Telugu Slokas

Devi Aswadhati Stotram in English

॥ Devi Aswadhati / Cheti Bhavan Nikhila Kheti English Lyrics ॥ ceti bhavannikhila kheti kadambavana vatisu naki patali kotira carutara koti manikirana koti karambita pada । patiragandhi kucasati kavitva paripatimagadhipa suta ghotikhuradadhika dhatimudara mukha vitirasena tanutam ॥ 1 ॥ sa. ॥ dvaipayana prabhrti sapayudha tridiva sopana dhuli carana papapaha svamanu japanulina jana tapapanoda nipuna । […]

Akhilandeshwari Stotram in Telugu

॥ Akhilandeshwari Stotram Telugu Lyrics ॥ ॥ అఖిలాండేశ్వరీ స్తోత్రం ॥ ఓంకారార్ణవమధ్యగే త్రిపథగే ఓంకారబీజాత్మికే ఓంకారేణ సుఖప్రదే శుభకరే ఓంకారబిందుప్రియే । ఓంకారే జగదంబికే శశికలే ఓంకారపీఠస్థితే దాసోఽహం తవ పాదపద్మయుగళం వందేఽఖిలాండేశ్వరి ॥ ౧ ॥ హ్రీంకారార్ణవవర్ణమధ్యనిలయే హ్రీంకారవర్ణాత్మికే । హ్రీంకారాబ్ధిసుచారుచాంద్రకధరే హ్రీంకారనాదప్రియే । హ్రీంకారే త్రిపురేశ్వరీ సుచరితే హ్రీంకారపీఠస్థితే దాసోఽహం తవ పాదపద్మయుగళం వందేఽఖిలాండేశ్వరి ॥ ౨ ॥ శ్రీచక్రాంకితభూషణోజ్జ్వలముఖే శ్రీరాజరాజేశ్వరి శ్రీకంఠార్ధశరీరభాగనిలయే శ్రీజంబునాథప్రియే । శ్రీకాంతస్య సహోదరే సుమనసే శ్రీబిందుపీఠప్రియే […]

Dakshinamurthy Stotram 3 in Telugu

॥ Dakshinamurthy Stotram 3 Telugu Lyrics ॥ ॥ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం ॥ మౌనవ్యాఖ్యా ప్రకటిత పరబ్రహ్మతత్త్వం యువానం వర్షిష్ఠాంతే వసదృషిగణైరావృతం బ్రహ్మనిష్ఠైః । ఆచార్యేంద్రం కరకలిత చిన్ముద్రమానందమూర్తిం స్వాత్మారామం ముదితవదనం దక్షిణామూర్తిమీడే ॥ ౧ ॥ వటవిటపిసమీపేభూమిభాగే నిషణ్ణం సకలమునిజనానాం జ్ఞానదాతారమారాత్ । త్రిభువనగురుమీశం దక్షిణామూర్తిదేవం జననమరణదుఃఖచ్ఛేదదక్షం నమామి ॥ ౨ ॥ చిత్రం వటతరోర్మూలే వృద్ధాః శిష్యా గురుర్యువా । గురోస్తు మౌనం వ్యాఖ్యానం శిష్యాస్తుచ్ఛిన్నసంశయాః ॥ ౩ ॥ నిధయే సర్వవిద్యానాం […]

Uma Maheshwara Stotram in Telugu

॥ Uma Maheshwara Stotram Telugu Lyrics ॥ ॥ ఉమామహేశ్వర స్తోత్రం ॥ నమః శివాభ్యాం నవయౌవనాభ్యాం పరస్పరాశ్లిష్టవపుర్ధరాభ్యామ్ । నగేంద్రకన్యావృషకేతనాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౧ ॥ నమః శివాభ్యాం సరసోత్సవాభ్యాం నమస్కృతాభీష్టవరప్రదాభ్యామ్ । నారాయణేనార్చితపాదుకాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౨ ॥ నమః శివాభ్యాం వృషవాహనాభ్యాం విరించివిష్ణ్వింద్రసుపూజితాభ్యామ్ । విభూతిపాటీరవిలేపనాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ॥ ౩ ॥ నమః శివాభ్యాం జగదీశ్వరాభ్యాం జగత్పతిభ్యాం జయవిగ్రహాభ్యామ్ । జంభారిముఖ్యైరభివందితాభ్యాం నమో […]

Ishana Stuti in Telugu

॥ Ishana Stuti Telugu Lyrics ॥ ॥ ఈశాన స్తుతిః ॥ వ్యాస ఉవాచ । ప్రజాపతీనాం ప్రథమం తేజసాం పురుషం ప్రభుమ్ । భువనం భూర్భువం దేవం సర్వలోకేశ్వరం ప్రభుమ్ ॥ ౧ ॥ ఈశానం వరదం పార్థ దృష్టవానసి శంకరమ్ । తం గచ్ఛ శరణం దేవం వరదం భువనేశ్వరమ్ ॥ ౨ ॥ మహాదేవం మహాత్మానమీశానం జటిలం శివమ్ । త్ర్యక్షం మహాభుజం రుద్రం శిఖినం చీరవాససమ్ ॥ ౩ ॥ […]

Aarthi Hara Stotram in Telugu

॥ Aarthi Hara Stotram Telugu Lyrics ॥ ॥ ఆర్తిహర స్తోత్రం ॥ శ్రీశంభో మయి కరుణాశిశిరాం దృష్టిం దిశన్ సుధావృష్టిమ్ । సంతాపమపాకురు మే మంతా పరమేశ తవ దయాయాః స్యామ్ ॥ ౧ ॥ అవసీదామి యదార్తిభిరనుగుణమిదమోకసోఽంహసాం ఖలు మే । తవ సన్నవసీదామి యదంతకశాసన న తత్తవానుగుణమ్ ॥ ౨ ॥ దేవ స్మరంతి తవ యే తేషాం స్మరతోఽపి నార్తిరితి కీర్తిమ్ । కలయసి శివ పాహీతి క్రందన్ సీదామ్యహం […]

Abhilashaashtakam in Telugu

॥ Abhilashaashtakam Telugu Lyrics ॥ ॥ అభిలాషాష్టకం ॥ ఏకం బ్రహ్మైవఽఽద్వితీయం సమస్తం సత్యం సత్యం నేహ నానాస్తి కించిత్ । ఏకో రుద్రో న ద్వితీయోవ తస్థే తస్మాదేకం త్వాం ప్రపద్యే మహేశం ॥ ౧ ॥ కర్తా హర్తా త్వం హి సర్వస్య శంభో నానా రూపేషు ఏకరూపోపి అరూపః । యద్వత్ ప్రత్యక్ ధర్మ ఏకోఽపి అనేకః తస్మాత్ నాన్యం త్వాం వినేశం ప్రపద్యే ॥ ౨ ॥ రజ్జౌ సర్పః […]

Shri Subramanya Sahasranama Stotram in Telugu

॥ Shri Subramanya Sahasranama Stotram Telugu Lyrics ॥ ॥ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామ స్తోత్రం ॥ ఋషయ ఊచుః । సర్వశాస్త్రార్థతత్త్వజ్ఞ సర్వలోకోపకారక । వయం చాతిథయః ప్రాప్తా ఆతిథేయోఽసి సువ్రత ॥ ౧ ॥ జ్ఞానదానేన సంసారసాగరాత్తారయస్వ నః । కలౌ కలుషచిత్తా యే నరాః పాపరతాః సదా ॥ ౨ ॥ కేన స్తోత్రేణ ముచ్యంతే సర్వపాతకబంధనాత్ । ఇష్టసిద్ధికరం పుణ్యం దుఃఖదారిద్ర్యనాశనమ్ ॥ ౩ ॥ సర్వరోగహరం స్తోత్రం సూత […]

Shri Subramanya Mantra Sammelana Trisati in Telugu

॥ Shri Subramanya Mantra Sammelana Trisati Telugu Lyrics ॥ ॥ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మంత్రసమ్మేలన త్రిశతీ ॥ ధ్యానమ్ । వందే గురుం గణపతిం స్కందమాదిత్యమంబికామ్ । దుర్గాం సరస్వతీం లక్ష్మీం సర్వకార్యార్థసిద్ధయే ॥ మహాసేనాయ విద్మహే షడాననాయ ధీమహి । తన్నః స్కందః ప్రచోదయాత్ ॥ – నకారాదినామాని – ౫౦ – [ప్రతినామ మూలం – ఓం నం సౌం ఈం నం ళం శ్రీం శరవణభవ హం సద్యోజాత హాం […]

Shri Subramanya Trishati Namavali in Telugu

॥ Shri Subramanya Trishati Namavali Telugu Lyrics ॥ ॥ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య త్రిశతీ నామావళిః ॥ ఓం శ్రీం సౌం శరవణభవాయ నమః । ఓం శరచ్చంద్రాయుతప్రభాయ నమః । ఓం శశాంకశేఖరసుతాయ నమః । ఓం శచీమాంగళ్యరక్షకాయ నమః । ఓం శతాయుష్యప్రదాత్రే నమః । ఓం శతకోటిరవిప్రభాయ నమః । ఓం శచీవల్లభసుప్రీతాయ నమః । ఓం శచీనాయకపూజితాయ నమః । ఓం శచీనాథచతుర్వక్త్రదేవదైత్యాభివందితాయ నమః । ఓం శచీశార్తిహరాయ నమః […]

Scroll to top