1000 Names Of Sri Rama – Sahasranamavali 2 In Telugu

॥ Rama Sahasranamavali 2 Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీరామసహస్రనామావలిః ౨ ॥
ఓం ఆర్యశ్రేష్ఠాయ నమః । ధరాపాలాయ । సాకేతపురపాలకాయ ।
ఏకబాణాయ । ధర్మవేత్త్రే । సత్యసన్ధాయ । అపరాజితాయ ।
ఇక్ష్వాకుకులసమ్భూతాయ । రఘునాథాయ । సదాశ్రయాయ । అఘధ్వంసినే ।
మహాపుణ్యాయ । మనస్వినే । మోహనాశనాయ । అప్రమేయాయ । మహాభాగాయ ।
సీతాసౌన్దర్యవర్ధనాయ । అహల్యోద్ధారకాయ । శాస్త్రే । కులదీపాయ నమః ॥ ౨౦ ॥

ఓం ప్రభాకరాయ నమః । ఆపద్వినాశినే । గుహ్యజ్ఞాయ ।
సీతావిరహవ్యాకులాయ । అన్తర్జ్ఞానినే । మహాజ్ఞానినే । శుద్ధసంజ్ఞాయ ।
అనుజప్రియాయ । అసాధ్యసాధకాయ । భీమాయ । మితభాషిణే ।
విదాంవరాయ । అవతీర్ణాయ । సముత్తారాయ । దశస్యన్దనమానదాయ ।
ఆత్మారామాయ । విమానార్హాయ । హర్షామర్షసుసఙ్గతాయ । అభిగమ్యాయ ।
విశాలాత్మనే నమః ॥ ౪౦ ॥

ఓం విరామాయ నమః । చిన్తనాత్మకాయ । అద్వితీయాయ ।
మహాయోగినే । సాధుచేతసే । ప్రసాదనాయ । ఉగ్రశ్రియే । అన్తకాయ । తేజసే ।
తారణాయ । భూరిసఙ్గ్రహాయ । ఏకదారాయ । సత్త్వనిధయే । సన్నిధయే ।
స్మృతిరూపవతే । ఉత్తమాలఙ్కృతాయ । కర్త్రే । ఉపమారహితాయ । కృతినే ।
ఆజానుబాహవే నమః ॥ ౬౦ ॥

ఓం అక్షుబ్ధాయ నమః । క్షుబ్ధసాగరదర్పఘ్నే ।
ఆదిత్యుకలసన్తానాయ । వంశోచితపరాక్రమాయ । సతామనుకూలాయ ।
భావబద్ధకరైః సద్భిః స్తుతాయ । ఉపదేష్ట్రే ।
నృపోత్కృష్టాయ । భూజామాత్రే । ఖగప్రియాయ । ఓజోరాశయే ।
నిధయే । సాక్షాత్క్షణదృష్టాత్మచేతనాయ । ఉమాపరీక్షితాయ ।
మూకాయ । సన్ధిజ్ఞాయ । రావణాన్తకాయ । అలైకికాయ । లోకపాలాయ ।
త్రైలోక్యవ్యాప్తవైభవాయ నమః ॥ ౮౦ ॥

ఓం అనుజాశ్వాసితాయ నమః । శిష్టాయ । చాపధారిషు వరిష్ఠాయ ।
ఉద్యమినే । బుద్ధిమతే । గుప్తాయ । యుయుత్సవే । సర్వదర్శనాయ । ఐక్ష్వాకాయ ।
లక్ష్మణప్రాణాయ । లక్ష్మీవతే । భార్గవప్రియాయ । ఇష్టదాయ ।
సత్యదిదృక్షవే । దిగ్జయినే । దక్షిణాయనాయ । అనన్యవృత్తయే । ఉద్యోగినే ।
చన్ద్రశేఖరశాన్తిదాయ । అనుజార్థసముత్కణ్ఠాయ నమః ॥ ౧౦౦ ॥

ఓం సురత్రాణాయ నమః । సురాకృతయే । అశ్వమేధినే । యశోవృద్ధాయ ।
తరుణాయ । తారణేక్షణాయ । అప్రాకృతాయ । ప్రతిజ్ఞాత్రే । వరప్రాప్తాయ ।
వరప్రదాయ । అభూతపూర్వాయ । అద్భుతధ్యేయాయ । రుద్రప్రేమిణే । సుశీతలాయ ।
అన్తఃస్పృశే । ధనుఃస్పృశే । భరతాపృష్టకౌశలాయ । ఆత్మసంస్థాయ ।
మనఃసంస్థాయ । సత్త్వసస్థాయ నమః ॥ ౧౨౦ ॥

ఓం రణస్థితాయ నమః । ఈర్ష్యాహీనాయ । మహాశక్తయే ।
సూర్యవంశినే । జనస్తుతాయ । ఆసనస్థాయ । బాన్ధవస్థాయ ।
శ్రద్ధాస్థానాయ । గుణస్థితాయ । ఇన్ద్రమిత్రాయ । అశుభహరాయ ।
మాయావిమృగఘాతకాయ । అమోఘేషవే । స్వభావజ్ఞాయ ।
నామోచ్చారణసంస్మృతాయ । అరణ్యరుదనాక్రాన్తాయ ।
బాష్పసఙ్గులలోచనాయ । అమోఘాశీర్వచసే । అమన్దాయ ।
విద్వద్వన్ద్యాయ నమః ॥ ౧౪౦ ॥

ఓం వనేచరాయ నమః । ఇన్ద్రాదిదేవతాతోషాయ । సంయమినే ।
వ్రతధారకాయ । అన్తర్యామిణే । వినష్టారయే । దమ్భహీనాయ । రవిద్యుతయే ।
కాకుత్స్థాయ । గిరిగమ్భీరాయ । తాటకాప్రాణకర్షణాయ ।
కన్దమూలాన్నసన్తుష్టాయ । దణ్డకారణ్యశోధనాయ । కర్తవ్యదక్షాయ ।
స్నేహార్ద్రాయ । స్నేహకృతే । కామసున్దరాయ । కైకయీలీనప్రవృత్తయే ।
నివృత్తయే । నామకీర్తితాయ నమః ॥ ౧౬౦ ॥

ఓం కబన్ధఘ్నాయ నమః । భయత్రాణాయ । భరద్వాజకృతాదరాయ ।
కరుణాయ । పురుషశ్రేష్ఠాయ । పురుషాయ । పరమార్థవిదే । కేవలాయ ।
సుతసఙ్గీతాకర్షితాయ । ఋషిసఙ్గతాయ । కావ్యాత్మనే । నయవిదే ।
మాన్యాయ । ముక్తాత్మనే । గురువిక్రమాయ । క్రమజ్ఞాయ । కర్మశాస్త్రజ్ఞాయ ।
సమ్బన్ధజ్ఞాయ । సులక్షణాయ । కిష్కిన్ధేశహితాకాఙ్క్షిణే నమః ॥ ౧౮౦ ॥

ఓం లఘువాక్యవిశారదాయ నమః । కపిశ్రేష్ఠసమాయుక్తాయ ।
ప్రాచీనాయ । వల్కలావృతాయ । కాకప్రేరితబ్రహ్మాస్త్రాయ ।
సప్తతాలవిభఞ్జనాయ । కపటజ్ఞాయ । కపిప్రీతాయ ।
కవిస్ఫూర్తిప్రదాయకాయ । కింవదన్తీద్విధావృత్తయే । నిధారాద్రయే ।
విధిప్రియాయ । కాలమిత్రాయ । కాలకర్త్రే । కాలదిగ్దర్శితాన్తవిదే ।
క్రాన్తదర్శినే । వినిష్క్రాన్తాయ । నీతిశాస్త్రపురఃసరాయ ।
కుణ్డలాలఙ్కృతశ్రోత్రాయ । భ్రాన్తిఘ్నే నమః ॥ ౨౦౦ ॥

ఓం భ్రమనాశకాయ నమః । కమలాయతాక్షాయ । నీరోగాయ ।
సుబద్ధాఙ్గాయ । మృదుస్వనాయ । క్రవ్యాదఘ్నాయ । వదాన్యాత్మనే ।
సంశయాపన్నమానసాయ । కౌసల్పాక్రోడవిశ్రామాయ । కాకపక్షధరాయ ।
శుభాయ । ఖలక్షయాయ । అఖిలశ్రేష్ఠాయ । పృథుఖ్యాతిపురస్కృతాయ ।
గుహకప్రేమభాజే । దేవాయ । మానవేశాయ । మహీధరాయ । గూఢాత్మనే ।
జగదాధారాయ నమః ॥ ౨౨౦ ॥

ఓం కలత్రవిరహాతురాయ నమః । గూఢాచారాయ । నరవ్యాఘ్రాయ ।
బుధాయ । బుద్ధిప్రచోదనాయ । గుణభృతే । గుణసఙ్ఘాతాయ ।
సమాజోన్నతికారణాయ । గృధ్రహృద్గతసఙ్కల్పాయ । నలనీలాఙ్గదప్రియాయ ।
గృహస్థాయ విపినస్థాయినే । మార్గస్థాయ । మునిసఙ్గతాయ । గూఢజత్రవే ।
వృషస్కన్ధాయ । మహోదారాయ । శమాస్పదాయ । చారవృత్తాన్తసన్దిష్టాయ ।
దురవస్థాసహాయ నమః ॥ ౨౪౦ ॥

ఓం సఖ్యే నమః । చతుర్దశసహస్రఘ్నాయ । నానాసురనిషుదనాయ ।
చైత్రేయాయ । చిత్రచరితాయ । చమత్కారక్షమాయ । అలఘవే । చతురాయ ।
బాన్ధవాయ । భర్త్రే । గురవే । ఆత్మప్రబోధనాయ । జానకీకాన్తాయ ।
ఆనన్దాయ । వాత్సల్యబహులాయ । పిత్రే । జటాయుసేవితాయ । సౌమ్యాయ ।
ముక్తిధాసే । పరన్తపాయ నమః ॥ ౨౬౦ ॥

See Also  Sri Rama Ashtottara Sata Namavali In Telugu

ఓం జనసఙ్గ్రహకృతే నమః । సూక్ష్మాయ । చరణాశ్రితకోమలాయ ।
జనకానన్దసఙ్కల్పాయ । సీతాపరిణయోత్సుకాయ । తపస్వినే ।
దణ్డనాధారాయ । దేవాసురవిలక్షణాయ । త్రిబన్ధవే । విజయాకాఙ్క్షిణే ।
ప్రతిజ్ఞాపారగాయ । మహతే । త్వరితాయ । ద్వేషహీనేచ్ఛాయ । స్వస్థాయ ।
స్వాగతతత్పరాయ । జననీజనసౌజన్యాయ । పరివారాగ్రణ్యే । గురవే ।
తత్త్వవిదే నమః ॥ ౨౮౦ ॥

ఓం తత్త్వసన్దేష్ట్రే నమః । తత్త్వాచారిణే । విచారవతే ।
తీక్ష్ణబాణాయ । చాపపాణయే । సీతాపాణిగ్రహిణే । యూనే ।
తీక్ష్ణాశుగాయ । సరిత్తీర్ణాయ । లఙ్ధితోచ్చమహీధరాయ । దేవతాసఙ్గతాయ ।
అసఙ్గాయ । రమణీయాయ । దయామయాయ । దివ్యాయ । దేదీప్యమానాభాయ ।
దారుణారినిషూదనాయ । దుర్ధర్షాయ । దక్షిణాయ । దక్షాయ నమః ॥ ౩౦౦ ॥

ఓం దీక్షితాయ నమః । అమోఘవీర్యవతే । దాత్రే ।
దూరగతాఖ్యాతయే । నియన్త్రే । లోకసంశ్రయాయ । దుష్కీర్తిశఙ్కితాయ ।
వీరాయ । నిష్పాపాయ । దివ్యదర్శనాయ । దేహధారిణే । బ్రహ్మవేత్త్రే ।
విజిగీషవే । గుణాకరాయ । దైత్యఘాతినే । బాణపాణయే । బ్రహ్మాస్త్రాఢ్యాయ ।
గుణాన్వితాయ । దివ్యాభరణలిప్తాఙ్గాయ । దివ్యమాల్యసుపూజితాయ నమః ॥ ౩౨౦ ॥

ఓం దైవజ్ఞాయ నమః । దేవతాఽఽరాధ్యాయ । దేవకార్యసముత్సుకాయ ।
దృఢప్రతిజ్ఞాయ । దీర్ఘాయుషే । దుష్టదణ్డనపణ్డితాయ ।
దణ్డకారణ్యసఞ్చారిణే ।
చతుర్దిగ్విజయినే । జయాయ । దివ్యజన్మనే । ఇన్ద్రియేశాయ ।
స్వల్పసన్తుష్టమానసాయ । దేవసమ్పూజితాయ । రమ్యాయ । దీనదుర్బలరక్షకాయ ।
దశాస్యహననాయ । అదూరాయ । స్థాణుసదృశనిశ్చయాయ ।
దోషఘ్నే । సేవకారామాయ నమః ॥ ౩౪౦ ॥

ఓం సీతాసన్తాపనాశనాయ నమః । దూషణఘ్నాయ । ఖరధ్వంసినే ।
సమగ్రనృపనాయకాయ । దుర్ధరాయ । దుర్లభాయ । దీప్తాయ ।
దుర్దినాహతవైభవాయ । దీననాథాయ । దివ్యరథాయ । సజ్జనాత్మమనోరథాయ ।
దిలీపకులసన్దీపాయ । రఘువంశసుశోభనాయ । దీర్ఘబాహవే ।
దూరదర్శినే । విచారాయ । విధిపణ్డితాయ । ధనుర్ధరాయ । ధనినే ।
దాన్తాయ నమః ॥ ౩౬౦ ॥

ఓం తాపసాయ నమః । నియతాత్మవతే । ధర్మసేతవే । ధర్మమార్గాయ ।
సేతుబన్ధనసాధనాయ । ధర్మోద్ధారాయ । మనోరూపాయ । మనోహారిణే ।
మహాధనాయ । ధ్యాతృధ్యేయాత్మకాయ । మధ్యాయ । మోహలోభప్రతిక్రియాయ ।
ధామముచే । పురముచే । వక్త్రే । దేశత్యాగినే । మునివ్రతినే । ధ్యానశక్తయే ।
ధ్యానమూర్తయే । ధ్యాతృరూపాయ నమః ॥ ౩౮౦ ॥

ఓం విధాయకాయ నమః । ధర్మాభిప్రాయవిజ్ఞానినే । దృఢాయ ।
దుః స్వప్రనాశనాయ । ధరన్ధరాయ । ధరాభర్త్రే । ప్రశస్తాయ ।
పుణ్యబాన్ధవాయ । నీలాభాయ । నిశ్చలాయ । రాజ్ఞే । కౌసల్యేయాయ ।
రఘూత్తమాయ । నీలనీరజసఙ్కాశాయ । కర్కశాయ । విషకర్షణాయ ।
నిరన్తరాయ । సమారాధ్యాయ । సేనాధ్యక్షాయ । సనాతనాయ నమః ॥ ౪౦౦ ॥

ఓం నిశాచరభయావర్తాయ నమః । వర్తమానాయ । త్రికాలవిదే ।
నీతిజ్ఞాయ । రాజనీతిజ్ఞాయ । ధర్మనీతిజ్ఞాయ । ఆత్మవతే । నాయకాయ ।
సాయకోత్సారిణే । విపక్షాసువికర్షణాయ । నౌకాగామినే ।
కుశేశాయినే । తపోధామ్నే । ఆర్తరక్షణాయ ।(తపోధామార్తరక్షణాయ)।
నిఃస్పృహాయ । స్పృహణీయశ్రియే । నిజానన్దాయ । వితన్ద్రితాయ ।
నిత్యోపాయాయ । వనోపేతాయ నమః ॥ ౪౨౦ ॥

ఓం గుహకాయ నమః । శ్రేయసాన్నిధయే । నిష్ఠావతే । నిపుణాయ ।
ధుర్యాయ । ధృతిమతే । ఉత్తమస్వరాయ । నానాఋషిమఖాహూతాయ ।
యజమానాయ । యశస్కరాయ । మైథిలీదూషితార్తాన్తఃకరణాయ ।
విబుధప్రియాయ । నిత్యానిత్యవివేకినే । సత్కార్యసజ్జాయ । సదుక్తిమతే ।
పురుషార్థదర్శకాయ । వాగ్మినే । హనుమత్సేవితాయ । ప్రభవే ।
ప్రౌఢప్రభావాయ నమః ॥ ౪౪౦ ॥

ఓం భావజ్ఞాయ నమః । భక్తాధీనాయ । ఋషిప్రియాయ । పావనాయ ।
రాజకార్యజ్ఞాయ । వసిష్ఠానన్దకారణాయ । పర్ణగేహినే । విగూఢాత్మనే ।
కూటజ్ఞాయ । కమలేక్షణాయ । ప్రియార్హాయ । ప్రియసఙ్కల్పాయ । ప్రియామోదన-
పణ్డితాయ । పరదుఃఖార్తచేతసే । దుర్వ్యసనేఽచలనిశ్చయాయ ।
ప్రమాణాయ । ప్రేమసంవేద్యాయ । మునిమానసచిన్తనాయ । ప్రీతిమతే ।
ఋతవతే నమః ॥ ౪౬౦ ॥

ఓం విదుషే నమః । కీర్తిమతే । యుగధారణాయ । ప్రేరకాయ ।
చన్ద్రవచ్చారవే । జాగృతాయ । సజ్జకార్ముకాయ । పూజ్యాయ । పవిత్రాయ ।
సర్వాత్మనే । పూజనీయాయ । ప్రియంవదాయ । ప్రాప్యాయ । ప్రాప్తాయ । అనవద్యాయ ।
స్వర్నిలయాయ । నీలవిగ్రహిణే । పరతత్త్వార్థసన్మూర్తయే । సత్కృతాయ ।
కృతవిదే నమః ॥ ౪౮౦ ॥

ఓం వరాయ నమః । ప్రసన్నాయ । ప్రయతాయ । ప్రీతాయ । ప్రియప్రాయాయ ।
ప్రతీక్షితాయ । పాపఘ్నే । శక్రదత్తాస్త్రాయ । శక్రదత్తరథస్థితాయ ।
ప్రాతర్ధ్యేయాయ । సదాభద్రాయ । భయభఞ్జనకోవిదాయ । పుణ్యస్మరణాయ ।
సన్నద్ధాయ । పుణ్యపుష్టిపరాయణాయ । పుత్రయుగ్మపరిస్పృష్టాయ । విశ్వాసాయ ।
శాన్తివర్ధనాయ । పరిచర్యాపరామర్శినే । భూమిజాపతయే నమః ॥ ౫౦౦ ॥

ఓం ఈశ్వరాయ నమః । పాదుకాదాయ । అనుజప్రేమిణే । ఋజునామ్నే ।
అభయప్రదాయ । పుత్రధర్మవిశేషజ్ఞాయ । సమర్థాయ । సఙ్గరప్రియాయ ।
పుష్పవర్షావశుభ్రాఙ్గాయ । జయవతే । అమరస్తుతాయ । పుణ్యశ్లోకాయ ।
ప్రశాన్తార్చిషే । చన్దనాఙ్గవిలేపనాయ । పౌరానురఞ్జనాయ । శుద్ధాయ ।
సుగ్రీవకృతసఙ్గతయే । పార్థివాయ । స్వార్థసన్న్యాసినే ।
సువృత్తాయ నమః ॥ ౫౨౦ ॥

See Also  108 Names Of Nakaradi Narasimha Swamy – Ashtottara Shatanamavali In Gujarati

ఓం పరచిత్తవిదే నమః । పుష్పకారూఢవైదేహీసంలాపస్నేహవర్ధనాయ ।
పితృమోదకరాయ । అరూక్షాయ । నష్టరాక్షసవల్గనాయ । ప్రావృణ్మేఘ-
సమోదారాయ । శిశిరాయ । శత్రుకాలనాయ । పౌరానుగమనాయ ।
అవధ్యాయ । వైరివిధ్వంసనవ్రతినే । పినాకిమానసాహ్లాదాయ ।
వాలుకాలిఙ్గపూజకాయ । పురస్థాయ । విజనస్థాయినే । హృదయస్థాయ ।
గిరిస్థితాయ । పుణ్యస్పర్శాయ । సుఖస్పర్శాయ ।
పదసంసృష్టప్రస్తరాయ నమః ॥ ౫౪౦ ॥

ఓం ప్రతిపన్నసమగ్రశ్రియే నమః । సత్ప్రపన్నాయ । ప్రతాపవతే ।
ప్రణిపాతప్రసన్నాన్మనే । చన్దనాద్భుతశీతలాయ । పుణ్యనామస్మృతాయ ।
నిత్యాయ । మనుజాయ । దివ్యతాం గతాయ । బన్ధచ్ఛేదినే । వనచ్ఛన్దాయ ।
స్వచ్ఛన్దాయ । ఛాదనాయ । ధువాయ । బన్ధుత్రయసమాయుక్తాయ । హృన్ని-
ధానాయ । మనోమయాయ । విభీషణశరణ్యాయ । శ్రీయుక్తాయ ।
శ్రీవర్ధనాయ నమః ॥ ౫౬౦ ॥

ఓం పరాయ నమః । బన్ధునిక్షిప్తరాజ్యస్వాయ । సీతామోచనధోరణ్యే ।
భవ్యభాలాయ । సమున్నాసాయ । కిరీతాఙ్కితమస్తకాయ ।
భవాబ్ధితరణాయ । బోధాయ । ధనమానవిలక్షణాయ । భూరిభృతే ।
భవ్యసఙ్కల్పాయ । భూతేశాత్మనే । విబోధనాయ । భక్తచాతకమేఘార్ద్రాయ ।
మేధావినే । వర్ధితశ్రుతయే । భయనిష్కాసనాయ । అజేయాయ ।
నిర్జరాశాప్రపూరకాయ । భవసారాయ నమః ॥ ౫౮౦ ॥

ఓం భావసారాయ నమః । భక్తసర్వస్వరక్షకాయ । భార్గవౌజసే ।
సముత్కర్షాయ । రావణస్వసృమోహనాయ । భరతన్యస్తరాజ్యశ్రియే ।
జానకీసుఖసాగరాయ । మిథిలేశ్వరజామాత్రే । జానకీహృదయేశ్వరాయ ।
మాతృభత్త్గాయ । అనన్తశ్రియే । పితృసన్దిష్టకర్మకృతే । మర్యాదాపురుషాయ ।
శాన్తాయ । శ్యామాయ । నీరజలోచనాయ । మేఘవర్ణాయ । విశాలాక్షాయ ।
శరవర్షావభీషణాయ । మన్త్రవిదే నమః ॥ ౬౦౦ ॥

ఓం గాధిజాదిష్టాయ నమః । గౌతమాశ్రమపావనాయ । మధురాయ ।
అమన్దగాయ । సత్త్వాయ । సాత్త్వికాయ । మూదులాయ । బలినే ।
మన్దస్మితముఖాయ । అలుబ్ధాయ । విశ్రామాయ । సుమనోహరాయ ।
మానవేన్ద్రాయ । సభాసజ్జాయ । ఘనగమ్భీరగర్జనాయ । మైథిలీమోహనాయ ।
మానినే । గర్వఘ్నాయ । పుణ్యపోషణాయ । మధుజాయ నమః ॥ ౬౨౦ ॥

ఓమధురాకారాయ నమః । మధువాచే । మధురాననాయ । మహాకర్మణే ।
విరాధఘ్నాయ । విఘ్నశాన్తయే । అరిన్దమాయ । మర్మస్పర్శిర్శనే ।
నవోన్మేషాయ । క్షత్రియాయ । పురుషోత్తమాయ । మారీచవఞ్చితాయ ।
భార్యాప్రియకృతే । ప్రణయోత్కటాయ । మహాత్యాగినే । రథారూఢాయ ।
పదగామినే । బహుశ్రుతాయ । మహావేగాయ । మహావీర్యాయ నమః ॥ ౬౪౦ ॥

ఓం వీరాయ నమః । మాతలిసారథయే । మఖత్రాత్రే । సదాచారిణే ।
హరకార్ముకభఞ్జనాయ । మహాప్రయాసాయ । ప్రామాణ్యగ్రాహిణే । సర్వస్వదాయకాయ ।
మునివిఘ్నాన్తకాయ । శస్త్రిణే । శాపసమ్భ్రాన్తలోచనాయ ।
మలహారిణే । కలావిజ్ఞాయ । మనోజ్ఞాయ । పరమార్థవిదే । మితాహారిణే ।
సహిష్ణవే । భూపాలకాయ । పరవీరఘ్నే । మాతృస్రేహినే నమః ॥ ౬౬౦ ॥

ఓం సుతస్నేహినే నమః । స్నిగ్ధాఙ్గాయ । స్నిగ్ధదర్శనాయ ।
మాతృపితృపదస్పర్శినే । అశ్మస్పర్శినే । మనోగతాయ । మృదుస్పర్శాయ ।
ఇషుస్పర్శినే । సీతాసమ్మితవిగ్రహాయ । మాతృప్రమోదనాయ । జప్యాయ ।
వనప్రస్థాయ । ప్రగల్భధియే । యజ్ఞసంరక్షణాయ । సాక్షిణే । ఆధారాయ ।
వేదవిదే । నృపాయ । యోజనాచతురాయ । స్వామినే నమః ॥ ౬౮౦ ॥

ఓం దీర్ఘాన్వేషిణే నమః । సుబాహుఘ్నే । యుగేన్ద్రాయ । భారతాదర్శాయ ।
సూక్ష్మదర్శినే । ఋజుస్వనాయ । యదృచ్ఛాలాభలఘ్వాశినే ।
మన్త్రరశ్మిప్రభాకరాయ । యజ్ఞాహూతనృపవృన్దాయ । ఋక్షవానరసేవితాయ ।
యజ్ఞదత్తాయ । యజ్ఞకర్త్రే । యజ్ఞవేత్త్రే । యశోమయాయ । యతేన్ద్రియాయ ।
యతినే । యుక్తాయ । రాజయోగినే । హరప్రియాయ । రాఘవాయ నమః ॥ ౭౦౦ ॥

ఓం రవివంశాఢయాయ నమః । రామచన్ద్రాయ । అరిమర్దనాయ । రుచిరాయ ।
చిరసన్ధేయాయ । సఙ్ఘర్షజ్ఞాయ । నరేశ్వరాయ । రుచిరస్మితశోభాఢ్యాయ ।
దృఢోరస్కాయ । మహాభుజాయ । రాజ్యహీనాయ । పురత్యాగినే ।
బాష్పసఙ్కులలోచనాయ । ఋషిసమ్మానితాయ । సీమాపారీణాయ ।
రాజసత్తమాయ । రామాయ । దాశరథయే । శ్రేయసే ।
భువి పరమాత్మసమాయ నమః ॥ ౭౨౦ ॥

ఓం లఙ్కేశక్షోభణాయ నమః । ధన్యాయ । చేతోహారిణే । స్వయన్ధనాయ ।
లావణ్యఖనయే । ఆఖ్యాతాయ । ప్రముఖాయ । క్షత్రరక్షణాయ ।
లఙ్కాపతిభయోద్రేకాయ । సుపుత్రాయ । విమలాన్తరాయ ।
వివేకినే । కోమలాయ । కాన్తాయ । క్షమావతే । దురితాన్తకాయ ।
వనవాసినే । సుఖత్యాగినే । సుఖకృతే । సున్దరాయ నమః ॥ ౭౪౦ ॥

ఓం వశినే నమః । విరాగిణే । గౌరవాయ । ధీరాయ । శూరాయ ।
రాక్షసఘాతకాయ । వర్ధిష్ణవే । విజయినే । ప్రాజ్ఞాయ । రహస్యజ్ఞాయ ।
విమర్శవిదే । వాల్మీకిప్రతిభాస్రోతసే । సాధుకర్మణే । సతాం గతయే ।
వినయినే । న్యాయవిజ్ఞాత్రే । ప్రజారఞ్జనధర్మవిదే । విమలాయ । మతిమతే ।
నేత్రే నమః ॥ ౭౬౦ ॥

ఓం నేత్రానన్దప్రదాయకాయ నమః । వినీతాయ । వృద్ధసౌజన్యాయ ।
వృక్షభిదే । చేతసా ఋజవే । వత్సలాయ । మిత్రహృన్మోదాయ ।
సుగ్రీవహితకృతే । విభవే । వాలినిర్దలనాయ । అసహ్యాయ । ఋక్షసాహ్యాయ ।
మహామతయే । వృక్షాలిఙ్గనలీలావిదే । మునిమోక్షపటవే । సుధియే ।
వరేణ్యాయ । పరమోదారాయ । నిగ్రహిణే । చిరవిగ్రహిణే నమః ॥ ౭౮౦ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Gopala – Sahasranama Stotram In Kannada

ఓం వాసవోపమసామర్థ్యాయ । జ్యాసఙ్ఘాతోగ్రనిఃస్వనాయ ।
విశ్వామిత్రపరామృష్టాయ । పూర్ణాయ । బలసమాయుతాయ । వైదేహీప్రాణసన్తోషాయ ।
శరణాగతవత్సలాయ । వినమ్రాయ । స్వాభిమానార్హాయ ।
పర్ణశాలాసమాశ్రితాయ । వృత్తగణ్డాయ । శుభదన్తినే । సమభ్రూద్వయ-
శోభితాయ । వికసత్పఙ్కజాభాస్యాయ । ప్రేమదృష్టయే । సులోచనాయ ।
వైష్ణవాయ । నరశార్దూలాయ । భగవతే । భక్తరక్షణాయ నమః ॥ ౮౦౦ ॥

ఓం వసిష్ఠప్రియశిష్యాయ నమః । చిత్స్వరూపాయ ।
చేతనాత్మకాయ । వివిధాపత్పరాక్రాన్తాయ । వానరోత్కర్షకారణాయ ।
వీతరాగిణే । శర్మదాయినే । మునిమన్తవ్యసాధనాయ । విరహిణే ।
హరసఙ్కల్పాయ । హర్షోత్ఫుల్లవరాననాయ । వృత్తిజ్ఞాయ । వ్యవహారజ్ఞాయ ।
క్షేమకారిణే । పృథుప్రభాయ । విప్రప్రేమిణే । వనక్రాన్తాయ । ఫలభుజే ।
ఫలదాయకాయ । విపన్మిత్రాయ నమః ॥ ౮౨౦ ॥

ఓం మహామన్త్రాయ నమః । శక్తియుక్తాయ । జటాధరాయ ।
వ్యాయామవ్యాయతాకారాయ । విదాం విశ్రామసమ్భవాయ । వన్యమానవ-
కల్యాణాయ । కులాచారవిచక్షణాయ । విపక్షోరఃప్రహారజ్ఞాయ ।
చాపధారిబహూకృతాయ । విపల్లఙ్ఘినే । ఘనశ్యామాయ ।
ఘోరకృద్రాక్షసాసహాయ । వామాఙ్కాశ్రయిణీసీతాముఖదర్శనతత్పరాయ ।
వివిధాశ్రమసమ్పూజ్యాయ । శరభఙ్గకృతాదరాయ । విష్ణుచాపధరాయ ।
క్షత్రాయ । ధనుర్ధరశిరోమణయే । వనగామినే । పదత్యాగినే నమః ॥ ౮౪౦ ॥

ఓం పాదచారిణే నమః । వ్రతస్థితాయ । విజితాశాయ ।
మహావీరాయ । దాక్షిణ్యనవనిర్ఝరాయ । విష్ణుతేజోంఽశసమ్భూతాయ ।
సత్యప్రేమిణే । దృఢవ్రతాయ । వానరారామదాయ । నమ్రాయ । మృదుభాషిణే ।
మహామనసే । శత్రుఘ్నే । విఘ్నహన్త్రే । సల్లోకసమ్మానతత్పరాయ ।
శత్రుఘ్నాగ్రజనయే । శ్రీమతే । సాగరాదరపూజకాయ । శోకకర్త్రే ।
శోకహర్త్రే నమః ॥ ౮౬౦ ॥

ఓం శీలవతే నమః । హృదయఙ్గమాయ । శుభకృతే । శుభసఙ్కల్పాయ ।
కృతాన్తాయ । దృఢసఙ్గరాయ । శోకహన్త్రే । విశేషార్హాయ ।
శేషసఙ్గతజీవనాయ । శత్రుజితే । సర్వకల్యాణాయ । మోహజితే ।
సర్వమఙ్గలాయ । శమ్బూకవధవకాయ । అభీష్టదాయ । యుగధర్మాగ్రహిణే ।
యమాయ । శక్తిమతే రణమేధావినే । శ్రేష్ఠాయ నమః ॥ ౮౮౦ ॥

ఓం సామర్థ్యసంయుతాయ నమః । శివస్వాయ । శివచైతన్యాయ । శివాత్మనే ।
శివబోధనాయ । శబరీభావనాముగ్ధాయ । సర్వమార్దవసున్దరాయ ।
శమినే । దమినే । సమాసీనాయ । కర్మయోగినే । సుసాధకాయ ।
శాకభుజే । క్షేపణాస్త్రజ్ఞాయ । న్యాయరూపాయ । నృణాం వరాయ ।
శూన్యాశ్రమాయ । శూన్యమనసే । లతాపాదపపృచ్ఛకాయ ।
శాపోక్తిరహితోద్గారాయ నమః ॥ ౯౦౦ ॥

ఓం నిర్మలాయ నమః । నామపావనాయ । శుద్ధాన్తఃకరణాయ ।
ప్రేష్ఠాయ । నిష్కలఙ్కాయ । అవికమ్పనాయ । శ్రేయస్కరాయ । పృథుస్కన్ధాయా
బన్ధనాసయే । సురార్చితాయ । శ్రద్ధేయాయ । శీలసమ్పన్నాయ । సుజనాయ ।
సజ్జనాన్తికాయ । శ్రమికాయ । శ్రాన్తవైదేహీవిశ్రామాయ । శ్రుతిపారగాయ ।
శ్రద్ధాలవే । నీతిసిద్ధాన్తినే । సభ్యాయ నమః ॥ ౯౨౦ ॥

ఓం సామాన్యవత్సలాయ నమః । సుమిత్రాసుతసేవార్థినే ।
భరతాదిష్టవైభవాయ । సాధ్యాయ । స్వాధ్యాయవిజ్ఞేయాయ । శబ్దపాలాయ ।
పరాత్పరాయ । సఞ్జీవనాయ । జీవసఖ్యే । ధనుర్విద్యావిశారదాయ ।
యమబుద్ధయే । మహాతేజసే । అనాసక్తాయ । ప్రియావహాయ । సిద్ధాయ ।
సర్వాఙ్గసమ్పూర్ణాయ । కారుణ్యార్ద్రపయోనిధయే । సుశీలాయ । శివచిత్త-
జ్ఞాయ । శివధ్యేయాయ నమః ॥ ౯౪౦ ॥

ఓం శివాస్పదాయ నమః । సమదర్శినే । ధనుర్భఙ్గినే ।
సంశయోచ్ఛేదనాయ । శుచయే । సత్యవాదినే । కార్యవాహాయ । చైతన్యాయ ।
సుసమాహితాయ । సన్మిత్రాయ । వాయుపుత్రేశాయ । విభీషణకృతానతయే ।
సగుణాయ । సర్వథాఽఽరామాయ । నిర్ద్వన్ద్వాయ । సత్యమాస్థితాయ ।
సామకృతే । దణ్డవిదే । దణ్డినే । కోదణ్డినే నమః ॥ ౯౬౦ ॥

ఓం చణ్డవిక్రమాయ నమః । సాధుక్షేమాయ । రణావేశినే ।
రణకర్త్రే । దయార్ణవాయ । సత్త్వమూర్తయే । పరస్మై జ్యోతిషే । జ్యేష్ఠపుత్రాయ ।
నిరామయాయ । స్వకీయాభ్యన్తరావిష్టాయ । అవికారిణే । నభఃసదృశాయ ।
సరలాయ । సారసర్వస్వాయ । సతాం సఙ్కల్పసౌరభాయ ।
సురసఙ్ఘసముద్ధర్త్రే । చక్రవర్తినే । మహీపతయే । సుజ్ఞాయ ।
స్వభావవిజ్ఞానినే నమః ॥ ౯౮౦ ॥

ఓం తితిక్షవే నమః । శత్రుతాపనాయ । సమాధిస్థాయ ।
శస్త్రసజ్జాయ । పిత్రాజ్ఞాపాలనప్రియాయ । సమకర్ణాయ । సువాక్యజ్ఞాయ ।
గన్ధరేఖితభాలకాయ । స్కన్ధస్థాపితతూణీరాయ । ధనుర్ధారణధోరణ్యే ।
సర్వసిద్ధిసమావేశాయ । వీరవేషాయ । రిపుక్షయాయ । సఙ్కల్పసాధకాయ ।
అక్లిష్టాయ । ఘోరాసురవిమర్దనాయ । సముద్రపారగాయ । జేత్రే ।
జితక్రోధాయ । జనప్రియాయ నమః ॥ ౧౦౦౦ ॥

ఓం సంస్కృతాయ నమః । సుషమాయ । శ్యామాయ । సముత్క్రాన్తాయ ।
సదాశుచయే । సద్ధభప్రేరకాయ । ధర్మాయ ।
ధర్మసంరక్షణోత్సుకాయ నమః ॥ ౧౦౦౮ ॥

ఇతి శ్రీరామసహస్రనామావలిః ౨ సమ్పాతా ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Rama Sahasranamavali 2:
1000 Names of Sri Rama – Sahasranamavali 2 in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdia – Telugu – Tamil