1000 Names Of Sri Maharajni Sri Rajarajeshwari – Sahasranamavali Stotram In Tamil

॥ Maharajni Rajarajeshwari Sahasranamavali Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீமஹாராஜ்ஞீ ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீ ஸஹஸ்ரநாமாவளி: ॥
பார்வத்யுவாச –
ப⁴க³வந் வேத³தத்த்வஜ்ஞ மந்த்ரதந்த்ரவிசக்ஷண ।
ஶரண்ய ஸர்வலோகேஶ ஶரணாக³தவத்ஸல ॥ 1 ॥

கத²ம் ஶ்ரியமவாப்நோதி லோகே தா³ரித்³ர்யது:³க²பா⁴க் ।
மாந்த்ரிகோ பை⁴ரவேஶாந தந்மே க³தி³துமர்ஹஸி ॥ 2 ॥

ஶ்ரீஶிவ உவாச –
யா தே³வீ நிஷ்கலா ராஜ்ஞீ ப⁴க³வத்யமலேஶ்வரீ ।
ஸா ஸ்ருʼஜத்யவதி வ்யக்தம் ஸம்ஹரிஷ்யதி தாமஸீ ॥ 3 ॥

தஸ்யா நாமஸஹஸ்ரம் தே வக்ஷ்யே ஸ்நேஹேந பார்வதி ।
அவாச்யம் து³ர்லப⁴ம் லோகே து:³க²தா³ரித்³ர்யநாஶநம் ॥ 4 ॥

பரமார்த²ப்ரத³ம் நித்யம் பரமைஶ்வர்யகாரணம் ।
ஸர்வாக³மரஹஸ்யாட்⁴யம் ஸகலார்த²ப்ரதீ³பகம் ॥ 5 ॥

ஸமஸ்தஶோகஶமநம் மஹாபாதகநாஶநம் ।
ஸர்வமந்த்ரமயம் தி³வ்யம் ராஜ்ஞீநாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 6 ॥

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீமஹாராஜ்ஞீ ராஜராஜேஶ்வரீ நாமஸஹஸ்ரஸ்ய ப்³ரஹ்மா ருʼஷி: ।
கா³யத்ரீ ச²ந்த:³ । ஸர்வபூ⁴தேஶ்வரீ மஹாராஜ்ஞீ தே³வதா । ஹ்ரீம் பீ³ஜம் ।
ஸௌ: ஶக்தி: । க்லீம் கீலகம் । ஶ்ரீமஹாராஜ்ஞீஸஹஸ்ரநாமஜபே விநியோக:³ ।
ௐ ஹ்ராம் ஹ்ரீம் இத்யாதி³நா கர-ஹ்ருʼத³யாதி³ ந்யாஸ: ।

ப்³ரஹ்மருʼஷயே நம: ஶிரஸி । கா³யத்ரீச்ச²ந்த³ஸே நம: முகே² ।
ஶ்ரீபூ⁴தேஶ்வரீமஹ்ராராஜ்ஞீதே³வதாயை நம: ஹ்ருʼதி³ ।
ஹ்ரீம்பீ³ஜாய நம: நாபௌ⁴ । ஸௌ: ஶக்தயே நம: கு³ஹ்யே ।
க்லீம் கீலகாய நம: பாத³யோ: । விநியோகா³ய நம: ஸர்வாங்கே³ஷு ।
ௐஹ்ராமித்யாதி³நா கரஷட³ங்க³ந்யாஸம் விதா⁴ய த்⁴யாநம் குர்யாத் ।

॥ த்⁴யாநம் ॥

யா த்³வாத³ஶார்கபரிமண்டி³தமூர்திரேகா
ஸிம்ஹாஸநஸ்தி²திமதீ ஹ்யுரகை³ர்வ்ருʼதாம் ச ।
தே³வீமநந்யக³திரீஶ்வரதாம் ப்ரபந்நாம் var தே³வீமநக்ஷக³திமீஶ்வரதாம்
தாம் நௌமி ப⁴ர்க³வபுஷீம் பரமார்த²ராஜ்ஞீம் ॥ 1 ॥

சதுர்பு⁴ஜாம் சந்த்³ரகலார்த⁴ஶேக²ராம் ஸிம்ஹாஸநஸ்தா²முரகோ³பவீதிநீம் ।
var ஸிம்ஹாஸநஸ்தா²ம் பு⁴ஜகோ³பவீதிநீம் பாஶாங்குஶாம்போ⁴ருஹக²ட்³க³தா⁴ரிணீம்
ராஜ்ஞீம் ப⁴ஜே சேதஸி ராஜ்யதா³யிநீம் ॥ 2 ॥

ௐ ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ராம் மஹாராஜ்ஞீ க்லீம் ஸௌ: பஞ்சத³ஶாக்ஷரீ ।

அத² ஸஹஸ்ரநாமாவளி: ।
ௐ பா⁴ஸ்வத்யை । ப⁴த்³ரிகாயை । பீ⁴மாயை । ப⁴ர்க³ரூபாயை । மநஸ்விந்யை ।
மாநநீயாயை । மநீஷாயை । மநோஜாயை । மநோஜவாயை । மாநதா³யை ।
மந்த்ரவித்³யாயை । மஹாவித்³யாயை । ஷட³க்ஷர்யை । ஷட்கூடாயை । த்ரிகூடாயை ।
த்ரய்யை । வேத³த்ரய்யை । ஶிவாயை । ஶிவாகாராயை । விரூபாக்ஷ்யை நம: । 20

ௐ ஶஶிக²ண்டா³வதம்ஸிந்யை நம: । மஹாலக்ஷ்ம்யை । மஹோரஸ்காயை ।
மஹௌஜஸ்காயை । மஹோத³யாயை । மாதங்க்³யை । மோத³காஹாராயை ।
மதி³ராருணலோசநாயை । ஸாத்⁴வ்யை । ஶீலவத்யை । ஶாலாயை ।
ஸுதா⁴கலஶதா⁴ரிண்யை । க²ட்³கி³ந்யை । பத்³மிந்யை । பத்³மாயை ।
பத்³மகிஞ்ஜல்கரஞ்ஜிதாயை । ஹ்ருʼத்பத்³மவாஸிந்யை । ஹ்ருʼத்³யாயை ।
பாநபாத்ரத⁴ராயை । பராயை நம: । 40

ௐ த⁴ராத⁴ரேந்த்³ரதநயாயை நம: । த³க்ஷிணாயை । த³க்ஷஜாயை । த³யாயை ।
த³யாவத்யை । மஹாமேதா⁴யை । மோதி³ந்யை । ஸதா³ போ³தி⁴ந்யை । க³தா³த⁴ரார்சிதாயை ।
கோ³தா⁴யை । க³ங்கா³யை । கோ³தா³வர்யை । க³யாயை । மஹாப்ரபா⁴வஸஹிதாயை ।
மஹோரக³விபூ⁴ஷணாயை । மஹாமுநிக்ருʼதாதித்²யாயை । மாத்⁴வ்யை । மாநவத்யை ।
மகா⁴யை । பா³லாயை நம: । 60

ௐ ஸரஸ்வத்யை நம: । லக்ஷ்ம்யை । து³ர்கா³யை । து³ர்க³திநாஶிந்யை ।
ஶார்யை । ஶரீரமத்⁴யஸ்தா²யை । வைக²ர்யை । கே²சரேஶ்வர்யை ।
ஶிவதா³யை । ஶிவவக்ஷ:ஸ்தா²யை । காலிகாயை । த்ரிபுரேஶ்வர்யை ।
புராரிகுக்ஷிமத்⁴யஸ்தா²யை । முராரிஹ்ருʼத³யேஶ்வர்யை । ப³லாரிராஜ்யதா³யை ।
சண்ட்³யை । சாமுண்டா³யை । முண்ட³தா⁴ரிண்யை । முண்ட³மாலாஞ்சிதாயை ।
முத்³ராயை நம: । 80

ௐ க்ஷோப⁴ணாகர்ஷணக்ஷமாயை நம: । ப்³ராஹ்ம்யை । நாராயண்யை । தே³வ்யை ।
கௌமார்யை । அபராஜிதாயை । ருத்³ராண்யை । ஶச்யை । இந்த்³ராண்யை । வாராஹ்யை ।
வீரஸுந்த³ர்யை । நாரஸிம்ஹ்யை । பை⁴ரவேஶ்யை । பை⁴ரவாகாரபீ⁴ஷணாயை ।
நாகா³லங்காரஶோபா⁴ட்⁴யாயை । நாக³யஜ்ஞோபவீதிந்யை । நாக³கங்கணகேயூராயை ।
நாக³ஹாராயை । ஸுரேஶ்வர்யை । ஸுராரிகா⁴திந்யை நம: ॥ 100 ॥

ௐ பூதாயை நம: । பூதநாயை । டா³கிந்யை । க்ரியாயை । கூர்மாயை । க்ரியாவத்யை ।
க்ருʼத்யாயை । டா³கிந்யை । லாகிந்யை । லயாயை । லீலாவத்யை । ரஸாகீர்ணாயை ।
நாக³கந்யாயை । மநோஹராயை । ஹாரகங்கணஶோபா⁴ட்⁴யாயை । ஸதா³நந்தா³யை ।
ஶுப⁴ங்கர்யை । மஹாஸிந்யை । மது⁴மத்யை । ஸரஸ்யை நம: । 120

ௐ ஸ்மரமோஹிந்யை நம: । மஹோக்³ரவபுஷ்யை । வார்தாயை । வாமாசாரப்ரியாயை ।
ஸிராயை । ஸுதா⁴மய்யை । வேணுகராயை । வைரக்⁴ந்யை । வீரஸுந்த³ர்யை ।
வாரிமத்⁴யஸ்தி²தாயை । வாமாயை । வாமநேத்ராயை । ஶஶிப்ரபா⁴யை ।
ஶங்கர்யை । ஶர்மதா³யை । ஸீதாயை । ரவீந்து³ஶிகி²லோசநாயை । மதி³ராயை ।
வாருண்யை । வீணாகீ³திஜ்ஞாயை நம: । 140

ௐ மதி³ராவத்யை நம: । வடஸ்தா²யை । வாருணீஶக்த்யை । வடஜாயை ।
வடவாஸிந்யை । வடுக்யை । வீரஸுவே । வந்த்³யாயை । ஸ்தம்பி⁴ந்யை ।
மோஹிந்யை । சமவே । முத்³க³ராங்குஶஹஸ்தாயை । வராப⁴யகராயை । குட்யை ।
பாடீரத்³ருமவல்ல்யை । வடுகாயை । வடுகேஶ்வர்யை । இஷ்டதா³யை । க்ருʼஷிபு⁴வே ।
கீர்யை நம: । 160

ௐ ரேவத்யை நம: । ரமணப்ரியாயை । ரோஹிண்யை । ரேவத்யை । ரம்யாயை ।
ரமணாயை । ரோமஹர்ஷிண்யை । ரஸோல்லாஸாயை । ரஸாஸாராயை । ஸாரிண்யை ।
தாரிண்யை । தடி³தே । தர்யை । தரித்ரஹஸ்தாயை । தோதுலாயை । தரணிப்ரபா⁴யை ।
ரத்நாகரப்ரியாயை । ரம்பா⁴யை । ரத்நாலங்காரஶோபி⁴தாயை ।
ருக்மாங்க³தா³யை நம: । 180

ௐ க³தா³ஹஸ்தாயை நம: । க³தா³த⁴ரவரப்ரதா³யை । ஷட்³ரஸாயை । த்³விரஸாயை ।
மாலாயை । மாலாப⁴ரணபூ⁴ஷிதாயை । மாலத்யை । மல்லிகாமோதா³யை ।
மோத³காஹாரவல்லபா⁴யை । வல்லப்⁴யை । மது⁴ராயை । மாயாயை । காஶ்யை ।
காஞ்ச்யை । லலந்திகாயை । ஹஸந்திகாயை । ஹஸந்த்யை । ப்⁴ரமந்த்யை ।
வஸந்திகாயை । க்ஷேமாயை நம: । 200 ।

ௐ க்ஷேமங்கர்யை நம: । க்ஷாமாயை । க்ஷௌமவஸ்த்ராயை । க்ஷணேஶ்வர்யை ।
க்ஷணதா³யை । க்ஷேமதா³யை । ஸீராயை । ஸீரபாணிஸமர்சிதாயை । க்ரீதாயை ।
க்ரீதாதபாயை । க்ரூராயை । கமநீயாயை । குலேஶ்வர்யை । கூர்சபீ³ஜாயை ।
குடா²ராட்⁴யாயை । கூர்மிர்ண்யை । கூர்மஸுந்த³ர்யை । காருண்யார்த்³ராயை । காஶ்மீர்யை ।
தூ³த்யை நம: । 220

See Also  108 Names Of Ramanuja – Ashtottara Shatanamavali In Gujarati

ௐ த்³வாரவத்யை நம: । த்⁴ருவாயை । த்⁴ருவஸ்துதாயை । த்⁴ருவக³த்யை ।
பீடே²ஶ்யை । ப³க³லாமுக்²யை । ஸுமுக்²யை । ஶோப⁴நாயை । நீத்யை ।
ரத்நஜ்வாலாமுக்²யை । நத்யை । அலகாயை । உஜ்ஜயிந்யை । போ⁴க்³யாயை । ப⁴ங்க்³யை ।
போ⁴கா³வத்யை । ப³லாயை । த⁴ர்மராஜபுர்யை । பூதாயை । பூர்ணமாலாயை நம: । 240

ௐ அமராவத்யை நம: । அயோத்⁴யாயை । போ³த⁴நீயாயை । யுக³மாத்ரே । யக்ஷிண்யை ।
யஜ்ஞேஶ்வர்யை । யோக³க³ம்யாயை । யோகி³த்⁴யேயாயை । யஶஸ்விந்யை । யஶோவத்யை ।
சார்வங்க்³யை । சாருஹாஸாயை । சலாசலாயை । ஹரீஶ்வர்யை । ஹரேர்மாயாயை ।
பா⁴மிந்யை । வாயுவேகி³ந்யை । அம்பா³லிகாயை । அம்பா³யை । ப⁴ர்கே³ஶ்யை நம: । 260

ௐ ப்⁴ருʼகு³கூடாயை நம: । மஹாமத்யை । கோஶேஶ்வர்யை । கமலாயை ।
கீர்திதா³யை । கீர்திவர்தி⁴ந்யை । கடோ²ரவாசே । குஹூமூர்த்யை ।
சந்த்³ரபி³ம்ப³ஸமாநநாயை । சந்த்³ரகுங்குமலிப்தாங்க்³யை । கநகாசலவாஸிந்யை ।
மலயாசலஸாநுஸ்தா²யை । ஹிமாத்³ரிதநயாதந்வை । ஹிமாத்³ரிகுக்ஷிதே³ஶஸ்தா²யை ।
குப்³ஜிகாயை । கோஸலேஶ்வர்யை । காரைகநிக³லாயை । கூ³டா⁴யை ।
கூ³ட⁴கு³ல்பா²யை । அதிவேகி³ந்யை நம: । 280

ௐ தநுஜாயை நம: । தநுரூபாயை । பா³ணசாபத⁴ராயை । நுத்யை । து⁴ரீணாயை ।
தூ⁴ம்ரவாராஹ்யை । தூ⁴ம்ரகேஶாயை । அருணாநநாயை । அருணேஶ்யை । த்³யுத்யை ।
க்²யாத்யை । க³ரிஷ்டா²யை । க³ரீயஸ்யை । மஹாநஸ்யை । மஹாகாராயை ।
ஸுராஸுரப⁴யங்கர்யை । அணுரூபாயை । ப்³ருʼஹஜ்ஜ்யோதிஷே । அநிருத்³தா⁴யை ।
ஸரஸ்வத்யை நம: । 300 ।

ௐ ஶ்யாமாயை நம: । ஶ்யாமமுக்²யை । ஶாந்தாயை । ஶ்ராந்தஸந்தாபஹாரிண்யை ।
க³வே । க³ண்யாயை । கோ³மய்யை । கு³ஹ்யாயை । கோ³மத்யை । க³ருவாசே ।
ரஸாயை । கீ³தஸந்தோஷஸம்ஸக்தாயை । க்³ருʼஹிண்யை । க்³ராஹிண்யை । கு³ஹாயை ।
க³ணப்ரியாயை । க³ஜக³த்யை । கா³ந்தா⁴ர்யை । க³ந்த⁴மோதி³ந்யை க³ந்த⁴மோஹிந்யை ।
க³ந்த⁴மாத³நஸாநுஸ்தா²யை நம: । 320

ௐ ஸஹ்யாசலக்ருʼதாலயாயை நம: । க³ஜாநநப்ரியாயை । க³ம்யாயை । க்³ராஹிகாயை ।
க்³ராஹவாஹநாயை । கு³ஹப்ரஸுவே । கு³ஹாவாஸாயை । க்³ருʼஹமாலாவிபூ⁴ஷணாயை ।
கௌபே³ர்யை । குஹகாயை । ப்⁴ரந்தயே । தர்கவித்³யாப்ரியங்கர்யை । பீதாம்ப³ராயை ।
படாகாராயை । பதாகாயை । ஸ்ருʼஷ்டிஜாயை । ஸுதா⁴யை । தா³க்ஷாயண்யை ।
த³க்ஷஸுதாயை । த³க்ஷயஜ்ஞவிநாஶிந்யை நம: । 340

ௐ தாராசக்ரஸ்தி²தாயை நம: । தாராயை । துரீதுர்யாயை । த்ருடயே । துலாயை ।
ஸந்த்⁴யாத்ரய்யை । ஸந்தி⁴ஜராயை । ஸந்த்⁴யாயை । தாருண்யலாலிதாயை । லலிதாயை ।
லோஹிதாயை । லப்⁴யாயை । சம்பாயை । கம்பாகுலாயை । ஸ்ருʼண்யை । ஸ்ருʼத்யை ।
ஸத்யவத்யை । ஸ்வஸ்தா²யை । அஸமாநாயை । மாநவர்தி⁴ந்யை நம: । 360

ௐ மஹோமய்யை நம: । மநஸ்துஷ்ட்யை । காமதே⁴நவே । ஸநாதந்யை ।
ஸூக்ஷ்மரூபாயை । ஸூக்ஷ்மமுக்²யை । ஸ்தூ²லரூபாயை । கலாவத்யை ।
தலாதலாஶ்ரயாயை । ஸிந்த⁴வே । த்ர்யம்பி³காயை । லம்பிகாயை । ஜயாயை ।
ஸௌதா³மிந்யை । ஸுதா⁴தே³வ்யை । ஸநகதி³ஸமர்சிதாயை । மந்தா³கிந்யை ।
யமுநாயை । விபாஶாயை । நர்மதா³நத்³யை நம: । 380

ௐ க³ண்ட³க்யை நம: । ஐராவத்யை । ஸிப்ராயை । விதஸ்தாயை । ஸரஸ்வத்யை ।
ரேவாயை । இக்ஷுமத்யை । வேக³வத்யை । ஸாக³ரவாஸிந்யை । தே³வக்யை । தே³வமாத்ரே ।
தே³வேஶ்யை । தே³வஸுந்த³ர்யை । தை³த்யேஶ்யை । த³மந்யை । தா³த்ர்யை । தி³தயே ।
த³திஜஸுந்த³ர்யை । வித்³யாத⁴ர்யை । வித்³யேஶ்யை நம: । 400 ।

ௐ வித்³யாத⁴ரஜஸுந்த³ர்யை நம: । மேநகாயை । சித்ரலேகா²யை । சித்ரிண்யை ।
திலோத்தமாயை । உர்வஶ்யை । மோஹிந்யை । ரம்பா⁴யை । அப்ஸரோக³ணஸுந்த³ர்யை ।
யக்ஷிண்யை । யக்ஷலோகேஶ்யை । யக்ஷநாயகஸுந்த³ர்யை யக்ஷேந்த்³ரதநயாயை
யோக்³யாயை । க³ந்த⁴வத்யர்சிதாயை । க³ந்தா⁴யை । ஸுக³ந்தா⁴யை । கீ³ததத்பராயை ।
க³ந்த⁴ர்வதநயாயை । நம்ராயை । கீ³த்யை । க³ந்த⁴ர்வஸுந்த³ர்யை நம: । 420

ௐ மந்தோ³த³ர்யை நம: । கராலாக்ஷ்யை । மேக⁴நாத³வரப்ரதா³யை ।
மேக⁴வாஹநஸந்துஷ்டாயை । மேக⁴மூர்த்யை । ராக்ஷஸ்யை । ரக்ஷோஹர்த்ர்யை ।
கேகஸ்யை । ரக்ஷோநாயகஸுந்த³ர்யை । கிந்நர்யை । கம்பு³கண்ட்²யை ।
கலகண்ட²ஸ்வநாயை । அம்ருʼதாயை । கிம்முக்²யை । ஹயவக்த்ராயை । கே²லாயை ।
கிந்நரஸுந்த³ர்யை । விபாஶ்யை । ராஜமாதங்க்³யை ।
உச்சி²ஷ்டபத³ஸம்ஸ்தி²தாயை நம: । 440

ௐ மஹாபிஶாசிந்யை நம: । சாந்த்³ர்யை । பிஶாசகுலஸுந்த³ர்யை ।
கு³ஹ்யேஶ்வர்யை । கு³ஹ்யரூபாயை । கு³ர்வ்யை । கு³ஹ்யகஸுந்த³ர்யை । ஸித்³தி⁴ப்ரதா³யை ।
ஸித்³த⁴வத்⁴வை । ஸித்³தே⁴ஶ்யை । ஸித்³த⁴ஸுந்த³ர்யை । பூ⁴தேஶ்வர்யை ।
பூ⁴தலயாயை । பூ⁴ததா⁴த்ர்யை । ப⁴யாபஹாயை । பூ⁴தபீ⁴திஹர்யை । ப⁴வ்யாயை ।
பூ⁴தஜாயை । பூ⁴தஸுந்த³ர்யை । ப்ருʼத்²வ்யை நம: । 460

ௐ பார்தி²வலோகேஶ்யை நம: । ப்ரதா²யை । விஷ்ணுஸமர்சிதாயை ।
வஸுந்த⁴ராயை । வஸுநதாயை । பர்தி²வ்யை । பூ⁴மிஸுந்த³ர்யை ।
அம்போ⁴தி⁴தநயாயை । அலுப்³தா⁴யை । ஜலஜாக்ஷ்யை । ஜலேஶ்வர்யை । அமூர்த்யை ।
அம்மய்யை । மார்யை । ஜலஸ்தா²யை । ஜலஸுந்த³ர்யை । தேஜஸ்விந்யை ।
மஹோதா⁴த்ர்யை । தைஜஸ்யை । ஸூர்யபி³ம்ப³கா³யை நம: । 480

ௐ ஸூர்யகாந்த்யை நம: । ஸூர்யதேஜஸே । தேஜோரூபைகஸுந்த³ர்யை । வாயுவாஹாயை ।
வாயுமுக்²யை । வாயுலோகைகஸுந்த³ர்யை । க³க³நஸ்தா²யை । கே²சரேஶ்யை ।
ஶூந்யரூபாயை ஶூரரூபாயை । நிராக்ருʼத்யை । நிராபா⁴ஸாயை । பா⁴ஸமாநாயை ।
த்⁴ருʼத்யை த்³யுத்யை । ஆகாஶஸுந்த³ர்யை । க்ஷிதிமூர்தித⁴ராயை । அநந்தாயை ।
க்ஷிதிப்⁴ருʼல்லோகஸுந்த³ர்யை । அப்³தி⁴யாநாயை । ரத்நஶோபா⁴யை ।
வருணேஶ்யை நம: । 500 ।

ௐ வராயுதா⁴யை நம: । பாஶஹஸ்தாயை । போஷணாயை । வருணேஶ்வரஸுந்த³ர்யை ।
அநலைகருசயே । ஜ்யோத்யை । பஞ்சாநிலமதிஸ்தி²த்யை ।
ப்ராணாபாநஸமாநேச்சா²யை । சோதா³நவ்யாநரூபிண்யை । பஞ்சவாதக³தயே ।
நாடீ³ரூபிண்யை । வாதஸுந்த³ர்யை । அக்³நிரூபாயை । வஹ்நிஶிகா²யை ।
வட³வாநலஸந்நிம்நாயை । ஹேதயே । ஹவிஷே । ஹுதஜ்யோதிஷே । அக்³நிஜாயை ।
வஹ்நிஸுந்த³ர்யை நம: । 520

See Also  Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 7 In Tamil And English

ௐ ஸோமேஶ்வர்யை நம: । ஸோமகலாயை । ஸோமபாநபராயணாயை । ஸௌம்யாநநாயை ।
ஸௌம்யரூபாயை । ஸோமஸ்தா²யை । ஸோமஸுந்த³ர்யை । ஸூர்யப்ரபா⁴யை । ஸூர்யமுக்²யை ।
ஸூர்யஜாயை । ஸூர்யஸுந்த³ர்யை । யாஜ்ஞிக்யை । யஜ்ஞபா⁴கே³ச்சா²யை ।
யஜமாநவரப்ரதா³யை । யாஜக்யை । யஜ்ஞவித்³யாயை । யஜமாநைகஸுந்த³ர்யை ।
ஆகாஶகா³மிந்யை । வந்த்³யாயை । ஶப்³த³ஜாயை நம: । 540

ௐ ஆகாஶஸுந்த³ர்யை நம: । மீநாஸ்யாயை । மீநநேத்ராயை । மீநாஸ்தா²யை ।
மீநஸுந்த³ர்யை । கூர்மப்ருʼஷ்ட²க³தாயை । கூர்ம்யை । கூர்மஜாயை ।
கூர்மஸுந்த³ர்யை । வாராஹ்யை । வீரஸுவே । வந்த்³யாயை । வராரோஹாயை ।
ம்ருʼகே³க்ஷணாயை । வராஹமூர்தயே । வாசாலாயை । வஶ்யாயை । வராஹஸுந்த³ர்யை ।
நரஸிம்ஹாக்ருʼதயே । தே³வ்யை நம: । 560

ௐ து³ஷ்டதை³த்யநிஷூதி³ந்யை நம: । ப்ரத்³யும்நவரதா³யை । நார்யை ।
நரஸிம்ஹைகஸுந்த³ர்யை । வாமஜாயை । வாமநாகாராயை । நாராயணபராயணாயை ।
ப³லிதா³நவத³ர்பக்⁴ந்யை । வாம்யாயை । வாமநஸுந்த³ர்யை । ராமப்ரியாயை ।
ராமகலாயை । ரக்ஷோவம்ஶக்ஷயப⁴யங்கர்யை । ப்⁴ருʼகு³புத்ர்யை ।
ராஜகந்யாயை । ராமாயை । பரஶுதா⁴ரிண்யை । பா⁴ர்க³வ்யை । பா⁴ர்க³வேஷ்டாயை ।
ஜாமத³க்³ந்யவரப்ரதா³யை நம: । 580

ௐ குடா²ரதா⁴ரிண்யை நம: । ராத்ர்யை । ஜாமத³க்³ந்யைகஸுந்த³ர்யை ।
ஸீதாலக்ஷ்மணஸேவ்யாயை । ரக்ஷ:குலவிநாஶிந்யை । ராமப்ரியாயை ।
ஶத்ருக்⁴ந்யை । ஶத்ருக்⁴நப⁴ரதேஷ்டதா³யை । லாவண்யாம்ருʼததா⁴ராட்⁴யாயை ।
லவணாஸுரகா⁴திந்யை । லோஹிதாஸ்யாயை । ப்ரஸந்நாஸ்யாயை ।
ஸ்வாத்மாராமைகஸுந்த³ர்யை । க்ருʼஷ்ணகேஶாயை । க்ருʼஷ்ணமுக்²யை ।
யாத³வாந்தகர்யை । லயாயை । யாதோ³க³ணார்சிதாயை । யோஜ்யாயை । ராதா⁴யை நம: । 600 ।

ௐ ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணஸுந்த³ர்யை நம: । ஸித்³த⁴ப்ரஸுவே । ஸித்³த⁴தே³வ்யை ।
ஜிநமார்க³பராயணாயை । ஜிதக்ரோதா⁴யை । ஜிதாலஸ்யாயை । ஜிநஸேவ்யாயை ।
ஜிதேந்த்³ரியாயை । ஜிநவம்ஶத⁴ராயை । உக்³ராயை । நீலாந்தாயை । பு³த்³த⁴ஸுந்த³ர்யை ।
கால்யை । கோலாஹலப்ரீதாயை । ப்ரேதவாஹாயை । ஸுரேஶ்வர்யை । கல்கிப்ரியாயை ।
கம்பு³த⁴ராயை । கலிகாலைகஸுந்த³ர்யை । விஷ்ணுமாயாயை நம: । 620

ௐ ப்³ரஹ்மமாயாயை நம: । ஶாம்ப⁴வ்யை । ஶிவவாஹநாயை ।
இந்த்³ராவரஜவக்ஷ:ஸ்தா²யை । ஸ்தா²ணுபத்ந்யை । பலாலிந்யை । ஜ்ருʼம்பி⁴ண்யை ।
ஜ்ருʼம்ப⁴ஹர்த்ர்யை । ஜ்ருʼம்ப⁴மாணாலகாகுலாயை । குலாகுலப²லேஶாந்யை ।
பத³தா³நப²லப்ரதா³யை । குலவாகீ³ஶ்வர்யை । குல்யாயை । குலஜாயை ।
குலஸுந்த³ர்யை । புரந்த³ரேட்³யாயை । தாருண்யாலயாயை । புண்யஜநேஶ்வர்யை ।
புண்யோத்ஸாஹாயை । பாபஹந்த்ர்யை நம: । 640

ௐ பாகஶாஸநஸுந்த³ர்யை நம: । ஸூயர்கோடிப்ரதீகாஶாயை । ஸூர்யதேஜோமய்யை ।
மத்யை । லேகி²ந்யை । ப்⁴ராஜிந்யை । ரஜ்ஜுரூபிண்யை । ஸூர்யஸுந்த³ர்யை ।
சந்த்³ரிகாயை । ஸுதா⁴தா⁴ராயை । ஜ்யோத்ஸ்நாயை । ஶீதாம்ஶுஸுந்த³ர்யை । லோலாக்ஷ்யை ।
ஶதாக்ஷ்யை । ஸஹஸ்ராக்ஷ்யை । ஸஹஸ்ரபதே³ । ஸஹஸ்ரஶீர்ஷாயை । இந்த்³ராண்யை ।
ஸஹஸ்ரபு⁴ஜவல்லிகாயை । கோடிரத்நாம்ஶுஶோபா⁴யை நம: । 660

ௐ ஶுப்⁴ரவஸ்த்ராயை நம: । ஶதாநநாயை । ஶதாநந்தா³யை । ஶ்ருதித⁴ராயை ।
பிங்க³லாயை । உக்³ரநாதி³ந்யை । ஸுஷும்நாயை । ஹாரகேயூரநூபுராராவஸங்குலாயை ।
கோ⁴ரநாதா³யை । அகோ⁴ரமுக்²யை । உந்முக்²யை । உல்மூகாயுதா⁴யை । கோ³பீதாயை ।
கூ³ர்ஜர்யை । கோ³தா⁴யை । கா³யத்ர்யை । வேத³வல்லபா⁴யை । வல்லகீஸ்வநநாதா³யை ।
நாத³வித்³யாயை । நதீ³தட்யை நம: । 680

ௐ பி³ந்து³ரூபாயை நம: । சக்ரயோநயே । பி³ந்து³நாத³ஸ்வரூபிண்யை ।
சக்ரேஶ்வர்யை । பை⁴ரவேஶ்யை । மஹாபை⁴ரவவல்லபா⁴யை ।
காலபை⁴ரவபா⁴ர்யாயை । கல்பாந்தே ரங்க³நர்தக்யை ।
ப்ரலயாநலதூ⁴ம்ராபா⁴யை । யோநிமத்⁴யக்ருʼதாலயாயை । பூ⁴சர்யை ।
கே²சரீமுத்³ராயை । நவமுத்³ராவிலாஸிந்யை । வியோகி³ந்யை । ஶ்மஶாநஸ்தா²யை ।
ஶ்மஶாநார்சநதோஷிதாயை । பா⁴ஸ்வராங்க்³யை । ப⁴ர்க³ஶிகா²யை ।
ப⁴ர்க³வாமாங்க³வாஸிந்யை । ப⁴த்³ரகால்யை நம: । 700 ।

ௐ விஶ்வகால்யை நம: । ஶ்ரீகால்யை । மேக⁴காலிகாயை । நீரகால்யை ।
காலராத்ர்யை । கால்யை । காமேஶகாலிகாயை । இந்த்³ரகால்யை । பூர்வகால்யை ।
பஶ்சிமாம்நாயகாலிகாயை । ஶ்மஶாநகாலிகாயை । ஶுப்⁴ரகால்யை ।
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணகாலிகாயை । க்ரீங்காரோத்தரகால்யை । ஶ்ரீம் ஹும் ஹ்ரீம்
த³க்ஷிணகாலிகாயை । ஸுந்த³ர்யை । த்ரிபுரேஶாந்யை । த்ரிகூடாயை ।
த்ரிபுரார்சிதாயை । த்ரிநேத்ராயை நம: । 720

ௐ த்ரிபுராத்⁴யக்ஷாயை நம: । த்ரிகூடாயை । கூடபை⁴ரவ்யை ।
த்ரிலோகஜநந்யை । நேத்ர்யை । மஹாத்ரிபூரஸுந்த³ர்யை । காமேஶ்வர்யை ।
காமகலாயை । காலகாமேஶஸுந்த³ர்யை । த்ர்யக்ஷர்ய்யை । ஏகாக்ஷரீதே³வ்யை ।
பா⁴வநாயை । பு⁴வநேஶ்வர்யை । ஏகாக்ஷர்யை । சதுஷ்கூடாயை । த்ரிகூடேஶ்யை ।
லயேஶ்வர்யை । சதுர்வர்ணாயை । வர்ணேஶ்யை । வர்ணாட்⁴யாயை நம: । 740

ௐ சதுரக்ஷர்யை நம: । பஞ்சாக்ஷர்யை । ஷட்³வக்த்ராயை । ஷட்கூடாயை ।
ஷட³க்ஷர்யை । ஸப்தாக்ஷர்யை । நவார்ணேஶ்யை । பரமாஷ்டாக்ஷரேஶ்வர்யை ।
நவம்யை । பஞ்சம்யை । ஷஷ்ட்யை । நாகே³ஶ்யை । நவநாயிகாயை ।
த³ஶாக்ஷர்யை । த³ஶாஸ்யேஶ்யை । தே³விகாயை । ஏகாத³ஶாக்ஷர்யை ।
த்³வாத³ஶாதி³த்யஸங்காஶாயை । த்³வாத³ஶ்யை । த்³வாத³ஶாக்ஷர்யை நம: । 760

ௐ த்ரயோத³ஶ்யை நம: । வேத³க³ர்பா⁴யை । வாத்³யாயை ப்³ராஹ்ம்யை ।
த்ரயோத³ஶாக்ஷர்யை । சதுர்த³ஶாக்ஷரீவித்³யாயை । பஞ்சத³ஶாக்ஷர்யை ।
ஶ்ரீஷோட³ஶ்யை । ஸர்வவித்³யேஶ்யை । மஹாஶ்ரீஷோட³ஶாக்ஷர்யை ।
மஹாஶ்ரீஷோட³ஶீரூபாயை । சிந்தாமணிமநுப்ரியாயை । த்³வாவிம்ஶத்யக்ஷர்யை ।
ஶ்யாமாயை । மஹாகாலகுடும்பி³ந்யை । வஜ்ரதாராயை । காலதாராயை । நாரீதாராயை ।
உக்³ரதாரிண்யை । காமதாராயை । ஸ்பர்ஶதாராயை நம: । 780

ௐ ஶப்³த³தாராயை நம: । ரஸாஶ்ரயாயை । ரூபதாராயை । க³ந்த⁴தாராயை ।
மஹாநீலஸரஸ்வத்யை । காலஜ்வாலாயை । வஹ்நிஜ்வாலாயை । ப்³ரஹ்மஜ்வாலாயை ।
ஜடாகுலாயை । விஷ்ணுஜ்வாலாயை । விஷ்ணுஶிகா²யை । ப⁴த்³ரஜ்வாலாயை ।
கராலிந்யை । விகராலமுகீ²தே³வ்யை । கரால்யை । பூ⁴திபூ⁴ஷணாயை ।
சிதாஶயாஸநாசிந்த்யாயை । சிதாமண்ட³லமத்⁴யகா³யை । பூ⁴தபை⁴ரவஸேவ்யாயை ।
பூ⁴தபை⁴ரவபாலிந்யை நம: । 800 ।

ௐ ப³ந்த⁴க்யை நம: । ப³த்³த⁴ஸந்முத்³ராயை । ப⁴வப³ந்த⁴விநாஶிந்யை ।
ப⁴வாந்யை । தே³வதே³வேஶ்யை । தீ³க்ஷாயை । தீ³க்ஷிதபூஜிதாயை । ஸாத⁴கேஶ்யை ।
ஸித்³தி⁴தா³த்ர்யை । ஸாத⁴காநந்த³வர்தி⁴ந்யை । ஸாத⁴காஶ்ரயபூ⁴தாயை ।
ஸாத⁴கேஷ்டப²லப்ரதா³யை । ரஜோவத்யை । ராஜஸ்யை । ரஜக்யை ।
ரஜஸ்வலாயை । புஷ்பப்ரியாயை । புஷ்பபூர்ணாயை । ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பமாலிகாயை ।
ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பக³ந்தா⁴ட்⁴யாயை நம: । 820

See Also  1000 Names Of Siva’S – Sahasranamavali In Tamil

ௐ புலஸ்த்யஸுதநாஶிந்யை நம: । பாத்ரஹஸ்தாயை । பராயை । பௌத்ர்யை ।
பீதாஸ்யாயை । பீதபூ⁴ஷணாயை । பிங்கா³நநாயை । பிங்க³கேஶ்யை ।
பிங்க³லாயை । பிங்க³லேஶ்வர்யை । மங்க³ளாயை । மங்க³ளேஶாந்யை ।
ஸர்வமங்க³ளமங்க³ளாயை । புரூரவேஶ்வர்யை । பாஶத⁴ராயை । சாபத⁴ராயை ।
அது⁴ராயை । புண்யதா⁴த்ர்யை । புண்யமய்யை । புண்யலோகநிவாஸிந்யை நம: । 840

ௐ ஹோத்ருʼஸேவ்யாயை நம: । ஹகாரஸ்தா²யை । ஸகாரஸ்தா²யை । ஸுகா²வத்யை ।
ஸக்²யை । ஶோபா⁴வத்யை । ஸத்யாயை । ஸத்யாசாரபராயணாயை । ஸாத்⁴வ்யை ।
ஈஶாநகஶாந்யை । வாமதே³வகலாஶ்ரிதாயை । ஸத்³யோஜாதகலேஶாந்யை । ஶிவாயை ।
அகோ⁴ரகலாக்ருʼத்யை । ஶர்வர்யை । வீரஸத்³ருʼஶ்யை । க்ஷீரநீரவிவேசிந்யை ।
விதர்கநிலயாயை । நித்யாயை । நித்யக்லிந்நாயை நம: । 860

ௐ பராம்பி³காயை நம: । புராரித³யிதாயை । தீ³ர்கா⁴யை । தீ³ர்க⁴நாஸாயை ।
அல்பபா⁴ஷிண்யை । காஶிகாயை । கௌஶிக்யை । கோஶ்யாயை । கோஶதா³யை ।
ரூபவர்தி⁴ந்யை । துஷ்ட்யை । புஷ்ட்யை । ப்ரஜாப்ரீதாயை । பூஜிதாயை ।
பூஜகப்ரியாயை । ப்ரஜாவத்யை । க³ர்ப⁴வத்யை । க³ர்ப⁴போஷணகாரிண்யை ।
ஶுக்ரவாஸஸே । ஶுக்லரூபாயை நம: । 880

ௐ ஶுசிவாஸாயை நம: । ஜயாவஹாயை । ஜாநக்யை । ஜந்யஜநகாயை ।
ஜநதோஷணதத்பராயை । வாத³ப்ரியாயை । வாத்³யரதாயை । வாதி³ந்யை ।
வாத³ஸுந்த³ர்யை । வாக்ஸ்தம்பி⁴ந்யை । கீரபாண்யை । தீ⁴ராதீ⁴ராயை ।
து⁴ரந்த⁴ராயை । ஸ்தநந்த⁴ய்யை । ஸாமிதே⁴ந்யை । நிராநந்தா³யை । நிரஞ்ஜநாயை ।
ஸமஸ்தஸுக²தா³யை । ஸாராயை । வாராந்நிதி⁴வரப்ரதா³யை நம: । 900 ।

ௐ வாலுகாயை நம: । வீரபாநேஷ்டாயை । வஸுதா⁴த்ர்யை । வஸுப்ரியாயை ।
ஶுக்ராநந்தா³யை । ஶுக்ரரஸாயை । ஶுக்ரபூஜ்யாயை । ஶுகப்ரியாயை ।
ஶுச்யை । ஶுகஹஸ்தாயை । ஸமஸ்தநரகாந்தகாயை । ஸமஸ்ததத்த்வநிலயாயை ।
ப⁴க³ரூபாயை । ப⁴கே³ஶ்வர்யை । ப⁴க³பி³ம்பா³யை । ப⁴கா³யை । ஹ்ருʼத்³யாயை ।
ப⁴க³லிங்க³ஸ்வரூபிண்யை । ப⁴க³லிங்கே³ஶ்வர்யை । ஶ்ரீதா³யை நம: । 920

ௐ ப⁴க³லிங்கா³ம்ருʼதஸ்ரவாயை நம: । க்ஷீராஶநாயை । க்ஷீரருச்யை ।
ஆஜ்யபாநபராயணாயை । மது⁴பாநபராயை । ப்ரௌடா⁴யை । பீவராம்ஸாயை ।
பராவராயை । பிலம்பிலாயை । படோலேஶாயை । பாடலாருணலோசநாயை ।
க்ஷீராம்பு³தி⁴ப்ரியாயை । க்ஷிப்ராயை । ஸரலாயை । ஸரலாயுதா⁴யை ।
ஸங்க்³ராமாயை । ஸுநயாயை । ஸ்ரஸ்தாயை । ஸம்ஸ்ருʼத்யை । ஸநகேஶ்வர்யை நம: । 940

ௐ கந்யாயை நம: । கநகரேகா²யை । காந்யகுப்³ஜநிவாஸிந்யை ।
காஞ்சநோப⁴தநவே । காஷ்டா²யை । குஷ்ட²ரோக³நிவாரிண்யை ।
கடோ²ரமூர்த⁴ஜாயை । குந்த்யை । க்ருʼந்தாயுத⁴த⁴ராயை । த்⁴ருʼத்யை ।
சர்மாம்ப³ராயை । க்ரூரநகா²யை । சகோராக்ஷ்யை । சதுர்பு⁴ஜாயை ।
சதுர்வேத³ப்ரியாயை । ஆத்³யாயை । சதுர்வர்க³ப²லப்ரதா³யை ।
ப்³ரஹ்மாண்ட³சாரிண்யை । ஸ்பு²ர்த்யை । ப்³ரஹ்மாண்யை நம: । 960

ௐ ப்³ரஹ்மஸம்மதாயை நம: । ஸத்காரகாரிண்யை । ஸூத்யை । ஸூதிகாயை ।
லதிகாலயாயை । கல்பவல்ல்யை । க்ருʼஶாங்க்³யை । கல்பபாத³பவாஸிந்யை ।
கல்பபாஶாயை । மஹாவித்³யாயை । வித்³யாராஜ்ஞ்யை । ஸுகா²ஶ்ரயாயை ।
பூ⁴திராஜ்ஞ்யை । விஶ்வராஜ்ஞ்யை । லோகராஜ்ஞ்யை । ஶிவாஶ்ரயாயை ।
ப்³ரஹ்மராஜ்ஞ்யை । விஷ்ணுராஜ்ஞ்யை । ருத்³ரராஜ்ஞ்யை । ஜடாஶ்ரயாயை நம: । 980

ௐ நாக³ராஜ்ஞ்யை நம: । வம்ஶராஜ்ஞ்யை । வீரராஜ்ஞ்யை । ரஜ:ப்ரியாயை ।
ஸத்த்வராஜ்ஞ்யை । தமோராஜ்ஞ்யை । க³ணராஜ்ஞ்யை । சலாசலாயை । வஸுராஜ்ஞ்யை ।
ஸத்யராஜ்ஞ்யை । தபோராஜ்ஞ்யை । ஜபப்ரியாயை । மந்த்ரராஜ்ஞ்யை ।
வேத³ராஜ்ஞ்யை । தந்த்ரராஜ்ஞ்யை । ஶ்ருதிப்ரியாயை । வேத³ராஜ்ஞ்யை ।
மந்த்ரிராஜ்ஞ்யை । தை³த்யராஜ்ஞ்யை । த³யாகராயை நம: । 1000 ।

ௐ காலராஜ்ஞ்யை நம: । ப்ரஜாராஜ்ஞ்யை । தேஜோராஜ்ஞ்யை । ஹராஶ்ரயாயை ।
ப்ருʼத்²வீராஜ்ஞ்யை । பயோராஜ்ஞ்யை । வாயுராஜ்ஞ்யை । மதா³லஸாயை ।
ஸுதா⁴ராஜ்ஞ்யை । ஸுராராஜ்ஞ்யை । பீ⁴மராஜ்ஞ்யை । ப⁴யோஜ்ஜி²தாயை ।
தத்²யராஜ்ஞ்யை । ஜயாராஜ்ஞ்யை । மஹாராஜ்ஞ்யை । மஹாமத்த்யை । வாமராஜ்ஞ்யை ।
சீநராஜ்ஞ்யை । ஹரிராஜ்ஞ்யை । ஹரீஶ்வர்யை நம: । 1020

ௐ பராராஜ்ஞ்யை நம: । யக்ஷராஜ்ஞ்யை । பூ⁴தராஜ்ஞ்யை । ஶிவாஶ்ரயாயை ।
வடுராஜ்ஞ்யை । ப்ரேதராஜ்ஞ்யை । ஶேஷராஜ்ஞ்யை । ஶமப்ரதா³யை ।
ஆகாஶராஜ்ஞ்யை । ராஜேஶ்யை । ராஜராஜ்ஞ்யை । ரதிப்ரியாயை । பாதாலராஜ்ஞ்யை ।
பூ⁴ராஜ்ஞ்யை । ப்ரேதராஜ்ஞ்யை । விஷாபஹாயை । ஸித்³த⁴ராஜ்ஞ்யை । விபா⁴ராஜ்ஞ்யை ।
தேஜோராஜ்ஞ்யை । விபா⁴மய்யை நம: । 1040

ௐ பா⁴ஸ்வத்³ராஜ்ஞ்யை நம: । சந்த்³ரராஜ்ஞ்யை । தாராராஜ்ஞ்யை । ஸுவாஸிந்யை ।
க்³ருʼஹராஜ்ஞ்யை । வ்ருʼக்ஷராஜ்ஞ்யை । லதாராஜ்ஞ்யை । மதிப்ரதா³யை ।
வீரராஜ்ஞ்யை । மநோராஜ்ஞ்யை । மநுராஜ்ஞ்யை । காஶ்யப்யை । முநிராஜ்ஞ்யை ।
ரத்நராஜ்ஞ்யை । ம்ருʼக³ராஜ்ஞ்யை । மணிப்ரமாயை । ஸிந்து⁴ராஜ்ஞ்யை ।
நதீ³ராஜ்ஞ்யை । நத³ராஜ்ஞ்யை । த³ரீஸ்தி²தாயை நம: । 1060

ௐ நாத³ராஜ்ஞ்யை நம: । பி³ந்து³ராஜ்ஞ்யை । ஆத்மராஜ்ஞ்யை । ஸத்³க³த்யை ।
புத்ரராஜ்ஞ்யை । த்⁴யாநராஜ்ஞ்யை । லயராஜ்ஞ்யை । ஸதே³ஶ்வர்யை ।
ஈஶாநராஜ்ஞ்யை । ராஜேஶ்யை । ஸ்வாஹாராஜ்ஞ்யை । மஹத்தராயை । வஹ்நிராஜ்ஞ்யை ।
யோகி³ராஜ்ஞ்யை । யஜ்ஞராஜ்ஞ்யை । சிதா³க்ருʼத்யை । ஜக³த்³ராஜ்ஞ்யை ।
தத்த்வராஜ்ஞ்யை । வாக்³ராஜ்ஞ்யை । விஶ்வரூபிண்யை । பஞ்சத³ஶாக்ஷரீராஜ்ஞ்யை ।
ௐ ஹ்ரீம் பூ⁴தேஶ்வரேஶ்வர்யை நம: । 1082

ஶ்ரீ மஹாராஜ்ஞீ ஷோட³ஶேஶ்வரீ ஶ்ரீராஜராஜஜேஶ்வரீ ஶ்ரீமாத்ரே நமோ நம: ।

இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமலே தந்த்ரே த³ஶவித்³யாரஹஸ்யே ஶ்ரீமஹாராஜ்ஞீ
ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீ ஸஹஸ்ரநாமாவளி: ஸமாப்தா ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Sri Maharajni Sri Raja Rajeshwari:
1000 Names of Sri Maharajni Sri Rajarajeshwari। Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTelugu – Tamil