1000 Names Of Sri Ramana Maharshi – Sahasranama Stotram In Telugu

॥ Ramanamaharshi Sahasranamastotram Telugu Lyrics ॥

॥ రమణసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥
॥ శ్రీః ॥

॥ శ్రీరమణసహస్రనామస్తోత్రప్రారమ్భః ॥

దేవ్యువాచ ।
భగవన్సర్వశాస్త్రార్థపరిజ్ఞానవతాం వర ।
అరుణేశస్య మాహాత్మ్యం త్వత్తో విస్తరశః శ్రుతమ్ ॥ ౧ ॥

తన్నామ్నామపి సాహస్రం సర్వపాపహరం నృణామ్ ।
అరుణేశావతారస్య రమణస్య మహాత్మనః ॥ ౨ ॥

ఇదానీం శ్రోతుమిచ్ఛామి తస్య నామసహస్రకమ్ ।
యస్య సఙ్కీర్తనాన్మర్త్యో విముక్తిం విన్దతే ధ్రువమ్ ॥ ౩ ॥

త్వన్తు సర్వం విజానాసి నాన్యస్త్వత్తోఽస్య వేదితా ।
తస్మాత్కారుణ్యతో మహ్యం భక్తిమత్యై విశేషతః ॥ ౪ ॥

నామ్నాం సహస్రం దివ్యానాం రమణస్య మునీశితుః ।
రహస్యమపి వక్తవ్యం త్వయా గౌతమ సువ్రత ॥ ౫ ॥

గౌతమ ఉవాచ ।
సాధు సాధు మహాభాగే ప్రశ్న ఏష జగద్ధితః ।
వక్ష్యే తచ్ఛ్రద్ధయోపేతా సావధానమనాః శృణు ॥ ౬ ॥

జ్ఞానం వేదాన్తసఞ్జాతం సాక్షాన్మోక్షస్య సాధనమ్ ।
కర్మోపాస్త్యాది తద్భిన్నం జ్ఞానద్వారైవ ముక్తిదమ్ ॥ ౭ ॥

నిష్కామకర్మశుద్ధానాం వివేకాదిమతాం నృణామ్ ।
జాయతే తచ్చ విజ్ఞానం ప్రసాదాదేవ సద్గురోః ॥ ౮ ॥

జ్ఞానసాధననిష్ఠత్వం జ్ఞానాభ్యాసం విదుర్బుధాః ।
తారతమ్యేన భిద్యన్తే జ్ఞానాభ్యాసాధికారిణః ॥ ౯ ॥

విచారమాత్రనిష్ఠస్య ముఖ్యా జ్ఞానాధికారితా ।
విచారీ దుర్లభో లోకే విచారో దుష్కరో యతః ॥ ౧౦ ॥

మముక్షవో నరాస్సర్వే జ్ఞానాభ్యాసేఽధికారిణః ।
స్త్రీశూద్రాణాం తథాన్యేషాం నాధికారోవిగర్హితః ॥ ౧౧ ॥

దేశభాషాన్తరేణాపి తేషాం సోప్యుపకారకః ।
జ్ఞానస్య చ విచారోఽయం సన్నికృష్టం హి సాధనమ్ ॥ ౧౨ ॥

విచారభిన్నమార్గశ్చ న సాక్షాజ్జ్ఞానసిద్ధయే ।
విచారజననద్వారేత్యాహుర్వేదాన్తవేదినః ॥ ౧౩ ॥

యోగోపాస్త్యాదయోప్యన్యే సన్తి విజ్ఞానహేతవః ।
తదాలమ్బో భవత్యేవ విచారానధికారిణామ్ ॥ ౧౪ ॥

యోగోపాస్త్యాద్యశక్తానాం జపస్త్యుత్యాదికీర్తనమ్ ।
జ్ఞానోపాయోభవత్యేవ జిజ్ఞాసానుష్ఠితం యది ॥ ౧౫ ॥

తస్మాదయత్నతోజ్ఞానం సర్వేషాం యేన హేతునా ।
తాదృశం నామసాహస్రం రమణస్య మహాత్మనః ॥ ౧౬ ॥

త్వయ ప్రీత్యైవ వక్ష్యామి హితాయ జగతాం శృణు ।
నాభక్తాయ ప్రదాతవ్యమిదం మోక్షసుఖప్రదమ్ ॥ ౧౭ ॥

అస్య శ్రీరమణదివ్యసహస్రనామస్తోత్రమహామన్త్రస్య ।
గౌతమో ఋషిః । అనుష్టుప్ఛన్దః । శ్రీరమణపరమాత్మాదేవతా ।
ఐం బీజమ్ । హ్రీం శక్తిః । శ్రీం కీలకమ్ ।
“శ్రీ రమణాయ నమః” ఇతి మన్త్రప్రత్యేకవర్ణేన హృదయాది న్యాసః ।
ఓం భూర్భువస్స్వరోమితి దిగ్బన్ధః ।
ధ్యానమ్ ।
ధ్యాయేచ్ఛారదచన్ద్రసున్దరముఖం తామ్రారవిన్దేక్షణం
భక్తాభీష్టవరాభయప్రదకరం కౌపీనమాత్రోజ్జ్వలమ్ ।
స్వాత్మానన్దరసానుభూతివివశం సర్వానవద్యాఙ్గకం
శ్రీమన్తం రమణేశ్వరం గురువరం యోగాసనాధ్యాసితమ్ ॥

అరుణజలజనేత్రం ముగ్ధమన్దస్మితాస్యం
తరుణతపనభాసం పూర్ణబోధప్రసాదమ్ ।
అరుణశిఖరిసానుప్రాఙ్గణే సఞ్చరన్తం
రమణమరుణమూర్తిం చిన్తయేదిష్టసిద్ధ్యై ॥

॥ ఓం ॥

అరుణేశమహాశక్తినిపాతప్రతిబోధితః ।
అచిన్త్యపరనిర్వాణస్థితిరవ్యక్తశక్తికః ॥ ౧ ॥

అనభ్యాసశ్రమావాప్తసమస్తనిగమాగమః ।
అరుణాచలనాథీయపఞ్చరత్నప్రకాశకః ॥ ౨ ॥

అనాహతాన్యహృదయస్థానబోధనపణ్డితః ।
అకారాదిక్షకారాన్తమాతృకామన్త్రమాలికః ॥ ౩ ॥

అన్తర్గతమహాశక్తిరణిమాదిగుణాన్వితః ।
అభ్యాసాతిశయజ్ఞాత అత్యాశ్చర్యచరిత్రకః ॥ ౪ ॥

అతివర్ణాశ్రమాచారోఽచిన్త్యశక్తిరమోఘదృక్ ।
అఙ్గావన్త్యాదిదేశీయముముక్షుజనతాశ్రయః ॥ ౫ ॥

అన్తర్ముఖోఽన్తరారామ అన్తర్యామ్యహమర్థదృక్ ।
అహమర్థైకలక్ష్యార్థ అరుణాద్రిమయోఽరుణః ॥ ౬ ॥

అపీతామ్బాఙ్గనిర్మాల్యపయఃపానైకజీవితః ।
అధ్యాత్మయోగనిలయ అదీనాత్మాఽఘమర్షణః ॥ ౭ ॥

అకాయో భక్తాకాయస్థః కాలచక్రప్రవర్తకః ।
అక్షిపేయామృతామ్భోధిరాహూయైశ్వర్యదాయకః ॥ ౮ ॥

ఆజానుబాహురక్షోభ్య ఆత్మవాననసూయకః ।
ఆవర్తక్షేత్రసఞ్జాత ఆర్తరక్షణతత్పరః ॥ ౯ ॥

ఇతిహాసపురాణజ్ఞ ఇష్టాపూర్తఫలప్రదః ।
ఇడాపిఙ్గలికామధ్య-సుషుమ్నాగ్రన్థిభేదకః ॥ ౧౦ ॥

ఇడాపిఙ్గలికామధ్య-సుషుమ్నామధ్యభాసురః ।
ఇష్టార్థదాననిపుణ ఇన్ద్రభోగవిరక్తధీః ॥ ౧౧ ॥

ఈశాన ఈషణాహీనః ఈతిబాధాభయాపహః ।
ఉపాస్యమూర్తిరుత్సాహసమ్పన్న ఉరువిక్రమః ॥ ౧౨ ॥

ఉదాసీనవదాసీన ఉత్తమజ్ఞానదేశికః । నామ ౫౦
ఊర్ధ్వరేతా ఊర్ధ్వగతి రుటజస్థ ఉదారధీః ॥ ౧౩ ॥

ఋషీఋషిగణస్తుత్యో ఋజుబుద్ధీ ఋజుప్రియః ।
ఋతమ్భర ఋతప్రజ్ఞో ఋజుమార్గప్రదర్శకః ॥ ౧౪ ॥

ఏవమిత్యవినిర్ణేయః ఏనఃకూటవినాశనః ।
ఐశ్వర్యదాననిపుణ ఔదార్యగుణమణ్డితః ॥ ౧౫ ॥

ఓఙ్కారపదలక్ష్యార్థ ఔపమ్యపరివర్జితః ।
కటాక్షస్యన్దికరుణః కటిబద్ధాలమల్లకః ॥ ౧౬ ॥

కమనీయచరిత్రాఢ్యః కర్మవిత్కవిపుఙ్గవః ।
కర్మాకర్మవిభాగజ్ఞః కర్మలేపవివర్జితః ॥ ౧౭ ॥

కలిదోషహరః కమ్రః కర్మయోగప్రవర్తకః ।
కర్మన్దిప్రవరః కల్యః కల్యాణగుణమణ్డితః ॥ ౧౮ ॥

కాన్తిపత్తనసన్దృష్టారుణజ్యోతిఃప్రహర్షితః ।
కామహన్తాకాన్తమూర్తిః కాలాత్మాకాలసూత్రహృత్ ॥ ౧౯ ॥

కాఙ్క్షాహీనః కాలకాఙ్క్షీ కాశీవాసఫలప్రదః ।
కాశ్మీరదేశ్యసేవ్యాఙ్ఘ్రిర్నేపాలీయసమర్చితః ॥ ౨౦ ॥

కామకారనిరాకర్తా కృతకృత్యత్వకారకః ।
కావ్యకణ్ఠసుధీదృష్టకార్తికేయస్వరూపధృక్ ॥ ౨౧ ॥

కిఙ్కరీకృతభూపాలః కీర్తిమాన్కీర్తివర్ద్ధనః ।
కుమారః కుతలామోదః కుకుటుమ్బీ కులోద్గతః ॥ ౨౨ ॥ నామ ౧౦౦
కుష్ఠాపస్మారరోగఘ్నః కుసుమారామనిష్ఠితః ।
కృపాలుః కృపణాలమ్బః కృశానుసదృశః కృశః ॥ ౨౩ ॥

కేరలాన్ధ్రాదిభాషాజ్ఞః కేరలాన్ధ్రజనేడితః ।
కైవల్యపదనిశ్శ్రేణిః కైవల్యసుఖదాయకః ॥ ౨౪ ॥

కోఽహం నాహం సోఽహమితి స్వాత్మాన్వేషణమార్గదృక్ ।
కోఽహంవిమర్శబ్రహ్మాస్త్ర-నాశితాశేషవిభ్రమః ॥ ౨౫ ॥

కోశాలయప్రతిష్ఠాతా కోశవాన్కోశవీక్షితా ।
క్షమావాన్క్షిప్రసన్తుష్టః క్షపితాశేషకల్మషః ॥ ౨౬ ॥

క్షతకర్మా క్షతావిద్యః క్షీణభక్తజనావనః ।
క్షామనాశీ క్షుధాహీనః క్షుద్రఘ్నః క్షితిమణ్డనమ్ ॥ ౨౭ ॥

క్షేత్రజ్ఞః క్షేమదః క్షేమః క్షేమార్థిజనవన్దితః ।
క్షేత్రాటనపరిశ్రాన్తభక్తక్షిప్రప్రసాదనః ॥ ౨౮ ॥

See Also  Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi In Telugu And English

క్ష్మ్రౌంమన్త్రబీజతత్త్వజ్ఞః క్షేత్రాజీవఫలప్రదః ।
గమ్భీరో గర్వితోగర్వవిహీనో గర్వనాశనః ॥ ౨౯ ॥

గద్యపద్యప్రియోగమ్యో గాయత్రీమన్త్రబోధితః ।
గిరిశో గీష్పతిర్గుణ్యో గుణాతీతో గుణాకరః ॥ ౩౦ ॥

గృహీగృహవినిర్ముక్తో గ్రహాతిగ్రహసఞ్జయీ ।
గీతోపదేశసారాదిగ్రన్థకృద్ గ్రన్థిభేదకః ॥ ౩౧ ॥ నామ ౧౫౦
గురుమూర్తతపోనిష్ఠః నైసర్గికసుహృద్వరః ।
గృహిముక్త్యధికారిత్వ వ్యవస్థాపనతత్పరః ॥ ౩౨ ॥

గోవిన్దో గోకులత్రాతా గోష్ఠీవాన్గోధనాన్వితః ।
చరాచరహితశ్చక్షురుత్సవశ్చతురశ్చలః ॥ ౩౩ ॥

చతుర్వర్గచతుర్భద్రప్రదశ్చరమదేహభృత్ ।
చాణ్డాలచటకశ్వాఽహి-కిటికీశహితఙ్కరః ॥ ౩౪ ॥

చిత్తానువర్తీ చిన్ముద్రీ చిన్మయశ్చిత్తనాశకః ।
చిరన్తనశ్చిదాకాశశ్చిన్తాహీనశ్చిదూర్జితః ॥ ౩౫ ॥

చోరహా చోరదృక్ చోరచపేటాఘాతనన్దితః ।
ఛలచ్ఛద్మవచోహీనశ్శత్రుజిచ్ఛత్రుతాపనః ॥ ౩౬ ॥

ఛన్నాకారశ్ఛాన్దసేడ్యఞ్ఛిన్నకర్మాది బన్ధనః ।
ఛిన్నద్వైధశ్ఛిన్నమోహశ్ఛిన్నహృచ్ఛిన్నకల్మషః ॥ ౩౭ ॥

జగద్గురుర్జగత్ప్రాణో జగదీశో జగత్ప్రియః ।
జయన్తీజోజన్మహీనో జయదో జనమోహనః ॥ ౩౮ ॥

జాగ్రత్స్వప్నసుషుప్త్యాదిసాక్షీ జాడ్యవినాశకః ।
జాతివర్ణభిదాశూన్యో జితాత్మా జితభూతకః ॥ ౩౯ ॥

జితేన్ద్రియో జితప్రాణో జితాన్తశ్శత్రుసఞ్చయః । నామ ౨౦౦
జీవబ్రహ్మైక్యవిజ్జీవన్ముక్తో జీవత్వనాశకః ॥ ౪౦ ॥

జ్యోతిర్లిఙ్గమయజ్యోతిస్సమలోష్టాశ్మకాఞ్చనః ।
జేతా జ్యాయాజ్జ్ఞానమూర్తిర్జ్ఞానీ జ్ఞానమహానిధిః ॥ ౪౧ ॥

జ్ఞానజ్ఞాతృజ్ఞేయరూపత్రిపుటీభావనోజ్ఝితః ।
జ్ఞాతసర్వాగమో జ్ఞానగమ్యో జ్ఞాతేయసన్నుతః ॥ ౪౨ ॥

జ్ఞానవిజ్ఞానతృప్తాత్మా జ్ఞానసఞ్ఛిన్నసంశయః ।
జ్ఞానాగ్నిదగ్ధకర్మా చ జ్ఞానోపాయప్రదర్శకః ॥ ౪౩ ॥

జ్ఞానయజ్ఞవిధిప్రీతో జ్ఞానావస్థితమానసః ।
జ్ఞాతాఽజ్ఞాతాన్యచిన్మాత్రో జ్ఞానవృద్ధోపలాలితః ॥ ౪౪ ॥

తత్త్వజ్ఞస్తత్త్వవిన్నేతా తత్త్వమస్యాదిలక్షితః ।
తత్త్వభాషణసన్తుష్టస్తత్త్వబోధకదేశికః ॥ ౪౫ ॥

తత్పదార్థైకసంలీనస్తత్త్వాన్వేషణ తత్పరః ।
తపనస్తపనీయాఙ్గస్తమస్సన్తాపచన్ద్రమాః ॥ ౪౬ ॥

తపస్వీ తాపసారాధ్యస్తపః క్లిష్టతనూద్వహః ।
తపస్తత్త్వార్థసారజ్ఞస్తపోమూర్తిస్తపోమయః ॥ ౪౭ ॥

తపోబలసమాకృష్టభక్తసఙ్ఘసమావృతః ।
తాపత్రయాగ్నిసన్తప్తజనసఞ్జీవనామృతమ్ ॥ ౪౮ ॥

తాతాదేశాప్తశోణాద్రిస్తాతారుణమహేశ్వరః ।
తాతాన్తికసమాగన్తా తాతాన్వేషణతత్పరః ॥ ౪౯ ॥

తితిక్షుస్తీర్థవిత్తీర్థం తురీయస్తుష్టమానసః । నామ ౨౫౦
తుల్యనిన్దాస్తుతిస్తూష్ణీంశీలస్తృష్ణావివర్జితః ॥ ౫౦ ॥

తేజస్వీత్యక్తవిషయస్త్రయీభావార్థకోవిదః ।
త్రిదివేశముఖోపాస్యస్త్రివర్గస్త్రిగుణాత్మకః ॥ ౫౧ ॥

త్రైలోక్యబుధసమ్పూజ్యస్త్రైలోక్యగ్రాసబృంహితః ।
త్రైలోక్యసృష్టిస్థితికృత్ త్రైగుణ్యవిషయోజ్ఝితః ॥ ౫౨ ॥

త్రైగుణ్యవిషవేగఘ్నో దక్షో దగ్ధవపుర్ధరః ।
దర్శనీయో దయామూర్తిర్దక్షిణాస్యో దమాన్వితః ॥ ౫౩ ॥

దణ్డధృక్ దణ్డనీతిస్థో దక్షిణో దమ్భవర్జితః ।
దహరాకాశమధ్యస్థ చిదాకాశప్రతిష్ఠితః ॥ ౫౪ ॥

దశదిక్పాలసమ్పూజ్యో దశదిగ్వ్యాపిసద్యశాః ।
దక్షిణద్వీపవిఖ్యాతో దాక్షిణాత్యకలాకవిః ॥ ౫౫ ॥

దారిద్ర్యధ్వంసకో దాన్తో దారితక్లేశసన్తతిః ।
దాసీదాసభరో దివ్యో దిష్ట్యాబుద్ధో దిగమ్బరః ॥ ౫౬ ॥

దీర్ఘదర్శీ దీప్యమానో దీనబన్ధుర్దృగాత్మకః ।
దుర్విగాహ్యో దురాధర్షో దురాచారనివర్తకః ॥ ౫౭ ॥

దృగ్దృశ్యభేదధీశూన్యో దర్శనం దృప్తఖణ్డకః ।
దేవవన్ద్యో దేవతేశో దోషజ్ఞో దోషనాశనః ॥ ౫౮ ॥ నామ ౩౦౦
ద్వాదశార్ణమనుధ్యేయో ద్వాదశాన్తస్థలస్థితః ।
దైవికో ద్రావిడో ద్వీపాన్తరవిఖ్యాతవైభవః ॥ ౫౯ ॥

ద్వితీయాతిథిసమ్భూతో ద్వైతభావవిముక్తధీః ।
ద్వైతాద్వైతమతాతీతో ద్వైతసన్తమసాపహః ॥ ౬౦ ॥

ధనదో ధర్మసూక్ష్మజ్ఞో ధర్మరాట్ ధార్మికప్రియః ।
ధాతా ధాతృసమశ్రీకో ధాతుశుద్ధివిధాయకః ॥ ౬౧ ॥

ధారణాశక్తిమాన్ధీరో ధురీణో ధృతివర్ద్ధనః ।
ధీరోదాత్తగుణోపేతో ధ్యాననిష్ఠో ధ్రువస్మృతిః ॥ ౬౨ ॥

నమజ్జనోద్ధారణకృన్నరవాహనసన్నిభః ।
నవనీతసమస్వాన్తో నతసాధుజనాశ్రయః ॥ ౬౩ ॥

నరనారీగణోపేతో నగసానుకృతాశ్రమః ।
నమమేత్యవ్యయయుతో నవీనో నష్టమానసః ॥ ౬౪ ॥

నయనానన్దదో నమ్యో నామోచ్చారణముక్తిదః ।
నాగస్వామ్యనుజో నాగసున్దరజ్యేష్ఠతాం గతః ॥ ౬౫ ॥

నాదబిన్దుకలాభిజ్ఞో నాదబ్రహ్మప్రతిష్ఠితః ।
నాదప్రియో నారదాదిపూజ్యో నామవివర్జితః ॥ ౬౬ ॥

నామీ నామజపప్రీతో నాస్తికత్వవిఘాతకృత్ ।
నాసాగ్రణ్యస్తదృఙ్ నామబ్రహ్మాతీతో నిరఞ్జనః ॥ ౬౭ ॥

నిరఞ్జనాశ్రయో నిత్యతృప్తో నిశ్శ్రేయసప్రదః । నామ ౩౫౦
నిర్యత్నసిద్ధనిత్య శ్రీర్నిత్యసిద్ధస్వరూపదృక్ ॥ ౬౮ ॥

నిర్మమో నిరహఙ్కారో నిరవద్యో నిరాశ్రయః ।
నిత్యానన్దో నిరాతఙ్కో నిష్ప్రపఞ్చో నిరామయః ॥ ౬౯ ॥

నిర్మలో నిశ్చలో నిత్యో నిర్మోహో నిరుపాధికః ।
నిస్సఙ్గో నిగమస్తుత్యో నిరీహో నిరుపప్లవః ॥ ౭౦ ॥

నిత్యశుద్ధో నిత్యబుద్ధో నిత్యముక్తో నిరన్తరః ।
నిర్వికారో నిర్గుణాత్మా నిష్పాపో నిష్పరిగ్రహః ॥ ౭౧ ॥

నిర్భవో నిస్తులో నిఘ్నో నిజానన్దైకనిర్భరః ।
నిగ్రహానుగ్రహసమో నికృతిజ్ఞో నిదానవిత్ ॥ ౭౨ ॥

నిర్గ్రన్థో నిర్నమస్కారో నిస్తులిర్నిరయాపహః ।
నిర్వాసనో నిర్వ్యసనో నిర్యోగక్షేమచిన్తనః ॥ ౭౩ ॥

నిర్బీజధ్యానసంవేద్యో నిర్వాదో నిశ్శిరోరుహః ।
పఞ్చాక్షరమనుధ్యేయః పఞ్చపాతకనాశనః ॥ ౭౪ ॥

పఞ్చస్కన్ధీమతాభిజ్ఞః పఞ్చకోశవిలక్షణః ।
పఞ్చాగ్నివిద్యామార్గజ్ఞః పఞ్చకృత్యపరాయణః ॥ ౭౫ ॥ నామ ౪౦౦
పఞ్చవక్త్రః పఞ్చతపాః పఞ్చతాకారణోద్ధరః ।
పఞ్చోపచారసమ్పూజ్యః పఞ్చభూతవిమర్దనః ॥ ౭౬ ॥

పఞ్చవింశతితత్త్వాత్మా మహాపఞ్చదశాక్షరః ।
పరాశరకులోద్భూతః పణ్డితః పణ్డితప్రియః ॥ ౭౭ ॥

పరమేష్ఠీ పరేశానః పరిపూర్ణః పరాత్పరః ।
పరంజ్యోతిః పరంధామ పరమాత్మా పరాయణమ్ ॥ ౭౮ ॥

పతివ్రతాభీష్టదాయీ పర్యఙ్కస్థః పరార్థవిత్ ।
పవిత్రపాదః పాపారిః పరార్థైకప్రయోజనః ॥ ౭౯ ॥

పాలీతీర్థతటోల్లాసీ పాశ్చాత్యద్వీపవిశ్రుతః ।
పితా పితృహితః పిత్తనాశకః పితృమోచకః ॥ ౮౦ ॥

పితృవ్యాన్వేషిత పీనః పాతాలేశాలయస్థితః ।
పునర్వసూదితః పుణ్యః పుణ్యకృత్పురుషోత్తమః ॥ ౮౧ ॥

పున్నాగతరువత్క్షేత్రీ పుణ్యాపుణ్యవివర్జితః ॥।

పూతాత్మా పృథుకప్రీతః పృథుదశ్చ పురోహితః ॥ ౮౨ ॥

ప్రతిమాకృతసాన్నిధ్యః ప్రతిగ్రహపరాఙ్ముఖః ।
ప్రమాదివత్సరోద్భూతః ప్రకృతిస్థః ప్రమాణవిత్ ॥ ౮౩ ॥

See Also  108 Names Of Sri Venkateshvara’S 2 – Ashtottara Shatanamavali In Malayalam

ప్రతీకోపాస్తివిషయః ప్రత్యుత్తరవిచక్షణః । నామ ౪౫౦
ప్రత్యక్ ప్రశాన్తః ప్రత్యక్షః ప్రశ్రితః ప్రతిభానవాన్ ॥ ౮౪ ॥

ప్రదక్షిణాప్రీతమనాః ప్రవాలాద్రిసమాశ్రయః ।
ప్రాచ్యప్రతీచ్యదేశీయ విబుధాగ్రణ్యవన్దితః ॥ ౮౫ ॥

ప్రస్థానభేదసమ్బోద్ధ్యః ప్రాంశుః ప్రాణనిరోధకః ।
ప్రసూతిదినవృద్ధస్త్రీ దర్శితజ్యోతిరాకృతిః ॥ ౮౬ ॥

ప్రార్థితార్థప్రదః ప్రాజ్ఞః ప్రావారకనిగూహితః ।
ప్రాతస్స్మర్తవ్యచారిత్రః ప్రాప్తప్రాప్తవ్యనిర్వృతః ॥ ౮౭ ॥

ప్రయాణస్మృతిసమ్ప్రాప్యః ప్రియహీనః ప్రియంవదః ।
ప్రేక్షావాన్ప్రేష్యరహితః ఫలభూతః ఫలప్రదః ॥ ౮౮ ॥

బహుశ్రుతో బహుమతో బహుపాకీ బహుప్రదః ।
బలవాన్బన్ధుమాన్బాలరూపో బాల్యవిచేష్టితః ॥ ౮౯ ॥

బాలభానుప్రతీకాశో బాలసన్న్యాసిశబ్దితః ।
బ్రహ్మచర్యతపోయోగశ్రుతప్రజ్ఞాసమన్వితః ॥ ౯౦ ॥

బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మవిద్బ్రహ్మ బ్రహ్మసాయుజ్యదాయకః ।
బ్రహ్మార్పితమనోబుద్ధిర్బ్రాహ్మణస్వామినామకః ॥ ౯౧ ॥

బ్రహ్మాసనస్థితో బ్రహ్మసూత్రవిద్భగవాన్భవః ।
భయకృద్భయసంహర్తా భవాదో భక్తభావితః ॥ ౯౨ ॥ నామ ౫౦౦
భారూపో భావనాగ్రాహ్యో భావజ్ఞో భాగ్యవర్ద్ధనః ।
భారతీయమహాభాగ్యం భారతఖ్యాతిపోషకః ॥ ౯౩ ॥

భారతోద్యద్జ్ఞానదీపో భావనాభేదకృన్తనః ।
భిదాశూన్యో భిదాధ్వంసీ భావుకో భిక్షుకేశ్వరః ॥ ౯౪ ॥

భూతిదో భూతికృద్భూమి నాథపూర్ణాంశసమ్భవః ।
భౌమబ్రహ్మ భ్రమధ్వంసీ భూహృత్క్షేత్రలక్షితః ॥ ౯౫ ॥

భూతిభూషితసర్వాఙ్గో మఙ్గలో మఙ్గలప్రదః ।
మనోబుద్ధిరహఙ్కారః ప్రకృతిశ్చ పరః పుమాన్ ॥ ౯౬ ॥

మహాశక్తిర్మహాసిద్ధిర్మహోదారో మహాద్యుతిః ।
మహాకర్తా మహాభోక్తా మహాయోగీ మహామతిః ॥ ౯౭ ॥

మహామాన్యో మహాభాగో మహాసేనమహోంశజః ।
మర్యాదాకృన్మహాదేవో మహారూపీ మహాయశాః ॥ ౯౮ ॥

మహోద్యమో మహోత్సాహో మమతాగ్రహపీడనః ।
మహామన్త్రో మహాయన్త్రో మహావాక్యోపదేశకః ॥ ౯౯ ॥

మహావాక్యార్థతత్త్వజ్ఞో మహామోహనివారకః ।
మాయావీ మానదో మానీ మాతృముక్తివిధాయకః ॥ ౧౦౦ ॥ నామ ౫౫౦
మానావమానసామ్యాత్మా మాలూరాధస్తపస్స్థితః ।
మధూకద్రుతలస్థాయీ మాతృమాన్మాతృభక్తిమాన్ ॥ ౧౦౧ ॥

మాత్రాలయప్రతిష్ఠాతా మార్గితో మార్గబాన్ధవః ।
మార్గణీయో మార్గదర్శీ మార్గశీర్షకృతోదయః ॥ ౧౦౨ ॥

మార్గితాత్మా మార్గశూన్యో మితభుఙ్మితసఞ్చరః ।
మితస్వప్నావబోధశ్చ మిథ్యాబాహ్యనిరీక్షకః ॥ ౧౦౩ ॥

మునిర్ముక్తో ముక్తిదాయీ మేధావీ మేధ్యభోజనః ।
మౌనవ్యాఖ్యానకృన్మౌనీ మౌనభాషావిశారదః ॥ ౧౦౪ ॥

మౌనామౌనద్వయాతీతో మౌనదో మౌనిషు ప్రియః ।
యజ్ఞకృద్యజ్ఞభుగ్యజ్ఞో యజమానో యథార్థవిత్ ॥ ౧౦౫ ॥

యతాత్మా యతిసమ్పూజ్యో యతిప్రాప్యో యశస్కరః ।
యమాద్యష్టాఙ్గయోగజ్ఞో యజుశ్శాఖీ యతీశ్వరః ॥ ౧౦౬ ॥

యవనానుగ్రహకరో యక్షో యమనిషూదనః ।
యాత్రావిరహితో యానాఽనారూఢో యాజ్ఞికప్రియః ॥ ౧౦౭ ॥

యాతనానాశనో యాఞ్చహీనో యాచితదాయకః । నామ ౬౦౦
యుక్తకృద్యుక్తభుగ్యుక్త స్వప్నబోధో యుగాదికృత్ ॥ ౧౦౮ ॥

యోగీశో యోగపురుషో యోగతత్త్వవివేచకః ।
యోగాసనో యోగభూమి సమారోహణసాధకః ॥ ౧౦౯ ॥

యోగిగమ్యో యోగఫలం యోగభ్రష్టశుభప్రదః ।
యోగప్రశంసీ యోగస్థో యోగక్షేమధురన్ధరః ॥ ౧౧౦ ॥

రక్షకో రమణో రమ్యో రమణీయాఙ్గసంహతిః ।
రమేశక్లేశసన్దృష్టజ్యోతిరక్లేశదర్శనః ॥ ౧౧౧ ॥

రజోపహో రజోమూర్తీ రసికో రసశేవధిః ।
రహస్యో రఞ్జనో రస్యో రత్నగర్భో రసోదయః ॥ ౧౧౨ ॥

రాజవిద్యాగురూ రాజ విద్యావిద్రాజమానితః ।
రాజసాహారనిర్ముక్తో రాజసజ్ఞానదూరగః ॥ ౧౧౩ ॥

రాగద్వేషవినిర్ముక్తో రసాలాశ్రమకోకిలః ।
రామాభిరామో రాజశ్రీః రాజా రాజ్యహితఙ్కరః ॥ ౧౧౪ ॥

రాజభోగప్రదో రాష్ట్రభాషావిద్రాజవల్లభః ।
రుదితద్వేషణో రుద్రో లక్ష్మీవాన్లక్ష్మివర్ద్ధనః ॥ ౧౧౫ ॥

లజ్జాలుర్లలితో లబ్ధలబ్ధవ్యో లఘుసిద్ధిదః । నామ ౬౫౦
లయవిల్లబ్ధకామౌఘో లాభాలాభసమాశయః ॥ ౧౧౬ ॥

లయాధిష్ఠానతత్త్వజ్ఞో లయపూర్వసమాధిమాన్ ।
లాస్యప్రియో లిఙ్గరూపీ లిఙ్గోత్థో లిఙ్గవర్జితః ॥ ౧౧౭ ॥

లిపిలేఖచణో లోకశిక్షకో లోకరక్షకః ।
లోకాయతమతాభిజ్ఞో లోకవార్తావివర్జితః ॥ ౧౧౮ ॥

లోకోదాసీనభావస్థో లోకోత్తరగుణోత్తరః ।
లోకాధ్యక్షో లోకపూజ్యో లోకాసారత్వబోధకః ॥ ౧౧౯ ॥

లోకాకర్షణశక్తాత్మశక్తిమత్కాన్తపర్వతః ।
లోకానుత్సాదకో లోకప్రమాణం లోకసఙ్గ్రహీ ॥ ౧౨౦ ॥

లోకబోధప్రకాశార్థ శోణోద్యజ్జ్ఞానభాస్కరః ।
వరిష్ఠో వరదో వక్తా వఙ్గదేశ్యజనాశ్రయః ॥ ౧౨౧ ॥

వన్దారుజనమన్దారో వర్తమానైకకాలవిత్ ।
వనవాసరసాభిజ్ఞో వలిత్రయవిభూషితః ॥ ౧౨౨ ॥

వసుమాన్వస్తుతత్త్వజ్ఞో వన్ద్యో వత్సతరీప్రియః ।
వర్ణాశ్రమపరిత్రాతా వర్ణాశ్రమమతాతిగః ॥ ౧౨౩ ॥

వాక్యజ్ఞో వాక్యకుశలో వాఙ్మనోబుద్ధ్యగోచరః ।
వాద్యగీతప్రియో వాజశ్రవా వాపీప్రతిష్ఠకః ॥ ౧౨౪ ॥

వాహనాగారనిష్ఠావాన్వాజిమేధఫలప్రదః ।
వక్షోదక్షిణభాగస్థ హృదయస్థానదర్శకః ॥ ౧౨౫ ॥ నామ ౭౦౦
వచద్భూమన్త్రసంసేవ్యో విచారైకోపదేశకృత్ ।
విచారమాత్రనిరతో వివేకిజనతాదృతః ॥ ౧౨౬ ॥

విదితాత్మా విధేయాత్మా విస్మితేశాదివీక్షితః ।
విరూపాక్షగుహావాసీ విశ్వాత్మా విశ్వభుగ్విభుః ॥ ౧౨౭ ॥

వివిక్తసేవీ విఘ్నేశచైత్యప్రాకారసంస్థితః ।
విధ్యదృష్టమహోదర్శీ విజ్ఞానానన్దసున్దరః ॥ ౧౨౮ ॥

విఘసాశీ విశుద్ధాత్మా విపర్యాసనిరాసకః ।
విభూతిసితఫాలాఢ్యో విరోధోక్తివినాకృతః ॥ ౧౨౯ ॥

విశ్వమ్భరో విశ్వవైద్యో విశ్వాస్యో విస్మయాన్వితః ।
వీణాగేయో వీతమాయో వీర్యవాన్వీతసంశయః ॥ ౧౩౦ ॥

వృద్ధిహ్రాసవినాభూతో వృద్ధో వృత్తినిరోధకః ।
వృత్తిదో వృత్తిబోధేద్ధో వేణువాద్యవశంవదః ॥ ౧౩౧ ॥

వేదవేదాన్తతత్త్వజ్ఞో వేషదోషప్రకాశకః ।
వ్యక్తావ్యక్తస్వరూపజ్ఞో వ్యఙ్గ్యవాక్యప్రయోగవిత్ ॥ ౧౩౨ ॥

వ్యాప్తాఖిలో వ్యవస్థాకృద్వ్యవసాయవిబోధకః ।
వైజ్ఞానికాగ్రణీర్వైశ్వానరో వ్యాఘ్రాజినస్థితః ॥ ౧౩౩ ॥

శరణ్యశ్శర్మదశ్శక్తి పాతబుద్ధశ్శమాన్వితః ।
శరీరివద్భాసమానశ్శర్మణ్యజనవన్దితః ॥ ౧౩౪ ॥ నామ ౭౫౦
శాస్త్రజాలమహారణ్య వృథాటననిషేధకః ।
శాస్త్రాభ్యాసఫలీభూత జ్ఞానవిజ్ఞానతత్పరః ॥ ౧౩౫ ॥

శాస్త్రోల్లఙ్ఘనవిద్వేషీ శాస్త్రమార్గావిలఙ్ఘనః ।
శాన్తాత్మా శాన్తిదశ్శాన్తిధనశ్శాన్తోపదేశకః ॥ ౧౩౬ ॥

See Also  1000 Names Of Shiva From Lingapurana In Bengali

శాణ్డిల్యోపాస్తిలక్ష్యార్థశ్శాస్త్రయోనిః ప్రజాపతిః ।
శివఙ్కరశ్శివతమశ్శిష్టేష్టశ్శిష్టపూజితః ॥ ౧౩౭ ॥

శివప్రకాశసన్తుష్టశ్శివాద్వైతప్రతిష్ఠితః ।
శివగఙ్గాతడాకస్థశ్శివజ్ఞానప్రదాయకః ॥ ౧౩౮ ॥

శీతాచలప్రాన్త్యపూజ్యశ్శీప్రాతీరజనాశ్రయః ।
శుభాశుభపరిత్యాగీ శుభాశుభవిమత్సరః ॥ ౧౩౯ ॥

శుక్లకృష్ణగతిజ్ఞానీ శుభంయుశ్శిశిరాత్మకః ।
శుకవజ్జన్మసంసిద్ధశ్శేషాద్రిస్వామివత్సలః ॥ ౧౪౦ ॥

శైవవైష్ణవశాక్తాది విరోధప్రతిరోధకః ।
శృఙ్గారాదిరసాలమ్బో శృఙ్గారరసవిప్రియః ॥ ౧౪౧ ॥

శ్రవణాధ్యర్థతత్త్వజ్ఞశ్శ్రవణానన్దభాషితః ।
శోణేశాలయసఞ్చారీ శోణేశః శోణతీర్థవిత్ ॥ ౧౪౨ ॥

శోకమోహాద్యసంస్పృష్టశ్శోణక్షేత్రాధిదైవతమ్ ।
శ్రీదః శ్రీశః శ్రీనివాసః శ్రీకణ్ఠమతతత్త్వవిత్ ॥ ౧౪౩ ॥

శ్రీవిద్యామన్త్రతత్త్వజ్ఞః శ్రీవైష్ణవమతప్రియః ।
శ్రుతితాత్పర్యనిర్వక్తా శ్రుతమాత్రావధారణః ॥ ౧౪౪ ॥

శ్రుతశ్రోతవ్యసన్తుష్టః శ్రౌతమార్గసమర్థకః ।
షడధ్వధ్వాన్తవిధ్వంసీ షడూర్మిభయభఞ్జనః ॥ ౧౪౫ ॥ నామ ౮౦౦
షట్గ్రన్థిభేదచతురష్షట్గుణీ షట్ప్రమాణవాన్ ।
షట్కోణమధ్యనిలయష్షడరిఘ్నష్షడాశ్రయః ॥ ౧౪౬ ॥

షణ్డత్వఘ్నష్షడాధారనిర్ధ్యాతష్షడనాదివిత్ ।
సర్వజ్ఞస్సర్వవిత్సర్వస్సార్వస్సర్వమనస్స్థితః ॥ ౧౪౭ ॥

సదసన్నిర్ణయజ్ఞానీ సర్వభూతసమాశయః ।
సర్వశ్రుతిస్సర్వచక్షుస్సర్వాననకరాదిమాన్ ॥ ౧౪౮ ॥

సర్వేన్ద్రియగుణాభాసస్సర్వసమ్బన్ధవర్జితః ।
సర్వభృత్సర్వకృత్సర్వహరస్సర్వహితేరతః ॥ ౧౪౯ ॥

సర్వారమ్భపరిత్యాగీ సగుణధ్యాయితారకః ।
సర్వభూతనిశాబుద్ధస్సర్వజాగరనిద్రితః ॥ ౧౫౦ ॥

సర్వాశ్చర్యమస్సభ్యస్సఙ్కల్పఘ్నస్సదాతనః ।
సర్గాదిమధ్యనిధనస్సకృత్స్మృతివిముక్తిదః ॥ ౧౫౧ ॥

సంయమీ సత్యసన్ధశ్చ సంస్కారపరివర్జితః ।
సమస్సమవిభక్తాఙ్గస్సమదృక్ సమసంస్థితః ॥ ౧౫౨ ॥

సమర్థస్సమరద్వేషీ సమర్యాదస్సమాహితః ।
సమయజ్ఞస్సదానన్దస్సమాహృతనిజేన్ద్రియః ॥ ౧౫౩ ॥

సత్తాసంవిన్మయజ్యోతిస్సమ్ప్రదాయప్రవర్తకః । నామ ౮౫౦
సమస్తవృత్తిమూలాహం వృత్తినాశోపదేశకః ॥ ౧౫౪ ॥

సమ్రాట్ సమృద్ధస్సమ్బుద్ధస్సర్వశ్రుతిమనోహరః ।
సరలస్సరసస్సర్వరసస్సర్వానుభూతియుక్ ॥ ౧౫౫ ॥

సర్వేశ్వరస్సర్వనిధిస్సర్వాత్మా సర్వసాధకః ।
సహజప్రాప్తకర్మానుష్ఠానత్యాగనిషేధకః ॥ ౧౫౬ ॥

సహిష్ణుస్సాత్త్వికాహారస్సాత్త్వికజ్ఞానివీక్షితః ।
సత్త్వాధికమనోబుద్ధిసుఖధైర్యవివర్ధకః ॥ ౧౫౭ ॥

సాత్త్వికత్యాగయోగజ్ఞస్సాత్త్వికారాధ్యవైభవః ।
సార్ధషోడశవర్షాప్తపారివ్రాజ్యో విరక్తధీః ॥ ౧౫౮ ॥

సామగానప్రియస్సామ్యవైషమ్యమతికృన్తనః ।
సాధితాఖిలసిద్ధీశస్సామవిత్సామగాయనః ॥ ౧౫౯ ॥

సిద్ధార్థస్సిద్ధసఙ్కల్పస్సిద్ధిదస్సిద్ధసాధనః ।
సిద్ధ్యసిద్ధిసమస్సిద్ధస్సిద్ధసఙ్ఘసమర్చితః ॥ ౧౬౦ ॥

సిసాధయిషులోకేడ్యస్సహాయామ్బాసహాయవాన్ ।
సున్దరస్సున్దరక్షేత్ర విద్యాభ్యాసవిలాసభృత్ ॥ ౧౬౧ ॥

సున్దరేశ్వరలీలాకృత్ సున్దరానన్దవర్ద్ధనః ।
సురర్షిసన్నుతస్సూక్ష్మస్సూరిదృశ్యపదస్థితః ॥ ౧౬౨ ॥

సుదర్శనస్సుహృత్సూరిస్సూనృతోక్తివదావదః ।
సూత్రవిత్సూత్రకృత్సూత్రం సృష్టివైతథ్యబోధకః ॥ ౧౬౩ ॥ నామ ౯౦౦
సృష్టివాక్యమహావాక్యైక్యకణ్ఠ్యప్రతిపాదకః ।
సృష్టిహేతుమనోనాశీ సృష్ట్యధిష్ఠాననిష్ఠితః ॥ ౧౬౪ ॥

స్రక్చన్దనాదివిషయవిరాగీ స్వజనప్రియః ।
సేవానమ్రస్వభక్తౌఘ సద్యోముక్తిప్రదాయకః ॥ ౧౬౫ ॥

సోమసూర్యాగ్న్యప్రకాశ్య స్వప్రకాశస్వరూపదృక్ ।
సౌన్దర్యామ్బాతపస్సమ్పత్పరీపాకఫలాయితః ॥ ౧౬౬ ॥

సౌహిత్యవిముఖస్స్కన్దాశ్రమవాసకుతూహలీ ।
స్కన్దాలయతపోనిష్ఠస్స్తవ్యస్తావకవర్జితః ॥ ౧౬౭ ॥

సహస్రస్తమ్భసంయుక్త మణ్డపాన్తరమాశ్రితః ।
స్తైన్యస్తేనస్స్తోత్రశాస్త్ర గేయస్స్మృతికరస్స్మృతిః ॥ ౧౬౮ ॥

సామరస్యవిధానజ్ఞస్సఙ్ఘసౌభ్రాత్రబోధకః ।
స్వభావభద్రో మధ్యస్థస్స్త్రీసన్న్యాసవిధాయకః ॥ ౧౬౯ ॥

స్తిమితోదధివజ్జ్ఞానశక్తిపూరితవిగ్రహః ।
స్వాత్మతత్త్వసుఖస్ఫూర్తితున్దిలస్వస్వరూపకః ॥ ౧౭౦ ॥

స్వస్వధర్మరతశ్లాఘీ స్వభూస్స్వచ్ఛన్దచేష్టితః ।
స్వస్వరూపపరిజ్ఞాన పరామృతపదస్థితః ॥ ౧౭౧ ॥

స్వాధ్యాయజ్ఞానయజ్ఞేజ్యస్వతస్సిద్ధస్వరూపదృక్ ।
స్వస్తికృత్స్వస్తిభుక్స్వామీ స్వాపజాగ్రద్వివర్జితః ॥ ౧౭౨ ॥

హన్తృహన్తవ్యతాశూన్య శుద్ధస్వాత్మోపదేశకః ।
హస్తపాదాద్యసఙ్గ్రాహ్యనిర్లిప్తపరమార్థదృక్ ॥ ౧౭౩ ॥

హత్యాదిపాపశమనో హానివృద్ధివివర్జితః ।
హితకృద్ధూణదేశీయ జనవర్ణితవైభవః ॥ ౧౭౪ ॥

హృదయబ్రహ్మతత్త్వజ్ఞో హృదయాన్వేషదేశనః ।
హృదయస్థో హృదయాకాశస్వరూపీ హృద్గుహాశయః ॥ ౧౭౫ ॥

హార్దాకాశాన్తరగత బాహ్యాకాశాదివస్తుదృక్ ।
హృదయస్థానతత్త్వజ్ఞో హృదహన్నాశపణ్డితః ॥ ౧౭౬ ॥ నామ ౯౫౦
హేయోపాదేయరహితో హేమన్తర్తుకృతోదయః ।
హరిబ్రహ్మేన్ద్రదుష్ప్రాపస్వారాజ్యోర్జితశాసనః ॥ ౧౭౭ ॥

హతాసురప్రకృతికో హంసో హృద్యో హిరణ్మయః ।
హార్దవిద్యాఫలీభూతో హార్దసన్తమసాపహః ॥ ౧౭౮ ॥

సేతుస్సీమా సముద్రశ్చ సమాభ్యధికవర్జితః ।
పురాణః పురుషః పూర్ణోఽనన్తరూపస్సనాతనః ॥ ౧౭౯ ॥

జ్యోతిః ప్రకాశః ప్రథితస్స్వయమ్భానః స్వయమ్ప్రభుః ।
సత్యం జ్ఞానం సుఖం స్వస్థస్స్వానుభూః పరదైవతమ్ ॥ ౧౮౦ ॥

మహర్షిశ్చ మహాగ్రాసో మహాత్మా భగవాన్వశీ ।
అహమర్థోఽప్రమేయాత్మా తత్త్వం నిర్వాణముత్తమమ్ ॥ ౧౮౧ ॥

అనాఖ్యవస్తు ముక్తాత్మా బన్ధముక్తివివర్జితః ।
అదృశ్యో దృశ్యనేతా చ మూలాచార్యస్సుఖాసనః ॥ ౧౮౨ ॥

అన్తర్యామీ పారశూన్యో భూమా భోజయితా రసః । నామ ౧౦౦౦

ఉపసంహారః ।
కోఽహం మార్గ ధనుష్పాణిర్నాహం తత్త్వసుదర్శనః ।
సోఽహం బోధ మహాశఙ్ఖో భగవాన్ రమణోఽవతు ॥ ౧ ॥

ఇతి త్రివారమ్
ఇతి తే నామసహస్రం రమణస్య మహాత్మనః ।
కథితం కృపయా దేవి గోప్యాద్గోప్యతరం మయా ॥ ౨ ॥

య ఇదం నామసాహస్రం భక్త్యా పఠతి మానవః ।
తస్య ముక్తిరయత్నేన సిద్ధ్యత్యేవ న సంశయః ॥ ౩ ॥

విద్యార్థీ లభతే విద్యాం వివాహార్థీ గృహీ భవేత్ ।
వైరాగ్యకామో లభతే వైరాగ్యం భవతారకమ్ ॥ ౪ ॥

యేన యేన చ యో యోఽర్థీ స స తం తం సమశ్నుతే ।
సర్వ పాపవినిర్ముక్తః పరం నిర్వాణమాప్నుయాత్ ॥ ౫ ॥

దుర్దేశకాలోత్థదురామయార్తాః
దౌర్భాగ్యతాపత్రయసన్నిరుద్ధాః ।
నరాః పఠన్తో రమణస్య నామ-
సాహస్రమీయుస్సుఖమస్తదుఃఖమ్ ॥ ౬ ॥

ఇతి శ్రీగౌతమమహర్షిప్రోక్తం శ్రీరమణసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।
॥ శుభమస్తు ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Ramanamaharshi:
1000 Names of Sri Ramana Maharshi – Sahasranama Stotram in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdia – Telugu – Tamil