1000 Names of Sri Pranava – Sahasranamavali Stotram in Kannada

॥ Pranava Sahasranamavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಪ್ರಣವಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಪ್ರಣವಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ,
ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ, ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ, ಅಂ ಬೀಜಂ, ಉಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಮಂ ಕೀಲಕಂ,
ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧಯೈ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಧ್ಯಾನಂ-
ಓಂಕಾರಂ ನಿಗಮೈಕವೇದ್ಯಮನಿಶಂ ವೇದಾನ್ತತತ್ತ್ವಾಸ್ಪದಂ
ಚೋತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿನಾಶಹೇತುಮಮಲಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕಮ್ ।
ವಿಶ್ವತ್ರಾಣಪರಾಯಣಂ ಶ್ರುತಿಶತೈಸ್ಸಮ್ಪ್ರೋಚ್ಯಮಾನಂ ಪ್ರಭುಂ
ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನನ್ತಮೂರ್ತಿಮಮಲಂ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಕಂ ತಂ ಭಜೇ ॥

ಓಂ ಓಂಕಾರಾಯ ನಮಃ । ತಾರಕಾಯ । ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ । ಪ್ರಾಣಾಯ ಸರ್ವಗೋಚರಾಯ ।
ಕ್ಷಾರಾಯ । ಕ್ಷಿತಯೇ । ಉತ್ಪತ್ತಿಹೇತುಕಾಯ । ನಿತ್ಯಾಯ ನಿರತ್ಯಯಾಯ ।
ಶುದ್ಧಾಯ । ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮನೇ । ನಿರಾಕೃತಯೇ । ನಿರಾಧಾರಾಯ ಸದಾನನ್ದಾಯ ।
ಶಾಶ್ವತಾಯ । ಪರತಃ ಪರಸ್ಮೈ । ಮನಸೋ ಗತಿನಿಹನ್ತ್ರೇ ।
ಗಮ್ಯಾನಾಮುತ್ತಮೋತ್ತಮಾಯ । ಅಕಾರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ॥ 20

ಓಂ ಮಕಾರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಬಿನ್ದುರೂಪಿಣೇ । ಕಲಾಧರಾಯ । ಉಕಾರಾತ್ಮನೇ ।
ಮಹಾವೇದ್ಯಾಯ । ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಾಯ । ಇನ್ದ್ರಾಯ । ಪರತರಾಯ ।
ವೇದಾಯ । ವೇದವೇದ್ಯಾಯ । ಜಗದ್ಗುರವೇ । ವೇದಕೃತೇ । ವೇದವೇತ್ರೇ ।
ವೇದಾನ್ತಾರ್ಯಸ್ವರೂಪಕಾಯ । ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಾಯ । ನತುಲಾಯ । ಕಂಜಜನ್ಮನೇ ।
ಕಾಮಾಕೃತಯೇ । ಖರೂಪಿಣೇ । ಖಗವಾಹಿನೇ ನಮಃ ॥ 40

ಓಂ ಖಗಾಯ ನಮಃ । ಖಗತರಾಯ । ಖಾದ್ಯಾಯ । ಖಭೂತಾಯ । ಖಗತಾಯ ।
ಖಗಮಾಯ । ಖಗನಾಯಕಾಯ । ಖರಮಾಯ । ಖಜಲಾಯ । ಖಾಲಾಯ ।
ಖಗೇಶ್ವರಾಯ । ಖಗವಾಹಾಯ । ಗನ್ತ್ರೇ । ಗಮಯಿತ್ರೇ । ಗಮ್ಯಾಯ ।
ಗಮನಾತಿಕರಾಯ । ಗತಯೇ । ಘಂಟಾನಿನಾದಾಯ । ಘಂಟೇಯಪರಾನನ್ದನಾಯ ।
ಘಂಟಾನಾದಪರಾಯ ನಮಃ ॥ 60

ಓಂ ಘಂಟಾನಾದವತೇ ನಮಃ । ಗುಣಾಯ । ಘಸ್ರಾಯ । ಘನಿತಚಿದ್ರೂಪಾಯ ।
ಘನಾನಾಂ ಜಲದಾಯಕಾಯ । ಚರ್ಯಾಪೂಜ್ಯಾಯ । ಚಿದಾನನ್ದಾಯ ।
ಚಿರಾಚಿರತರಾಯ । ಚಿತಯೇ । ಚಿತಿದಾಯ । ಚಿತಿಗನ್ತ್ರೇ । ಚರ್ಮವತೇ ।
ಚಲನಾಕೃತಯೇ । ಚಂಚಲಾಯ । ಚಾಲಕಾಯ । ಚಾಲ್ಯಾಯ । ಛಾಯಾವತೇ ।
ಛಾದನಾತ್ಯಯಾಯ । ಛಾಯಾಚ್ಛಾಯಾಯ । ಪ್ರತಿಚ್ಛಾಯಾಯ ನಮಃ ॥ 80

ಓಂ ಜಂಜಪೂಕಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾಮತಯೇ । ಜಾಲಗ್ರಾಹ್ಯಾಯ । ಜಲಾಕಾರಾಯ ।
ಜಾಲಿನೇ । ಜಾಲವಿನಾಯಕಾಯ । ಝಟಿತಿ ಪ್ರತಿಧೌರೇಯಾಯ ।
ಝಂಝಾಮಾರುತಸೇವಿತಾಯ । ಟಂಕಾಯ । ಟಂಕಕರ್ತ್ರೇ ।
ಟಂಕಕಾರ್ಯವಶಾನುಗಾಯ । ಟಿಟ್ಟಿಲಾಯ । ನಿಷ್ಠುರಾಯ । ಕೃಷ್ಟಾಯ ।
ಕಮಠಾಯ । ಪೃಷ್ಠಗೋಚರಾಯ ಕಾಠಿನ್ಯಾತ್ಮನೇ । ಕಠೋರಾತ್ಮನೇ ।
ಕಂಠಾಯ । ಕೌಟೀರಗೋಚರಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಡಮರುಧ್ವಾನಸಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ । ಡಾಮ್ಭಿಕಾನಾಂ ಪರಾಙ್ಮುಖಾಯ ।
ಡಮ್ಭೇತರಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ । ಡಾಮ್ಭಿಕಾನಾಂ ವಿಡಮ್ಬನಾಯ । ಢಕ್ಕಾಕಲ-
ಕಲಧ್ವಾನಾಯ । ಅಣಿಮ್ನೇ । ಅನುತ್ತಮಸುನ್ದರಾಯ । ತಾರತಮ್ಯಫಲಾಯ ।
ತಲ್ಪಾಯ । ತಲ್ಪಶಾಯಿನೇ । ಸತಾರಕಾಯ । ತರ್ತವ್ಯಾಯ । ತಾರಣಾಯ । ತಾರಾಯ ।
ತಾರಕಾನಾಥಭೂಷಣಾಯ । ಹಿರಣ್ಯಬಾಹವೇ । ಸೇನಾನ್ಯೇ । ದೇಶಾನಾಂ
ದಿಶಾಂ ಚ ಪತಯೇ । ಪೀತವರ್ಣಾಯ । ಮಹಾವೃಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ॥ 120

ಓಂ ಹರಿಕೇಶಾಯ ನಮಃ । ಉಪವೀತವತೇ । ಸ್ತಾಯೂನಾಮಗ್ರಣ್ಯೇ । ಶ್ರೀಮತೇ ।
ನಿಚೇರವೇ । ಪರಿಚಾರಿಕಾಯ । ಬಿಲ್ಮಿನೇ । ಕವಚಿನೇ । ವರ್ಮಿಣೇ ।
ಮತ್ತೇಭಗವಿರೂಥವತೇ । ವಂಚಕಾಯ । ಪರಿವಂಚಿನೇ । ಕರ್ಮಾರಾಯ ।
ಕುಮ್ಭಕಾರಕಾಯ । ಪಕ್ಷಿಪುಂಜೋಪಜೀವಿನೇ । ಮೃಗಯವೇ । ಶ್ರುತಕಾಯ ।
ನಯಾಯ । ಭಕ್ತಪಾಪಮಹದ್ರಾಪಯೇ । ದರಿದ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ 140

ಓಂ ನೀಲಲೋಹಿತಾಯ ನಮಃ । ಮೀಡ್ವತೇ । ಮೀಢುಷ್ಟಮಾಯ । ಶಮ್ಭವೇ ।
ಶತ್ರುವ್ಯಾಧಿನೇ । ಬಭ್ಲುಶಾಯ । ಸ್ತೋಕಾದಿರಕ್ಷಕಾಯ । ಕರ್ತ್ರೇ । ವಾಟ್ಯಾಯ ।
ಉರ್ವರ್ಯಾಯ । ಆಲಾದ್ಯಾಯ । ನಾಥಾಯ । ಸೂದ್ಯಾಯ । ಹೇತಿಸಾಹಸ್ರಸಂಯುತಾಯ ।
ಸೃಕಾಹಸ್ತಾಯ । ಮಹಾಪದ್ಮಾಯ । ಶರವ್ಯಾಯುತಮಂಡನಾಯ । ಸರ್ವೋಪಹತ-
ಕಾಮಾಯ । ಜರಿತ್ರಸ್ಥಪ್ರತಾರಕಾಯ । ಅನ್ನಬಾಣಾಯ ನಮಃ ॥ 160

ಓಂ ವಾತಬಾಣಾಯ ನಮಃ । ವರ್ಷಬಾಣಕರಾಮ್ಬುಜಾಯ । ದಶಪ್ರಾಚ್ಯಾದಿ-
ವನ್ದ್ಯಾಯ । ಸಸ್ಪಿಂಜರಕಲೇಬರಾಯ । ಜಪೈಕಶೀಲಾಯ । ಸಂಜಪ್ಯಾಯ ।
ಸಮಜಗ್ಧಯೇ । ಸಪೀತಕಾಯ । ಯಮಾದಿಕುಶಲಾಯ । ಗೌರಾಯ ।
ದಿವಾರಾತ್ರೈಕವೃಷ್ಟಿದಾಯ । ಪಂಚಾವಯೇ । ಅವಯೇ । ದಿತ್ಯೌಹೇ ।
ತುರ್ಯೌಹೇ । ಪಷ್ಠೌಹೇ । ವೇಹತಾಯ । ನಾಥಾಯ । ದ್ಯುಮ್ನವಾಜಾದಿನಾಯಕಾಯ ।
ಅಭಿರಕ್ತಾಯ ನಮಃ ॥ 180

ಓಂ ವೀಚೀವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ । ವೇದಾನಾಂಹೃದಯಾಬ್ಜಗಾಯ । ಆನಿರ್ಹತಾಯ ।
ವಿಕ್ಷೀಣಾಯ । ಲೋಪ್ಯಾಯ । ಉಲಪ್ಯಾಯ । ಗುರಮಾಣಾಯ । ಪರ್ಣಶದ್ಯಾಯ ।
ಸೂರ್ಮ್ಯಾಯ । ಊರ್ಮಯೇ । Oಮ್ । ಅಯಾಯ । ಶಿವಾಯ । ಶಿವತಮಾಯ । ಶಾಸ್ತ್ರೇ ।
ಘೋರಾಘೋರತನುದ್ವಯಾಯ । ಗಿರಿಪರ್ವತನಾಥಾಯ । ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾಯ । ಪಶೋಃ
ಪತಯೇ । ಅಪ್ರಗಲ್ಭಾಯ ನಮಃ ॥ 200 ॥

ಓಂ ಪ್ರಗಲ್ಭಾಯ ನಮಃ । ಮಲ್ಲಾನಾಂ ನಾಯಕೋತ್ತಮಾಯ । ಪ್ರಹಿತಾಯ ।
ಪ್ರಮೃಶಾಯ । ದೂತಾಯ । ಕ್ಷತ್ರೇ । ಸ್ಯನ್ದನಮಧ್ಯಗಾಯ । ಸ್ಥಪತಯೇ ।
ಕಕುಭಾಯ । ವನ್ಯಾಯ । ಕಕ್ಷ್ಯಾಯ । ಪತಂಜಲಯೇ । ಸೂತಾಯ । ಹಂಸಾಯ ।
ನಿಹನ್ತ್ರೇ । ಕಪರ್ದಿನೇ । ಪಿನಾಕವತೇ । ಆಯುಘಾಯ । ಸ್ವಾಯುಧಾಯ ।
ಕೃತ್ತಿವಾಸಸೇ ನಮಃ ॥ 220

ಓಂ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ಯಾತುಧಾನನಿಹನ್ತ್ರೇ । ಕೈಲಾಸೇ
ದಕ್ಷಿಣೇ ಸ್ಥಿತಾಯ । ಸುವರ್ಣಮುಖೀತೀರಸ್ಥಾಯ । ವೃದ್ಧಾಚಲನಿತಮ್ಬಗಾಯ ।
ಮಣಿಮುಕ್ತಾಮಯೋದ್ಭಾಸಿನೇ । ಕಟ್ಯಾಯ । ಕಾಟ್ಯಾಯ । ಮಹಾದ್ರಿಧುತೇ ।
ಹೃದಯಾಯ । ನಿವೇಷ್ಪ್ಯಾಯ । ಹರಿತ್ಯಾಯ । ಶುಷ್ಕ್ಯಾಯ । ಸಿಕತ್ಯಾಯ ।
ಪ್ರವಾಹ್ಯಾಯ । ಭವರುದ್ರಾದಿನಾಮವತೇ । ಭೀಮಾಯ । ಭೀಮಪರಾಕ್ರಾನ್ತಾಯ ।
ವಿಕ್ರಾನ್ತಾಯ । ಸಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ॥ 240

ಓಂ ಶೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಶೂರನಿಹನ್ತ್ರೇ । ಮನ್ಯುಮತೇ । ಮನ್ಯುನಾಶನಾಯ ।
ಭಾಮಿತಾಯ । ಭಾಮವತೇ । ಭಾಪಾಯ । ಉಕ್ಷಣೇ । ಉಕ್ಷಿತರಕ್ಷಕಾಯ ।
ಹವಿಷ್ಮತೇ । ಮಖವತೇ । ಮಖಾನಾಂ ಫಲದಾಪಕಾಯ । ಅಘಘ್ನಾಯ ।
ದೋಷಜಾಲಘ್ನಾಯ । ವ್ಯಾಧ್ಯಾಮಯವಿನಾಶನಾಯ । ಸುಮ್ನರೂಪಾಯ । ಅಸುಮ್ನರೂಪಾಯ ।
ಜಗನ್ನಾಥಾಯ । ಅಧಿವಾಚಕಾಯ । ವ್ರಾತಾಯ ನಮಃ ॥ 260

ಓಂ ವ್ರಾತನಾಥಾಯ ನಮಃ । ವ್ರಾತ್ಯಾಯ । ವ್ರಾತ್ಯಾದಿದೂರಗಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತಾಯ ।
ಚೇಕಿತಾನಾಯ । ದೇವದತ್ತಾಯ । ಅತಿಸಂಮತಾಉಅ । ಶ್ರಮಣಾಯ । ಅಶ್ರಮಣಾಯ ।
ಪುಣ್ಯಾಯ । ಪುಣ್ಯಫಲಾಯ । ಆಶ್ರಮಣಾಂ ಫಲಪ್ರದಾಯ । ಕಾಲಾಯ ।
ಕಾಲಯಿತ್ರೇ । ಕಲ್ಯಾಯ । ಕಾಲಕಾಲಾಯ । ಕಲಾಧರಾಯ । ಧನುಷ್ಮತೇ ।
ಇಷುಮತೇ । ಧನ್ವಾವಿನೇ ನಮಃ ॥ 280

ಓಂ ಆತತಾಯಿನೇ ನಮಃ । ಸಯಾದಿನಿಲಯಾಧಾರಾಯ । ಕಾಕುರಾಯ । ಕಾಕುವತೇ ।
ಬಲಾಯ । ರಾಕಾಕಾಲನಿಧಾತ್ರೇ । ವಿಶ್ವರಕ್ಷೈಕದಕ್ಷಿಣಾಯ ।
ಅಗ್ರೇವಧಾಯ । ದೂರೇವಧಾಯ । ಶನ್ತಮಾಯ । ಮಯಸ್ಕರಾಯ । ಕಾಲಭಾವಾಯ ।
ಕಾಲಕರ್ತ್ರೇ । ಋಚಾಂ ಭಾವೈಕವೇದನಾಯ । ಯಜುಷಾಂ ಸರ್ವಮರ್ಮಸ್ಥಾಯ ।
ಸಾಮ್ನಾಂ ಸಾರೈಕಗೋಚರಾಯ । ಅಂಗಿರಸೇ । ಪೂರ್ವಸ್ಮೈ । ಅವಧ್ಯಾಯ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಮಧ್ಯಗಾಯ ನಮಃ ॥ 300 ॥

ಓಂ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಗತಯೇ ನಮಃ । ಪುಣ್ಯಾಯ । ಅಪುಣ್ಯಹರಾಯ । ಹರಾಯ । ಉಕ್ಥ್ಯಾಯ ।
ಉಕ್ಥ್ಯಕಾರಾಯ । ಉಕ್ಥಿನೇ । ಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಕ್ಷತ್ರಾಯ । ವಿಶೇ । ಅನ್ತಿಮಾಯ ।
ಧರ್ಮಾಯ । ಧರ್ಮಹರಾಯ । ಧರ್ಮ್ಯಾಯ । ಧರ್ಮಿಣೇ । ಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ ।
ನಿತ್ಯಾಯ । ಅನಿತ್ಯಾಯ । ಕ್ಷರಾಯ । ಕ್ಷಾನ್ತಾಯ । ವೇಗವತೇ ನಮಃ ॥ 320

ಓಂ ಅಮಿತಾಶನಾಯ ನಮಃ । ಪುಣ್ಯವತೇ । ಪುಣ್ಯಕೃತೇ । ಪೂತಾಯ । ಪುರುಹೂತಾಯ ।
ಪುರುಷ್ಟುತಾಯ । ಅರ್ಚಿಷ್ಮತೇ । ಅರ್ಚಿತಾಯ । ಕುಮ್ಭಾಯ । ಕೀರ್ತಿಮತೇ ।
ಕೀರ್ತಿದಾಯ । ಅಫಲಾಯ । ಸ್ವಾಹಾಕಾರಾಯ । ವಷಟ್ಕಾರಾಯ । ಹನ್ತಕಾರಾಯ ।
ಸ್ವಧಾಭಿಧಾಯ । ಭೂತಕೃತೇ । ಭೂತಭೃತೇ । ಭತ್ರೇ । ದಿವಬರ್ಹಾಯ
ನಮಃ ॥ 340

ಓಂ ದ್ವನ್ದ್ವನಾಶನಾಯ ನಮಃ । ಮುನಯೇ । ಪಿತ್ರೇ । ವಿರಾಜೇ । ವೀರಾಯ ।
ದೇವಾಯ । ದಿನೇಶ್ವರಾಯ । ತಾರಕಾಯೈ । ತಾರಕಾಯ । ತೂರ್ಣಾಯ ।
ತಿಗ್ಮರಶ್ಮಯೇ । ತ್ರಿನೇತ್ರವತೇ । ತುಲ್ಯಾಯ । ತುಲ್ಯಹರಾಯ । ಅತುಲ್ಯಾಯ ।
ತ್ರಿಲೋಕೀನಾಯಕಾಯ । ತ್ರುಟಯೇ । ತತ್ರೇ । ತಾರ್ಯಾಯ । ತ್ರಿಭುವನೀತೀರ್ಣಾಯ
ನಮಃ ॥ 360

ಓಂ ತೀರಾಯ ನಮಃ । ತೀರಣ್ಯೇ । ಸತೀರಾಯ । ತೀರಗಾಯ । ತೀವ್ರಾಯ ।
ತೀಕ್ಷ್ಣರೂಪಿಣೇ । ತೀವ್ರಿಣೇ । ಅರ್ಥಾಯ । ಅನರ್ಥಾಯ । ಅಸಮರ್ಥಾಯ ।
ತೀರ್ಥರೂಪಿಣೇ । ತೀರ್ಥಕಾಯ । ದಾಯದಾಯ । ದೇಯದಾತ್ರೇ । ಪರಿ( ಪ್ರ)
ಪೂಜಿತಾಯ । ದಾಯಭುಜೇ । ದಾಯಹನ್ತ್ರೇ । ದಾಮೋದರಗುಣಾಮ್ಬುಧಯೇ । ಧನದಾಯ ।
ಧನವಿಶ್ರಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ॥ 380

ಓಂ ಅಧನದಾಯ ನಮಃ । ಧನನಾಶಕಾಯ । ನಿಷ್ಠುರಾಯ । ನಾರಶಾಯಿನೇ ।
ನೇತ್ರೇ । ನಾಯಕಾಯ । ಉತ್ತಮಾಯ । ನೈಕಾಯ । ಅನೇಕಕರಾಯ । ನಾವ್ಯಾಯ ।
ನಾರಾಯಣಸಮಾಯ । ಪ್ರಭವೇ । ನೂಪುರಾಯ । ನೂಪುರಿಣೇ । ನೇಯಾಯ ।
ನರನಾರಾಯಣಾಯ । ಉತ್ತಮಾಯ । ಪಾತ್ರೇ । ಪಾಲಯಿತ್ರೇ । ಪೇಯಾಯ ನಮಃ ॥ 400 ॥

ಓಂ ಪಿಬತೇ ನಮಃ । ಸಾಗರಪೂರ್ಣಿಮ್ನೇ । ಪೂರ್ವಾಯ । ಅಪೂರ್ವಾಯ । ಪೂರ್ಣಿಮ್ನೇ ।
ಪುಣ್ಯಮಾನಸಲಾಲಸಾಯ । ಪೇಪೀಯಮಾನಾಯ । ಪಾಪಘ್ನಾಯ । ಪಂಚಯಜ್ಞಮಯಾಯ ।
ಪುರವೇ । ಪರಮಾತ್ಮನೇ । ಪರೇಶಾಯ । ಪಾವನಾತ್ಮನೇ । ಪರಾತ್ಪರಾಯ ।
ಪಂಚಬುದ್ಧಿಮಯಾಯ । ಪಂಚಪ್ರಯಾಜಾದಿಮಯಾಯ । ಪರಸ್ಮೈ ।
ಪ್ರಾಣಭೃತೇ । ಪ್ರಾಣಘ್ನೇ । ಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ ॥ 420

ಓಂ ಪ್ರಾಣಹೃತೇ ನಮಃ । ಪ್ರಾಣಚೇಷ್ಟಿತಾಯ । ಪಂಚಭೂತಮಯಾಯ ।
ಪಚ್ಚಕರಣೈಶ್ಚೋಪವೃಂಹಿತಾಯ । ಪ್ರೇಯಸೇ । ಪ್ರೇಯಸ್ತಮಾಯ । ಪ್ರೀತಾಯ ।
ಪ್ರೇಯಸ್ವಿನೇ । ಪ್ರೇಯಸೀರತಾಯ । ಪುರುಷಾರ್ಥಾಯ । ಪುಣ್ಯಶೀಲಾಯ । ಪುರುಷಾಯ ।
ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ । ಫಲಾಯ । ಫಲಸ್ಯ ದಾತ್ರೇ । ಫಲಾನಾಮುತ್ತಮೋತ್ತಮಾಯ ।
ಬಿಮ್ಬಾಯ । ಬಿಮ್ಬಾತ್ಮಕಾಯ । ಬಿಮ್ಬಿನೇ । ಬಿಮ್ಬಿನೀಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸಾಯ ನಮಃ ॥ 440

ಓಂ ಬಧಿರಾಯ ನಮಃ । ಅಬಧಿರಾಯ । ಬಾಲಾಯ । ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥಾಯ ।
ಬಲಪ್ರಿಯಾಯ । ಏಕಸ್ಮೈ । ದ್ವಯಿನೇ । ದಶಬಲಾಯ । ಪಂಚಕಿನೇ ।
ಅಷ್ಟಕಿನೇ । ಪುಂಸೇ । ಭಗಾಯ । ಭಗವತೇ । ಫಲ್ಗವೇ । ಭಾಗ್ಯಾಯ ।
ಭಲ್ಲಾಯ । ಮಂಡಿತಾಯ । ಭವತೇ । ಭವದಾಯಾದಾಯ । ಭವಾಯ ನಮಃ ॥ 460

ಓಂ ಭೂವೇ ನಮಃ । ಭೂಮಿದೈವತಾಯ । ಭವಾನ್ಯೇ । ಭವವಿದ್ವೇಷಿಣೇ ।
ಭೂತನಿತ್ಯಾಯ । ಪ್ರಚಾರಿತಾಯ । ಭಾಷಾಯೈ । ಭಾಷಯಿತ್ರೇ । ಭಾಪ್ಯಾಯ ।
ಭಾವಕೃತೇ । ಭಾಷ್ಯವಿತ್ತಮಾಯ । ಮನ್ದಾಯ । ಮಲಿನವಿಚ್ಛೇದಾಯ ।
ಮಾಲಿನೇ । ಮಾಲಾಯೈ । ಮರುತೇ । ಗರುತೇ । ಮೂರ್ತಿಮತೇ । ಅಪುನರ್ವೇದ್ಯಾಯ ।
ಮುನಿವೃನ್ದಾಯ ನಮಃ ॥ 480

ಓಂ ಮುನೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । ಮರವೇ । ಮರುಜಾಲಾಯ । ಮೇರವೇ ।
ಮರುದ್ಗಣನಿಷೇವಿತಾಯ । ಮರ್ಯಾದಾಸ್ಥಾಪನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ।
ಮರ್ಯಾದಾಪ್ರವಿಭಂಜನಾಯ । ಮಾನ್ಯಮಾನಯಿತ್ರೇ । ಮಾನ್ಯಾಯ ।
ಮಾನದಾಯ । ಮಾನಗೋಚರಾಯ । ಯಾಸ್ಕಾಯ । ಯೂನೇ । ಯೌವನಾಢ್ಯಾಯ ।
ಯುವತೀಭಿಃ ಪುರಸ್ಕೃತಾಯ । ವಾಮನ್ಯೇ । ಭಾಮನ್ಯೇ । ಭಾರೂಪಾಯ ।
ಭಾಸ್ಕರದ್ಯುತಯೇ । ಸಂಯದ್ವಾಮಾಯ ನಮಃ ॥ 500 ॥

ಓಂ ಮಹಾವಾಮಾಯ ನಮಃ । ಸಿದ್ಧಯೇ । ಸಂಸಿದ್ಧಿಕಲ್ಪನಾಯ ।
ಸಿದ್ಧಸಂಕಲ್ಪಾಯ । ಏನೋಘ್ನಾಯ । ಅನೂಚಾನಾಯ । ಮಹಾಮನಸೇ ।
ವಾಮದೇವಾಯ । ವಸಿಷ್ಠಾಯ । ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ । ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ।
ಮನ್ತ್ರಿಣೇ । ವಾಣಿಜಾಯ । ದಿವ್ಯಾಯ । ಭುವನ್ತಯೇ । ವಾರಿವಸ್ಕೃತಾಯ ।
ಕಾರ್ಯಕಾರಣಸನ್ಧಾತ್ರೇ । ನಿದಾನಾಯ । ಮೂಲಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ॥ 520

ಓಂ ಅಧಿಷ್ಠಾನಾಯ ನಮಃ । ವಿಶ್ವಮಾಢ್ಯಾಯ । ಅವಿವರ್ತಾಯ । ಕೇವಲಾಯ ।
ಅಣಿಮ್ನೇ । ಮಹಿಮ್ನೇ । ವೇತ್ರೇ । ಪ್ರಥಿಮ್ನೇ । ಪೃಥುಲಾಯ । ಪೃಥವೇ ।
ಜೀವಾಯ । ಜೈವಾಯ । ಪ್ರಾಣಧರ್ತ್ರೇ । ಕರುಣಾಯ । ಮೈತ್ರಿಕಾಯ । ಬುಧಾಯ ।
ಋಚಾಂ ಜಾಲಾಯ । ಋಚಾಂ ಕರ್ತ್ರೇ । ಋಙ್ಮುಖಾಯ । ಋಷಿಮಂಡಲಾಯ
ನಮಃ ॥ 540

ಓಂ ರೂಢಾಯ ನಮಃ । ರೂಢಿನೇ । ರುಡ್ಭುವೇ । ರೂಢಿನಿಷ್ಠಾಯ ।
ರೂಪವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ಸ್ವರಾಯ । ಹಲಾಯ । ಹಲ್ಯಾಯ । ಸ್ಪರ್ಶಾಯ । ಊಷ್ಮಣೇ ।
ಆನ್ತರಾಯ । ವಿಶೋಕಾಯ । ವಿಮೋಹಾಯ । ಯಸ್ಮೈ । ತಸ್ಮೈ । ಜಗನ್ಮಯಾಯ ।
ಏಕಸ್ಮೈ । ಅನೇಕಾಯ । ಪೀಡ್ಯಾಯ । ಶತಾರ್ಧಾಯ ನಮಃ ॥ 560

ಓಂ ಶತಾಯ ನಮಃ । ಬೃಹತೇ । ಸಹಸ್ರಾರ್ಧಾಯ । ಸಹಸ್ರಾಯ ।
ಇನ್ದ್ರಗೋಪಾಯ । ಪಂಕಜಾಯ । ಪದ್ಮನಾಭಾಯ । ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ।
ಪದ್ಮಗರ್ಭಾಯ । ಪ್ರತಾಪವತೇ । ವಾಸುದೇವಾಯ । ಜಗನ್ಮೂರ್ತಯೇ । ಸನ್ಧಾತ್ರೇ ।
ಧಾತವೇ । ಉತ್ತಮಾಯ । ರಹಸ್ಯಾಯ । ಪರಮಾಯ । ಗೋಪ್ಯಾಯ । ಗುಹ್ಯಾಯ ।
ಅದ್ವೈತವಿಸ್ಮಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 580

ಓಂ ಆಶ್ಚರ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಅತಿಗಮ್ಭೀರಾಯ । ಜಲಬುದ್ಬುದಸಾಗರಾಯ ।
ಸಂಸಾರವಿಷಪೀಯೂಷಾಯ । ಭವವೃಶ್ಚಿಕಮಾನ್ತ್ರಿಕಾಯ ।
ಭವಗರ್ತಸಮುದ್ಧರ್ತ್ರೇ । ಭವವ್ಯಾಘ್ರವಶಂಕರಾಯ ।
ಭವಗ್ರಹಮಹಾಮನ್ತ್ರಾಯ । ಭವಭೂತವಿನಾಶನಾಯ । ಪದ್ಮಮಿತ್ರಾಯ ।
ಪದ್ಮಬನ್ಧವೇ । ಜಗನ್ಮಿತ್ರಾಯ । ಕವಯೇ । ಮನೀಷಿಣೇ । ಪರಿಭುವೇ ।
ಯಾಥಾಥ್ಯವಿಧಾಯಕಾಯ । ದೂರಸ್ಥಾಯ । ಅನ್ತಿಕಸ್ಥಾಯ । ಶುಭ್ರಾಯ ।
ಅಕಾಸಾಯ ನಮಃ ॥ 600 ॥

ಓಂ ಅವ್ರಣಾಯ ನಮಃ । ಕೌಷೀತಿಕಿನೇ । ತಲವಕಾರಾಯ ।
ನಾನಾಶಾಖಾಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಉದ್ಗೀಥಾಯ । ಪರಮೋದ್ಗಾತ್ರೇ । ಶಸ್ತ್ರಾಯ ।
ಸ್ತೋಮಾಯ । ಮಖೇಶ್ವರಾಯ । ಅಶ್ವಮೇಘಾಯ । ಕ್ರತೂಚ್ಛ್ರಾಯಾಯ । ಕ್ರತವೇ ।
ಕ್ರತುಮಯಾಯ । ಅಕ್ರತವೇ । ಪೃಷದಾಜ್ಯಾಯ । ವಸನ್ತಾಜ್ಯಾಯ । ಗ್ರೀಷ್ಯಾಯ ।
ಶರದೇ । ಹವಿಷೇ । ಬ್ರಹ್ಮತಾತಾಯ ನಮಃ ॥ 620

ಓಂ ವಿರಾಟ್ತಾತಾಯ ನಮಃ । ಮನುತಾತಾಯ । ಜಗತ್ತಾತಾಯ ।
ಸರ್ವತಾತಾಯ । ಸರ್ವಧಾತ್ರೇ । ಜಗದ್ಬುಧ್ನಾಯ । ಜಗನ್ನಿಧಯೇ ।
ಜಗದ್ವೀಚೀತರಂಗಾಣಾಮಾಧಾರಾಯ । ಪದಾಯ । ಜಗತ್ಕಲ್ಲೋಲಪಾಥೋಧಯೇ ।
ಜಗದಂಕುರಕನ್ದಕಾಯ । ಜಗದ್ವಲ್ಲೀಮಹಾಬೀಜಾಯ ।
ಜಗತ್ಕನ್ದಸಮುದ್ಧರಾಯ । ಸರ್ವೋಪನಿಷದಾಂ ಕನ್ದಾಯ । ಮೂಲಕನ್ದಾಯ ।
ಮುಕುನ್ದಾಯ । ಏಕಾಮ್ರನಾಯಕಾಯ । ಧೀಮತೇ । ಜಮ್ಬುಕೇಶಾಯ ।
ಮಹಾತಟಾಯ ನಮಃ ॥ 640

ಓಂ ನ್ಯಗ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ । ಉದುಮ್ಬರಾಯ । ಅಶ್ವತ್ಥಾಯ । ಕೂಟಸ್ಥಾಯ ।
ಸ್ಥಾಣವೇ । ಅದೂಭುತಾಯ । ಅತಿಗಮ್ಭೀರಮಹಿಮ್ನೇ । ಚಿತ್ರಶಕ್ತಯೇ ।
ವಿಚಿತ್ರವತೇ । ಚಿತ್ರವೈಚಿತ್ರ್ಯಾಯ । ಮಾಯಾವಿನೇ । ಮಾಯಯಾಽಽವೃತಾಯ ।
ಕಪಿಂಜಲಾಯ । ಪಿಂಜರಾಯ । ಚಿತ್ರಕೂಟಾಯ । ಮಹಾರಥಾಯ ।
ಅನುಗ್ರಹಪದಾಯ । ಬುದ್ಧಯೇ । ಅಮೃತಾಯ । ಹರಿವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ॥ 660

ಓಂ ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ಪರಮಾತ್ಮನೇ । ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯ ।
ಪದ್ಮಾಕ್ಷಾಯ । ಪದ್ಮಸುನ್ದರಾಯ । ಚತುರ್ಭುಜಾಯ । ಚನ್ದ್ರರೂಪಾಯ ।
ಚತುರಾನನರೂಪಭಾಜೇ । ಆಹ್ಲಾದಜನಕಾಯ । ಪುಷ್ಟಯೇ ।
ಶಿವಾರ್ಧಾಂಗಾವಿಭೂಷಣಾಯ । ದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನಾಯ । ಪ್ರೀತಾಯ ।
ಶುಕ್ಲಮಾಲ್ಯಾಮ್ಬರಾವೃತಾಯ । ಭಾಸ್ಕರಾಯ । ಬಿಲ್ವನಿಲಯಾಯ । ವರಾಹಾಯ ।
ವಸುಧಾಪತಯೇ । ಯಶಸ್ವಿನೇ । ಹೇಮಮಾಲಿನೇ ನಮಃ ॥ 680

ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯಕರಾಯ ನಮಃ । ವಸವೇ । ವಸುಪ್ರದಾಯ ।
ಹಿರಣ್ಯಾಂಗಾಯ । ಸಮುದ್ರತನಯಾರ್ಚಿತಾಯ । ದಾರಿದ್ದ್ರ್ಯಧ್ವಂಸನಾಯ ।
ದೇವಾಯ । ಸರ್ವೋಪದ್ರವವಾರಣಾಯ । ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಬಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಕಾಯ । ರಾತ್ರಯೇ । ಪ್ರಭಾಯೈ । ಯಜ್ಞರೂಪಾಯ ।
ಭೂತಯೇ । ಮೇಧಾವಿಚಕ್ಷಣಾಯ । ಪ್ರಜಾಪತಯೇ । ಮಹೇನ್ದ್ರಾಯ । ಸೋಮಾಯ ।
ಧನೇಶ್ವರಾಯ । ಪಿತೃಭ್ಯೋ ನಮಃ ॥ 700 ॥

ಓಂ ವಸುಭ್ಯೋ ನಮಃ । ವಾಯವೇ । ವಹ್ನಯೇ । ಪ್ರಾಣೇಭ್ಯಃ । ಋತವೇ ।
ಮನವೇ । ಆದಿತ್ಯಾಯ । ಹರಿದಶ್ವಾಯ । ತಿಮಿರೋನ್ಮಥನಾಯ । ಅಂಶುಮತೇ ।
ತಮೋಽಭಿಘ್ನಾಯ । ಲೋಕಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ವೈಕುಂಠಾಯ । ಕಮಲಾಪತಯೇ ।
ಸನಾತನಾಯ । ಲೀಲಾಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಾಯ । ಅತೀನ್ದ್ರಾಯ । ಊರ್ಜಿತಾಯ । ಪ್ರಾಂಶವೇ ।
ಉಪೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ 720

ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ । ಬಲಯೇ । ಹಂಸಾಯ । ವ್ಯಾಸಾಯ । ಸಮ್ಭವಾಯ ।
ಭವಾಯ । ಭವಪೂಜಿತಾಯ । ನೈಕರೂಪಾಯ । ಜಗನ್ನಾಥಾಯ । ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ।
ಪ್ರಮೋದನಾಯ । ಅಗದಾಯ । ಮನ್ತ್ರವಿದೇ । ರೋಗಹರ್ತ್ರೇ । ಪ್ರಭಾವನಾಯ ।
ಚಂಡಾಂಶವೇ । ಶರಣ್ಯಾಯ । ಶ್ರೀಮತೇ । ಅತುಲವಿಕ್ರಮಾಯ ।
ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ॥ 740

ಓಂ ಶಕ್ತಿಮತಾಂ ನಾಥಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರಾಣೀನಾಂ ಪ್ರಾಣದಾಯಕಾಯ । ಮತ್ಸ್ಯರೂಪಾಯ ।
ಕುಮ್ಭಕರ್ಣಪ್ರಭೇತ್ರೇ । ವಿಶ್ವಮೋಹನಾಯ । ಲೋಕತ್ರಯಾಶ್ರಯಾಯ । ವೇಗಿನೇ ।
ಬುಧಾಯ । ಶ್ರೀದಾಯ । ಸತಾಂ ಗತಯೇ । ಶಬ್ದಾತಿಗಾಯ । ಗಭೀರಾತ್ಮನೇ ।
ಕೋಮಲಾಂಗಾಯ । ಪ್ರಜಾಗರಾಯ । ವರ್ಣಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ವರ್ಣಬಾಹ್ಯಾಯ ।
ಕರ್ಮಕರ್ತ್ರೇ । ಸಮದುಃಖಸುಖಾಯ । ರಾಶಯೇ । ವಿಶೇಷಾಯ ನಮಃ ॥ 760

ಓಂ ವಿಗತಜ್ವರಾಯ ನಮಃ । ದೇವಾದಿದೇವಾಯ । ದೇವರ್ಷಯೇ ।
ದೇವಾಸುರಾಭಯಪ್ರದಾಯ । ಸರ್ವದೇವಮಯಾಯ । ಶಾರ್ಂಗಪಾಣಯೇ ।
ಉತ್ತಮವಿಗ್ರಹಾಯ । ಪ್ರಕೃತಯೇ । ಪುರುಷಾಯ । ಅಜಯ್ಯಾಯ । ಪಾವನಾಯ ।
ಧ್ರುವಾಯ । ಆತ್ಮವತೇ । ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾಯ । ಸಾಮಗೇಯಾಯ । ಕ್ರೂರಾಯ ।
ಪೂರ್ವಾಯ । ಕಲಾನಿಧಯೇ । ಅವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣಾಯ । ವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ ॥ 780

ಓಂ ಕಲಾರೂಪಾಯ ನಮಃ । ಧನಂಜಯಾಯ । ಜಯಾಯ । ಜರಾರಯೇ । ನಿಶ್ಶಬ್ದಾಯ ।
ಪ್ರಣವಾಯ । ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮವಿದೇ । ಆತ್ಮಯೋನಯೇ । ವೀರಾಯ । ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ।
ಸಹಸ್ರಪದೇ । ಸನಾತನತಮಾಯ । ಸ್ರಗ್ವಿಣೇ । ಗದಾಪದ್ಮರಥಾಂಗಧೃತೇ ।
ಚಿದ್ರೂಪಾಯ । ನಿರೀಹಾಯ । ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ । ಸನಾತನಾಯ । ಶತಮೂರ್ತಯೇ ।
ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ॥ 800 ॥

ಓಂ ಘನಪ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । ಸಭಾಪತಯೇ । ಪುಂಡರೀಕಶಯಾಯ । ವಿಪ್ರಾಯ ।
ದ್ರವಾಯ । ಉಗ್ರಾಯ । ಕೃಪಾನಿಧಯೇ । ಅಧರ್ಮಶತ್ರವೇ । ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ಭಾಯ । ಧನುರ್ಧರಾಯ । ಗುರುಪೂಜಾರತಾಯ । ಸೋಮಾಯ ।
ಕಪರ್ದಿನೇ । ನೀಲಲೋಹಿತಾಯ । ವಿಶ್ವಮಿತ್ರಾಯ । ದ್ವಿಜಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ।
ರುದ್ರಾಯ । ಸ್ಥಾಣವೇ । ವಿಶಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 820

ಓಂ ವಾಲಖಿಲ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಚಂಡಾಯ । ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ । ಕಲಾಧರಾಯ ।
ಶಂಖಾಯ । ಅನಿಲಾಯ । ಸುನಿಷ್ಪನ್ನಾಯ । ಸೂರಾಯ । ಕವ್ಯಹರಾಯ । ಗುರವೇ ।
ಪವಿತ್ರಪಾದಾಯ । ಪಾಪಾರಯೇ । ದುರ್ಧರಾಯ । ದುಸ್ಸಹಾಯ । ಅಭಯಾಯ ।
ಅಮೃತಾಶಯಾಯ । ಅಮೃತವಪುಷೇ । ವಾಙ್ಮಯಾಯ । ಸದಸನ್ಮಯಾಯ ।
ನಿದಾನಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ॥ 840

ಓಂ ನಿರ್ವ್ಯಾಜಾಯ ನಮಃ । ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ಸರ್ವಗೋಚರಾಯ । ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ।
ಕೇಶಿಘ್ನೇ । ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಾಯ । ವಾಮನಾಯ । ದುಷ್ಟದಮನಾಯ ।
ಧೃತಯೇ । ಕಾರುಣ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯ । ಸನ್ಯಾಸಿನೇ । ಶಾಸ್ರತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ।
ವ್ಯಾಸಾಯ । ಪಾಪಹರಾಯ । ಬದರೀನಿಲಯಾಯ । ಶಾನ್ತಾಯ । ಭೂತಾವಾಸಾಯ ।
ಗುಹಾಶ್ರಯಾಯ । ಪೂರ್ಣಾಯ । ಪುರಾಣಾಯ ನಮಃ ॥ 860

ಓಂ ಪುಣ್ಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । ಮುಸಲಿನೇ । ಕುಂಡಲಿನೇ । ಧ್ವಜಿನೇ । ಯೋಗಿನೇ ।
ಜೇತ್ರೇ । ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ । ಶಾಸ್ತ್ರಿಣೇ । ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವವಿದೇ । ವಹನಾಯ ।
ಶಕ್ತಿಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯ । ಸ್ವರ್ಗದಾಯ । ಮೋಕ್ಷದಾಯಕಾಯ । ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ।
ಲೋಕಾಲೋಕಜ್ಞಾಯ । ಸರ್ಗಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತಕಾರಕಾಯ । ಸರ್ವಲೋಕಸುಖಾಕಾರಾಯ ।
ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ನಿರ್ಲೇಪಾಯ । ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ ॥ 880

ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮಃ । ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ । ನಿರಂಜನಾಯ । ಅಚಲಾಯ ।
ಸತ್ಯವಾದಿನೇ । ಲೋಹಿತಾಕ್ಷಾಯ । ಯೂನೇ । ಅಧ್ವರಾಯ । ಸಿಂಹಸ್ಕನ್ಧಾಯ ।
ಮಹಾಸತ್ತ್ವಾಯ । ಕಾಲಾತ್ಮನೇ । ಕಾಲಚಕ್ರಭೃತೇ । ಪರಸ್ಮೈ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ।
ವಿಶ್ವದೃಶೇ । ವಿಶ್ವರೋಗಘ್ನೇ । ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ । ವಿಶ್ವಭೂತಾಯ ।
ಸುಹೃದೇ । ಶಾನ್ತಾಯ । ವಿಕಂಟಕಾಯ ನಮಃ ॥ 900 ॥

ಓಂ ಸರ್ವಗಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವಭೂತೇಶಾಯ । ಸರ್ವಭೂತಾಶಯಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಆಭ್ಯನ್ತರತಮಶ್ಛೇತ್ರೇ । ಪತ್ಯೈ । ಅಜಾಯ । ಹರಯೇ । ನೇತ್ರೇ ।
ಸದಾನತಾಯ । ಕರ್ತ್ರೇ । ಶ್ರೀಮತೇ । ಧಾತ್ರೇ । ಪುರಾಣದಾಯ । ಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ ।
ವಿಷ್ಣವೇ । ದೇವದೇವಾಯ । ಸಚ್ಚಿದಾಶ್ರಯಾಯ । ನಿತ್ಯಾಯ । ಸರ್ವಗತಾಯ ।
ಭಾನವೇ ನಮಃ ॥ 920

ಓಂ ಉಗ್ರಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರಜೇಶ್ವರಾಯ । ಸವಿತ್ರೇ । ಲೋಕಕೃತೇ ।
ಹವ್ಯವಾಹನಾಯ । ವಸುಧಾಪತಯೇ । ಸ್ವಾಮಿನೇ । ಸುಶೀಲಾಯ । ಸುಲಭಾಯ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ । ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮತೇ । ನಿತ್ಯಾಯ । ಸಮ್ಪೂರ್ಣಕಾಮಾಯ ।
ಕೃಪಾಪೀಯೂಷಸಾಗರಾಯ । ಅನನ್ತಾಯ । ಶ್ರೀಪತಯೇ । ರಾಮಾಯ । ನಿರ್ಗುಣಾಯ ।
ಲೋಕಪೂಜಿತಾಯ । ರಾಜೀವಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ॥ 940

ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ । ಶರಣತ್ರಾಣತತ್ಪರಾಯ । ಸತ್ಯವ್ರತಾಯ ।
ವ್ರತಧರಾಯ । ಸಾರಾಯ । ವೇದಾನ್ದಗೋಚರಾಯ । ತ್ರಿಲೋಕೀರಕ್ಷಕಾಯ ।
ಯಜ್ವನೇ । ಸರ್ವದೇವಾದಿಪೂಜಿತಾಯ । ಸರ್ವದೇವಸ್ತುತಾಯ ।
ಸೌಮ್ಯಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ । ಮುನಿಸಂಸ್ತುತಾಯ । ಮಹತೇ । ಯೋಗಿನೇ ।
ಸರ್ವಪುಣ್ಯವಿವರ್ಧನಾಯ । ಸ್ಮೃತಸರ್ವಾಘನಾಶನಾಯ । ಪುರುಷಾಯ ।
ಮಹತೇ । ಪುಣ್ಯೋದಯಾಯ ನಮಃ ॥ 960

ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ । ದಯಾಸಾರಾಯ । ಸ್ಮಿತಾನನಾಯ । ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ।
ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯ । ಬಭ್ರವೇ । ಪರಿವೃಢಾಯ । ದೃಢಾಯ । ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ ।
ಸತ್ಯಸಾರಾಯ । ಸತ್ಯಸನ್ಧಾನಾಯ । ಧಾರ್ಮಿಕಾಯ । ಲೋಕಜ್ಞಾಯ ।
ಲೋಕವನ್ದ್ಯಾಯ । ಸೇವ್ಯಾಯ । ಲೋಕಕೃತೇ । ಪರಾಯ । ಜಿತಮಾಯಾಯ ।
ದಯಾಕಾರಾಯ । ದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ॥ 980

ಓಂ ಸರ್ವಜನಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ । ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ । ದೇವಯೋನಯೇ । ಸುನ್ದರಾಯ ।
ಸೂತ್ರಕಾರಕಾಯ । ಮಹರ್ಷಯೇ । ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಣನಿಷೇವಿತಾಯ । ಸುಕೀರ್ತಯೇ ।
ಆದಯೇ । ಸರ್ವಸ್ಮೈ । ಸರ್ವಾವಾಸಾಯ । ದುರಾಸದಾಯ । ಸ್ಮಿತಭಾಷಿಣೇ ।
ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮನೇ । ಧೀರೋದಾತ್ತಾಯ । ವಿಶಾರದಾಯ । ಅಧ್ಯಾತ್ಮಯೋಗನಿಲಯಾಯ ।
ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯಾಯ । ಸುರಾಯ । ಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ॥ 1000 ॥

ಓಂ ಯಜ್ಞಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । ಅನನ್ತದೃಷ್ಟಯೇ । ಗುಣೋತ್ತರಾಯ ನಮಃ ॥ 1003 ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Stotram:
1000 Names of Sri Pranava – Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil

1000 Names of Sri Pranava – Sahasranamavali Stotram in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top