1000 Names Of Sri Lakshmi 2 In Odia

॥ Lakshmi Sahasranama Stotram Odia Lyrics ॥

॥ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ 2 ॥

(ନାରଦୀୟୋପପୁରାଣତଃ)

ମିତ୍ରସହ ଉଵାଚ-
ଭଗଵନ୍ ସର୍ଵଧର୍ମଜ୍ଞ ସର୍ଵଶାସ୍ତ୍ରଵିଶାରଦ ।
ପାଵନାନାଂ ହି ମହସାଂ ନିଦାନଂ ତ୍ଵଂ ମହାମୁନେ ॥ ୧ ॥

ଅତର୍କିତେନାଗମେନ ତଵ ତୁଷ୍ଟୋଽସ୍ମି ସର୍ଵଦା ।
ହୃଦୟଂ ନିର୍ଵୃତଂ ମେଽଦ୍ୟ ମହାଦୁଃଖୌଘପୀଡିତମ୍ ॥ ୨ ॥

ଦେଵା ଗୃହେଷୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟାଃ ତାରିତାଃ ପିତରଶ୍ଚ ୟେ ।
ଚିରାୟ ମେ ମନସ୍ୟସ୍ତି ସଂଶୟୋ ବଲଵତ୍ତରଃ ॥ ୩ ॥

ପୃଚ୍ଛାମି ତ୍ଵାମହଂ ତଂ ଵୈ ଉତ୍ତରଂ ଦାତୁମର୍ହସି ।
ଇଷ୍ଟଂ ମୟା ଚ ବହୁଭିଃ ୟଜ୍ଞୈସ୍ସମ୍ପୂର୍ଣଦକ୍ଷିଣୈଃ ॥ ୪ ॥

ଦାନାନି ଚ ମହାର୍ହାଣି ପାତ୍ରେଷୁ ସ୍ପର୍ଶିତାନି ଚ ।
ଅନୃତଂ ନୋକ୍ତପୂର୍ଵଂ ମେ ପ୍ରଜା ଧର୍ମେଣ ପାଲିତାଃ ॥ ୫ ॥

ପତିଵ୍ରତା ମହାଭାଗା ନିତ୍ୟଂ ସୁସ୍ନିଗ୍ଧଭାଷିଣୀ ।
ପୂଜ୍ୟାନ୍ ଗୃହାଗତାନ୍ ସର୍ଵାନାରାଧୟତି ନିତ୍ୟଦା ॥ ୬ ॥

ତଥା ହି ସେଵତେ ଦେଵାନ୍ ୟଥାଽହମପି ନାଶକମ୍ ।
ଭାର୍ୟାଽନୁକୂଲା ମେ ଦେଵୀ ମଦୟନ୍ତୀ ମନସ୍ଵିନୀ ॥ ୭ ॥

ତଥାପି ଦୁଃଖଂ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତଂ ମୟା ଦ୍ଵାଦଶଵାର୍ଷିକମ୍ ।
ରାକ୍ଷସତ୍ଵଂ ମହାଘୋରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣନରକୋପମମ୍ ॥ ୮ ॥

ତତ୍ର ଵୃତ୍ତାନି କାର୍ୟାଣି ସ୍ମୃତ୍ଵା ମେ ଵେପତେ ମନଃ ।
ଭକ୍ଷିତାଃ କତି ଵା ତତ୍ର ଦ୍ଵିପଦାଶ୍ଚ ଚତୁଷ୍ପଦାଃ ॥ ୯ ॥

ତତ୍ସର୍ଵମସ୍ତୁ ତନ୍ନୈଵ ଚିନ୍ତ୍ୟତେ ଶାପହେତୁକମ୍ ।
ଗୁରୁପୁତ୍ରେ ଗୁରୁସମଃ ଶକ୍ତିଃ ସମ୍ଭକ୍ଷିତୋ ମୟା ॥ ୧୦ ॥

ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାକୃତଂ ପାପଂ କଥଂ ମେ ନ ଭଵିଷ୍ୟତି ।
ଶାପାଦ୍ରାକ୍ଷସତା କାଲେ ପ୍ରାପ୍ତା ୟଦ୍ୟପି ତନ୍ମୟା ॥ ୧୧ ॥

ରାତ୍ରିନ୍ଦିଵଂ ମେ ଦହତି ହୃଦୟଂ ହି ସବନ୍ଧନମ୍ ।
ନ ରୋଚତେ ମେ ଭୁକ୍ତିର୍ଵା ସୁପ୍ତିର୍ଵାପି ଗତିର୍ବହିଃ ॥ ୧୨ ॥

ମହାବନ୍ଧନମେତନ୍ମେ ରାଜ୍ୟଂ ହି ମନୁତେ ମନଃ ।
କିନ୍ନୁ ତତ୍କାରଣଂ ୟେନ ପ୍ରାପ୍ତୋଽହଂ ତାଦୃଶୀଂ ଶୁଚମ୍ ॥ ୧୩ ॥

ଵକ୍ତୁମର୍ହସି ସର୍ଵଜ୍ଞ ତତ୍ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତଵିସ୍ତରମ୍ ।
ଉପାଦିଶ ମହାମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ପ୍ରଣତାୟ ମେ ॥ ୧୪ ॥

ଶ୍ରୀନାରଦ ଉଵାଚ-
ଶୃଣୁ ରାଜନ୍ପ୍ରଵକ୍ଷ୍ୟାମି ପ୍ରାଗ୍ଜନ୍ମଚରିତଂ ତଵ ।
ୟେନେଦୃଶଂ ତ୍ଵୟା ପ୍ରାପ୍ତଂ ଦୁଃଖମତ୍ୟନ୍ତଦୁସ୍ସହମ୍ ॥ ୧୫ ॥

ପୁରାଭୂଦ୍ବାହ୍ମଣଃ କଶ୍ଚିତ୍ତାମ୍ରପର୍ଣିନଦୀତଟେ ।
ଦରିଦ୍ରୋଽତ୍ୟନ୍ତଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଃ ବହୁପୁତ୍ରକୁଟୁମ୍ବଵାନ୍ ॥ ୧୬ ॥

କୃଷ୍ଣଶର୍ମେତି ଵିଖ୍ୟାତଃ ଵେଦଵେଦାଙ୍ଗତତ୍ଵଵିତ୍ ।
ତଵ ଭାର୍ୟାଽଭଵତ୍ପୁଣ୍ୟା ସଦା ଚଣ୍ଡୀ କୁରୂପିଣୀ ॥ ୧୭ ॥

କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଵ୍ରତାଚାରେଽପ୍ରତିମା ଶୁଦ୍ଧମାନସା ।
କଟୁଵାଙ୍ମାନିନୀ ନାମ୍ନା କ୍ଷୁତ୍ପିପାସାର୍ଦିତା ସଦା ॥ ୧୮ ॥

ଦାରିଦ୍ର୍ୟଶମନାର୍ଥଂ ତ୍ଵଂ ସର୍ଵଲକ୍ଷଣଲକ୍ଷିତମ୍ ।
କଲ୍ପୟିତ୍ଵ ଶ୍ରିୟୋ ମୂର୍ତିଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ପୂଜିତଵାନ୍ଗୃହେ ॥ ୧୯ ॥

ମାନିନ୍ୟପ୍ୟନ୍ଵହଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ଗୋମୟାଲେପନାଦିଭିଃ ।
ରଙ୍ଗଵଲ୍ୟାପ୍ୟଲଙ୍କୃତ୍ୟ ପୂଜାସ୍ଥାନଂ ଗୃହେ ତଵ ॥ ୨୦ ॥

ପାୟସାପୂପନୈଵେଦ୍ୟୈଃ ସା ତ୍ଵାଂ ପର୍ୟଚରନ୍ମୁଦା ।
ଏକଦା ଭୃଗୁଵାରେ ତ୍ଵାଂ ସହସ୍ରକମଲାର୍ଚନମ୍ ॥ ୨୧ ॥

ଵିଧାତୁଂ ଵିଷ୍ଣୁପତ୍ନ୍ୟାସ୍ତୁ ପଦ୍ମାନ୍ୟାନୟିତୁଂ ଗତଃ ।
ଗତେଽର୍ଧଦିଵସେ ଗେହଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ଖିନ୍ନୋଽନୟୋଦିତଃ ॥ ୨୨ ॥

ହନ୍ତାର୍ଧଦିଵସୋଽତୀତଃ କଦା ଦେଵାନସଙ୍ଖ୍ୟକାନ୍ ।
ଅଭ୍ୟର୍ଚ୍ୟାଥ ଶ୍ରିୟୋ ଦେଵ୍ୟାଃ ସହସ୍ରକମଲାର୍ଚନମ୍ ॥ ୨୩ ॥

କୃତ୍ଵା ଭୁକ୍ତ୍ଵା କଦାଽନ୍ନଂ ନୋ ଦର୍ଶୟିଷ୍ୟସି ତାମ୍ୟତାମ୍ ।
ବାଲା ରୁଦନ୍ତି କ୍ଷୁଧିତାଃ ପକ୍ଵଂ ଭଵତି ଶୀତଲମ୍ ॥ ୨୪ ॥

ଇତି ତସ୍ୟାଂ ଭର୍ତ୍ସୟନ୍ତ୍ୟାଂ ତୂଷ୍ଣୀଂ ପୂଜାମଧାଦ୍ଭଵାନ୍ ।
ସହସ୍ରପଦ୍ମପୂଜାୟାଂ ଚଲନ୍ତ୍ୟାଂ ମଧ୍ୟତସ୍ତୁ ସା ॥ ୨୫ ॥

ଅସମର୍ଥା କ୍ଷୁଧଂ ସୋଢୁଂ ବାଲୈସ୍ସହ ବୁଭୋଜ ହ ।
ତଦା ତ୍ଵଂ କୁପିତୋଽପ୍ୟେନାଂ ନ ଚ କିଞ୍ଚିଦପି ବ୍ରୁଵନ୍ ॥ ୨୬ ॥

ଗୃହାନ୍ନିର୍ଗତ୍ୟ ଶାନ୍ତାତ୍ମା କିଂ କୃତ୍ୟମିତି ଚିନ୍ତୟନ୍ ।
ନିର୍ୟାନ୍ତଂ ତ୍ଵାଂ ତୁ ସା ପ୍ରାହ କ୍ଵ ଗଚ୍ଛସି ସୁଦୁର୍ମତେ ॥ ୨୭ ॥

ଅନିର୍ଵର୍ତ୍ୟ ଶ୍ରିୟଃ ପୂଜାଂ ପ୍ରାରବ୍ଧାଂ ସୁମହାଦରମ୍ ।
ପୃଥଙ୍ନୈଵେଦ୍ୟମସ୍ତୀହ ନାସ୍ମାଭିର୍ଭକ୍ଷିତଂ ହି ତତ୍ ॥ ୨୮ ॥

କାଲାତ୍ୟୟାତ୍କ୍ଷୁଧାର୍ତାନାଂ ଭୁକ୍ତିଂ ଦେଵୀ ସହିଷ୍ୟତେ ।
ତଦ୍ଵିଧେହି ଶ୍ରିୟଃ ପୂଜାଂ ମା ସ୍ମ ନିଷ୍କାରଣଂ କ୍ରୁଧଃ ॥ ୨୯ ॥

ନରକେ ମା ପତୋ ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ମାଂ ଚ ପାତୟ ମା ଵୃଥା ।
ଇତି ତସ୍ୟାଂ ବ୍ରୁଵାଣାୟାଂ ତ୍ଵଂ ଗୃହାନ୍ନିରଗାଃ କ୍ରୁଧା ॥ ୩୦ ॥

ସଦ୍ୟଃ ସନ୍ୟସ୍ୟ ଵିପିନେଽଵାତ୍ସୀସ୍ତ୍ଵଂ ଵିଧିନା କିଲ ।
ୟତିତ୍ଵେଽପି ସଦା ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ଵାଶ୍ରମକଥାଂ ସ୍ମରନ୍ ॥ ୩୧ ॥

ଦାରିଦ୍ର୍ୟଂ ସର୍ଵଧର୍ମାଣାଂ ପ୍ରତ୍ୟୂହାୟ ପ୍ରଵର୍ତତେ ।
ସତ୍ୟପ୍ୟସ୍ମିନ୍ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅନୁକୂଲା ଭଵେଦ୍ୟଦି ॥ ୩୨ ॥

ନରସ୍ୟ ଜନ୍ମ ସୁଖିତଂ ନାନ୍ୟଥାଽର୍ଥଶତୈରପି ।
ଵନ୍ଧ୍ୟାଜାନିସ୍ସ ଭଵତୁ ଅନୁକୂଲକଲତ୍ରଵାନ୍ ॥ ୩୩ ॥

ଲଭତେ ଜନ୍ମସାଫଲ୍ୟମେତଦ୍ଦେଵ୍ୟାଃ ପ୍ରସାଦଜମ୍ ।
ଇତ୍ୟେଵଂ ଚିନ୍ତୟନ୍ନେଵ ତ୍ୟକ୍ତ୍ଵା ଦେହଂ ତରୋସ୍ତଲେ ॥ ୩୪ ॥

ଇକ୍ଷ୍ଵାକୁଵଂଶେ ଜାତସ୍ତ୍ଵଂ ରାଜା ମିତ୍ରସହାଭିଧଃ ।
ରୁଷା ପରଵଶୋ ୟସ୍ମାଦସମାପ୍ୟ ଶ୍ରିୟୋଽର୍ଚନମ୍ ॥ ୩୫ ॥

ନିର୍ଗତୋଽସି ଗୃହାତ୍ତସ୍ମାଦ୍ଦୁଃଖମେତଦୁପସ୍ଥିତମ୍ ।
ସାପି ତ୍ଵୟି ଵିନିର୍ୟାତେ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପଵତୀ ଭୃଶମ୍ ॥ ୩୬ ॥

ପ୍ରକ୍ଷାଲିତାଙ୍ଘ୍ରିହସ୍ତାଽଥ ପ୍ରୟତାଽଽଚମ୍ୟ ସତ୍ଵରମ୍ ।
ନୈଵେଦ୍ୟଂ ସ୍ଵୟମୀଶ୍ଵର୍ୟୈ ପ୍ରଣମ୍ୟ ଚ ନିଵେଦ୍ୟ ଚ ॥ ୩୭ ॥

ଅମ୍ବ ସର୍ଵସ୍ୟ ଲୋକସ୍ୟ ଜନନ୍ୟସି ସହସ୍ଵ ତତ୍ ।
ଆଗାଂସି ମମ ନାଗାରିକେତନୋରଃସ୍ଥଲାଲୟେ ॥ ୩୮ ॥

ୟସ୍ୟାଂ ଜାତୌ ତୁ ମେ ଭର୍ତା ତତ୍ପୂଜାପୁଣ୍ୟତୋ ଭଵେତ୍ ।
ଭଵେୟମହମପ୍ୟତ୍ର ଜାତୌ ତଂ ଚାପ୍ନୁୟାଂ ୟଥା ॥ ୩୯ ॥

କାମକ୍ରୋଧାଦିହୀନା ସ୍ୟାଂ ତଥାମ୍ବାନୁଗ୍ରହଂ କୁରୁ ।
ଇତି ଦେଵୀଂ ପ୍ରାର୍ଥୟନ୍ତୀ ଜୀଵନ୍ତୀ କୃଚ୍ଛ୍ରତୋ ଭୁଵି ॥ ୪୦ ॥

ତ୍ୟକ୍ତ୍ଵା ଦେହଂ ପୁନର୍ଜାତା ରାଜଵଂଶେ ସୁପାଵନେ ।
ମଦୟନ୍ତୀତି ନାମ୍ନା ଵୈ ତଵ ଭାର୍ୟାଽଭଵତ୍ପୁନଃ ॥ ୪୧ ॥

ଅଭୁକ୍ତେ ତ୍ଵୟି ଭୁତ୍କ୍ୟା ସା ଵନ୍ଧ୍ୟା ଜାତା ଵଧୂମଣିଃ ।
ଉଭୟୋର୍ଭଵତୋର୍ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜାୟାମପରାଧତଃ ॥ ୪୨ ॥

ଉଭାଵପି ମହାଦୁଃଖଂ ପ୍ରାପ୍ତୌ ଦ୍ଵାଦଶଵର୍ଷିକମ୍ ।
ତ୍ୟକ୍ତ୍ଵା ରାଜ୍ୟଂ ଚ କୋଶଞ୍ଚ ଦରିଦ୍ରାଵତିଦୁଃଖିତୌ ॥ ୪୩ ॥

ମା ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାଦୋଷାତ୍ତ୍ଵଂ ଭୈଷୀ ରାଜନ୍ କଥଞ୍ଚନ ।
ୟାଂ ଜାତିମନୁଵିଷ୍ଟୋ ହି ତାଦୃଶୀଂ ତ୍ଵଂ କ୍ରିୟାମଧାଃ ॥ ୪୪ ॥

କିନ୍ତୁ ଭୂୟଶ୍ଚ୍ୟୁତେ ରାଜ୍ୟାଦ୍ଭେତଵ୍ୟଂ ଶ୍ରୀପ୍ରକୋପତଃ ।
ନାମ୍ନାଂ ତଦଦ୍ୟ ଶ୍ରୀଦେଵ୍ୟାଃ ସହସ୍ରେଣ ଶତେନ ଚ ॥ ୪୫ ॥

ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରେଣ ପଦ୍ମାନାଂ ପୁଞ୍ଜତସ୍ତାଂ ପ୍ରପୂଜୟ ।
ଭଵେତ୍ତଵ ସ୍ଥିରଂ ରାଜ୍ୟଂ ଦୁଃଖଂ ନାଣ୍ଵପି ତେ ଭଵେତ୍ ॥ ୪୬ ॥

ଭାର୍ୟା ତେ ସାପି ଶୁଶ୍ରୂଷାଂ ସ୍ଵୟମେଵ କରୋତୁ ତେ ।
ଵର୍ଷମାତ୍ରଂ ପୂଜିତା ସା ଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ନାରାୟଣପ୍ରିୟା ॥ ୪୭ ॥

ୟୁଵୟୋସ୍ସର୍ଵକାମାନାଂ ଦାତ୍ରୀ ସ୍ୟାନ୍ନାତ୍ର ସଂଶୟଃ ।
ସ୍ତ୍ରୀସଙ୍ଗପ୍ରତିହନ୍ତାଽସ୍ତି ଶାପୋ ୟଦ୍ୟପି ତେ ପ୍ରଭୋ ॥ ୪୮ ॥

ପ୍ରସୋଷ୍ୟତେ ଚ ତନୟଂ ତଵ ଭାର୍ୟା କଥଞ୍ଚନ ।
ପୁତ୍ରପୌତ୍ରାଭିଵୃଦ୍ଧ୍ୟା ତ୍ଵଂ ମୋଦିଷ୍ୟସି ମହେନ୍ଦ୍ରଵତ୍ ॥ ୪୯ ॥

ୟଥା ପୃଷ୍ଟଂ ମହାଭାଗ ଦୁଃଖହେତୁସ୍ତଵୋଦିତଃ ।
ଉକ୍ତସ୍ତତ୍ପରିହାରୋଽପି କିମିଚ୍ଛସି ପୁନର୍ଵଦ ॥ ୫୦ ॥

See Also  88 Names Of Shonachala Shiva – Ashtottara Shatanamavali In Malayalam

ରାଜୋଵାଚ-
ଧନ୍ୟୋଽସ୍ମ୍ୟନୁଗୃହୀତୋଽସ୍ମି ମହର୍ଷେ କୃପୟା ତଵ ।
ମତ୍ତୋ ନ ଵିଦ୍ୟତେ କଶ୍ଚିଲ୍ଲୋକେଽସ୍ମିନ୍ ଭାଗ୍ୟଵତ୍ତରଃ ॥ ୫୧ ॥

ତଵ ପାଦାବ୍ଜୟୁଗଲେ ପ୍ରଣାମାନାଂ ଶତଂ ଶତମ୍ ।
କରୋମି ପାହି ମାଂ ଵିପ୍ର କୁଲୋତ୍ତଂସ ଦୟାନଘ ॥ ୫୨ ॥

ନାମ୍ନାଂ ସହସ୍ରଂ ଶ୍ରୀଦେଵ୍ୟା ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତାଧିକମ୍ ।
ପ୍ରବ୍ରୂହି ମେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂଜାୟା ଵିଧିମପ୍ୟଥ ॥ ୫୩ ॥

ଜପସ୍ୟ ଚ ଵିଧିଂ ତେଷାଂ ନାମ୍ନାଂ ଶୁଶ୍ରୂଷଵେ ଵଦ ।
ସୂତ ଉଵାଚ-
ଇତି ରାଜ୍ଞା ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠଃ ପୃଷ୍ଟସ୍ସଵିନୟଂ ତତଃ ॥ ୫୪ ॥

ନମସ୍କୃତ୍ୟ ଶ୍ରିୟୈ ପଶ୍ଚାଦ୍ଧ୍ୟାତ୍ଵୋଵାଚ ମହୀପତିମ୍ ।
ଶ୍ରୀନାରଦ ଉଵାଚ-
ସମ୍ୟକ୍ ପୃଷ୍ଟଂ ମହାରାଜ ସର୍ଵଲୋକହିତଂ ତ୍ଵୟା ॥ ୫୫ ॥

ଵକ୍ଷ୍ୟାମି ତାନି ନାମାନି ପୂଜାଞ୍ଚାପି ୟଥାକ୍ରମମ୍ ।
ପଲମାନସୁଵର୍ଣେନ ରଜତେନାଥ ତାମ୍ରତଃ ॥ ୫୬ ॥

ଚତୁର୍ଭୁଜାଂ ପଦ୍ମଧରାଂ ଵରାଭୟଵିଶୋଭିନୀମ୍ ।
ନିଷଣ୍ଣାଂ ଫୁଲ୍ଲକମଲେ ଚତୁର୍ଦନ୍ତୈଃ ସିତୈର୍ଗଜୈଃ ॥ ୫୭ ॥

ସୁଵର୍ଣଘଣ୍ଟାମୁଖରୈଃ କୃତକ୍ଷୀରାଭିଷେଚନାମ୍ ।
କଟକାଙ୍ଗଦମଞ୍ଜୀରରଶନାଦି ଵିଭୂଷଣୈଃ ॥ ୫୮ ॥

ଵିଭୂଷିତାଂ କ୍ଷୌମଵସ୍ତ୍ରାଂ ସିନ୍ଦୂରତିଲକାଞ୍ଚିତାମ୍ ।
ପ୍ରସନ୍ନଵଦନାମ୍ଭୋଜାଂ ପ୍ରପନ୍ନାର୍ତିଵିନାଶିନୀମ୍ ॥ ୫୯ ॥

ଛତ୍ରଚାମରହସ୍ତାଢ୍ୟୈଃ ସେଵିତାମପ୍ସରୋଗଣୈଃ ।
କୃତ୍ଵୈଵଂ ପ୍ରତିମାଂ ତାଂ ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପ୍ୟ ୟଥାଵିଧି ॥ ୬୦ ॥

ଶ୍ରୀଂ ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମ ଇତ୍ୟେଵ ଧ୍ୟାନାଵାହନପୂର୍ଵକାନ୍ ।
ଉଵଚାରାଂଶ୍ଚତୁଷ୍ଷଷ୍ଟିଂ କଲ୍ପୟେତ ଗୃହେ ସୁଧୀଃ ॥ ୬୧ ॥

ପ୍ରତିମାୟା ଅଲାଭେ ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟାସ୍ସମ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଚାଲୟମ୍ ।
କାରୟେଦୁପଚାରାଂସ୍ତୁ ୟଥାଵିଧ୍ୟର୍ଚକୈର୍ମୁଦା ॥ ୬୨ ॥

ତସ୍ୟାପ୍ୟଭାଵେ ତ୍ଵାଲେଖ୍ୟେ ଲିଖିତାଂ ଵର୍ଣକୈସ୍ତଥା ।
ପୂଜୟେତ୍ତସ୍ୟ ଚାଭାଵେ କୃତାଂ ଚନ୍ଦନଦାରୁଣା ॥ ୬୩ ॥

ତଦଭାଵେ ଚନ୍ଦନେନ ରଚିତାଂ ପୂଜୟେଦ୍ରମାମ୍ ।
ଏଷାମଭାଵେ ଵିକଚେ କମଲେ କର୍ଣିକାଗତାମ୍ ॥ ୬୪ ॥

ଧ୍ୟାତ୍ଵା ତଥାଵିଧାଂ ଦେଵୀମାଦରେଣ ପ୍ରପୂଜୟେତ୍ ।
କମଲାନାଂ ସହସ୍ରେଣାପ୍ୟଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତେନ ଚ ॥ ୬୫ ॥

ଅର୍ଚୟେଦିନ୍ଦିରାପାଦୌ ଧ୍ୟାତ୍ଵାଭୀଷ୍ଟାନି ଚେତସି ।
ଶ୍ରୀଦେଵ୍ୟା ନାମସାହସ୍ରଂ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତାଧିକମ୍ ॥ ୬୬ ॥

ଅଥାତସ୍ସମ୍ପ୍ରଵକ୍ଷ୍ୟାମି ଶୃଣୁ ନାନ୍ୟମନା ନୃପ ।
ପାରାୟଣପ୍ରକାରଃ ॥

ଓଂ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀମହାଲକ୍ଷ୍ମୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମହାମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ନାରଦ ଋଷିଃ ।
ଅନୁଷ୍ଟୁପଛନ୍ଦଃ । ଶ୍ରୀମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ଦେଵତା ।
ହ୍ରାଂ ବୀଜମ୍ । ହ୍ରିଂ ଶକ୍ତିଃ । ହ୍ରୂଂ କୀଲକମ୍ ।
ଶ୍ରୀମହାଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥେ
ଶ୍ରୀମହାଲକ୍ଷ୍ମୀସହସ୍ରନାମମନ୍ତ୍ରଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ ॥

ଓଂ ହ୍ଲାଂ ହିରଣ୍ୟଵର୍ଣାଂ ହରିଣୀଂ ସୁଵର୍ଣରଜତସ୍ରଜାମ୍ । ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠାଭ୍ୟାଣ୍ ନମଃ ।
ମଂ ହ୍ଲୀଂ ଚନ୍ଦ୍ରାଂ ହିରଣ୍ମୟୀଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ଜାତଵେଦୋ ନ ଆଵହ । ତର୍ଜନୀଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ହାଂ ହ୍ଲୂଂ ତାଂ ମ ଆଵହ ଜାତଵେଦୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀମନପଗାମିନୀମ୍ । ମଧ୍ୟମାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଲଂ ହ୍ଲୈଂ ୟସ୍ୟାଂ ହିରଣ୍ୟଂ ଵିନ୍ଦେୟଂ ଗାମଶ୍ଵମ୍ପୁରୁଷାନହମ୍ । ଅନାମିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
କ୍ଷ୍ମ୍ୟୈଂ ହ୍ଲୌଂ ଶ୍ରିୟଂ ଦେଵୀମୁପହ୍ଵୟେ ଶ୍ରୀର୍ମା ଦେଵୀ ଜୁଷତମ୍ ।
କରତଲକରପୃଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ॥

ଓଂ ହ୍ଲାଂ କାଂସୋସ୍ମିତାଂ ହିରଣ୍ୟପ୍ରାକାରାମାର୍ଦ୍ରାଂ ଜ୍ଵଲନ୍ତୀଂ ତୃପ୍ତାଂ ତର୍ପୟନ୍ତୀମ୍ ।
ହୃଦୟାୟ ନମଃ ।
ମଂ ହ୍ଲୀଂ ପଦ୍ମେ ସ୍ଥିତାଂ ପଦ୍ମଵର୍ଣାଂ ତାମିହୋପହ୍ଵୟେ ଶ୍ରିୟମ୍ ।
ଶିରସେ ସ୍ଵାହା ।
ହାଂ ହ୍ଲୂଂ ଚନ୍ଦ୍ରାଂ ପ୍ରଭାସାଂ ୟଶସା ଜ୍ଵଲନ୍ତୀଂ ଶ୍ରିୟଂ ଲୋକେ ଦେଵଜୁଷ୍ଟାମୁଦାରାମ୍ ।
ଶିଖାୟୈ ଵଷଟ୍ ।
ଲଂ ହ୍ଲୈଂ ତାଂ ପଦ୍ମିନୀମୀଂ ଶରଣମହଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେଽଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ମେ
ନଶ୍ୟତାଂ ତ୍ଵାଂ ଵୃଣେ ।
କଵଚାୟ ହୁମ୍ ।
କ୍ଷ୍ମ୍ୟୈଂ ହ୍ରୌଂ ଆଦିତ୍ୟଵର୍ଣେ ତପସୋଽଧିଜାତୋ ଵନସ୍ପତିସ୍ତଵ
ଵୃକ୍ଷୋଽଥ ବିଲ୍ଵଃ । ନେତ୍ରତ୍ରୟାୟ ଵୌଷଟ୍ ।
ନମଃ ହ୍ଲଃ ତସ୍ୟ ଫଲାନି ତପସା ନୁଦାନ୍ତୁ ମାୟାନ୍ତରାୟାଶ୍ଚ ବାହ୍ୟା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ।
ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ୍ । ଭୂର୍ଭୁଵସ୍ସୁଵରୋମିତି ଦିଗ୍ବନ୍ଧଃ ॥

ଧ୍ୟାନମ୍-
ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେଵୀଂ ଦ୍ଵିପଦ୍ମାଭୟଵରଦକରାଂ ତପ୍ତକାର୍ତସ୍ଵରାଭାଂ
ଶୁଭ୍ରାଭ୍ରାଭେଭୟୁଗ୍ମଦ୍ଵୟକରଧୃତକୁମ୍ଭାଦ୍ଭିରାସିଚ୍ୟମାନାମ୍ ।
ରତ୍ନୌଘାବଦ୍ଧମୌଲିଂ ଵିମଲତରଦୁକୂଲାର୍ତଵାଲେପନାଢ୍ୟାଂ
ପଦ୍ମାକ୍ଷୀଂ ପଦ୍ମନାଭୋରସି କୃତଵସତିଂ ପଦ୍ମଗାଂ ଚିନ୍ତୟାମି ॥

ଲଂ ପୃଥିଵ୍ୟାତ୍ମିକାୟୈ ଗନ୍ଧଂ ସମର୍ପୟାମି ।
ହଂ ଆକାଶାତ୍ମିକାୟୈ ପୁଷ୍ପାଣି ସମର୍ପୟାମି ।
ୟଂ ଵାୟ୍ଵାତ୍ମିକାୟୈ ଧୂପମାଘ୍ରାପୟାମି ।
ରଂ ଵହ୍ନ୍ୟାତ୍ମିକାୟୈ । ଦୀପଂ ଦର୍ଶୟାମି ।
ଵଂ ଅମୃତାତ୍ମିକାୟୈ । ଅମୃତଂ ନିଵେଦୟାମି ।
ସଂ ସର୍ଵାତ୍ମିକାୟୈ ସର୍ଵୋପଚାରାନ୍ ସମର୍ପୟାମି ।
ପାରାୟଣାନ୍ତେ ଓଂ ହ୍ଲାଂ ଉପୈତୁ ମାଂ ଦେଵସଖଃ କୀର୍ତିଶ୍ଚ ମଣିନା ସହ ।
ହୃଦୟାୟ ନମଃ ।
ମଂ ହ୍ଲୀଂ ପ୍ରାଦୁର୍ଭୂତୋଽସ୍ମି ରାଷ୍ଟ୍ରେଽସ୍ମିନ୍କୀର୍ତିମୃଦ୍ଧିଂ ଦଦାତୁ ମେ ।
ଶିରସେ ସ୍ଵାହା ।
ହାଂ ହ୍ଲୂଂ କ୍ଷୁତ୍ପିପାସାମଲାଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଂ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ନାଶୟାମ୍ୟହମ୍ ।
ଶିଖାୟୈ ଵଷଟ୍ ।
ଲଂ ହ୍ଲୈଂ ଅଭୂତିମସମୃଦ୍ଧିଞ୍ଚ ସର୍ଵାଂ ନିର୍ଣୁଦ ମେ ଗୃହାତ୍ ।
କଵଚାୟ ହୁମ୍ ।
କ୍ଷ୍ମ୍ୟୈଂ ହ୍ଲୌଂ ଗନ୍ଧଦ୍ଵାରାଂ ଦୁରାଧର୍ଷାଂ ନିତ୍ୟପୁଷ୍ଟାଂ କରୀଷିଣୀମ୍ ।
ନୈତ୍ରତ୍ରୟାୟ ଵୌଷଟ୍ ।
ନମଃ ହ୍ଲଃ ଈଶ୍ଵରୀଂ ସର୍ଵଭୂତାନାଂ ତାମିହୋପହ୍ନୟେ ଶ୍ରିୟମ୍ ।
ଅସ୍ତ୍ରାୟ ହଟ୍ ॥

ଭୂର୍ଭୁଵସ୍ସୁଵରୋମିତି ଦିଗ୍ଵିମୋକଃ ।

ଧ୍ୟାନମ୍ ।
ଲମିତ୍ୟାଦି ପଞ୍ଚପୂଜା ।

ଅଥ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

ଶ୍ରୀନାରଦ ଉଵାଚ –
ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ମହେଶାନା ମହାମାୟା ମଲାପହା ।
ଵିଷ୍ଣୁପତ୍ନୀ ଵିଧୀଶାର୍ଚ୍ୟା ଵିଶ୍ଵୟୋନିର୍ଵରପ୍ରଦା ॥ ୧ ॥

ଧାତ୍ରୀ ଵିଧାତ୍ରୀ ଧର୍ମିଷ୍ଠା ଧମ୍ମିଲ୍ଲୋଦ୍ଭାସିମଲ୍ଲିକା ।
ଭାର୍ଗଵୀ ଭକ୍ତିଜନନୀ ଭଵନାଥା ଭଵାର୍ଚିତା ॥ ୨ ॥

ଭଦ୍ରା ଭଦ୍ରପ୍ରଦା ଭଵ୍ୟା ଭକ୍ତାଭୀଷ୍ଟଫଲପ୍ରଦା ।
ପ୍ରଳୟସ୍ଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧା ମା ପ୍ରକୃଷ୍ଟୈଶ୍ଵର୍ୟଦାୟିନୀ ॥ ୩ ॥

ଵିଷ୍ଣୁଶକ୍ତିର୍ଵିଷ୍ଣୁମାୟା ଵିଷ୍ଣୁଵକ୍ଷଃସ୍ଥଲସ୍ଥିତା ।
ଵାଗ୍ରୂପା ଵାଗ୍ଵିଭୂତିଜ୍ଞା ଵାକ୍ପ୍ରଦା ଵରଦା ଵରା ॥ ୪ ॥

ସମ୍ପତ୍ପ୍ରଦା ସର୍ଵଶକ୍ତିଃ ସଂଵିଦ୍ରୂପା ସମାଽସମା ।
ହରିଦ୍ରାଭା ହରିନ୍ନାଥପୂଜିତା ହରିମୋହିନୀ ॥ ୫ ॥

ହତପାପା ହତଖଲା ହିତାହିତଵିଵର୍ଜିତା ।
ହିତାହିତପରାଽହେୟା ହର୍ଷଦା ହର୍ଷରୂପିଣୀ ॥ ୬ ॥

ଵେଦଶାସ୍ତ୍ରାଲିସଂସେଵ୍ୟା ଵେଦରୂପା ଵିଧିସ୍ତୁତା ।
ଶ୍ରୁତିଃ ସ୍ମୃତିର୍ମତିଃ ସାଧ୍ଵୀ ଶ୍ରୁତାଽଶ୍ରୁତଧରା ଧରା ॥ ୭ ॥

ଶ୍ରୀଃ ଶ୍ରିତାଘଧ୍ଵାନ୍ତଭାନୁଃ ଶ୍ରେୟସୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୂପିଣୀ ।
ଇନ୍ଦିରା ମନ୍ଦିରାନ୍ତସ୍ଥା ମନ୍ଦୁରାଵାସିନୀ ମହୀ ॥ ୮ ॥

ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ଧନକରୀ ଧନିପ୍ରୀତା ଧନପ୍ରଦା ।
ଧାନାସମୃଦ୍ଧିଦା ଧୁର୍ୟା ଧୁତାଘା ଧୌତମାନସା ॥ ୯ ॥

ଧାନ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ଦାରିତାଘା ଦାରିଦ୍ର୍ୟଵିନିଵାରିଣୀ ।
ଵୀରଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ଵୀରଵନ୍ଦ୍ୟା ଵୀରଖଡ୍ଗାଗ୍ରଵାସିନୀ ॥ ୧୦ ॥

ଅକ୍ରୋଧନାଽଲୋଭପରା ଲଲିତା ଲୋଭିନାଶିନୀ ।
ଲୋକଵନ୍ଦ୍ୟା ଲୋକମାତା ଲୋଚନାଧଃକୃତୋତ୍ପଲା ॥ ୧୧ ॥

ହସ୍ତିହସ୍ତୋପମାନୋରୁଃ ହସ୍ତଦ୍ଵୟଧୃତାମ୍ବୁଜା ।
ହସ୍ତିକୁମ୍ଭୋପମକୁଚା ହସ୍ତିକୁମ୍ଭସ୍ଥଲସ୍ଥିତା ॥ ୧୨ ॥

ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜରାଜସେଵିତା ରାଜ୍ୟଦାୟିନୀ ।
ରାକେନ୍ଦୁସୁନ୍ଦରୀ ରସ୍ୟା ରସାଲରସଭାଷଣା ॥ ୧୩ ॥

କୋଶଵୃଦ୍ଧିଃ କୋଟିଦାତ୍ରୀ କୋଟିକୋଟିରଵିପ୍ରଭା ।
କର୍ମାରାଢ୍ୟା କର୍ମଗମ୍ୟା କର୍ମଣାଂ ଫଲଦାୟିନୀ ॥ ୧୪ ॥

ଧୈର୍ୟପ୍ରଦା ଧୈର୍ୟରୂପା ଧୀରା ଧୀରସମର୍ଚିତା ।
ପତିଵ୍ରତା ପରତରପୁରୁଷାର୍ଥପ୍ରଦାଽପରା ॥ ୧୫ ॥

ପଦ୍ମାଲୟା ପଦ୍ମକରା ପଦ୍ମାକ୍ଷୀ ପଦ୍ମଧାରିଣୀ ।
ପଦ୍ମିନୀ ପଦ୍ମଦା ପଦ୍ମା ପଦ୍ମଶଙ୍ଖାଦିସେଵିତା ॥ ୧୬ ॥

ଦିଵ୍ୟା ଦିଵ୍ୟାଙ୍ଗରାଗାଢ୍ୟା ଦିଵ୍ୟାଦିଵ୍ୟସ୍ଵରୂପଧୃତ୍ ।
ଦୟାନିଧିର୍ଦାନପରା ଦାନଵାରାତିଭାମିନୀ ॥ ୧୭ ॥

ଦେଵକାର୍ୟପରା ଦେଵୀ ଦୈତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରପରିପୂଜିତା ।
ନାରାୟଣୀ ନାଦଗତା ନାକରାଜସମର୍ଚିତା ॥ ୧୮ ॥

ନକ୍ଷତ୍ରନାଥଵଦନା ନରସିଂହପ୍ରିୟାଽନଲା ।
ଜଗଦ୍ରୂପା ଜଗନ୍ନାଥା ଜଙ୍ଗମାଜଙ୍ଗମାକୃତିଃ ॥ ୧୯ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Swami Samarth Maharaja In Malayalam

କଵିତା କଞ୍ଜନିଲୟା କମ୍ରା କଲିନିଷେଧିନୀ ।
କାରୁଣ୍ୟସିନ୍ଧୁଃ କମଲା କମଲାକ୍ଷୀ କୁଚୋନ୍ନତା ॥ ୨୦ ॥

ବଲିପ୍ରିୟା ବଲିହରୀ ବଲିନୀ ବଲିସଂସ୍ତୁତା ।
ହୀରଭୂଷା ହୀନଦୋଷା ହାନିହର୍ତ୍ରୀ ହତାସୁରା ॥ ୨୧ ॥

ହଵ୍ୟକଵ୍ୟାର୍ଚିତା ହତ୍ୟାଦିକପାତକନାଶିଣୀ ।
ଵିଶୁଦ୍ଧସତ୍ତ୍ଵା ଵିଵଶା ଵିଶ୍ଵବାଧାହରୀ ଵଧୂଃ ॥ ୨୨ ॥

ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ବ୍ରହ୍ମଜନନୀ ବ୍ରହ୍ମରୂପା ବୃହଦ୍ଵପୁଃ ।
ବନ୍ଦୀକୃତାମରଵଧୂମୋଚିନୀ ବନ୍ଧୁରାଲକା ॥ ୨୩ ॥

ବିଲେଶୟାଙ୍ଗନାଵନ୍ଦ୍ୟା ବୀଭତ୍ସରହିତାଽବଲା ।
ଭୋଗିନୀ ଭୁଵନାଧୀଶା ଭୋଗିଭୋଗଶୟାଽଭୟା ॥ ୨୪ ॥

ଦାମୋଦରପ୍ରିୟା ଦାନ୍ତା ଦାଶେଶପରିସେଵିତା ।
ଜାମଦଗ୍ନ୍ୟପ୍ରିୟା ଜହ୍ନୁତନୟା ପାଵନାଙ୍ଘିରକା ॥ ୨୫ ॥

କ୍ଷୀରୋଦମଥନୋଦ୍ଭୂତା କ୍ଷୀରାକ୍ତା କ୍ଷିତିରୂପିଣୀ ।
କ୍ଷେମଙ୍କରୀ କ୍ଷୟକରୀ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞା କ୍ଷେତ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୨୬ ॥

ସ୍ଵୟଂଵୃତାଚ୍ୟୁତା ସ୍ଵୀୟରକ୍ଷିଣୀ ସ୍ଵତ୍ଵଦାୟିନୀ ।
ତାରକେଶମୁଖୀ ତାର୍କ୍ଷ୍ୟସ୍ଵାମିନୀ ତାରିତାଶ୍ରିତା ॥ ୨୭ ॥

ଗୁଣାତୀତା ଗୁଣଵତୀ ଗୁଣ୍ୟା ଗରୁଡସଂସ୍ଥିତା ।
ଗେୟା ଗୟାକ୍ଷେତ୍ରଗତା ଗାନତୁଷ୍ଟା ଗତିପ୍ରଦା ॥ ୨୮ ॥

ଶେଷରୂପା ଶେଷଶାୟିଭାମିନୀ ଶିଷ୍ଟସମ୍ମତା ।
ଶେଵଧିଃ ଶୋଷିତାଶେଷଭୁଵନା ଶୋଭନାକୃତିଃ ॥ ୨୯ ॥

ପାଞ୍ଚରାତ୍ରାର୍ଚିତା ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟଧାର୍ୟଙ୍କଵାସିନୀ ।
ପାଷଣ୍ଡଦ୍ଵେଷିଣୀ ପାଶମୋଚନୀ ପାମରପ୍ରିୟା ॥ ୩୦ ॥

ଭୟଙ୍କରୀ ଭୟହରୀ ଭର୍ତୃଭକ୍ତା ଭଵାପହା ।
ହ୍ରୀର୍ହ୍ରୀମତୀ ହୃତତମାଃ ହତମାୟା ହତାଶୁଭା ॥ ୩୧ ॥

ରଘୁଵଂଶସ୍ନୁଷା ରାମା ରମ୍ୟା ରାମପ୍ରିୟା ରମା ।
ସୀରଧ୍ଵଜସୁତା ସୀତା ସୀମାତୀତଗୁଣୋଜ୍ଜ୍ଵଲା ॥ ୩୨ ॥

ଜାନକୀ ଜଗଦାନନ୍ଦଦାୟିନୀ ଜଗତୀଭଵା ।
ଭୂଗର୍ଭସମ୍ଭଵା ଭୂତିଃ ଭୂଷିତାଙ୍ଗୀ ଭୃତାନତା ॥ ୩୩ ॥

ଵେଦସ୍ତଵା ଵେଦଵତୀ ଵୈଦେହୀ ଵେଦଵିତ୍ପ୍ରିୟା ।
ଵେଦାନ୍ତଵେଦ୍ୟା ଵୀର୍ୟାଢ୍ୟା ଵୀରପତ୍ନୀ ଵିଶିଷ୍ଟଧୀଃ ॥ ୩୪ ॥

ଶିଵଚାପାରୋପପଣା ଶିଵା ଶିଵପରାର୍ଚିତା ।
ସାକେତଵାସିନୀ ସାଧୁସ୍ଵାନ୍ତଗା ସ୍ଵାଦୁଭକ୍ଷିଣୀ ॥ ୩୫ ॥

ଗୁହାଗତା ଗୁହନତା ଗୁହାଗତମୁନିସ୍ତୁତା ।
ଦରସ୍ମିତା ଦନୁଜସଂହର୍ତ୍ରୀ ଦଶରଥସ୍ନୁଷା ॥ ୩୬ ॥

ଦାୟପ୍ରଦା ଦାନଫଲା ଦକ୍ଷା ଦାଶରଥିପ୍ରିୟା ।
କାନ୍ତା କାନ୍ତାରଗା କାମ୍ୟା କାରଣାତୀତଵିଗ୍ରହା ॥ ୩୭ ॥

ଵୀରା ଵିରାଧସଂହର୍ତ୍ରୀ ଵିଶ୍ଵମାୟାଵିଧାୟିନୀ ।
ଵେଦ୍ୟା ଵୈଦ୍ୟପ୍ରିୟା ଵୈଦ୍ୟା ଵେଧୋଵିଷ୍ଣୁଶିଵାକୃତିଃ ॥ ୩୮ ॥

ଖରଦୂଷଣକାଲାଗ୍ନିଃ ଖରଭାନୁକୁଲସ୍ନୁଷା ।
ଶୂରା ଶୂର୍ପଣଖାଭଙ୍ଗକାରିଣୀ ଶ୍ରୁତଵଲ୍ଲଭା ॥ ୩୯ ॥

ସୁଵର୍ଣମୃଗତୃଷ୍ଣାଢ୍ୟା ସୁଵର୍ଣସଦୃଶାଙ୍ଗକା ।
ସୁମିତ୍ରାସୁଖଦା ସୂତସଂସ୍ତୁତା ସୁତଦାରଦା ॥ ୪୦ ॥

ସୁମିତ୍ରାନୁଗ୍ରହପରା ସୁମନ୍ତ୍ରା ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ।
ଶ୍ୟାମା ଶ୍ୟାମଲନେତ୍ରାନ୍ତା ଶ୍ୟାମନ୍ୟଗ୍ରୋଧସେଵିନୀ ॥ ୪୧ ॥

ତୁଙ୍ଗସ୍ଥାନପ୍ରଦା ତୁଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗାପ୍ରାର୍ଥନତତ୍ପରା ।
ଗତିପ୍ରିୟା ଗର୍ଭରୂପା ଗତିର୍ଗତିମତୀ ଚ ଗୌଃ ॥ ୪୨ ॥

ଗର୍ଵଦୂରା ଗର୍ଵହରୀ ଗତିନିର୍ଜିତହଂସିକା ।
ଦଶାନନଵଧୋଦ୍ୟୁକ୍ତା ଦୟାସିନ୍ଧୁର୍ଦଶାତିଗା ॥ ୪୩ ॥

ସେତୁହେତୁର୍ହେତୁହୀନା ହେତୁହେତୁମଦାତ୍ମିକା ।
ହନୂମତ୍ସ୍ଵାମିନୀ ହୃଷ୍ଟା ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟଜନସ୍ତୁତା ॥ ୪୪ ॥

ଵାମକେଶୀ ଵାମନେତ୍ରୀ ଵାଦ୍ୟା ଵାଦିଜୟପ୍ରଦା ।
ଧନଧାନ୍ୟକରୀ ଧର୍ମ୍ୟା ଧର୍ମାଧର୍ମଫଲପ୍ରଦା ॥ ୪୫ ॥

ସମୁଦ୍ରତନୟା ସ୍ତୁତ୍ୟା ସମୁଦ୍ରା ସଦ୍ରସପ୍ରଦା ।
ସାମପ୍ରିୟା ସାମନୁତା ସାନ୍ତ୍ଵୋକ୍ତିଃ ସାୟୁଧା ସତୀ ॥ ୪୬ ॥

ଶୀତୀକୃତାଗ୍ନିଃ ଶୀତାଂଶୁମୁଖୀ ଶୀଲଵତୀ ଶିଶୁଃ ।
ଭସ୍ମୀକୃତାସୁରପୁରା ଭରତାଗ୍ରଜଭାମିନୀ ॥ ୪୭ ॥

ରାକ୍ଷସୀଦୁଃଖଦା ରାଜ୍ଞୀ ରାକ୍ଷସୀଗଣରକ୍ଷିଣୀ ।
ସରସ୍ଵତୀ ସରିଦ୍ରୂପା ସନ୍ନୁତା ସଦ୍ଗତିପ୍ରଦା ॥ ୪୮ ॥

କ୍ଷମାଵତୀ କ୍ଷମାଶୀଲା କ୍ଷମାପୁତ୍ରୀ କ୍ଷମାପ୍ରଦା ।
ଭର୍ତୃଭକ୍ତିପରା ଭର୍ତୃଦୈଵତା ଭରତସ୍ତୁତା ॥ ୪୯ ॥

ଦୂଷଣାରାତିଦୟିତା ଦୟିତାଲିଙ୍ଗନୋତ୍ସୁକା ।
ଅଲ୍ପମଧ୍ୟାଽଲ୍ପଧୀଦୂରା କଲ୍ପଵଲ୍ଲୀ କଲାଧରା ॥ ୫୦ ॥

ସୁଗ୍ରୀଵଵନ୍ଦ୍ୟା ସୁଗ୍ରୀଵା ଵ୍ୟଗ୍ରୀଭାଵାଵିତାନତା ।
ନୀଲାଶ୍ମଭୂଷା ନୀଲାଦିସ୍ତୁତା ନୀଲୋତ୍ପଲେକ୍ଷଣା ॥ ୫୧ ॥

ନ୍ୟାୟ୍ୟା ନ୍ୟାୟପରାଽଽରାଧ୍ୟା ନ୍ୟାୟାନ୍ୟାୟଫଲପ୍ରଦା ।
ପୁଣ୍ୟଦା ପୁଣ୍ୟଲଭ୍ୟା ଚ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଭାମିନୀ ॥ ୫୨ ॥

ପୁରୁଷାର୍ଥପ୍ରଦା ପୁଣ୍ୟା ପଣ୍ୟା ଫଣିପତିସ୍ତୁତା ।
ଅଶୋକଵନିକାସ୍ଥାନାଽଶୋକା ଶୋକଵିନାଶିନୀ ॥ ୫୩ ॥

ଶୋଭାରୂପା ଶୁଭା ଶୁଭ୍ରା ଶୁଭ୍ରଦନ୍ତା ଶୁଚିସ୍ମିତା ।
ପୁରୁହୂତସ୍ତୁତା ପୂର୍ଣା ପୂର୍ଣରୂପା ପରେଶୟା ॥ ୫୪ ॥

ଦର୍ଭାଗ୍ରଧୀର୍ଦହରଗା ଦର୍ଭବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରଭାମିନୀ ।
ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟମାତା ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟମୋହିନୀ ତ୍ରାତଵାୟସା ॥ ୫୫ ॥

ତ୍ରାଣୈକକାର୍ୟା ତ୍ରିଦଶା ତ୍ରିଦଶାଧୀଶସେଵିତା ।
ଲକ୍ଷ୍ମଣା ଲକ୍ଷ୍ମଣାରାଧ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମଣାଗ୍ରଜନାୟିକା ॥ ୫୬ ॥

ଲଙ୍କାଵିନାଶିନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟା ଲଲନା ଲଲିତାଶୟା ।
ତାରକାଖ୍ୟପ୍ରିୟା ତାରା ତାରିକା ତାର୍କ୍ଷ୍ୟଗା ତରିଃ ॥ ୫୭ ॥

ତାଟକାରାତିମହିଷୀ ତାପତ୍ରୟକୁଠାରିକା ।
ତାମ୍ରାଧରା ତାର୍କ୍ଷ୍ୟନୁତା ତାମ୍ରାକ୍ଷୀ ତାରିତାନତା ॥ ୫୮ ॥

ରଘୁଵଂଶପତାକା ଶ୍ରୀରଘୁନାଥସଧର୍ମିଣୀ ।
ଵନପ୍ରିୟା ଵନପରା ଵନଜାକ୍ଷୀ ଵିନୀତିଦା ॥ ୫୯ ॥

ଵିଦ୍ୟାପ୍ରିୟା ଵିଦ୍ଵଦୀଡ୍ୟା ଵିଦ୍ୟାଽଵିଦ୍ୟାଵିନାଶିନୀ ।
ସର୍ଵାଧାରା ଶମପରା ଶରଭଙ୍ଗମୁନିସ୍ତୁତା ॥ ୬୦ ॥

ବିଲ୍ଵପ୍ରିୟା ବଲିମତୀ ବଲିସଂସ୍ତୁତଵୈଭଵା ।
ବଲିରାକ୍ଷସସଂହର୍ତ୍ରୀ ବହୁକା ବହୁଵିଗ୍ରହା ॥ ୬୧ ॥

କ୍ଷତ୍ରିୟାନ୍ତକରାରାତିଭାର୍ୟା କ୍ଷତ୍ରିୟଵଂଶଜା ।
ଶରଣାଗତସଂରକ୍ଷା ଶରଚାପାସିପୂଜିତା ॥ ୬୨ ॥

ଶରୀରଭାଜିତରତିଃ ଶରୀରଜହରସ୍ତୁତା ।
କଲ୍ୟାଣୀ କରୁଣାମୂର୍ତିଃ କଲୁଷଘ୍ନୀ କଵିପ୍ରିୟା ॥ ୬୩ ॥

ଅଚକ୍ଷୁରଶ୍ରୁତିରପାଦାପ୍ରାଣା ଚାମନା ଅଧୀଃ ।
ଅପାଣିପାଦାଽପ୍ୟଵ୍ୟକ୍ତା ଵ୍ୟକ୍ତା ଵ୍ୟଞ୍ଜିତଵିଷ୍ଟପା ॥ ୬୪ ॥

ଶମୀପ୍ରିୟା ସକଲଦା ଶର୍ମଦା ଶର୍ମରୂପିଣୀ ।
ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣଵନ୍ଦନୀୟାଙ୍ଘ୍ରିଃ ସୁତଵଦ୍ଵତ୍ସଲା ସୁଧୀଃ ॥ ୬୫ ॥

ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣଦଣ୍ଡା ସୁଵ୍ୟକ୍ତା ସୁତୀଭୂତଜଗତ୍ତ୍ରୟା ।
ମଧୁରା ମଧୁରାଲାପା ମଧୁସୂଦନଭାମିନୀ ॥ ୬୬ ॥

ମାଧ୍ଵୀ ଚ ମାଧଵସତୀ ମାଧଵୀକୁସୁମପ୍ରିୟା ।
ପରା ପରଭୃତାଲାପା ପରାପରଗତିପ୍ରଦା ॥ ୬୭ ॥

ଵାଲ୍ମୀକିଵଦନାମ୍ଭୋଧିସୁଧା ବଲିରିପୁସ୍ତୁତା ।
ନୀଲାଙ୍ଗଦାଦିଵିନୁତା ନୀଲାଙ୍ଗଦଵିଭୂଷିତା ॥ ୬୮ ॥

ଵିଦ୍ୟାପ୍ରଦା ଵିୟନ୍ମଧ୍ୟା ଵିଦ୍ୟାଧରକୃତସ୍ତଵା ।
କୁଲ୍ୟା କୁଶଲଦା କଲ୍ୟା କଲା କୁଶଲଵପ୍ରସୂଃ ॥ ୬୯ ॥

ଵଶିନୀ ଵିଶଦା ଵଶ୍ୟା ଵନ୍ଦ୍ୟା ଵନ୍ଦାରୁଵତ୍ସଲା ।
ମାହେନ୍ଦ୍ରୀ ମହଦା ମହ୍ୟା ମୀନାକ୍ଷୀ ମୀନକେତନା ॥ ୭୦ ॥

କମନୀୟା କଲାମୂର୍ତିଃ କୁପିତାଽକୁପିତା କୃପା ।
ଅନସୂୟାଙ୍ଗରାଗାଙ୍କାଽନସୂୟା ସୂରିଵନ୍ଦିତା ॥ ୭୧ ॥

ଅମ୍ବା ବିମ୍ବାଧରା କମ୍ବୁକନ୍ଧରା ମନ୍ଥରା ଉମା ।
ରାମାନୁଗାଽଽରାମଚରୀ ରାତ୍ରିଞ୍ଚରଭୟଙ୍କରୀ ॥ ୭୨ ॥

ଏକଵେଣୀଧରା ଭୂମିଶୟନା ମଲିନାମ୍ବରା ।
ରକ୍ଷୋହରୀ ଗିରିଲସଦ୍ଵକ୍ଷୋଜା ଜ୍ଞାନଵିଗ୍ରହା ॥ ୭୩ ॥

ମେଧା ମେଧାଵିନୀ ମେଧ୍ୟା ମୈଥିଲୀ ମାତୃଵର୍ଜିତା ।
ଅୟୋନିଜା ଵୟୋନିତ୍ୟା ପୟୋନିଧିସୁତା ପୃଥୁଃ ॥ ୭୪ ॥

ଵାନରର୍କ୍ଷପରୀଵାରା ଵାରିଜାସ୍ୟା ଵରାନ୍ଵିତା ।
ଦୟାର୍ଦ୍ରାଽଭୟଦା ଭଦ୍ରା ନିଦ୍ରାମୁଦ୍ରା ମୁଦାୟତିଃ ॥ ୭୫ ॥

ଗୃଧ୍ରମୋକ୍ଷପ୍ରଦା ଗୃଧ୍ନୁଃ ଗୃହୀତଵରମାଲିକା ।
ଶ୍ଵଶ୍ରେୟସପ୍ରଦା ଶଶ୍ଵଦ୍ଭଵା ଶତଧୃତିପ୍ରସୂଃ ॥ ୭୬ ॥

ଶରତ୍ପଦ୍ମପଦା ଶାନ୍ତା ଶ୍ଵଶୁରାର୍ପିତଭୂଷଣା ।
ଲୋକାଧାରା ନିରାନନ୍ଦା ନୀରାଗା ନୀରଜପ୍ରିୟା ॥ ୭୭ ॥

ନୀରଜା ନିସ୍ତମା ନିଃସ୍ଵା ନୀରୀତିର୍ନୀତିନୈପୁଣା ।
ନାରୀମଣିର୍ନରାକାରା ନିରାକାରାଽନିରାକୃତା ॥ ୭୮ ॥

କୌମାରୀ କୌଶଲନିଧିଃ କୌଶିକୀ କୌସ୍ତୁଭସ୍ଵସା ।
ସୁଧାକରାନୁଜା ସୁଭ୍ରୂଃ ସୁଜାତା ସୋମଭୂଷଣା ॥ ୭୯ ॥

କାଲୀ କଲାପିନୀ କାନ୍ତିଃ କୌଶେୟାମ୍ବରମଣ୍ଡିତା ।
ଶଶକ୍ଷତଜସଂରକ୍ତଚନ୍ଦନାଲିପ୍ତଗାତ୍ରକା ॥ ୮୦ ॥

ମଞ୍ଜୀରମଣ୍ଡିତପଦା ମଞ୍ଜୁଵାକ୍ୟା ମନୋରମା ।
ଗାୟତ୍ର୍ୟର୍ଥସ୍ଵରୂପା ଚ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୋଗତିପ୍ରଦା ॥ ୮୧ ॥

ଧନ୍ୟାଽକ୍ଷରାତ୍ମିକା ଧେନୁଃ ଧାର୍ମିକା ଧର୍ମଵର୍ଧିନୀ ।
ଏଲାଲକାଽପ୍ୟେଧମାନକୃପା କୃସରତର୍ପିତା ॥ ୮୨ ॥

କୃଷ୍ଣା କୃଷ୍ଣାଲକା କୃଷ୍ଟା କଷ୍ଟଘ୍ନୀ ଖଣ୍ଡିତାଶରା ।
କଲାଲାପା କଲହକୃଦ୍ଦୂରା କାଵ୍ୟାବ୍ଧିକୌମୁଦୀ ॥ ୮୩ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Gopala – Sahasranama Stotram In Tamil

ଅକାରଣା କାରଣାତ୍ମା କାରଣାଵିନିଵର୍ତିନୀ ।
କଵିପ୍ରିୟା କଵନଦା କୃତାର୍ଥା କୃଷ୍ଣଭାମିନୀ ॥ ୮୪ ॥

ରୁକ୍ମିଣୀ ରୁକ୍ମିଭଗିନୀ ରୁଚିରା ରୁଚିଦା ରୁଚିଃ ।
ରୁକ୍ମପ୍ରିୟା ରୁକ୍ମଭୂଷା ରୂପିଣୀ ରୂପଵର୍ଜିତା ॥ ୮୫ ॥ପୃ
ଅଭୀଷ୍ମା ଭୀଷ୍ମତନୟା ଭୀତିହୃଦ୍ଭୂତିଦାୟିନୀ ।
ସତ୍ୟା ସତ୍ୟଵ୍ରତା ସହ୍ୟା ସତ୍ୟଭାମା ଶୁଚିଵ୍ରତା ॥ ୮୬ ॥

ସମ୍ପନ୍ନା ସଂହିତା ସମ୍ପତ୍ ସଵିତ୍ରୀ ସଵିତୃସ୍ତୁତା ।
ଦ୍ଵାରକାନିଲୟା ଦ୍ଵାରଭୂତା ଦ୍ଵିପଦଗା ଦ୍ଵିପାତ୍ ॥ ୮୭ ॥

ଏକୈକାତ୍ମୈକରୂପୈକପତ୍ନୀ ଚୈକେଶ୍ଵରୀ ପ୍ରସୂଃ ।
ଅଜ୍ଞାନଧ୍ଵାନ୍ତସୂର୍ୟାର୍ଚିଃ ଦାରିଦ୍ର୍ୟାଗ୍ନିଘନାଵଲୀ ॥ ୮୮ ॥

ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଜନନୀ ପ୍ରାପ୍ୟା ପ୍ରକୃଷ୍ଟା ପ୍ରଣତିପ୍ରିୟା ।
ଵାସୁଦେଵପ୍ରିୟା ଵାସ୍ତୁଦୋଷଘ୍ନୀ ଵାର୍ଧିସଂଶ୍ରିତା ॥ ୮୯ ॥

ଵତ୍ସଲା କୃତ୍ସ୍ନଲାଵଣ୍ୟା ଵର୍ଣ୍ୟା ଗଣ୍ୟା ସ୍ଵତନ୍ତିରକା ।
ଭକ୍ତା ଭକ୍ତପରାଧୀନା ଭଵାନୀ ଭଵସେଵିତା ॥ ୯୦ ॥

ରାଧାପରାଧସହନୀ ରାଧିତାଶେଷସଜ୍ଜନା ।
କୋମଲା କୋମଲମତିଃ କୁସୁମାହିତଶେଖରା ॥ ୯୧ ॥

କୁରୁଵିନ୍ଦମଣିଶ୍ରେଣୀଭୂଷଣା କୌମୁଦୀରୁଚିଃ ।
ଅମ୍ଲାନମାଲ୍ୟା ସମ୍ମାନକାରିଣୀ ସରୟୂରୁଚିଃ ॥ ୯୨ ॥

କଟାକ୍ଷନୃତ୍ୟତ୍କରୁଣା କନକୋଜ୍ଜ୍ଵଲଭୂଷଣା ।
ନିଷ୍ଟପ୍ତକନକାଭାଙ୍ଗୀ ନୀଲକୁଞ୍ଚିତମୂର୍ଧଜା ॥ ୯୩ ॥

ଵିଶୃଙ୍ଖଲା ଵିୟୋନିସ୍ଥା ଵିଦ୍ୟମାନା ଵିଦାଂଵରା ।
ଶୃଙ୍ଗାରିଣୀ ଶିରୀଷାଙ୍ଗୀ ଶିଶିରା ଶିରସି ସ୍ଥିତା ॥ ୯୪ ॥

ସୂର୍ୟାତ୍ମିକା ସୂରିନମ୍ୟା ସୂର୍ୟମଣ୍ଡଲଵାସିନୀ ।
ଵହ୍ନିଶୈତ୍ୟକରୀ ଵହ୍ନିପ୍ରଵିଷ୍ଟା ଵହ୍ନିଶୋଭିତା ॥ ୯୫ ॥

ନିର୍ହେତୁରକ୍ଷିଣୀ ନିଷ୍କାଭରଣା ନିଷ୍କଦାୟିନୀ ।
ନିର୍ମମା ନିର୍ମିତଜଗନ୍ନିସ୍ତମସ୍କା ନିରାଶ୍ରୟା ॥ ୯୬ ॥

ନିରୟାର୍ତିହରୀ ନିଘ୍ନା ନିହିତା ନିହତାସୁରା ।
ରାଜ୍ୟାଭିଷିକ୍ତା ରାଜ୍ୟେଶୀ ରାଜ୍ୟଦା ରାଜିତାଶ୍ରିତା ॥ ୯୭ ॥

ରାକେନ୍ଦୁଵଦନା ରାତ୍ରିଚରଘ୍ନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଵଲ୍ଲଭା ।
ଶ୍ରିତାଚ୍ୟୁତପ୍ରିୟା ଶ୍ରୋତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଦାମସଖଵଲ୍ଲଭା ॥ ୯୮ ॥

ରମଣୀ ରମଣୀୟାଙ୍ଗୀ ରମଣୀୟଗୁଣାଶ୍ରୟା ।
ରତିପ୍ରିୟା ରତିକରୀ ରକ୍ଷୋଘ୍ନୀ ରକ୍ଷିତାଣ୍ଡକା ॥ ୯୯ ॥

ରସରୂପା ରସାତ୍ମୈକରସା ରସପରାଶ୍ରିତା ।
ରସାତଲସ୍ଥିତା ରାସତତ୍ପରା ରଥଗାମିନୀ ॥ ୧୦୦ ॥

ଅଶ୍ଵାରୂଢା ଗଜାରୂଢା ଶିବିକାତଲଶାୟିନୀ ।
ଚଲତ୍ପାଦା ଚଲଦ୍ଵେଣୀ ଚତୁରଙ୍ଗବଲାନୁଗା ॥ ୧୦୧ ॥

ଚଞ୍ଚଚ୍ଚନ୍ଦ୍ରକରାକାରା ଚତୁର୍ଥୀ ଚତୁରାକୃତିଃ ।
ଚୂର୍ଣୀକୃତାଶରା ଚୂର୍ଣାଲକା ଚୂତଫଲପ୍ରିୟା ॥ ୧୦୨ ॥

ଶିଖାଶୀଘ୍ରା ଶିଖାକାରା ଶିଖାଵିଧୃତମଲ୍ଲିକା ।
ଶିକ୍ଷାଶିକ୍ଷିତମୂର୍ଖାଲିଃ ଶୀତାଽଶୀତା ଶତାକୃତିଃ ॥ ୧୦୩ ॥

ଵୈଷ୍ଣଵୀ ଵିଷ୍ଣୁସଦୃଶୀ ଵିଷ୍ଣୁଲୋକପ୍ରଦା ଵୃଷା ।
ଵୀଣାଗାନପ୍ରିୟା ଵୀଣା ଵୀଣାଧରମୁନିସ୍ତୁତା ॥ ୧୦୪ ॥

ଵୈଦିକୀ ଵୈଦିକାଚାରପ୍ରୀତା ଵୈଦୂର୍ୟଭୂଷଣା ।
ସୁନ୍ଦରାଙ୍ଗୀ ସୁହୃତ୍ସ୍ଫୀତା ସାକ୍ଷିଣୀ ସାକ୍ଷମାଲିକା ॥ ୧୦୫ ॥

କ୍ରିୟା କ୍ରିୟାପରା କ୍ରୂରା କ୍ରୂରରାକ୍ଷସହାରିଣୀ ।
ତଲ୍ପସ୍ଥା ତରଣିସ୍ଥାନା ତାପତ୍ରୟନିଵାରିଣୀ ॥ ୧୦୬ ॥

ତୀର୍ଣପ୍ରତିଜ୍ଞା ତୀର୍ଥେଶୀ ତୀର୍ଥପାଦା ତିଥିପ୍ରିୟା ।
ଚର୍ୟା ଚରଣଦା ଚୀର୍ଣା ଚୀରାଙ୍କା ଚତ୍ଵରସ୍ଥିତା ॥ ୧୦୭ ॥

ଲତା ଲତାଙ୍ଗୀ ଲାଵଣ୍ୟା ଲଘ୍ଵୀ ଲକ୍ଷ୍ୟାଶରାଲୟା ।
ଲୀଲା ଲୀଲାହତଖଲା ଲୀନା ଲୀଢା ଶୁଭାଵଲିଃ ॥ ୧୦୮ ॥

ଲୂତୋପମାନା ଲୂନାଘା ଲୋଲାଽଲୋଲଵିଭୂତିଦା ।
ଅମର୍ତ୍ୟା ମର୍ତ୍ୟସୁଲଭା ମାନୁଷୀ ମାନଵୀ ମନୁଃ ॥ ୧୦୯ ॥

ସୁଗନ୍ଧା ସୁହିତା ସୂକ୍ଷ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମମଧ୍ୟା ସୁତୋଜ୍ଜ୍ଵଲା ।
ମଣିର୍ମଣିମତୀ ମଞ୍ଜୁଗମନା ମହିତା ମୁନିଃ ॥ ୧୧୦ ॥

ମିତାଽମିତସୁଖାକାରା ମୀଲିତା ମୀନଲୋଚନା ।
ଗୋମତୀ ଗୋକୁଲସ୍ଥାନା ଗୋଦା ଗୋକୁଲଵାସିନୀ ॥ ୧୧୧ ॥

ଗଜେନ୍ଦ୍ରଗାମିନୀ ଗମ୍ୟା ମାଦ୍ରୀ ମାୟାଵିନୀ ମଧୁଃ ।
ତ୍ରିଲୋଚନନୁତା ତ୍ରିଷ୍ଟୁବନଷ୍ଟୁପ୍ପଙ୍କ୍ତିରୂପିଣୀ ॥ ୧୧୨ ॥

ଦ୍ଵିପାତ୍ତ୍ରିପାଦଷ୍ଟପଦୀ ନଵପାଚ୍ଚ ଚତୁଷ୍ପଦୀ ।
ପଙ୍କ୍ତ୍ୟାନନୋପଦେଷ୍ଟ୍ରୀ ଚ ଶାରଦା ପଙ୍କ୍ତିପାଵନୀ ॥ ୧୧୩ ॥

ଶେଖରୀଭୂତଶୀତାଂଶୁଃ ଶେଷତଲ୍ପାଧିଶାୟିନୀ ।
ଶେମୁଷୀ ମୁଷିତାଶେଷପାତକା ମାତୃକାମୟୀ ॥ ୧୧୪ ॥

ଶିଵଵନ୍ଦ୍ୟା ଶିଖରିଣୀ ହରିଣୀ କରିଣୀ ସୃଣିଃ ।
ଜଗଚ୍ଚକ୍ଷୁର୍ଜଗନ୍ମାତା ଜଙ୍ଗମାଜଙ୍ଗମପ୍ରସୂଃ ॥ ୧୧୫ ॥

ସର୍ଵଶବ୍ଦା ସର୍ଵମୁକ୍ତିଃ ସର୍ଵଭକ୍ତିସ୍ସମାହିତା ।
କ୍ଷୀରପ୍ରିୟା କ୍ଷାଲିତାଘା କ୍ଷୀରାମ୍ବୁଧିସୁତାଽକ୍ଷୟା ॥ ୧୧୬ ॥

ମାୟିନୀ ମଥନୋଦ୍ଭୂତା ମୁଗ୍ଧା ଦୁଗ୍ଧୋପମସ୍ଥିତା ।
ଵଶଗା ଵାମନୟନା ହଂସିନୀ ହଂସସେଵିତା ॥ ୧୧୭ ॥

ଅନଙ୍ଗାଽନଙ୍ଗଜନନୀ ସୁତୁଙ୍ଗପଦଦାୟିନୀ ।
ଵିଶ୍ଵା ଵିଶ୍ଵେଡିତା ଵିଶ୍ଵଧାତ୍ରୀ ଵିଶ୍ଵାଧିକାର୍ଥଦା ॥ ୧୧୮ ॥

ଗଦ୍ୟପଦ୍ୟସ୍ତୁତା ଗନ୍ତ୍ରୀ ଗଚ୍ଛନ୍ତୀ ଗରୁଡାସନା ।
ପଶ୍ୟନ୍ତୀ ଶୃଣ୍ଵତୀ ସ୍ପର୍ଶକର୍ତ୍ରୀ ରସନିରୂପିଣୀ ॥ ୧୧୯ ॥

ଭୃତ୍ୟପ୍ରିୟା ଭୃତିକରୀ ଭରଣୀୟା ଭୟାପହା ।
ପ୍ରକର୍ଷଦା ପ୍ରସିଦ୍ଧେଶା ପ୍ରମାଣଂ ପ୍ରମିତିଃ ପ୍ରମା ॥ ୧୨୦ ॥

ଆକାଶରୂପିଣ୍ୟଧ୍ୟସ୍ତା ମଧ୍ୟସ୍ଥା ମଧ୍ୟମା ମିତିଃ ।
ତଲୋଦରୀ ତଲକରୀ ତଟିଦ୍ରୂପା ତରଙ୍ଗିଣୀ ॥ ୧୨୧ ॥

ଅକମ୍ପା କମ୍ପିତରିପୁଃ ଜମ୍ଭାରିସୁଖଦାୟିନୀ ।
ଦୟାଵିଷ୍ଟା ଶିଷ୍ଟସୁହୃତ୍ ଵିଷ୍ଟରଶ୍ରଵସଃପ୍ରିୟା ॥ ୧୨୨ ॥

ହୃଷୀକସୁଖଦା ହୃଦ୍ୟାଽଭୀତା ଭୀତାର୍ତିହାରିଣୀ ।
ମାତା ମନୁମୁଖାରାଧ୍ୟା ମାତଙ୍ଗୀ ମାନିତାଖିଲା ॥ ୧୨୩ ॥

ଭୃଗୁପ୍ରିୟା ଭ୍ରୁଗୁସୁତା ଭାର୍ଗଵେଡ୍ୟା ମହାବଲା ।
ଅନୁକୂଲାଽମଲତନୁଃ ଲୋପହୀନା ଲିପିସ୍ତୁତା ॥ ୧୨୪ ॥

ଅନ୍ନଦାଽନ୍ନସ୍ଵରୂପଽନ୍ନପୂର୍ଣାଽପର୍ଣା ଋଣାପହା ।
ଵୃନ୍ଦା ଵୃନ୍ଦାଵନରତିଃ ବନ୍ଦୀଭୂତାମରୀସ୍ତୁତା ॥ ୧୨୫ ॥

ତେଜସ୍ଵିନୀ ତୁର୍ୟପୂଜ୍ୟା ତେଜସ୍ତ୍ରିତୟରୂପିଣୀ ।
ଷଡାସ୍ୟଜୟଦା ଷଷ୍ଠୀ ଷଡୂର୍ମିପରିଵର୍ଜିତା ॥ ୧୨୬ ॥

ଷଡ୍ଜପ୍ରିୟା ସତ୍ତ୍ଵରୂପା ସଵ୍ୟମାର୍ଗପ୍ରପୂଜିତା ।
ସନାତନତନୁସ୍ସନ୍ନା ସମ୍ପନ୍ମୂର୍ତିଃ ସରୀସୃପା ॥ ୧୨୭ ॥

ଜିତାଶା ଜନ୍ମକର୍ମାଦିନାଶିନୀ ଜ୍ୟେଷ୍ଠରୂପିଣୀ ।
ଜନାର୍ଦନହୃଦାଵାସା ଜନାନନ୍ଦା ଜୟାଽଜନିଃ ॥ ୧୨୮ ॥

ଵାସନା ଵାସନାହନ୍ତ୍ରୀ ଵାମା ଵାମଵିଲୋଚନା ।
ପୟସ୍ଵିନୀ ପୂତତନୁଃ ପାତ୍ରୀ ପରିଷଦର୍ଚିତା ॥ ୧୨୯ ॥

ମହାମୋହପ୍ରମଥିନୀ ମହାହର୍ଷା ମହାଧୃତିଃ ।
ମହାଵୀର୍ୟା ମହାଚର୍ୟା ମହାପ୍ରୀତା ମହାଗୁଣା ॥ ୧୩୦ ॥

ମହାଶକ୍ତିର୍ମହାସକ୍ତିଃ ମହାଜ୍ଞାନା ମହାରତିଃ ।
ମହାପୂଜ୍ୟା ମହେଜ୍ୟା ଚ ମହାଲାଭପ୍ରଦା ମହୀ ॥ ୧୩୧ ॥

ମହାସମ୍ପନ୍ମହାକମ୍ପା ମହାଲକ୍ଷ୍ୟା ମହାଶୟା ।
ମହାରୂପା ମହାଧୂପା ମହାମତିର୍ମହାମହା ॥ ୧୩୨ ॥

ମହାରୋଗହରୀ ମୁକ୍ତା ମହାଲୋଭହରୀ ମୃଡା ।
ମେଦସ୍ଵିନୀ ମାତୃପୂଜ୍ୟା ମେୟା ମା ମାତୃରୂପିଣୀ ॥ ୧୩୩ ॥

ନିତ୍ୟମୁକ୍ତା ନିତ୍ୟବୁଦ୍ଧା ନିତ୍ୟତୃପ୍ତା ନିଧିପ୍ରଦା ।
ନୀତିଜ୍ଞା ନୀତିମଦ୍ଵନ୍ଦ୍ୟା ନୀତା ପ୍ରୀତାଚ୍ୟୁତପ୍ରିୟା ॥ ୧୩୪ ॥

ମିତ୍ରପ୍ରିୟା ମିତ୍ରଵିନ୍ଦା ମିତ୍ରମଣ୍ଡଲଶୋଭିନୀ ।
ନିରଙ୍କୁଶା ନିରାଧାରା ନିରାସ୍ଥାନା ନିରାମୟା ॥ ୧୩୫ ॥

ନିର୍ଲେପା ନିଃସ୍ପୃହା ନୀଲକବରୀ ନୀରଜାସନା ।
ନିରାବାଧା ନିରାକର୍ତ୍ରୀ ନିସ୍ତୁଲା ନିଷ୍କଭୂଷିତା ॥ ୧୩୬ ॥

ନିରଞ୍ଜନା ନିର୍ମଥନା ନିଷ୍କ୍ରୋଧା ନିଷ୍ପରିଗ୍ରହା ।
ନିର୍ଲୋଭା ନିର୍ମଲା ନିତ୍ୟତେଜା ନିତ୍ୟକୃପାନ୍ଵିତା ॥ ୧୩୭ ॥

ଧନାଢ୍ୟା ଧର୍ମନିଲୟା ଧନଦା ଧନଦାର୍ଚିତା ।
ଧର୍ମକର୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମଗୋପ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମିଣୀ ଧର୍ମଦେଵତା ॥ ୧୩୮ ॥

ଧାରା ଧରିତ୍ରୀ ଧରଣିଃ ଧୁତପାପା ଧୁତାଶରା ।
ସ୍ତ୍ରୀଦେଵତାଽକ୍ରୋଧନାଥାଽମୋହାଽଲୋଭାଽମିତାର୍ଥଦା ॥ ୧୩୯ ॥

କାଲରୂପାଽକାଲଵଶା କାଲଜ୍ଞା କାଲପାଲିନୀ ।
ଜ୍ଞାନିଧ୍ୟେୟା ଜ୍ଞାନିଗମ୍ୟା ଜ୍ଞାନଦାନପରାୟଣା ॥ ୧୪୦ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀନାରଦୀୟୋପପୁରାଣାନ୍ତର୍ଗତଂ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ୨ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

1000 Names of of Sri Lakshmi Devi » Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil