1000 Names Of Sri Lakshmi Narasimha Swamy In Odia

॥ Sri Lakshmi Nrisinha Sahasranama Stotram Odia Lyrics ॥

॥ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହସହସ୍ରନାମାଵଲୀ ॥

ଓଂ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ଐଂ କ୍ଷ୍ରୌଂ
ଓଂ ନାରସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵଜ୍ରଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵଜ୍ରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଵଜ୍ରଦେହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵଜ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵଜ୍ରନଖାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵାସୁଦେଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵନ୍ଦ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵରାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଵରଦାଭୟହସ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵରରୂପିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଵରେଣ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵରିଷ୍ଠାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦଵରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଵରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରାତ୍ପରପରେଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ପଵିତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ପିନାକିନେ ନମଃ
ଓଂ ପାଵନାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରସନ୍ନାୟ ନମଃ
ଓଂ ପାଶିନେ ନମଃ
ଓଂ ପାପହାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ପୁରୁଷ୍ଟୁତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୁଣ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୁରୁହୂତାୟ ନମଃ
ଓଂ ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ତଥ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୁରାଣପୁରୁଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୁରୋଧସେ ନମଃ
ଓଂ ପୂର୍ଵଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୁଷ୍କରାକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୁଷ୍ପହାସାୟ ନମଃ
ଓଂ ହାସାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାହାସାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶାର୍ଙ୍ଗିଣେ ନମଃ
ଓଂ ସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ସିଂହରାଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜଗଦ୍ଵଶ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଟ୍ଟହାସାୟ ନମଃ
ଓଂ ରୋଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜଲଵାସାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭୂତାଵାସାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭାସାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀନିଵାସାୟ ନମଃ
ଓଂ ଖଡ୍ଗିନେ ନମଃ
ଓଂ ଖଡ୍ଗ ଜିହ୍ଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଖଡ୍ଗଵାସାୟ ନମଃ
ଓଂ ମୂଲାଧିଵାସାୟ ନମଃ
ଓଂ ଧର୍ମଵାସାୟ ନମଃ
ଓଂ ଧନ୍ଵିନେ ନମଃ
ଓଂ ଧନଞ୍ଜୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଧନ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଭଞ୍ଜୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୂତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶତ୍ରୁଞ୍ଜୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିରଞ୍ଜନାୟ ନମଃ
ଓଂ ନୀରାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିର୍ଗୁଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗୁଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିଷ୍ପ୍ରପଞ୍ଚାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିର୍ଵାଣପଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିବିଡାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିରାଲମ୍ବାୟ ନମଃ
ଓଂ ନୀଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିଷ୍କଳାୟ ନମଃ
ଓଂ କଳାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିମେଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିବନ୍ଧାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିମେଷଗମନାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିର୍ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିରାଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିଶ୍ଚୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିରାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିର୍ମଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିବନ୍ଧାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିର୍ମୋହାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିରାକୃତେ ନମଃ
ଓଂ ନିତ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍କର୍ମନିରତାୟ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ୟଧ୍ଵଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ମୁଞ୍ଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ମୁଞ୍ଜକେଶାୟ ନମଃ
ଓଂ କେଶିନେ ନମଃ
ଓଂ ହରୀଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶେଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗୁଡାକେଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁକେଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ଊର୍ଧ୍ଵକେଶାୟ ନମଃ
ଓଂ କେଶିସଂହାରକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜଲେଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ଥଲେଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମେଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ଉଗ୍ରରୂପିଣେ ନମଃ ॥ 100 ॥

ଓଂ କୁଶେଶୟାୟ ନମଃ
ଓଂ କୂଲାୟ ନମଃ
ଓଂ କେଶଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୂକ୍ତିକର୍ଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୂକ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ରକ୍ତଜିହ୍ଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ରାଗିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଦୀପ୍ତରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦୀପ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଦୀପ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଲୋଭିନେ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଚ୍ଛିନ୍ନାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରବୋଧାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ
ଓଂ ଵିଭଵେ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଭଞ୍ଜନାୟ ନମଃ
ଓଂ ପାନ୍ଥାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରମାୟାପ୍ରମିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରକାଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରତାପାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଜ୍ଵଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଉଜ୍ଜ୍ଵଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ଵାଲାମାଲାସ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ଵଲଜ୍ଜିହ୍ଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ଵାଲିନେ ନମଃ
ଓଂ ମହୂଜ୍ଜ୍ଵାଲାୟ ନମଃ
ଓଂ କାଲାୟ ନମଃ
ଓଂ କାଲମୂର୍ତିଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ କାଲାନ୍ତକାୟ ନମଃ
ଓଂ କଲ୍ପାୟ ନମଃ
ଓଂ କଲନାୟ ନମଃ
ଓଂ କୃତେ ନମଃ
ଓଂ କାଲଚକ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଚକ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵଷଟ୍ଚକ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଚକ୍ରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଅକ୍ରୂରାୟ ନମଃ
ଓଂ କୃତାନ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ
ଓଂ କ୍ରମାୟ ନମଃ
ଓଂ କୃତ୍ତିନେ ନମଃ
ଓଂ କୃତ୍ତିଵାସାୟ ନମଃ
ଓଂ କୃତଘ୍ନାୟ ନମଃ
ଓଂ କୃତାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ସଂକ୍ରମାୟ ନମଃ
ଓଂ କ୍ରୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ
ଓଂ କ୍ରାଂତଲୋକତ୍ରୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ହରୟେ ନମଃ
ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଅଜୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଆଦିଦେଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅକ୍ଷୟାୟ ନମଃ
ଓଂ କ୍ଷୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଘୋରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁଘୋରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଘୋରଘୋରତରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଘୋରଵୀର୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଲସଦ୍ଘୋରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଘୋରାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦକ୍ଷିଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ଆର୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶମ୍ଭଵେ ନମଃ
ଓଂ ଅମୋଘାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗୁଣୌଘାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନଘାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଘହାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ମେଘନାଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ନାଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ମେଘାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ମେଘଵାହନରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ମେଘଶ୍ୟାମାୟ ନମଃ
ଓଂ ମାଲିନେ ନମଃ
ଓଂ ଵ୍ୟାଲୟଜ୍ଞୋପଵୀତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵ୍ୟାଘ୍ରଦେହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵ୍ୟାଘ୍ରପାଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵ୍ୟାଘ୍ରକର୍ମିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଵ୍ୟାପକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିକଟାସ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵୀରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଷ୍ଟରଶ୍ରଵସେ ନମଃ
ଓଂ ଵିକୀର୍ଣନଖଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ନଖଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟୁଧାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଷ୍ଵକ୍ସେନାୟ ନମଃ
ଓଂ ସେନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିହ୍ଵଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ବଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିରୂପାକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵୀରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଶେଷାକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ସାକ୍ଷିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଵୀତଶୋକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିସ୍ତୀର୍ଣଵଦନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଧେୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଜୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିବୁଧାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଭାଵାୟ ନମଃ ॥ 200 ॥

ଓଂ ଵିଶ୍ଵମ୍ଭରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵୀତରାଗାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିପ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଟଙ୍କନୟନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିପୁଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିନୀତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଶ୍ଵୟୋନୟେ ନମଃ
ଓଂ ଚିଦମ୍ବରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିତ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଶ୍ରୁତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିୟୋନୟେ ନମଃ
ଓଂ ଵିହ୍ଵଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିକଲ୍ପାୟ ନମଃ
ଓଂ କଲ୍ପାତୀତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶିଲ୍ପିନେ ନମଃ
ଓଂ କଲ୍ପନାୟ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ଫଣିତଲ୍ପାୟ ନମଃ
ଓଂ ତଟିତ୍ପ୍ରଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ତାର୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ତରୁଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ତରସ୍ଵିନେ ନମଃ
ଓଂ ତପନାୟ ନମଃ
ଓଂ ତରକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ତାପତ୍ରୟହରାୟ ନମଃ
ଓଂ ତାରକାୟ ନମଃ
ଓଂ ତମୋଘ୍ନାୟ ନମଃ
ଓଂ ତତ୍ଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ତପସ୍ଵିନେ ନମଃ
ଓଂ ତକ୍ଷକାୟ ନମଃ
ଓଂ ତନୁତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ତଟିନେ ନମଃ
ଓଂ ତରଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶତରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶାନ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶତଧାରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶତପତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ତାର୍କ୍ଷ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ଥିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶତମୂର୍ତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଶତକ୍ରତୁସ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶତାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ସହସ୍ରଶିରସେ ନମଃ
ଓଂ ସହସ୍ରଵଦନାୟ ନମଃ
ଓଂ ସହସ୍ରାକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦେଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦିଶଶ୍ରୋତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସହସ୍ରଜିହ୍ଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାଜିହ୍ଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ସହସ୍ରନାମଧେୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ସହସ୍ରାକ୍ଷଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସହସ୍ରବାହଵେ ନମଃ
ଓଂ ସହସ୍ରଚରଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ସହସ୍ରାର୍କପ୍ରକାଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ସହସ୍ରାୟୁଧଧାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ଥୂଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୂକ୍ଷ୍ମାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁସୂକ୍ଷ୍ମାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁକ୍ଷୁଣ୍ଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁଭିକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁରାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶୌରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ଧର୍ମାୟ ନମଃ
ଓଂ ଲୋକାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶିକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିପକ୍ଷକ୍ଷୟମୂର୍ତୟେ ନମଃ
ଓଂ କାଲାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ମୂଲାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଧୋକ୍ଷଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ମିତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁମିତ୍ରଵରୁଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଵିଘ୍ନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଘ୍ନକୋଟିହରାୟ ନମଃ
ଓଂ ରକ୍ଷୋଘ୍ନାୟ ନମଃ
ଓଂ ତମୋଘ୍ନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭୂତଘ୍ନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭୂତପାଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭୂତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭୂତାଵାସାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭୂତିନେ ନମଃ
ଓଂ ଭୂତଭେତାଳଘାତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭୂତାଧିପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଭୂତଗ୍ରହଵିନାଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭୂସଂୟମତେ ନମଃ
ଓଂ ମହାଭୂତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭୃଗଵେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଭୂତାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵାରିଷ୍ଟଵିନାଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵସମ୍ପତ୍କରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵାଧାରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶର୍ଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵାର୍ତିହରୟେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଦୁଃଖପ୍ରଶାନ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵସୌଭାଗ୍ୟଦାୟିନେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଜ୍ଞାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନନ୍ତାୟ ନମଃ ॥ 300 ॥

ଓଂ ସର୍ଵଶକ୍ତିଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵୈଶ୍ଵର୍ୟପ୍ରଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵକାର୍ୟଵିଧାୟିନେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଜ୍ଵରଵିନାଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵରୋଗାପହାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵାଭିଚାରହନ୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵୈଶ୍ଵର୍ୟଵିଧାୟିନେ ନମଃ
ଓଂ ପିଙ୍ଗାକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ଏକଶୃଙ୍ଗାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦ୍ଵିଶୃଙ୍ଗାୟ ନମଃ
ଓଂ ମରୀଚୟେ ନମଃ
ଓଂ ବହୁଶୃଙ୍ଗାୟ ନମଃ
ଓଂ ଲିଙ୍ଗାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାଶୃଙ୍ଗାୟ ନମଃ
ଓଂ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ମନୋଜ୍ଞାୟ ନମଃ
ଓଂ ମନ୍ତଵ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ମହାଦେଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦେଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ମାତୁଲିଙ୍ଗଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାମାୟାପ୍ରସୂତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରସ୍ତୁତାୟ ନମଃ
ଓଂ ମାୟିନେ ନମଃ
ଓଂ ଅନନ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନନ୍ତରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ମାୟିନେ ନମଃ
ଓଂ ଜଲଶାୟିନେ ନମଃ
ଓଂ ମହୋଦରାୟ ନମଃ
ଓଂ ମନ୍ଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ମଦଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ମଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ମଧୁକୈଟଭହନ୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ମାଧଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ମୁରାରୟେ ନମଃ
ଓଂ ମହାଵୀର୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଧୈର୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଚିତ୍ରଵୀର୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଚିତ୍ରକୂର୍ମାୟ ନମଃ
ଓଂ ଚିତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଚିତ୍ରଭାଵନେ ନମଃ
ଓଂ ମାୟାତୀତାୟ ନମଃ
ଓଂ ମାୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାଵୀରାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାତେଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ବୀଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ତେଜୋଧାମ୍ନେ ନମଃ
ଓଂ ବୀଜିନେ ନମଃ
ଓଂ ତେଜୋମୟନୃସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଚିତ୍ରଭାନଵେ ନମଃ
ଓଂ ମହାଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ତୁଷ୍ଟାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୁଷ୍ଟିକରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶିପିଵିଷ୍ଟାୟ ନମଃ
ଓଂ ହୃଷ୍ଟାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୁଷ୍ଟାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରମେଷ୍ଠିନେ ନମଃ
ଓଂ ଵିଶିଷ୍ଟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶିଷ୍ଟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗରିଷ୍ଠାୟ ନମଃ
ଓଂ ଇଷ୍ଟଦାୟିନେ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ ନମଃ
ଓଂ ତୁଷ୍ଟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅମିତତେଜସେ ନମଃ
ଓଂ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗଵ୍ୟସ୍ତରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଦୁଷ୍ଟାନ୍ତକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵୈକୁଣ୍ଠାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିକୁଣ୍ଠାୟ ନମଃ
ଓଂ କେଶିକଣ୍ଠାୟ ନମଃ
ଓଂ କଣ୍ଠୀରଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଲୁଣ୍ଠାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିଶ୍ଶଠାୟ ନମଃ
ଓଂ ହଠାୟ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ଵୋଦ୍ରିକ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ରୁଦ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଋଗ୍ୟଜୁସ୍ସାମଗାୟ ନମଃ
ଓଂ ଋତୁଧ୍ଵଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵଜ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ମନ୍ତ୍ରରାଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ମନ୍ତ୍ରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିନେତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଵର୍ଗାୟ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଧାମ୍ନେ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଶୂଲିନେ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିକାଲଜ୍ଞାନରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଦେହାୟ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଧାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିମୂର୍ତିଵିଦ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିତତ୍ଵଜ୍ଞାନିନେ ନମଃ
ଓଂ ଅକ୍ଷୋଭ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନିରୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅପ୍ରମେୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭାନଵେ ନମଃ
ଓଂ ଅମୃତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନନ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅମିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଆମିତୌଜସେ ନମଃ
ଓଂ ଅପମୃତ୍ୟୁଵିନାଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅପସ୍ମାରଵିଘାତିନେ ନମଃ ॥ 400 ॥

ଓଂ ଅନ୍ନଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନ୍ନରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନ୍ନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନ୍ନଭୁଜେ ନମଃ
ଓଂ ନାଦ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିରଵଦ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଦ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଦ୍ଭୁତକର୍ମଣେ ନମଃ
ଓଂ ସଦ୍ୟୋଜାତାୟ ନମଃ
ଓଂ ସଙ୍ଘାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵୈଦ୍ୟୁତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଧ୍ଵାତୀତାୟ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵାଗତୀତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵାଗ୍ମିନେ ନମଃ
ଓଂ ଵାଗୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗୋପାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗୋହିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗଵାଂପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଗନ୍ଧର୍ଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗଭୀରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗର୍ଜିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଊର୍ଜିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପର୍ଜନ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଧାନପୁରୁଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମାଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁନାଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମନାଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମନାଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ମାନିନେ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମନେତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମାୟ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମାୟାଃ ପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମୋଦରାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୂତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମକଲ୍ପୋଦ୍ଭଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ହୃତ୍ପଦ୍ମଵାସାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭୂପଦ୍ମୋଦ୍ଧରଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମସ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମରୂପଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମନେତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମାଦୟେ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରାହ୍ମଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦେଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଵେଦିନେ ନମଃ
ଓଂ ପରବ୍ରହ୍ମସ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଶିରସେ ନମଃ
ଓଂ ଅଶ୍ଵଶିରସେ ନମଃ
ଓଂ ଅଧର୍ଵଶିରସେ ନମଃ
ଓଂ ନିତ୍ୟମଶନିପ୍ରମିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ତୀକ୍ଷଣ ଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଲୋଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଲଲିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଲାଵଣ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଲଵିତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭାସକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଲକ୍ଷଣଜ୍ଞାୟ ନମଃ
ଓଂ ଲସଦ୍ଦୀପ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଲିପ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଭଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ
ଓଂ ଵୃଷ୍ଣିମୂଲାୟ ନମଃ
ଓଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀମହାଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ
ଓଂ ମହାସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ହାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଵନମାଲିନେ ନମଃ
ଓଂ କିରୀଟିନେ ନମଃ
ଓଂ କୁଣ୍ଡଲିନେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵାଙ୍ଗାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵତୋମୁଖାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵତଃ ପାଣିପାଦୋରସେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵତୋଽକ୍ଷିଶିରୋମୁଖାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସଦାତୁଷ୍ଟାୟ ନମଃ
ଓଂ ସମର୍ଥାୟ ନମଃ
ଓଂ ସମରପ୍ରିୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ବହୁୟୋଜନଵିସ୍ତୀର୍ଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ବହୁୟୋଜନମାୟତାୟ ନମଃ
ଓଂ ବହୁୟୋଜନହସ୍ତାଙ୍ଘ୍ରୟେ ନମଃ
ଓଂ ବହୁୟୋଜନନାସିକାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାଵକ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାବଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାଭୁଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାନାଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାରୌଦ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାକାୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନାଭେର୍ବ୍ରହ୍ମଣୋରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ଆଗଲାଦ୍ଵୈଷ୍ଣଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଆଶୀର୍ଷାଦ୍ରନ୍ଧ୍ରମୀଶାନାୟ ନମଃ ॥ 500 ॥

ଓଂ ଅଗ୍ରେସର୍ଵତଶ୍ଶିଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ନାରାୟଣନାରାସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ନାରାୟଣଵୀରସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ନାରାୟଣକ୍ରୂରସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ନାରାୟଣଦିଵ୍ୟସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ନାରାୟଣଵ୍ୟାଘ୍ରସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ନାରାୟଣପୁଚ୍ଛସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ନାରାୟଣପୂର୍ଣସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ନାରାୟଣରୌଦ୍ରସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭୀଷଣଭଦ୍ରସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିହ୍ଵଲନେତ୍ରସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ବୃଂହିତଭୂତସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିର୍ମଲଚିତ୍ରସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିର୍ଜିତକାଲସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ କଲ୍ପିତକଲ୍ପସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ କାମଦକାମସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭୁଵନୈକସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ
ଓଂ ଭଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ
ଓଂ ସହିଷ୍ଣଵେ ନମଃ
ଓଂ ଭ୍ରାଜିଷ୍ଣଵେ ନମଃ
ଓଂ ଜିଷ୍ଣଵେ ନମଃ
ଓଂ ପୃଥିଵ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଅନ୍ତରିକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ପର୍ଵତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅରଣ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ କଲାକାଷ୍ଠାଵିଲିପ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ମୁହୂର୍ତପ୍ରହରାଦିକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅହୋରାତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ପକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ମାସାୟ ନମଃ
ଓଂ ଋତଵେ ନମଃ
ଓଂ ଵତ୍ସରାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟୁଗାଦୟେନମଃ
ଓଂ ୟୁଗଭେଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ସଂୟୁଗାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟୁଗସନ୍ଧୟେ ନମଃ
ଓଂ ନିତ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ନୈମିତ୍ତିକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦୈନାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାପ୍ରଲୟାୟ ନମଃ
ଓଂ କରଣାୟ ନମଃ
ଓଂ କାରଣାୟ ନମଃ
ଓଂ କର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଭର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ହର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଈଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍କର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍କୃତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଗୋପ୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରାଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରାଣିନାଂପ୍ରତ୍ୟଗାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ସୁଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ
ଓଂ ପରଂଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ
ଓଂ ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ
ଓଂ ସନାତନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ଞେୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ୟୋତିଷାଂପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ଵାହାକାରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ଵଧାକାରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵଷଟ୍କାରାୟ ନମଃ
ଓଂ କୃପାକରାୟ ନମଃ
ଓଂ ହନ୍ତକାରାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିରାକାରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵେଗାକାରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶଙ୍କରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଆକାରାଦିହକାରାନ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଓଂକାରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଲୋକକାରକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଏକାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଅନେକାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଚତୁରାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଚତୁର୍ଭୁଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ଚତୁର୍ମୂର୍ତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଚତୁର୍ଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ତଚୁର୍ଵଦେମୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଉତ୍ତମାୟ ନମଃ
ଓଂ ଲୋକପ୍ରିୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଲୋକଗୁରଵେ ନମଃ
ଓଂ ଲୋକେଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ଲୋକନାୟକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଲୋକସାକ୍ଷିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଲୋକପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଲୋକାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଲୋକଲୋଚନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଲୋକାଧାରାୟ ନମଃ
ଓଂ ବୃହଲ୍ଲୋକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଲୋକାଲୋକାମୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଭଵେ ନମଃ
ଓଂ ଲୋକକର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଵିଶ୍ଵକର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ କୃତାଵର୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ କୃତାଗମାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନାଦୟେ ନମଃ
ଓଂ ଅନନ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଭୂତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭୂତଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ॥ 600 ॥

ଓଂ ସ୍ତୁତୟେ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ତୁତ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ତଵପ୍ରୀତାୟ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ତୋତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ନେତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ନିୟାମକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗତୟେ ନମଃ
ଓଂ ମତୟେ ନମଃ
ଓଂ ପିତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ମାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଗୁରୁଵେ ନମଃ
ଓଂ ସଖ୍ୟେ ନମଃ
ଓଂ ସୁହୃଦଶ୍ଚାତ୍ମରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ମନ୍ତ୍ରରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅସ୍ତ୍ରରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ବହୁରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ପଞ୍ଚରୂପଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭଦ୍ରରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ରୂଢାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟୋଗରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟୋଗିନେ ନମଃ
ଓଂ ସମରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟୋଗାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟୋଗପୀଠସ୍ଥିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟୋଗଗମ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୌମ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଧ୍ୟାନଗମ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଧ୍ୟାୟିନେ ନମଃ
ଓଂ ଧ୍ୟେୟଗମ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଧାମ୍ନେ ନମଃ
ଓଂ ଧାମାଧିପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଧରାଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଧର୍ମାୟ ନମଃ
ଓଂ ଧାରଣାଭିରତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଧାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ସନ୍ଧାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଵିଧାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦାମୋଦରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦାନ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦାନଵାଂତକରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସଂସାରଵୈଦ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭେଷଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୀରଧ୍ଵଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶୀତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵାତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରମିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ସାରସ୍ଵତାୟ ନମଃ
ଓଂ ସଂସାରନାଶନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅକ୍ଷମାଲିନେ ନମଃ
ଓଂ ଅସିଧର୍ମଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଷଟ୍କର୍ମନିରତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିକର୍ମାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁକର୍ମାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରକର୍ମଵିଧାୟିନେ ନମଃ
ଓଂ ସୁଶର୍ମଣେ ନମଃ
ଓଂ ମନ୍ମଥାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵର୍ମାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵର୍ମିଣେ ନମଃ
ଓଂ କରିଚର୍ମଵସନାୟ ନମଃ
ଓଂ କରାଲଵଦନାୟ ନମଃ
ଓଂ କଵୟେ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମଗର୍ଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭୂତଗର୍ଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ଘୃଣାନିଧୟେ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଗର୍ଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗର୍ଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ବୃହଦ୍ଗର୍ଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ଧୂର୍ଜଟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଶ୍ଵଗର୍ଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀଗର୍ଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜିତାରୟେ ନମଃ
ଓଂ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ହିରଣ୍ୟକଵଚାୟ ନମଃ
ଓଂ ହିରଣ୍ୟଵର୍ଣଦେହାୟ ନମଃ
ଓଂ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷଵିନାଶିନେ ନମଃ
ଓଂ ହିରଣ୍ୟକଶିପୋର୍ହନ୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ହିରଣ୍ୟନୟନାୟ ନମଃ
ଓଂ ହିରଣ୍ୟରେତସେ ନମଃ
ଓଂ ହିରଣ୍ୟଵଦନାୟ ନମଃ
ଓଂ ହିରଣ୍ୟଶୃଙ୍ଗାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିଶ୍ଶୃଙ୍ଗାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶୃଙ୍ଗିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଭୈରଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁକେଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭୀଷଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ଆନ୍ତ୍ରମାଲିନେ ନମଃ
ଓଂ ଚଣ୍ଡାୟ ନମଃ
ଓଂ ରୁଣ୍ଡମାଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦଣ୍ଡଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଖଣ୍ଡତତ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ କମଣ୍ଡଲୁଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଖଣ୍ଡସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ୟସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ଵେତସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୀତସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ନୀଲସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ନୀଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ରକ୍ତସିଂହାୟ ନମଃ ॥ 700 ॥

ଓଂ ହାରିଦ୍ରସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଧୂମ୍ରସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ମୂଲସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ମୂଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ବୃହତ୍ସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ପାତାଲସ୍ଥିତସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ପର୍ଵତଵାସିନେ ନମଃ
ଓଂ ଜଲସ୍ଥିତସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନ୍ତରିକ୍ଷସ୍ଥିତାୟ ନମଃ
ଓଂ କାଲାଗ୍ନିରୁଦ୍ରସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଚଣ୍ଡସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନନ୍ତସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନନ୍ତଗତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଵିଚିତ୍ରସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ବହୁସିଂହସ୍ଵରୂପିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଅଭୟଙ୍କରସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ନରସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ସିଂହରାଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ନରସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ସପ୍ତାବ୍ଧିମେଖଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ୟରୂପିଣେ ନମଃ
ଓଂ ସପ୍ତଲୋକାନ୍ତରସ୍ଥାୟ ନମଃ
ଓଂ ସପ୍ତସ୍ଵରମୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ସପ୍ତାର୍ଚିରୂପଦନ୍ଷ୍ଟ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସପ୍ତାଶ୍ଵରଥରୂପିଣେ ନମଃ
ଓଂ ସପ୍ତଵାୟୁସ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ସପ୍ତଚ୍ଛନ୍ଦୋମୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ଵଚ୍ଛାୟ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ଵଚ୍ଛରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀଵତ୍ସାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁଵେଧାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୁତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୁତିମୂର୍ତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଚିଶ୍ରଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶୂରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁପ୍ରଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁଧନ୍ଵିନେ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଭ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁରନାଥାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁପ୍ରଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁଦର୍ଶନାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୂକ୍ଷ୍ମାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିରୁକ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁପ୍ରଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ଵଭାଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଭଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁଶାଖାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଶାଖାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁମୁଖାୟ ନମଃ
ଓଂ ମୁଖାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁନଖାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁରଥାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁଧାୟ ନମଃ
ଓଂ ସାଂଖ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁରମୁଖ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଖ୍ୟାତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ଖଟ୍ଵାଂଗହସ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଖେଟମୁଦ୍ଗରପାଣୟେ ନମଃ
ଓଂ ଖଗେନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ମୃଗେଂଦ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ନାଗେଂଦ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦୃଢାୟ ନମଃ
ଓଂ ନାଗକେୟୂରହାରାୟ ନମଃ
ଓଂ ନାଗେନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଘମର୍ଦିନେ ନମଃ
ଓଂ ନଦୀଵାସାୟ ନମଃ
ଓଂ ନଗ୍ନାୟ ନମଃ
ଓଂ ନାନାରୂପଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ନାଗେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ନାଗାୟ ନମଃ
ଓଂ ନମିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ନରାୟ ନମଃ
ଓଂ ନାଗାନ୍ତକରଥାୟ ନମଃ
ଓଂ ନରନାରାୟଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ମତ୍ସ୍ୟସ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ କଚ୍ଛପାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟଜ୍ଞଵରାହାୟ ନମଃ
ଓଂ ନାରସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିକ୍ରମାକ୍ରାନ୍ତଲୋକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵାମନାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହୌଜସେ ନମଃ
ଓଂ ଭାର୍ଗଵରାମାୟ ନମଃ
ଓଂ ରାଵଣାନ୍ତକରାୟ ନମଃ
ଓଂ ବଲରାମାୟ ନମଃ
ଓଂ କଂସପ୍ରଧ୍ଵଂସକାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ
ଓଂ ବୁଦ୍ଧରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ତୀକ୍ଷଣରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ କଲ୍କିନେ ନମଃ
ଓଂ ଆତ୍ରେୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଗ୍ନିନେତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ କପିଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦ୍ଵିଜାୟ ନମଃ
ଓଂ କ୍ଷେତ୍ରାୟ ନମଃ ॥ 800 ॥

ଓଂ ପଶୁପାଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ପଶୁଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗୃହସ୍ଥାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵନସ୍ଥାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟତୟେ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ଵର୍ଗାପଵର୍ଗଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଭୋକ୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ମୁମୁକ୍ଷଵେ ନମଃ
ଓଂ ସାଲଗ୍ରାମନିଵାସାୟ ନମଃ
ଓଂ କ୍ଷୀରାବ୍ଧିଶୟନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀଶୈଲାଦ୍ରିନିଵାସାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶିଲାଵାସାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟୋଗିହୃତ୍ପଦ୍ମଵାସାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାହାସାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗୁହାଵାସାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗୁହ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗୁପ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗୁରଵେ ନମଃ
ଓଂ ମୂଲାଧିଵାସାୟ ନମଃ
ଓଂ ନୀଲଵସ୍ତ୍ରଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୀତଵସ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶସ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ରକ୍ତଵସ୍ତ୍ରଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ରକ୍ତମାଲାଵିଭୂଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ରକ୍ତଗନ୍ଧାନୁଲେପନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଧୁରନ୍ଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଧୂର୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦୁର୍ଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦୁର୍ମଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦୁରନ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦୁର୍ଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦୁର୍ନିରୀକ୍ଷ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିଷ୍ଠାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଦୁର୍ଦର୍ଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦ୍ରୁମାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦୁର୍ଭେଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦୁରାଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦୁର୍ଲଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦୃପ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦୃପ୍ତଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଦୃପ୍ତନୟନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଉନ୍ମତ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରମତ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦୈତ୍ୟାରୟେ ନମଃ
ଓଂ ରସଜ୍ଞାୟ ନମଃ
ଓଂ ରସେଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅରକ୍ତରସନାୟ ନମଃ
ଓଂ ପଥ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରିତୋଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ରଥ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ରସିକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଊର୍ଧ୍ଵକେଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ଊର୍ଧ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ଊର୍ଧ୍ଵରେତସେ ନମଃ
ଓଂ ଊର୍ଧ୍ଵସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଊର୍ଧ୍ଵବାହଵେ ନମଃ
ଓଂ ପରପ୍ରଧ୍ଵଂସକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶଙ୍ଖଚକ୍ରଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗଦାପଦ୍ମଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ପଞ୍ଚବାଣଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ କାମେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ କାମାୟ ନମଃ
ଓଂ କାମପାଲାୟ ନମଃ
ଓଂ କାମିନେ ନମଃ
ଓଂ କାମଵିହାରାୟନମଃ
ଓଂ କାମରୂପଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୋମସୂର୍ୟାଗ୍ନିନେତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୋମପାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୋମାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵାମାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵାମଦେଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ସାମସ୍ଵନାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୌମ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତିଗମ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ କୂଷ୍ମାଂଡଗଣନାଥାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଶ୍ରେୟସ୍କରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭୀଷ୍ମାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭୀଷଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭୀମଵିକ୍ରମଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ମୃଗଗ୍ରୀଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜୀଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜିତକାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଜଟିନେ ନମଃ
ଓଂ ଜାମଦଗ୍ନ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜାତଵେଦସେ ନମଃ
ଓଂ ଜପାକୁସୁମଵର୍ଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜପ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜପିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜରାୟୁଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଣ୍ଡଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ଵେଦଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ଉଦ୍ଭିଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜନାର୍ଦନାୟ ନମଃ
ଓଂ ରାମାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜାହ୍ନଵୀଜନକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜରାଜନ୍ମାଦିଦୂରାୟ ନମଃ ॥ 900 ॥

ଓଂ ପଦ୍ୟୁମ୍ନାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରମାଦିନେ ନମଃ
ଓଂ ଜିହ୍ଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ରୌଦ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ରୁଦ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵୀରଭଦ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଚିଦ୍ରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ସମୁଦ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ କଦ୍ରୁଦ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଚେତସେ ନମଃ
ଓଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଜ୍ଞାୟ ନମଃ
ଓଂ ଇନ୍ଦ୍ରାନୁଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ସାରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଇନ୍ଦିରାପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଈଶାନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଈଡ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଈଶିତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଇନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵ୍ୟୋମାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଵ୍ୟୋମ୍ନେ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ୟୋମକେଶିନେ ନମଃ
ଓଂ ଵ୍ୟୋମାଧାରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵ୍ୟୋମଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁରଘାତିନେ ନମଃ
ଓଂ ଵ୍ୟୋମଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵ୍ୟୋମଵାସାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁକୁମାରାୟ ନମଃ
ଓଂ ରାମାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଭାଚାରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଶ୍ଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଶ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଶ୍ଵାତ୍ମକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ଞାନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଶ୍ଵେଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଏକାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଦ୍ଵାଦଶାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଚତୁର୍ଵିଂଶତିରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ପଞ୍ଚଵିଂଶତିମୂର୍ତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଷଡ୍ଵିଂଶକାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ନିତ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ସପ୍ତଵିଂଶତିକାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଧର୍ମାର୍ଥକାମମୋକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିରକ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭାଵଶୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ
ଓଂ ସିଦ୍ଧାୟ ନମଃ
ଓଂ ସାଧ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶରଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରବୋଧାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁବୋଧାୟ ନମଃ
ଓଂ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରିୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ନିଗ୍ଧାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଦଗ୍ଧାୟ ନମଃ
ଓଂ ମୁଗ୍ଧାୟ ନମଃ
ଓଂ ମୁନୟେ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରିୟଂଵଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରଵ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ରୁକ୍ସ୍ରୁଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗୃହେଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହେଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମେଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁତୀର୍ଥାୟ ନମଃ
ଓଂ ହୟଗ୍ରୀଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଉଗ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଉଗ୍ରଵେଗାୟ ନମଃ
ଓଂ ଉଗ୍ରକର୍ମରତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଉଗ୍ରନେତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵ୍ୟଗ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସମଗ୍ରଗୁଣଶାଲିନେ ନମଃ
ଓଂ ବାଲଗ୍ରହଵିନାଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ପିଶାଚଗ୍ରହଘାତିନେ ନମଃ
ଓଂ ଦୁଷ୍ଟଗ୍ରହନିହନ୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ନିଗ୍ରହାନୁଗ୍ରହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵୃଷଧ୍ଵଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵୃଷ୍ଣ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵୃଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵୃଷଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ଉଗ୍ରଶ୍ରଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶାନ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୁତିଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦେଵଦେଵେଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ମଧୁସୂଦନାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦୁରିତକ୍ଷୟାୟ ନମଃ
ଓଂ କରୁଣାସିନ୍ଧଵେ ନମଃ
ଓଂ ଅମିତଞ୍ଜୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ନରସିଂହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗରୁଡଧ୍ଵଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟଜ୍ଞନେତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ କାଲଧ୍ଵଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜୟଧ୍ଵଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଗ୍ନିନେତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅମରପ୍ରିୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାନେତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଧର୍ମନେତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ କରୁଣାକରାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୁଣ୍ୟନେତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଭୀଷ୍ଟଦାୟକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜୟସିଂହରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ନରସିଂହରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ରଣସିଂହରୂପାୟ ନମଃ

ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ସହସ୍ରନାମାଵଲିଃ ସମାପ୍ତଃ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

1000 Names of of Sri Lakshmi Narasimha » Sahasranama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil