1000 Names Of Sri Rakini Kesava – Sahasranama Stotram In Tamil

॥ Rakinikeshava Sahasranamastotram Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீராகிணீகேஶவஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।
ஆநந்த³பை⁴ரவீ உவாச ।
கத²யாமி மஹாகால பரமாத்³பு⁴தஸாத⁴நம் ।
குண்ட³லீரூபிணீ தே³வீ ராகிண்யா: குலவல்லப⁴ ॥ 1 ॥

மாநஸம் த்³ரவ்யமாநீய சாத²வா பா³ஹ்யத்³ரவ்யகம் ।
அநஷ்டஹ்ருʼஷ்டசித்தஶ்ச பூஜயேத் ஸாவதா⁴நத: ॥ 2 ॥

ப⁴க்த்யா ஜபேந்மூலமந்த்ரம் மாநஸம் ஸர்வமேவ ச ।
பூஜயித்வா ததோ ஜப்த்வா ஹோமம் குர்யாத் பராம்ருʼதை: ॥ 3 ॥

ஸமாஸை: பக்வநைவேத்³யை: ஸுக³ந்தி⁴குஸுமைஸ்ததா² ।
ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமைநீத்யமர்க்⁴யம் க்ருʼத்த்வா நிவேத³யேத் ॥ 4 ॥

ஸுமுக²ம் பூஜயேந்நித்யம் மது⁴மாம்ஸேந ஶங்கர ।
ஹுத்வா ஹுத்வா புநர்ஹுத்வா ப்ராணவாய்வக்³நிஸங்க³மை: ॥ 5 ॥

ப்⁴ராமயித்த்வா மநோ பா³ஹ்யே ஸ்தா²பயித்த்வா புந: புந: ।
புநராக³ம்யக³மநம் காரயித்த்வா ஸுமங்க³ளம் ॥ 6 ॥

வாசயித்த்வா ஸுவாணீபி⁴ர்யாசயித்த்வா ஸவாபிகம் ।
தர்பணம் சாபி⁴ஷேகஞ்ச கேவலாஸவமிஶ்ரிதை: ॥ 7 ॥

மாம்ஸைர்முத்³ராதி³பி⁴ர்மத்ஸ்யை: ஸாரத்³ரவ்யை: ஸபிஷ்டகை: ।
க்⁴ருʼதாதி³ஸுப²லைர்வாபி யத்³ யதா³யாதி கௌலிகே ॥ 8 ॥

அசலாம் ப⁴க்திமாப்நோதி விஶ்வாமித்ரோ யதா² வஶீ ।
தத்தத்³த்³ரவ்யை: ஸாத⁴கேந்த்³ரோ நித்யம் ஸந்தர்ப்ய ஸஞ்ஜபேத் ॥ 9 ॥

ஏதந்மந்த்ரம் பாடி²த்த்வா ச தர்பணஞ்ச ஸமாசரேத் ।
தர்பணாந்தே சாபி⁴ஷேகம் ஸதா³ குர்யாச்ச தாந்த்ரிக: ॥ 10 ॥

மூலாந்தே சாபி⁴ஷிஞ்சாமி நம: ஸ்வாஹா பத³ம் தத: ।
ததோ ஹி ப்ரணமேத்³ப⁴க்த்யா அஷ்டாங்க³நதிபி:⁴ ப்ரபோ⁴ ॥ 11 ॥

ஸஹஸ்ரநாம்நா ஸ்தவநமஷ்டோத்தரஸமந்விதம் ।
அர்தா⁴ங்க³ ராகிணீயுக்தம் ராகிணீகேஶவஸ்தவம் ॥ 12 ॥

ஶ்ருʼணு தம் ஸகலம் நாத² யத்ர ஶ்ரத்³தா⁴ ஸதா³ தவ ।
ஶ்ரவணார்த²ம் ப³ஹூக்தம் தத் க்ருʼபயா தே வதா³ம்யஹ ॥ 13 ॥

ஏதத் ஶ்ரவணமாத்ரேண ஸர்வபாபக்ஷயோ ப⁴வேத் ।
ராகிணீஸங்க³மம் நாத² ஸ்தவநம் நாம பாவநம் ॥ 14 ॥

யே பட²ந்தி ஶ்ரத்³த⁴யா சாஶ்ரத்³த⁴யா வா புந: புந: ।
தஸ்ய ஸர்வ: பாபராஶி: க்ஷயம் யாதி க்ஷணாதி³ஹ ॥ 15 ॥

காலே காலே மஹாவீரோ ப⁴வத்யேவ ஹி யோகி³ராட் ।
ஸம்ஸாரோத்தாரணே யுக்தோ மஹாப³லபராக்ரம: ॥ 16 ॥

ௐ ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணோ மஹாமாயா யாத³வோ தே³வராகிணீ ।
கோ³விந்தோ³ விஶ்வஜநநீ மஹாவிஷ்ணுர்மஹேஶ்வரீ ॥ 17 ॥

முகுந்தோ³ மாலதீ மாலா விமலா விமலாக்ருʼதி: ।
ரமாநாதோ² மஹாதே³வீ மஹாயோகீ³ ப்ரபா⁴வதீ ॥ 18 ॥

வைகுண்டோ² தே³வஜநநீ த³ஹநோ த³ஹநப்ரியா ।
தை³த்யாரிர்தை³த்யமதி²நீ முநீஶோ மௌநபா⁴விதா ॥ 19 ॥

நாராயணோ ஜயகலா கருணோ கருணாமயீ ।
ஹ்ருʼஷீகேஶ: கௌஶிகீ ச கேஶவ: கேஶிகா⁴திநீ ॥ 20 ॥

கிஶோராபி கைஶோரீ மஹாகாலீ மஹாகலா ।
மஹாயஜ்ஞோ யஜ்ஞஹர்த்ரீ த³க்ஷேஶோ த³க்ஷகந்யகா ॥ 21 ॥

மஹாப³லீ மஹாபா³லா பா³லகோ தே³வபா³லிகா ।
சக்ரதா⁴ரீ சக்ரகரா சக்ராங்க:³ சக்ரமதீ³கா ॥ 22 ॥

அமரோ யுவதீ பீ⁴மோ ப⁴யா தே³வோ தி³விஸ்தி²தா ।
ஶ்ரீகரோ வேஶதா³ வைத்³யோ கு³ணா யோகீ³ குலஸ்தி²தா ॥ 23 ॥

ஸமயஜ்ஞோ மாநஸஜ்ஞா க்ரியாவிஜ்ஞ: க்ரியாந்விதா ।
அக்ஷரோ வநமாலா ச காலரூபீ குலாக்ஷரா ॥ 24 ॥

விஶாலாக்ஷோ தீ³ர்க⁴நேத்ரா ஜயதோ³ ஜயவாஹநா ।
ஶாந்த: ஶாந்திகரீ ஶ்யாமோ விமலஶ்யாம விக்³ரஹா ॥ 25 ॥

கமலேஶோ மஹாலக்ஷ்மீ ஸத்ய: ஸாத்⁴வீ ஶிஶு: ப்ரபா⁴ ।
வித்³யுதாகாரவத³நோ வித்³யுத்புஞ்ஜநபோ⁴த³யா ॥ 26 ॥

ராதே⁴ஶ்வரோ ராகிணீ ச குலதே³வ: குலாமரா ।
த³க்ஷிணோ த³க்ஷிணீ ஶ்ரீதா³ க்ரியாத³க்ஷோ மஹாலயா ॥ 27 ॥

வஶிஷ்ட²க³மநோ வித்³யா வித்³யேஶோ வாக்ஸரஸ்வதீ ।
அதீந்த்³ரியோ யோக³மாதா ரணேஶீ ரணபண்டி³தா ॥ 28 ॥

க்ருʼதாந்தகோ பா³லக்ருʼஷ்ணா கமநீய: ஸுகாமநா ।
அநந்தோ அநந்தகு³ணதா³ வாணீநாதோ² விலக்ஷணா ॥ 29 ॥

கோ³பாலோ கோ³பவநிதா கோ³கோ³ப குலாத்மஜா ।
மௌநீ மௌநகரோல்லாஸா மாநவோ மாநவாத்மஜா ॥ 30 ॥

ஸர்வாச்சி²ந்நோ மோஹிநீ ச மாயீ மாயா ஶரீரஜா ।
அக்ஷுண்ணோ வஜ்ரதே³ஹஸ்தா² க³ருட³ஸ்தோ² ஹி கா³ருடீ³ ॥ 31 ॥

ஸத்யப்ரியா ருக்மிணீ ச ஸத்யப்ராணோঽம்ருʼதாபஹா ।
ஸத்யகர்மா ஸத்யபா⁴மா ஸத்யரூபீ த்ரிஸத்யதா³ ॥ 32 ॥

ஶஶீஶோ விது⁴வத³நா க்ருʼஷ்ணவர்ணோ விஶாலதீ:⁴ ।
த்ரிவிக்ரமோ விக்ரமஸ்தா² ஸ்தி²திமார்க:³ ஸ்தி²திப்ரியா ॥ 33 ॥

ஶ்ரீமாத⁴வோ மாத⁴வீ ச மது⁴ஹா மது⁴ஸூத³நீ ।
வைகுண்ட²நாதோ² விகலா விவேகஸ்தோ² விவேகிநீ ॥ 34 ॥

விவாத³ஸ்தோ² விவாதே³ஶீ கும்ப⁴க: கும்ப⁴காரிகா ।
ஸுதா⁴பாந: ஸுதா⁴ரூபா ஸுவேஶோ தே³வமோஹிநீ ॥ 35 ॥

ப்ரக்ரியாதா⁴ரகோ த⁴ந்யா த⁴ந்யார்தோ² த⁴ந்யவிக்³ரஹா ।
த⁴ரணீஶோ மஹாநந்தா ஸாநந்தோ நந்த³நப்ரியா ॥ 36 ॥

ப்ரியோ விப்ரியஹரா ச விப்ரபூஜ்யோ த்³விஜப்ரியா ।
காந்தோ விது⁴முகீ² வேத்³யோ வித்³யா வாகீ³ஶ்வரோঽருணா ॥ 37 ॥

அகாமீ காமரஹிதா கம்ரோ விலசரப்ரியா ।
புண்ட³ரீகோ விகுண்ட³ஸ்தா² வைகுண்டோ² பா³லபா⁴விநீ ॥ 38 ॥

பத்³மநேத்ர பத்³மமாலா பத்³மஹஸ்தோঽம்பு³ஜாநநா ।
பத்³மநாபி:⁴ பத்³மநேத்ரா பத்³மஸ்த:² பத்³மவாஹநா ॥ 39 ॥

வாஸுதே³வோ ப்³ருʼஹத்³க³ர்பா⁴ மஹாமாநீ மஹாஞ்ஜநா ।
காருண்யோ பா³லக³ர்பா⁴ ச ஆகாஶஸ்தோ² விபா⁴ண்ட³ஜா ॥ 40 ॥

தேஜோராஶிஸ்தைஜஸீ ச ப⁴யாச்ச²ந்நோ ப⁴யப்ரதா³ ।
உபேந்த்³ரோ வர்ணஜாலஸ்தா² ஸ்வதந்த்ரஸ்தோ² விமாநகா³ ॥ 41 ॥

நகே³ந்த்³ரஸ்தோ² நாகி³நீ ச நகே³ஶோ நாக³நந்தி³நீ ।
ஸார்வபௌ⁴மோ மஹாகாலீ நகே³ந்த்³ர: நந்தி³நீஸுதா ॥ 42 ॥

காமதே³வாஶ்ரயோ மாயா மித்ரஸ்தோ² மித்ரவாஸநா ।
மாநப⁴ங்க³கரோ ராவா வாரணாரிப்ரிய: ப்ரியா ॥ 43 ॥

ரிபுஹா ராகிணீ மாதா ஸுமித்ரோ மித்ரரக்ஷிகா ।
காலாந்த கலஹா தே³வீ பீதவாஸாம்ப³ரப்ரியா ॥ 44 ॥

பாபஹர்தா பாபஹந்த்ரீ நிஷ்பாப: பாபநாஶிநீ ।
பராநந்த³ப்ரியோ மீநா மீநரூபீ மலாபஹா ॥ 45 ॥

இந்த்³ரநீலமணிஶ்யாமோ மஹேந்த்³ரோ நீலரூபிணீ ।
நீலகண்ட²ப்ரியோ து³ர்கா³ து³ர்கா³து³ர்க³திநாஶிநீ ॥ 46 ॥

த்ரிகோணமந்தி³ரஶ்ரீதோ³ விமாயா மந்தி³ரஸ்தி²தா ।
மகரந்த³ரஸோல்லாஸோ மகரந்த³ரஸப்ரியா ॥ 47 ॥

தா³ருணாரிநிஹந்தா ச தா³ருணாரிவிநாஶிநீ ।
கலிகாலகுலாசார: கலிகாலப²லாவஹா ॥ 48 ॥

See Also  Mahakala Kakaradi Ashtottara Shatanama Stotram In Tamil

காலக்ஷேத்ரஸ்தி²தோ ரௌத்³ரீ வ்ரதஸ்தோ² வ்ரததா⁴ரிணீ ।
விஶாலாக்ஷோ விஶாலாஸ்யா சமத்காரோ கரோத்³யமா ॥ 49 ॥

லகாரஸ்தோ² லாகிநீ ச லாங்க³லீ லோலயாந்விதா ।
நாகஸ்தோ² நாகபத³கா நாகாக்ஷோ நாகரக்ஷகா ॥ 50 ॥

காமகோ³ நாமஸம்ப³ந்தா⁴ ஸாமவேத³விஶோதி⁴கா ।
ஸாமவேத:³ ஸாமஸந்த்⁴யா ஸாமகோ³ மாம்ஸப⁴க்ஷிணீ ॥ 51 ॥

ஸர்வப⁴க்ஷோ ராத்ரப⁴க்ஷா ரேதஸ்தோ² ரேதபாலிநீ ।
ராத்ரிகாரீ மஹாராத்ரி: காலராத்ரோ மஹாநிஶா ॥ 52 ॥

நாநாதோ³ஷஹரோ மாத்ரா மாரஹந்தா ஸுராபஹா ।
சந்த³நாங்கீ³ நந்த³புத்ரீ நந்த³பால: விலோபிநீ ॥ 53 ॥

முத்³ராகாரீ மஹாமுத்³ரா முத்³ரிதோ முத்³ரிதா ரதி: ।
ஶாக்தோ லாக்ஷா வேத³லாக்ஷீ லோபாமுத்³ரா நரோத்தமா ॥ 54 ॥

மஹாஜ்ஞாநத⁴ரோঽஜ்ஞாநீ நீரா மாநஹரோঽமரா ।
ஸத்கீர்தீஸ்தோ² மஹாகீர்தீ: குலாக்²யோ குலகீர்தீதா ॥ 55 ॥

ஆஶாவாஸீ வாஸநா ஸா குலவேத்தா ஸுகோ³பிதா ।
அஶ்வத்த²வ்ருʼக்ஷநிலயோ வ்ருʼக்ஷஸாரநிவாஸிநீ ॥ 56 ॥

நித்யவ்ருʼக்ஷோ நித்யலதா க்ல்ருʼப்த: க்ல்ருʼப்தபத³ஸ்தி²த: ।
கல்பவ்ருʼக்ஷோ கல்பலதா ஸுகால: காலப⁴க்ஷிகா ॥ 57 ॥

ஸர்வாலங்காரபூ⁴ஷாட்⁴யோ ஸர்வாலங்காரபூ⁴ஷிதா ।
அகலங்கீ நிராஹாரா து³ர்நீரீக்ஷ்யோ நிராபதா³ ॥ 58 ॥

காமகர்தா காமகாந்தா காமரூபீ மஹாஜவா ।
ஜயந்தோ யாஜயந்தீ ச ஜயாக்²ய ஜயதா³யிநீ ॥ 59 ॥

த்ரிஜீவநோ ஜீவமாதா குஶலாக்²யோ விஸுந்த³ரா ।
கேஶதா⁴ரீ கேஶிநீ ச காமஜோ காமஜாட்³யதா³ ॥ 60 ॥

கிங்கரஸ்தோ² விகாரஸ்தா² மாநஸம்ஜ்ஞோ மநீஷிணீ ।
மித்²யாஹரோ மஹாமித்²யா மித்²யாஸர்கோ³ நிராக்ருʼதி ॥ 61 ॥

நாக³யஜ்ஞோபவீதஶ்ச நாக³மாலாவிபூ⁴ஷிதா ।
நாகா³க்²யோ நாக³குலபா நாயகோ நாயிகா வதூ:⁴ ॥ 62 ॥

நாயகக்ஷேமதோ³ நாரீ நரோ நாராயணப்ரியா ।
கிராதவர்ணோ ராஸஜ்ஞீ தாரகோ கு³ணதாரிகா ॥ 63 ॥

ஶங்கராக்²யோঽம்பு³ஜாகாரா க்ருʼபண: க்ருʼபணாவதீ ।
தே³ஶகோ³ தே³ஶஸந்தோஷா த³ர்ஶோ த³ர்ஶநிவாஸிநீ ॥ 64 ॥

த³ர்ஶநஜ்ஞோ த³ர்ஶநஸ்தா² த்³ருʼக்³ த்³ருʼதி³க்ஷா ஸுரோঽஸுரா: ।
ஸுரபாலோ தே³வரக்ஷா த்ரிரக்ஷோ ரக்ஷதே³வதா ॥ 65 ॥

ஶ்ரீராமஸேவீ ஸுக²தா³ ஸுக²தோ³ வ்யாஸவாஸிநீ ।
வ்ருʼந்தா³வநஸ்தோ² வ்ருʼந்தா³ ச வ்ருʼந்தா³வந்யோ மஹத்தநூ ॥ 66 ॥

ப்³ரஹ்மரூபீ த்ரிதாரீ ச தாரகாக்ஷோ ஹி தாரிணீ ।
தந்த்ரர்த²ஜ்ஞ: தந்த்ரவித்³யா ஸுதந்த்ரஜ்ஞ: ஸுதந்த்ரிகா ॥ 67 ॥

த்ருʼப்த: ஸுத்ருʼப்தா லோகாநாம் தர்பணஸ்தோ² விலாஸிநீ ।
மயூரா மந்தி³ரரதோ மது²ரா மந்தி³ரேঽமலா ॥ 68 ॥

மந்தி³ரோ மந்தி³ராதே³வீ நிர்மாயீ மாயஸம்ஹரா ।
ஶ்ரீவத்ஸஹ்ருʼத³யோ வத்ஸா வத்ஸலோ ப⁴க்தவத்ஸலா ॥ 69 ॥

ப⁴க்தப்ரியோ ப⁴க்தக³ம்யா ப⁴க்தோ ப⁴க்தி: ப்ரபு:⁴ ப்ரபா⁴ ।
ஜரோ ஜரா வரோ ராவா ஹவிர்ஹேமா க்ஷம: க்ஷிதி ॥ 70 ॥

க்ஷோணீபோ விஜயோல்லாஸா விஜயோஜயரூபிணீ ।
ஜயதா³தா தா³த்ருʼஜாயா ப³லிபோ ப³லிபாலிகா ॥ 71 ॥

க்ருʼஷ்ணமார்ஜாரரூபீ ச க்ருʼஷ்ணமார்ஜாரரூபிணீ ।
கோ⁴டகஸ்தோ² ஹயஸ்தா² ச க³ஜகோ³ க³ஜவாஹநா ॥ 72 ॥

க³ஜேஶ்வரோ க³ஜாதா⁴ரா க³ஜோ க³ர்ஜநதத்பரா ।
க³யாஸுரோ க³யாதே³வீ க³ஜத³ர்போ க³ஜாபீதா ॥ 73 ॥

காமநாப²லஸித்³த்⁴யர்தீ² காமநாப²லஸித்³தி⁴தா³ ।
த⁴ர்மதா³தா த⁴ர்மவித்³யா மோக்ஷதோ³ மோக்ஷதா³யிநீ ॥ 74 ॥

மோக்ஷாஶ்ரயோ மோக்ஷகர்த்ரீ நந்த³கோ³பால ஈஶ்வரீ ।
ஶ்ரீபதி: ஶ்ரீமஹாகாலீ கிரணோ வாயுரூபிணீ ॥ 75 ॥

வாய்வாஹாரீ வாயுநிஷ்டா² வாயுபீ³ஜயஶஸ்விநீ ।
ஜேதா ஜயந்தீ யாக³ஸ்தோ² யாக³வித்³யா ஶிவ: ஶிவா ॥ 76 ॥

வாஸவோ வாஸவஸ்தீ² ச வாஸாக்²யோ த⁴நவிக்³ரஹா ।
ஆக²ண்ட³லோ விக²ண்டா³ ச க²ண்ட³ஸ்தோ² க²ண்ட³க²ஞ்ஜநீ ॥ 77 ॥

க²ட்³க³ஹஸ்தோ பா³ணஹஸ்தா பா³ணகோ³ பா³ணவாஹநா ।
ஸித்³தா⁴ந்தஜ்ஞோ த்⁴வாந்தஹந்த்ரீ த⁴நஸ்தோ² தா⁴ந்யவர்த்³தீ⁴நீ ॥ 78 ॥

லோகாநுராகோ³ ராக³ஸ்தா² ஸ்தி²த: ஸ்தா²பகபா⁴வநா ।
ஸ்தா²நப்⁴ரஷ்டோঽபத³ஸ்தா² ச ஶரச்சந்த்³ரநிபா⁴நநா ॥ 79 ॥

சந்த்³ரோத³யஶ்சந்த்³ரவர்ணா சாருசந்த்³ரோ ருசிஸ்தி²தா ।
ருசிகாரீ ருசிப்ரீதா ரசநோ ரசநாஸநா ॥ 80 ॥

ராஜராஜோ ராஜகந்யா பு⁴வநோ பு⁴வநாஶ்ரயா ।
ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வதோப⁴த்³ரா வாசாலோ லயதா⁴திநீ ॥ 81 ॥

லிங்க³ரூபத⁴ரோ லிங்கா³ கலிங்க:³ காலகேஶரீ ।
கேவலாநந்த³ரூபாக்²யோ நிர்வாணமோக்ஷதா³யிநீ ॥ 82 ॥

மஹாமேக⁴கா³ட⁴ மஹாநந்த³ரூபா மஹாமேக⁴ஜாலோ மஹாகோ⁴ரரூபா ।
மஹாமேக⁴மால: ஸதா³காரபாலா மஹாமேக⁴மாலாமலாலோலகாலீ ॥ 83 ॥

வியத்³வ்யாபகோ வ்யாபிகா ஸர்வதே³ஹே மஹாஶூரவீரோ மஹாத⁴ர்மவீரா ।
மஹாகாலரூபீ மஹாசண்ட³ரூபா விவேகீ மதை³கீ குலேஶ: குலேஶீ ॥ 84 ॥

ஸுமார்கீ³ ஸுகீ³தா ஶுசிஸ்வோ விநிதா மஹார்கோ விதர்கா ஸுதர்கோঽவிதர்கா ।
க்ருʼதீந்த்³ரோ மஹேந்த்³ரீ ப⁴கோ³ பா⁴க்³யசந்த்³ரா சதுர்தோ² மஹார்தா² நக:³ கீர்தீசந்த்³ரா ॥ 85 ॥

விஶிஷ்டோ மஹேஷ்டிர்மநஸ்வீ ஸுதுஷ்டிர்மஹாஷட்³த³லஸ்தோ² மஹாஸுப்ரகாஶா ।
க³லச்சந்த்³ரதா⁴ராம்ருʼதஸ்நிக்³த⁴தே³ஹோ க³லத்கோடிஸூர்யப்ரகாஶாபி⁴லாஷா ॥ 86 ॥

மஹாசண்ட³வேகோ³ மஹாகுண்ட³வேகீ³ மஹாருண்ட³க²ண்டோ³ மஹாமுண்ட³க²ண்டா³ ।
குலாலப்⁴ரமச்சக்ரஸார: ப்ரகாரா குலாலோ மலாகா ரசக்ரப்ரஸாரீ ॥ 87 ॥

குலாலக்ரியாவாந் மஹாகோ⁴ரக²ண்ட:³ குலாலக்ரமேண ப்⁴ரமஜ்ஞாநக²ண்டா³ ।
ப்ரதிஷ்ட:² ப்ரதிஷ்டா² ப்ரதீக்ஷ: ப்ரதீக்ஷா மஹாக்²யோ மஹாக்²யா ஸுகாலோঽதிதீ³க்ஷா ॥ 88 ॥

மஹாபஞ்சமாசாரதுஷ்ட: ப்ரசேஷ்டா மஹாபஞ்சமா ப்ரேமஹா காந்தசேஷ்டா ।
மஹாமத்தவேஶோ மஹாமங்க³ளேஶீ ஸுரேஶ: க்ஷபேஶீ வரோ தீ³ர்க⁴வேஶா ॥ 89 ॥

சரோ பா³ஹ்யநிஷ்டா² சரஶ்சாருவர்ணா குலாத்³யோঽகுலாத்³யா யதிர்யாக³வாத்³யா ।
குலோகாபஹந்தா மஹாமாநஹந்த்ரீ மஹாவிஷ்ணுயோகீ³ மஹாவிஷ்ணுயோகா³ ॥ 90 ॥

க்ஷிதிக்ஷோப⁴ஹந்தா க்ஷிதிக்ஷுப்³த⁴பா³தா⁴ மஹார்கோ⁴ மஹார்கா⁴ த⁴நீ ராஜ்யகார்யா ।
மஹாராத்ரி ஸாந்த்³ராந்த⁴காரப்ரகாஶோ மஹாராத்ரி ஸாந்த்³ராந்த⁴காரப்ரவேஶா ॥ 91 ॥

மஹாபீ⁴மக³ம்பீ⁴ரஶப்³த³ப்ரஶப்³தோ³ மஹாபீ⁴மக³ம்பீ⁴ரஶப்³தா³பஶப்³தா³ ।
குலா ஜ்ஞாநதா³த்ரீ யமோ யாமயாத்ரா வஶீ ஸூக்ஷ்மவேஶாஶ்வகோ³ நாமமாத்ரா ॥ 92 ॥

ஹிரண்யாக்ஷஹந்தா மஹாஶத்ருஹந்த்ரீ விநாஶப்ரியோ பா³ணநாஶப்ரியா ச ।
மஹாடா³கிநீஶோ மஹாராகிணீஶோ மஹாடா³கிநீ ஸா மஹாராகிணீ ஸா ॥ 93 ॥

முகுந்தோ³ மஹேந்த்³ரோ மஹாப⁴த்³ரசந்த்³ரா க்ஷிதித்யாக³கர்தா மஹாயோக³கர்த்ரீ ।
ஹிதோ மாரஹந்த்ரீ மஹேஶேஶ இந்த்³ரா க³திக்ஷோப⁴பா⁴வோ மஹாபா⁴வபுஞ்ஜா ॥ 94 ॥

ஶஶீநாம் ஸமூஹோ விதோ:⁴ கோடிஶக்தி: கத³ம்பா³ஶ்ரிதோ வாரமுக்²யா ஸதீநா ।
மஹோல்லாஸதா³தா மஹாகாலமாதா ஸ்வயம் ஸர்வபுத்ர: ஸ்வயம் லோகபுத்ரீ ॥ 95 ॥

See Also  Sri Gopijana Vallabha Ashtakam 2 In Tamil

மஹாபாபஹந்தா மஹாபா⁴வப⁴ர்த்ரீ ஹரி: கார்தீகீ கார்தீகோ தே³வஸேநா ।
ஜயாப்தோ விலிப்தா குலாப்தோ க³ணாப்தா ஸுவீர்யோ ஸபா⁴ஷா க்ஷிதீஶோঽபி⁴யாதா ॥ 96 ॥

ப⁴வாந் பா⁴வலக்ஷ்மீ: ப்ரிய: ப்ரேமஸூக்ஷ்மா ஜநேஶோ த⁴நேஶீ க்ருʼபோ மாநப⁴ங்கா³ ।
கடோ²ரோத்கடாநாம் மஹாபு³த்³தி⁴தா³தா க்ருʼதிஸ்தா² கு³ணஜ்ஞோ கு³ணாநந்த³விஜ்ஞா ॥ 97 ॥

மஹாகாலபூஜ்யோ மஹாகாலபூஜ்யா க²கா³க்²யோ நகா³க்²யா க²ர: க²ட்³க³ஹஸ்தா ।
அத²ர்வோঽத²ர்வாந்தோ³லிதஸ்த:² மஹார்தா² க²க³க்ஷோப⁴நாஶா ஹவி: கூடஹாலா ॥ 98 ॥

மஹாபத்³ம மாலாத்⁴ருʼதோ கா³ணபத்யா க³ணஸ்தோ² க³பீ⁴ரா கு³ரு: ஜ்ஞாநக³ம்யா ।
க⁴டப்ராணதா³தா க⁴நாகாரரூபா ப⁴யார்தோ²ஙபீ³ஜாஙவாரீஙகர்தா ॥ 99 ॥

ப⁴வோ பா⁴வமாதா நரோ யாமத்⁴யாதா சலாந்தோঽசலாக்²யா சயோঽஞ்ஜாலிகா ச ।
ச²லஜ்ஞஶ்ச²லாட்⁴யா ச²காரஶ்ச²காரா ஜயோ ஜீவநஸ்தா² ஜலேஶோ ஜலேஶா ॥ 100 ॥

ஜபஞ்ஜாபகாரீ ஜக³ஜ்ஜீவநீஶா ஜக³த்ப்ராணநாதோ² ஜக³தா³ல்ஹாத³காரீ ।
ஜ²ரோ ஜ²ர்ஜ²ரீஶா ஜ²நத்காரஶப்³தோ³ ஜ²நஞ்ஜ²ஞ்ஜநாநாத³ஜ²ங்காரராவா ॥ 101 ॥

ஞசைதந்யகாரீ ஞகைவல்யநாரீ ஹநோல்லாஸதா⁴ரீ டநத்டங்கஹஸ்தா ।
ட²ரேஶோ பவிஷ்டஶ்ட²காராதி³கோடீ ட³ரோ டா³கிநீஶோ ட³ரேஶோ ட³மாரா ॥ 102 ॥

ட⁴மேஶோ ஹி ட⁴க்கா வரஸ்தா²நபீ³ஜோ ணவர்ணா தமாலதநு: ஸ்தா²நநிஷ்டா² ।
த²காரார்ணமாநஸ்த²நிஸ்தோ²ঽஸங்க்²யா த³யாவாந் த³யார்த்³ரா த⁴நேஶோ த⁴நாட்⁴யா ॥ 103 ॥

நவீநோ நகே³பா⁴க³தீர்ணாங்க³ஹாரோ நகே³ஶீ பர: பாரணீ ஸாதி³பாலா ।
ப²லாத்மா ப²லா பா²ல்கு³நீ பே²ணநாஶ: ப²லாபூ⁴ஷணாட்⁴யா வஶீ வாஸரம்யா ॥ 104 ॥

ப⁴கா³த்மா ப⁴வஸ்த்ரீ மஹாபீ³ஜமாநோ மஹாபீ³ஜமாலா முகுந்த:³ ஸுஸூக்ஷ்மா ।
யதிஸ்தா² யஶஸ்தா² ரதாநந்த³கர்தா ரதிர்லாகிநீஶோ லயார்த² ப்ரசண்டா³ ॥ 105 ॥

ப்ரவாலாங்க³தா⁴ரீ ப்ரவாலாங்க³மாலா ஹலோஹாலஹேலாபத:³ பாத³தாலா ।
வஶீந்த்³ர: ப்ரகாஶோ வரஸ்தா²நவாஸா ஶிவ: ஶ்ரீத⁴ராங்க:³ ஶலாகா ஶிலா ச ॥ 106 ॥

ஷடா³தா⁴ரவாஸீ ஷடா³தா⁴ரவித்³யா ஷடா³ம்போ⁴ஜஸம்ஸ்த:² ஷட³ப்³ஜோபவிஷ்டா ।
ஸதா³ ஸாத⁴ரோக்³ரோபவிஷ்டாঽபராகீ³ ஸுஸூக்தாபயஸ்தா² பலாஶ்ரயஸ்தி²தா ॥ 107 ॥

ஹரஸ்தோ²க்³ரகர்மா ஹராநந்த³தா⁴ரா லகு⁴ஸ்தோ² லிபிஸ்தா² க்ஷயீக்ஷுப்³த⁴க ஸங்க்²யா ।
அநந்தோ நிர்வாணாஹராகாரபீ³ஜா உரஸ்தோ²ঽப்யுருஸ்தா² உரா ஊர்த்⁴வரூபா ॥ 108 ॥

ருʼசஸ்தோ² ஹி ரூʼகா³லஸோ தீ³ர்க⁴ல்ருʼஸ்தா² த்வமேகோ ஹி சைம்பீ³ஜகு³ர்வீ கு³ணஸ்தா² ।
ஸதௌ³ங்காரவர்ணா ஹ்ஸௌங்காரபீ³ஜா அஸங்காரசந்த்³ரோ ஹ்யுஸ: காரவீரா ॥ 109 ॥

ஹரீந்த்³ரோ ஹரீஶா ஹரி: க்ருʼஷ்ணரூபா ஶிவோ வேத³பா⁴ஷா ச ஶௌரி: ப்ரஸங்கா³ ।
க³ணாத்⁴யக்ஷரூபீ பராநந்த³ப⁴க்ஷா பரேஶோ க³ணேஶீ ரஸோ வாஸபூஜ்யா ॥ 110 ॥

சகோரி குலப்ராணபு³த்³தி⁴ஸ்தி²திஸ்தா² ஸ்வயம் காமதே⁴நுஸ்வரூபீ விரூபா ।
ஶ்ரீஹிரண்யப்ரப:⁴ ஶ்ரீ ஹிரண்யப்ரபா⁴ங்கீ³ ப்ரபா⁴தார்கவர்ணோঽருணாகாரணாங்கீ³ ॥ 111 ॥

விபா⁴ கோடிதா⁴ரா த⁴ராதா⁴ர கோஷா ரணீஶோ ப்ரத்யாதி³கூடோঽத⁴ரோ தா⁴ரணா ஶௌரிரார்யா ।
மஹாயஜ்ஞஸம்ஸ்தோ² மஹாயஜ்ஞநிஷ்டா² ஸதா³கர்மஸங்க:³ ஸதா³மங்க³ரங்கா³ ॥ 112 ॥

கிராதீபதி ராகிணீ காலபுத்ரீ ஶிலாகோட நிர்மாணதோ³ஹா விஶாலா ।
கலார்ககலஸ்தோ² கலாகிங்கிணீஸ்தா² கிஶோர: கிஶோரீ குருக்ஷேத்ரகந்யா ॥ 113 ॥

மஹாலாங்க³லிஶ்ரீ ப³லோத்³தா⁴மக்ருʼஷ்ண: குலாலாதி³வித்³யாঽப⁴யோ பா⁴வஶூந்யா ।
மஹாலாகிநீ காகிநீ ஶாகிநீஶோ மஹாஸுப்ரகாஶா பரோ ஹாகிநீஶா ॥ 114 ॥

குருக்ஷேத்ரவாஸீ குருப்ரேமமூர்தீ ர்மஹாபூ⁴திபோ⁴கீ³ மஹாயோகி³நீ ச ।
குலாங்கா³ரகாரோ குலாங்கீ³ஶகந்யா த்ருʼதீயஸ்த்ருʼதீயாঽத்³விதீயோঽத்³விதீயா ॥ 115 ॥

மஹாகந்த³வாஸீ மஹாநந்த³காஶீ புரக்³ராமவாஸீ மஹாபீட²தே³ஶா ।
ஜக³ந்நாத² வக்ஷ: ஸ்த²லஸ்தோ² வரேண்யா ச்யுதாநந்த³கர்தா ரஸாநந்த³கர்த்ரீ ॥ 116 ॥

ஜக³த்³தீ³பகலோ ஜக³த்³தீ³பகாலீ மஹாகாமரூபீ மஹாகாமபீடா² ।
மஹாகாமபீட²ஸ்தி²ரோ பூ⁴தஶுத்³தி⁴ ர்மஹாபூ⁴தஶுத்³தி:⁴ மஹாபூ⁴தஸித்³தி:⁴ ॥ 117 ॥

ப்ரபா⁴ந்த: ப்ரவீணா கு³ருஸ்தோ² கி³ரிஸ்தா² க³லத்³தா⁴ரதா⁴ரீ மஹாப⁴க்தவேஷா ।
க்ஷணக்ஷுந்நிவ்ருʼத்திநீவ்ருʼத்தாந்தராத்மா ஸத³ந்தர்க³தஸ்தா² லயஸ்தா²நகா³மீ ॥ 118 ॥

லயாநந்த³காம்யா விஸர்கா³ப்தவர்கோ³ விஶாலாக்ஷமார்கா³ குலார்ண: குலார்ணா ।
மநஸ்தா² மந:ஶ்ரீ: ப⁴யாநந்த³தா³தா ஸதா³ லாணகீ³தா க³ஜஜ்ஞாநதா³தா மஹாமேருபாயா ॥ 119 ॥

தரோர்மூலவாஸீ தரஜ்ஞோபத³ர்ஶா ஸுரேஶ: ஸமேஶ: ஸுரேஶா ஸுகீ² க²ட்³க³நிஷ்டா² ।
ப⁴யத்ராணகர்தா ப⁴யஜ்ஞாநஹந்த்ரீ ஜநாநாம் மக²ஸ்தோ² மகா²நந்த³ப⁴ங்கா³ ॥ 120 ॥

மஹாஸத்பத²ஸ்தோ² மஹாஸத்பத²ஜ்ஞா மஹாபி³ந்து³மாநோ மஹாபி³ந்து³மாநா ।
க²கே³ந்த்³ரோபவிஷ்டோ விஸர்கா³ந்தரஸ்தா² விஸர்க³ப்ரவிஷ்டோ மஹாபி³ந்து³நாதா³ ॥ 121 ॥

ஸுதா⁴நந்த³ப⁴க்தோ விதா⁴நந்த³முக்தி: ஶிவாநந்த³ஸுஸ்தோ² விநாநந்த³தா⁴த்ரீ ।
மஹாவாஹநாஹ்லாத³காரீ ஸுவாஹா ஸுராநந்த³காரா கி³ராநந்த³காரீ ॥ 122 ॥

ஹயாநந்த³காந்தி: மதங்க³ஸ்த²தே³வோ மதங்கா³தி⁴தே³வீ மஹாமத்தரூப: ।
ததே³கோ மஹாசக்ரபாணி: ப்ரசண்டா³ கி²லாபஸ்த²லஸ்தோ²ঽவிஹம்நீஶபத்நீ ॥ 123 ॥

ஶிகா²நந்த³கர்தா ஶிகா²ஸாரவாஸீ ஸுஶாகம்ப⁴ரீ க்ரோஷ்டரீ வேத³வேதீ³ஸுக³ந்தா⁴ ।
யுகோ³ யோக³கந்யா த³வோ தீ³ர்க⁴கந்யா ஶரண்ய: ஶரண்யா முநிஜ்ஞாநக³ம்யா ஸுத⁴ந்ய: ஸுத⁴ந்யா ॥ 124 ॥

ஶஶீ வேத³ஜந்யா யமீ யாமவாமா ஹ்யகாமோ ஹ்யகாமா ஸதா³ க்³ராமகாமா ।
த்⁴ருʼதீஶ: த்⁴ருʼதீஶா ஸதா³ ஹாடகஸ்தா²ঽ யநேஶோঽயநேஶீ ப⁴காரோ ப⁴கீ³ரா ॥ 125 ॥

சலத்க²ஞ்ஜநஸ்த:² க²லத்கே²லநஸ்தா² விவாதீ கிராதீ கி²லாங்கோ³ঽகி²லாங்கீ³ ।
ப்³ருʼஹத்கே²சரஸ்தோ² ப்³ருʼஹத்கே²சரீ ச மஹாநாக³ராஜோ மஹாநாக³மாலா ॥ 126 ॥

ஹகாரார்த்³த⁴ஸம்ஜ்ஞா வ்ருʼதோஹாரமாலா மஹாகாலநேமிப்ரஹா பார்வதீ ச ।
தமிஸ்ரா தமிஸ்ராவ்ருʼதோ து:³க²ஹத்யா விபந்நோ விபந்நா கு³ணாநந்த³கந்யா ॥ 127 ॥

ஸதா³ து:³க²ஹந்தா மஹாது:³க²ஹந்த்ரீ ப்ரபா⁴தார்க வர்ண: ப்ரபா⁴தாருணஶ்ரீ: ।
மஹாபர்வதப்ரேமபா⁴வோபபந்நோ மஹாதே³வபத்நீஶபா⁴வோபபந்நா ॥ 128 ॥

மஹாமோக்ஷநீலப்ரியா ப⁴க்திதா³தா நயாநந்த³ ப⁴க்திப்ரதா³ தே³வமாதா ॥ 129 ॥

இத்யேதத்கதி²தம் நாத² மஹாஸ்தோத்ரம் மநோரமம் ।
ஸஹஸ்ரநாமயோகா³ঽங்க³மஷ்டோத்தரஸமந்விதமம் ॥ 130 ॥

ய: படே²த் ப்ராதருத்தா²ய ஶுசிர்வாஶுசிமாநஸ: ।
ப⁴க்த்யா ஶாந்திமவாப்நோதி அநாயாஸேந யோகி³ராட் ॥ 131 ॥

ப்ரத்யஹம் த்⁴யாநமாக்ருʼத்ய த்ரிஸந்த்⁴யம் ய: படே²த் ஶுசி: ।
ஷண்மாஸாத் பரமோ யோகீ³ ஸத்யம் ஸத்யம் ஸுரேஶ்வர ॥ 132 ॥

அகாலம்ருʼத்யுஹரணம் ஸர்வவ்யாதி⁴விநாஶநம் ।
அபம்ருʼத்ய்வாதி³ஹரணம் வாரமேகம் படே²த்³யதி³ ॥ 133 ॥

படி²த்த்வா யே ந க³ச்ச²ந்தி விபத்காலே மஹாநிஶி ।
அநாயாஸேந தே யாந்தி மஹாகோ⁴ரே ப⁴யார்ணவே ॥ 134 ॥

அகாலே ய: படே²ந்நித்யம் ஸுகாலஸ்தத்க்ஷணாத்³ப⁴வேத் ।
ராஜஸ்வஹரணே சைவ ஸுவ்ருʼத்திஹரணாதி³கே ॥ 135 ॥

மாஸைகபட²நாதே³வ ராஜஸ்வம் ஸ லபே⁴த்³ த்⁴ருவம் ।
விசரந்தி மஹாவீரா: ஸ்வர்கே³ மர்த்யே ரஸாதலே ॥ 136 ॥

க³ணேஶதுல்யவலிநோ மஹாக்ரோத⁴ஶரீரிண: ।
ஏதத்ஸ்தோத்ரப்ரஸாதே³ந ஜீவந்முக்தோ மஹீதலே ॥ 137 ॥

மஹாநாமஸ்தோத்ரஸாரம் த⁴ர்மாத⁴ர்மநிரூபணம் ।
அகஸ்மாத் ஸித்³தி⁴த³ம் காம்யம் காம்யம் பரமஸித்³தி⁴த³ம் ॥ 138 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Shiva From Saurapurana In Bengali

மஹாகுலகுண்ட³லிந்யா: ப⁴வாந்யா: ஸாத⁴நே ஶுபே⁴ ।
அபே⁴த்³யபே⁴த³நே சைவ மஹாபாதகநாஶநே ॥ 139 ॥

மஹாகோ⁴ரதரே காலே படி²த்வா ஸித்³தி⁴மாப்நுயாத் ।
ஷட்சக்ரஸ்தம்ப⁴நம் நாத² ப்ரத்யஹம் ய: கரோதி ஹி ॥ 140 ॥

மநோக³திஸ்தஸ்ய ஹஸ்தே ஸ ஶிவோ ந து மாநுஷ: ।
யோகா³ப்⁴யாஸம் ய: கரோதி ந ஸ்தவ: பட்²யதே யதி³ ॥ 141 ॥

யோக³ப்⁴ரஷ்டோ ப⁴வேத் க்ஷிப்ரம் குலாசாரவிலங்க⁴நாத் ।
குலீநாய ப்ரதா³தவ்யம் ந க²ல்வகுலேஶ்வரம் ॥ 142 ॥

குலாசாரம் ஸமாக்ருʼத்ய ப்³ராஹ்மணா: க்ஷத்ரியாத³ய: ।
யோகி³ந: ப்ரப⁴வந்த்யேவ ஸ்தோத்ரபாடா²த் ஸதா³மரா: ॥ 143 ॥

ஆநந்த³பை⁴ரவ உவாச
வத³ காந்தே ரஹஸ்யம் மே மயா ஸர்வஞ்ச விஸ்ம்ருʼதம் ।
மஹாவிஷம் காலகூடம் பீத்த்வா தே³வாதி³ரக்ஷணாத் ॥ 144 ॥

கண்ட²ஸ்தா:² தே³வதா: ஸர்வா ப⁴ஸ்மீபூ⁴தா: ஸுஸம்ப்⁴ருʼதா: ।
மஹாவிஷஜ்வாலயா ச மம தே³ஹஸ்த²தே³வதா: ॥ 145 ॥

கைவல்யநிரதா: ஸர்வே ப்ரார்த²யந்தி நிரந்தரம் ।
ஷட்சக்ரம் கத²யித்வா து ஸந்தோஷம் மே குரு ப்ரபோ⁴ ।
ஷட்சக்ரபே⁴த³கத²நமம்ருʼதஶ்ரவணாதி³கம் ॥ 146 ॥

கதி²த்வா மம ஸந்தோஷம் குரு கல்யாணி வல்லபே⁴ ।
அம்ருʼதாநந்த³ஜலதௌ⁴ ஸுதா⁴பி:⁴ ஸிக்தவிக்³ரஹம் ॥ 147 ॥

க்ருʼத்த்வா கத²ய ஶீக்⁴ரம் மே சாயுஷம் பரிவர்த⁴ய ।
ஆநந்த³பை⁴ரவீ உவாச
நிகூ³டா⁴ர்த² மஹாகால காலேஶ ஜக³தீ³ஶ்வர ॥ 148 ॥

பை⁴ரவாநந்த³நிலய காலகூடநிஷேவண ।
இதா³நீம் ஶ்ருʼணு யோகா³ர்த² மயி ஸம்யோக³ ஏவ ச ॥ 149 ॥

ஶ்ருத்வா சைதத்க்ரியாகார்யம் நரோ யோகீ³ஶ்வரோ ப⁴வேத் ।
மமோத்³ப⁴வ: கே²ঽமலே ச ஸர்வாகாரவிவர்ஜீதே ॥ 150 ॥

ப்⁴ரூமத்⁴யே ஸர்வதே³ஹே ச ஸ்தா²பயித்வா ச மாம் நர: ।
பா⁴வ்யதே சாபரிச்ச²ந்நம் ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவாத்மகம் ॥ 151 ॥

மம ரூபம் மஹாகால ஸத்த்வரஜஸ்தம: ப்ரியம் ।
கேவலம் ரஜோயோகே³ந ஶரீரம் நாபி திஷ்ட²தி ॥ 152 ॥

ததா² கேவலயோகே³ந தமஸா நாபி திஷ்ட²தி ।
ததா² கேவலஸத்த்வேந குதோ தே³ஹீ ப்ரதிஷ்ட²தி ।
அதஸ்த்ரிகு³ணயோகே³ந தா⁴ரயாமி நவாங்க³கம் ॥ 153 ॥

ஶநை: ஶநை: விஜேதவ்யா: ஸத்த்வரஜஸ்தமோகு³ணா: ।
ஆதௌ³ ஜித்வா ரஜோத⁴ர்மம் பஶ்சாத்தாமஸமேவ ச ॥ 154 ॥

ஸர்வஶேஷே ஸத்த்வகு³ணம் நரோ யோகீ³ஶ்வரோ ப⁴வேத் ।
கு³ணவாந் ஜ்ஞாநவாந் வாக்³மீ ஸுஶ்ரீர்த⁴ர்மீ ஜிதேந்த்³ரிய: ॥ 155 ॥

ஶுத்³த⁴நிர்மலஸத்வம் து கு³ணமாஶ்ரித்ய மோக்ஷபா⁴க் ।
ஸதா³ ஸத்த்வகு³ணாச்ச²ந்நம் புருஷம் கால ஏவ ச ॥ 156 ॥

பஶ்யதீஹ ந கதா³சிஜ்ஜராம்ருʼத்யுவிவர்ஜீதம் ।
தம் ஜநம் பரமம் ஶாந்தம் நிர்மலம் த்³வைதவர்ஜீதம் ॥ 157 ॥

ஸர்வத்யாகி³நமாத்மாநம் கால: ஸர்வத்ர ரக்ஷதி ।
ஜலே வா பர்வதே வாபி மஹாரண்யே ரணஸ்த²லே ॥ 158 ॥

பூ⁴க³ர்த்தநிலயே பீ⁴தே ஸம்ஹாரே து³ஷ்டவிக்³ரஹே ।
ஸந்திஷ்ட²தி மஹாயோகீ³ ஸத்யம் ஸத்யம் குலேஶ்வர ॥ 159 ॥

மஹாயோக³ம் ஶ்ருʼணு ப்ராணவல்லப⁴ ஶ்ரீநிகேதந ।
யோகா³ர்த²ம் பரமம் ப்³ரஹ்மயோகா³ர்த² பரந்தப: ॥ 160 ॥

யே ஜாநந்தி மஹாயோக³ம் மிரயந்தே ந ச தே நரா: ।
க்ருʼத்வா க்ருʼத்வா ஷட்³த³லஸ்ய ஸாத⁴நம் க்ருʼத்ஸ்நஸாத⁴நம் ॥ 161 ॥

தத: குர்யாந்மூலபத்³மே குண்ட³லீபரிசாலநம் ।
முஹுர்முஹுஶ்சாலநேந நரோ யோகீ³ஶ்வரோ ப⁴வேத் ॥ 162 ॥

ஏகாந்தநிர்மலே தே³ஶே து³ர்பீ⁴க்ஷாதி³விவர்ஜீதே ।
வர்ஷமேகாஸநே யோகீ³ யோக³மார்க³பரோ ப⁴வேத் ॥ 163 ॥

பத்³மாஸநம் ஸதா³ குர்யாத்³ ப³த்³த⁴பத்³மாஸநம் ததா² ।
மஹாபத்³மாஸநம் க்ருʼத்வா ததா² சாஸநமஞ்ஜநம் ॥ 164 ॥

தத்பஶ்சாத் ஸ்வஸ்திகாக்²யஞ்ச ப³த்³த⁴ஸ்வஸ்திகமேவ ச ।
யோகா³ப்⁴யாஸே ஸதா³ குர்யாத் மந்த்ரஸித்³த்⁴யாதி³கர்மணி ॥ 165 ॥

சக்ராஸநம் ஸதா³ யோகீ³ யோக³ஸாத⁴நகர்மணி ।
ப³த்³த⁴சக்ராஸநம் நாம மஹாசக்ராஸநம் ததா² ॥ 166 ॥

க்ருʼத்வா புந: ப்ரகர்தவ்யம் ப³த்³த⁴யோகே³ஶ்வராஸநம் ।
யோகே³ஶ்வராஸநம் க்ருʼத்வா மஹாயோகே³ஶ்வராஸநம் ॥ 167 ॥

வீராஸநம் தத: குர்யாத் மஹாவீராஸநம் ததா² ।
ப³த்³த⁴வீராஸநம் க்ருʼத்வா நரோ யோகே³ஶ்வரோ ப⁴வேத் ॥ 168 ॥

தத: குர்யாந்மஹாகால ப³த்³த⁴குக்குடாஸநம் ।
மஹாகுக்குடமாக்ருʼத்ய கேவலம் குக்குடாஸநம் ॥ 169 ॥

மயூராஸநமேவம் ஹி மஹாமயூரமேவ ச ।
ப³த்³த⁴மயூரமாக்ருʼத்ய நரோ யோகே³ஶ்வரோ ப⁴வேத் ॥ 170 ॥

ஏதத் ஸர்வம் ப்ரவக்தவ்யம் விசார்ய ஸுமந:ப்ரிய ।
அபி⁴ஷேகப்ரகரணே ஆஸநாதி³ப்ரகாஶகம் ॥ 171 ॥

கதி²தவ்யம் விஶேஷேண இதா³நீம் ஶ்ருʼணு ஷட்க்ரமம் ।
ப்³ரஹ்மா விஷ்ணுஶ்ச ருத்³ரஶ்ச ஈஶ்வரஶ்ச ஸதா³ஶிவ: ॥ 172 ॥

தத: பரஶிவோ தே³வ: ஷட்ஶிவா: ஷட்ப்ரகாஶகா: ।
ஏதேஷாம் ஷட்³கு³ணாநந்தா:³ ஶக்தய: பரதே³வதா: ॥ 173 ॥

ஷட்சக்ரபே⁴த³நரதா மஹாவித்³யாதி⁴தே³வதா: ।
ஏதேஷாம் ஸ்தவநம் குர்யாத் பரதே³வஸமந்விதம் ॥ 174 ॥

ஏதத்ப்ரகாரகரணே யஶ்ச ப்ரத்யஹமாத³ராத் ।
க்ரியாநிவிஷ்ட: ஸர்வத்ர பா⁴வநாக்³ரஹரூபத்⁴ருʼக் ॥ 175 ॥

ஸ பஶ்யதி ஜக³ந்நாத²ம் கமலோபக³தம் ஹரிம் ।
ஆதௌ³ ஹரேர்த³ர்ஶநஞ்ச காரயேத்³யேந குண்ட³லீ ॥ 176 ॥

ததோ ருத்³ரஸ்ய ஸம்ஜ்ஞாயாம் லாகிந்யா: ஶுப⁴த³ர்ஶநம் ।
ஸர்வஶ: க்ரமஶோ நாத² த³ர்ஶநம் ப்ராப்யதே நர: ॥ 177 ॥

ஶநை: ஶநைர்மஹாகால கைலாஸத³ர்ஶநம் ப⁴வேத் ।
க்ரமேண ஸர்வஸித்³தி:⁴ ஸ்யாத் அஷ்டாங்க³யோக³ஸாத⁴நாத் ॥ 178 ॥

அஷ்டாங்க³ஸாத⁴நே காலே யத்³யத் கர்மம் கரோதி ஹி ।
தத்ஸர்வம் பரியத்நேந ஶ்ருʼணு ஸாத³ரபூர்வகம் ।
தத்க்ரியாதி³கமாக்ருʼத்ய ஶீத்⁴ரம் யோகீ³ ப⁴விஷ்யதி ॥ 179 ॥

॥ இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமலே உத்தரதந்த்ரே பை⁴ரவீபை⁴ரவஸம்வாதே³
ஶ்ரீராகிணீகேஶவஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Rakinikesava:
1000 Names of Sri Rakini Kesava – Sahasranama Stotram in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTelugu – Tamil