavam priyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gavam nathaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim kavisanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gavam pataye namah ।
Om sam sam sam hrim klim gavyapriyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gavam goptre namah ।
Om sam sam sam hrim klim kavisampattisadhakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim kaviraksanasannaddhaya namah । 760 ।

Om sam sam sam hrim klim gavam bhayaharaksamaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim kavigarvaharaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim goptre namah ।
Om sam sam sam hrim klim gopradaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gojayapradaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajayutabalaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim kanthagunjanmattamadhuvrataya namah ।
Om sam sam sam hrim klim kanthasthalalasadvanamilanmattalimanditaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gudaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gudapriyaya namah । 770 ।

See Also  Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 In Sanskrit And English

Om sam sam sam hrim klim kanthagalattaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gudasanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gudakesaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gudakesasahayakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gudaladdubhuje namah ।
Om sam sam sam hrim klim gudabhuje namah ।
Om sam sam sam hrim klim gudabhugganyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gudakesavarapradaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gudakesarcitapadaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gudakesasahasthitaya namah । 780 ।

Om sam sam sam hrim klim gatadhararcitapadaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gadadharavarapradaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gadayudhaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gadapanaye namah ।
Om sam sam sam hrim klim gadayuddhavisaradaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gadaghnaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gadadarpaghnaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gadagarvapranasanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gadagrastaparitratre namah ।
Om sam sam sam hrim klim gadadambarakhandakaya namah । 790 ।

Om sam sam sam hrim klim guhaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim guhesaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim guptaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim guhasayine namah ।
Om sam sam sam hrim klim guhasayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim guhapritikaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gudhaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gudhagulphaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gunaikadrse namah ।
Om sam sam sam hrim klim gire namah । 800 ।

Om sam sam sam hrim klim gispataye namah ।
Om sam sam sam hrim klim girisanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim giridevaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gispriyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim girbhumne namah ।
Om sam sam sam hrim klim giratmane namah ।
Om sam sam sam hrim klim gispriyankaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim girbhupataye namah ।
Om sam sam sam hrim klim girasajnaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gihprasannaya namah । 810 ।

Om sam sam sam hrim klim girisvaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim girisajaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim girau sayine namah ।
Om sam sam sam hrim klim girirajasukhavahaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim girirajarcitapadaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim girirajanamaskrtaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim girirajaguhavistaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim girirajabhayapradaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim girirajestavaradaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim girirajaprabhavajaya namah । 820 ।

Om sam sam sam hrim klim girirajasutasunave namah ।
Om sam sam sam hrim klim girirajajayapradaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim girivrajavanasthayine namah ।
Om sam sam sam hrim klim sada girivrajakaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gargaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gargapriyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gargadevaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim garganamaskrtaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gargabhitiharaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gargavaradaya namah । 830 ।

Om sam sam sam hrim klim gargasamstutaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gargagitaprasannatmane namah ।
Om sam sam sam hrim klim sada garganandakaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gargamanapradaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gargaribhanjakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gargavargaparitratre namah ।
Om sam sam sam hrim klim gargasiddhipradaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gargaglaniharaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gargabhramahrte namah ।
Om sam sam sam hrim klim gargasangataya namah । 840 ।

Om sam sam sam hrim klim gargacaryaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gargamunirupine namah ।
Om sam sam sam hrim klim gargasammanabhajanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gambhiraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganitaprajnaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganitagamasaravide namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganakasladhyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganakapranayotsukaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganakapranavasvantaya namah । 850 ।

Om sam sam sam hrim klim ganitaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim ganitagamaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gadyarupaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gadyamayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gadhyapadyavisaradaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim galalagnamahanagaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim galadarcirgalanmadaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim galatkusthivyathahantre namah ।
Om sam sam sam hrim klim galatkusthisukhapradaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gambhiranabhaye namah । 860 ।

Om sam sam sam hrim klim gambhirasvaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gambhiralocanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gambhiragunasampannaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gambhiragatisobhanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim garbhapradaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim garbharupaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim garbhapadvinivarakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim garbhagamanasannasaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim garbhadaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim garbhasokanude namah । 870 ।

Om sam sam sam hrim klim garbhatratre namah ।
Om sam sam sam hrim klim garbhagoptre namah ।
Om sam sam sam hrim klim sada garbhapustikaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim garbhasrayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim garbhamayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim garbhamayanivarakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim garbhadharaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim garbhadharaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim garbhasantosasadhakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim garbhagauravasantanasadhanaya namah । 880 ।

Om sam sam sam hrim klim garbhavargahrte namah ।
Om sam sam sam hrim klim kriyatmane namah ।
Om sam sam sam hrim klim garvanute namah ।
Om sam sam sam hrim klim garvamardine namah ।
Om sam sam sam hrim klim surathamardanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim surasantapasamanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim surarajyasukhapradaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajasritaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajapatijyesthaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajayuddhavisaradaya namah । 890 ।

Om sam sam sam hrim klim gajasyapriyadarsine namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajakarnakanisthakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajarajasusamsevyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajananasahodaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajarupadharaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim garjadgajayuthoddhuradhvanaye namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajadhisaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajadharaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajasurajayoddhuraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajadantasamaslistaya namah । 900 ।

Om sam sam sam hrim klim gajavarapriyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajakumbhaparsvakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajadhvanisamayuktaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajamayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajamayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajasriyutaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajagarjitapathaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajamayaharaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim nityam gajapustipradaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajotpattihetukaya namah । 910 ।

Om sam sam sam hrim klim gajatratre namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajahetave namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajadhipatyalankrtaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajamukhyapujitaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajakulapravaraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajadaityahane namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajaketave namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajadhyaksaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajasetusahayakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajakrtipradatre namah । 920 ।

Om sam sam sam hrim klim gajavandhyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajapranaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajasevyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajaprabhave namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajamattaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajesanasahayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gajesvarapalitaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurudaivatamatrrupine namah ।
Om sam sam sam hrim klim adigurumurtaye namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurumedhranivasaya namah । 930 ।

Om sam sam sam hrim klim gurusthanamulasthaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusvamipujitaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurupithasaktyatmane namah ।
Om sam sam sam hrim klim pancapadukagururupine namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurukailasavasine namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusivarcitaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim guruvaibhavasaline namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurubijanivasine namah ।
Om sam sam sam hrim klim guruyantrapravestitaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurumalikastutyaya namah । 940 ।

Om sam sam sam hrim klim guruyagakramaradhyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurvaksarapadukaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim guruyonicakraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim guruparvatanilayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurviditaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurudayasaline namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusaktihastaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurumandalanayakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim guruhalasyasevitaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurugauravasthapayitre namah । 950 ।

Om sam sam sam hrim klim gurusuksmapravasine namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusthanadibhutaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurumatrprapujitaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurunam gurave namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurudaksinamurtaye namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurugrahantaratmane namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusuladharine namah ।
Om sam sam sam hrim klim guruvidyavardhanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim guruprakasarupine namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurumandalamadhyasthaya namah । 960 ।

Om sam sam sam hrim klim gurubrahmavakhandanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim guruvedagnirupaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurukamesavallabhaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusrikartikeyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusrigangeyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusri adisanmukhaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusri umaputraya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusri sambhutejassvarupine namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusribhaktanugrahadatre namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusri bhaktanukampakaya namah । 970 ।

Om sam sam sam hrim klim gurusri visnuvallabhaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusri matulaharaye namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusri brahmanyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusri kumbhayonidaivaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusri sesacalapataye namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusrisendipuranivasaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusri daharakasarupine namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusri mahavakyarthanirupine namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusri chandogyavidyarupine namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusri sarvanullanghyasasanaya namah । 980 ।

Om sam sam sam hrim klim gurusri kotimanmatharupaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusri ksirabdhisayanaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusri adisaktisvarupaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusri matrkapujitaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusri hunkaranilayaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusri pancaksaravasine namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusri sadaksaravasine namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusri dvadasaksarabijaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusri devagrajaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusri sanghavanditaya namah । 990 ।

Om sam sam sam hrim klim gurusri bhattarakapalitaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusri hamsarupine namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusri paranjyotise namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusri mahajvalaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusri rajatatejase namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusri sadasivamsaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusri sadasivavallabhaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusri tattvadyaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusri anatharaksakaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusri akhilandanayakaya namah ॥ 100 ॥
0 ।

Om sam sam sam hrim klim gurusri adinathaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusri akhilalokasaksine namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusri gurunathaya namah ।
Om sam sam sam hrim klim gurusri sanmukhanathaya namah ।

Om namo bhagavate sadananaya namah ।

subhamastu
sahasranamavalih sampurna

namnam sahasramuditam mahadguhasamiritam ।
bijaksaram jagadvandyam gopaniyam prayatnatah ॥

ya idam prayatah pratah trisandhyam va pathennarah ।
vanchitam samavapnoti natra karya vicarana ॥

putrarthi labhate putran dhanarthi labhate dhanam ।
vidyarthi labhate vidyam satyam satyam na samsayah ॥

bhurjatvaci samalikhya kunkumena samahitah ।
sasthyam va bhaumavare va candrasuryoparagake॥

pujayitva guhesanam yathoktavidhina pura ।
pujayedyo yathasakti juhuyacca samindhanaih ।
gurum sampujya vastradyaih krtva capi pradaksinam ।
tarayedyah prayatnena sa saksadgurunayakah ॥

surascasuravaryasca pisacah kinnaroragah ।
pranamanti sada tam vai drstva vismitamanasah ॥

raja sapadi vasyah syat – apurna

Om namo bhagavate sadananaya namah ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Sri Gurunatha Guhya Namasahasranama:
1000 Names of Sri Gurunatha Guhya Nama Sahasranama Stotram in Sanskrit – English – BengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil