1000 Names Of Sri Shanaishchara – Sahasranamavali Stotram In English

॥ Shanaishchara Sahasranamavali English Lyrics ॥

॥ srisanaiscarasahasranamavalih ॥

Om ॥

Om amitabhasine namah ।
Om aghaharaya namah ।
Om asesaduritapahaya namah ।
Om aghorarupaya namah ।
Om atidirghakayaya namah ।
Om asesabhayanakaya namah । ॥ 1 ॥

Om anantaya namah ।
Om annadatre namah ।
Om asvatthamulajapapriyaya namah ।
Om atisampatpradaya namah ॥ 10 ॥
Om amoghaya namah ।
Om anyastutyaprakopitaya namah । ॥ 2 ॥

Om aparajitaya namah ।
Om advitiyaya namah ।
Om atitejase namah ।
Om abhayapradaya namah ।
Om astamasthaya namah ।
Om anjananibhaya namah ।
Om akhilatmane namah ।
Om arkanandanaya namah । ॥ 3 ॥ 20
Om atidarunaya namah ।
Om aksobhyaya namah ।
Om apsarobhih prapujitaya namah ।
Om abhistaphaladaya namah ।
Om aristamathanaya namah ।
Om amarapujitaya namah । ॥ 4 ॥

Om anugrahyaya namah ।
Om aprameyaparakramavibhisanaya namah ।
Om asadhyayogaya namah ।
Om akhiladosaghnaya namah । 30
Om aparakrtaya namah । ॥ 5 ॥

Om aprameyaya namah ।
Om atisukhadaya namah ।
Om amaradhipapujitaya namah ।
Om avalokatsarvanasaya namah ।
Om asvatthamadvirayudhaya namah । ॥ 6 ॥

Om aparadhasahisnave namah ।
Om asvatthamasupujitaya namah ।
Om anantapunyaphaladaya namah ।
Om atrptaya namah । 40
Om atibalaya namah । ॥ 7 ॥

Om avalokatsarvavandyaya namah ।
Om aksinakarunanidhaye namah ।
Om avidyamulanasaya namah ।
Om aksayyaphaladayakaya namah । ॥ 8 ॥

Om anandaparipurnaya namah ।
Om ayuskarakaya namah ।
Om asritestarthavaradaya namah ।
Om adhivyadhiharaya namah । ॥ 9 ॥

Om anandamayaya namah । 50
Om anandakaraya namah ।
Om ayudhadharakaya namah ।
Om atmacakradhikarine namah ।
Om atmastutyaparayanaya namah । ॥ 10 ॥

Om ayuskaraya namah ।
Om anupurvyaya namah ।
Om atmayattajagattrayaya namah ।
Om atmanamajapapritaya namah ।
Om atmadhikaphalapradaya namah । ॥ 11 ॥

Om adityasambhavaya namah । 60
Om artibhanjanaya namah ।
Om atmaraksakaya namah ।
Om apadbandhavaya namah ।
Om anandarupaya namah ।
Om ayuhpradaya namah । ॥ 12 ॥

Om akarnapurnacapaya namah ।
Om atmoddistadvijapradaya namah ।
Om anukulyaya namah ।
Om atmarupapratimadanasupriyaya namah । ॥ 13 ॥

Om atmaramaya namah । 70
Om adidevaya namah ।
Om apannartivinasanaya namah ।
Om indirarcitapadaya namah ।
Om indrabhogaphalapradaya namah । ॥ 14 ॥

Om indradevasvarupaya namah ।
Om istestavaradayakaya namah ।
Om istapurtipradaya namah ।
Om indumatistavaradayakaya namah । ॥ 15 ॥

Om indiraramanapritaya namah ।
Om indravamsanrparcitaya namah । 80
Om ihamutrestaphaladaya namah ।
Om indiraramanarcitaya namah । ॥ 16 ॥

Om idriyaya namah ।
Om isvarapritaya namah ।
Om isanatrayavarjitaya namah ।
Om umasvarupaya namah ।
Om udbodhyaya namah ।
Om usanaya namah ।
Om utsavapriyaya namah । ॥ 17 ॥

Om umadevyarcanapritaya namah । 90
Om uccasthoccaphalapradaya namah ।
Om uruprakasaya namah ।
Om uccasthayogadaya namah ।
Om uruparakramaya namah । ॥ 18 ॥

Om urdhvalokadisancarine namah ।
Om urdhvalokadinayakaya namah ।
Om urjasvine namah ।
Om unapadaya namah ।
Om rkaraksarapujitaya namah । ॥ 19 ॥

Om rsiproktapuranajnaya namah । 100
Om rsibhih paripujitaya namah ।
Om rgvedavandyaya namah ।
Om rgrupine namah ।
Om rjumargapravartakaya namah । ॥ 20 ॥

Om lulitoddharakaya namah ।
Om lutabhavapasa prabhanjanaya namah ।
Om lukararupakaya namah ।
Om labdhadharmamargapravartakaya namah । ॥ 21 ॥

Om ekadhipatyasamrajyapradaya namah ।
Om enaughanasanaya namah । 110
Om ekapade namah ।
Om ekasmai namah ।
Om ekonavimsatimasabhuktidaya namah । ॥ 22 ॥

Om ekonavimsativarsadasaya namah ।
Om enankapujitaya namah ।
Om aisvaryaphaladaya namah ।
Om aindraya namah ।
Om airavatasupujitaya namah । ॥ 23 ॥

Om omkarajapasupritaya namah ।
Om omkaraparipujitaya namah । 120
Om omkarabijaya namah ।
Om audaryahastaya namah ।
Om aunnatyadayakaya namah । ॥ 24 ॥

Om audaryagunaya namah ।
Om audaryasilaya namah ।
Om ausadhakarakaya namah ।
Om karapankajasannaddhadhanuse namah ।
Om karunanidhaye namah । ॥ 25 ॥

Om kalaya namah ।
Om kathinacittaya namah । 130
Om kalameghasamaprabhaya namah ।
Om kiritine namah ।
Om karmakrte namah ।
Om karayitre namah ।
Om kalasahodaraya namah । ॥ 26 ॥

Om kalambaraya namah ।
Om kakavahaya namah ।
Om karmathaya namah ।
Om kasyapanvayaya namah ।
Om kalacakraprabhedine namah । 140
Om kalarupine namah ।
Om karanaya namah । ॥ 27 ॥

Om karimurtaye namah ।
Om kalabhartre namah ।
Om kiritamakutojjvalaya namah ।
Om karyakaranakalajnaya namah ।
Om kancanabharathanvitaya namah । ॥ 28 ॥

Om kaladamstraya namah ।
Om krodharupaya namah ।
Om karaline namah । 150
Om krsnaketanaya namah ।
Om kalatmane namah ।
Om kalakartre namah ।
Om krtantaya namah ।
Om krsnagopriyaya namah । ॥ 29 ॥

Om kalagnirudrarupaya namah ।
Om kasyapatmajasambhavaya namah ।
Om krsnavarnahayaya namah ।
Om krsnagoksirasupriyaya namah । ॥ 30 ॥

Om krsnagoghrtasupritaya namah । 160
Om krsnagodadhisupriyaya namah ।
Om krsnagavaikacittaya namah ।
Om krsnagodanasupriyaya namah । ॥ 31 ॥

Om krsnagodattahrdayaya namah ।
Om krsnagoraksanapriyaya namah ।
Om krsnagograsacittasya sarvapidanivarakaya namah । ॥ 32 ॥

Om krsnagodana santasya sarvasanti phalapradaya namah ।
Om krsnagosnana kamasya gangasnana phalapradaya namah । ॥ 33 ॥

Om krsnagoraksanasyasu sarvabhistaphalapradaya namah ।
Om krsnagavapriyaya namah । 170
Om kapilapasusupriyaya namah । ॥ 34 ॥

Om kapilaksirapanasya somapanaphalapradaya namah ।
Om kapiladanasupritaya namah ।
Om kapilajyahutapriyaya namah । ॥ 35 ॥

Om krsnaya namah ।
Om krttikantasthaya namah ।
Om krsnagovatsasupriyaya namah ।
Om krsnamalyambaradharaya namah ।
Om krsnavarnatanuruhaya namah । ॥ 36 ॥

Om krsnaketave namah । 180
Om krsakrsnadehaya namah ।
Om krsnambarapriyaya namah ।
Om kruracestaya namah ।
Om krurabhavaya namah ।
Om kruradamstraya namah ।
Om kurupine namah । ॥ 37 ॥

Om kamalapati samsevyaya namah ।
Om kamalodbhavapujitaya namah ।
Om kamitarthapradaya namah ।
Om kamadhenu pujanasupriyaya namah । ॥ 38 ॥ 190
Om kamadhenusamaradhyaya namah ।
Om krpayusavivardhanaya namah ।
Om kamadhenvaikacittaya namah ।
Om krparaja supujitaya namah । ॥ 39 ॥

Om kamadogdhre namah ।
Om kruddhaya namah ।
Om kuruvamsasupujitaya namah ।
Om krsnangamahisidogdhre namah ।
Om krsnena krtapujanaya namah । ॥ 40 ॥

Om krsnangamahisidanapriyaya namah । 200
Om konasthaya namah ।
Om krsnangamahisidanalolupaya namah ।
Om kamapujitaya namah । ॥ 41 ॥

Om kruravalokanatsarvanasaya namah ।
Om krsnangadapriyaya namah ।
Om khadyotaya namah ।
Om khandanaya namah ।
Om khadgadharaya namah ।
Om khecarapujitaya namah । ॥ 42 ॥

Om kharamsutanayaya namah । 210
Om khaganam pativahanaya namah ।
Om gosavasaktahrdayaya namah ।
Om gocarasthanadosahrte namah । ॥ 43 ॥

Om grharasyadhipaya namah ।
Om grharajamahabalaya namah ।
Om grdhravahaya namah ।
Om grhapataye namah ।
Om gocaraya namah ।
Om ganalolupaya namah । ॥ 44 ॥

Om ghoraya namah । 220
Om gharmaya namah ।
Om ghanatamase namah ।
Om gharmine namah ।
Om ghanakrpanvitaya namah ।
Om ghananilambaradharaya namah ।
Om nadivarna susamjnitaya namah । ॥ 45 ॥

Om cakravartisamaradhyaya namah ।
Om candramatyasamarcitaya namah ।
Om candramatyartiharine namah ।
Om caracarasukhapradaya namah । ॥ 46 ॥ 230
Om caturbhujaya namah ।
Om capahastaya namah ।
Om caracarahitapradaya namah ।
Om chayaputraya namah ।
Om chatradharaya namah ।
Om chayadevisutaya namah । ॥ 47 ॥

Om jayapradaya namah ।
Om jagannilaya namah ।
Om japatam sarvasiddhidaya namah ।
Om japavidhvastavimukhaya namah । 240
Om jambhariparipujitaya namah । ॥ 48 ॥

Om jambharivandyaya namah ।
Om jayadaya namah ।
Om jagajjanamanoharaya namah ।
Om jagattrayaprakupitaya namah ।
Om jagattranaparayanaya namah । ॥ 49 ॥

Om jayaya namah ।
Om jayapradaya namah ।
Om jagadanandakarakaya namah ।
Om jyotise namah । 250
Om jyotisam sresthaya namah ।
Om jyotihsastra pravartakaya namah । ॥ 50 ॥

Om jharjharikrtadehaya namah ।
Om jhallarivadyasupriyaya namah ।
Om jnanamurtiye namah ।
Om jnanagamyaya namah ।
Om jnanine namah ।
Om jnanamahanidhaye namah । ॥ 51 ॥

See Also  Sri Venugopala Ashtakam In English

Om jnanaprabodhakaya namah ।
Om jnanadrstyavalokitaya namah । 260
Om tankitakhilalokaya namah ।
Om tankitainastamoravaye namah । ॥ 52 ॥

Om tankarakarakaya namah ।
Om tankrtaya namah ।
Om tambhadapriyaya namah ।
Om thakaramaya sarvasvaya namah ।
Om thakarakrtapujitaya namah । ॥ 53 ॥

Om dhakkavadyapritikaraya namah ।
Om damaddamarukapriyaya namah ।
Om dambaraprabhavaya namah । 270
Om dambhaya namah ।
Om dhakkanadapriyankaraya namah । ॥ 54 ॥

Om dakini sakini bhuta sarvopadravakarakaya namah ।
Om dakini sakini bhuta sarvopadravanasakaya namah । ॥ 55 ॥

Om dhakararupaya namah ।
Om dhambhikaya namah ।
Om nakarajapasupriyaya namah ।
Om nakaramayamantrarthaya namah ।
Om nakaraikasiromanaye namah । ॥ 56 ॥

Om nakaravacananandaya namah । 280
Om nakarakarunamayaya namah ।
Om nakaramaya sarvasvaya namah ।
Om nakaraikaparayanaya namah । ॥ 57 ॥

Om tarjanidhrtamudraya namah ।
Om tapasam phaladayakaya namah ।
Om trivikramanutaya namah ।
Om trayimayavapurdharaya namah । ॥ 58 ॥

Om tapasvine namah ।
Om tapasa dagdhadehaya namah ।
Om tamradharaya namah । 290
Om trikalaveditavyaya namah ।
Om trikalamatitositaya namah । ॥ 59 ॥

Om tuloccayaya namah ।
Om trasakaraya namah ।
Om tilatailapriyaya namah ।
Om tilanna santustamanase namah ।
Om tiladanapriyaya namah । ॥ 60 ॥

Om tilabhaksyapriyaya namah ।
Om tilacurnapriyaya namah ।
Om tilakhandapriyaya namah । 300
Om tilapupapriyaya namah । ॥ 61 ॥

Om tilahomapriyaya namah ।
Om tapatrayanivarakaya namah ।
Om tilatarpanasantustaya namah ।
Om tilatailannatositaya namah । ॥ 62 ॥

Om tilaikadattahrdayaya namah ।
Om tejasvine namah ।
Om tejasannidhaye namah ।
Om tejasadityasankasaya namah ।
Om tejomayavapurdharaya namah । ॥ 63 ॥ 310
Om tattvajnaya namah ।
Om tattvagaya namah ।
Om tivraya namah ।
Om taporupaya namah ।
Om tapomayaya namah ।
Om tustidaya namah ।
Om tustikrte namah ।
Om tiksnaya namah ।
Om trimurtaye namah ।
Om trigunatmakaya namah । ॥ 64 ॥ 320
Om tiladipapriyaya namah ।
Om tasyapidanivarakaya namah ।
Om tilottamamenakadinartanapriyaya namah । ॥ 65 ॥

Om tribhagamastavargaya namah ।
Om sthularomne namah ।
Om sthiraya namah ।
Om sthitaya namah ।
Om sthayine namah ।
Om sthapakaya namah ।
Om sthulasuksmapradarsakaya namah । ॥ 66 ॥ 330
Om dasaratharcitapadaya namah ।
Om dasarathastotratositaya namah ।
Om dasarathaprarthanaklptadurbhiksavinivarakaya namah । ॥ 67 ॥

Om dasarathaprarthanaklptavaradvayapradayakaya namah ।
Om dasarathasvatmadarsine namah ।
Om dasarathabhistadayakaya namah । ॥ 68 ॥

Om dorbhirdhanurdharaya namah ।
Om dirghasmasrujatadharaya namah ।
Om dasarathastotravaradaya namah ।
Om dasarathabhipsitapradaya namah । ॥ 69 ॥ 340
Om dasarathastotrasantustaya namah ।
Om dasarathena supujitaya namah ।
Om dvadasastamajanmasthaya namah ।
Om devapungavapujitaya namah । ॥ 70 ॥

Om devadanavadarpaghnaya namah ।
Om dinam pratimunistutaya namah ।
Om dvadasasthaya namah ।
Om dvadasatmasutaya namah ।
Om dvadasanamabhrte namah । ॥ 71 ॥

Om dvitiyasthaya namah । 350
Om dvadasarkasunave namah ।
Om daivajnapujitaya namah ।
Om daivajnacittavasine namah ।
Om damayantyasupujitaya namah । ॥ 72 ॥

Om dvadasabdamtu durbhiksakarine namah ।
Om duhsvapnanasanaya namah ।
Om duraradhyaya namah ।
Om duradharsaya namah ।
Om damayantivarapradaya namah । ॥ 73 ॥

Om dustaduraya namah । 360
Om duracarasamanaya namah ।
Om dosavarjitaya namah ।
Om duhsahaya namah ।
Om dosahantre namah ।
Om durlabhaya namah ।
Om durgamaya namah । ॥ 74 ॥

Om duhkhapradaya namah ।
Om duhkhahantre namah ।
Om diptaranjitadinmukhaya namah ।
Om dipyamana mukhambhojaya namah । 370
Om damayantyahsivapradaya namah । ॥ 75 ॥

Om durniriksyaya namah ।
Om drstamatradaityamandalanasakaya namah ।
Om dvijadanaikanirataya namah ।
Om dvijaradhanatatparaya namah । ॥ 76 ॥

Om dvijasarvartiharine namah ।
Om dvijaraja samarcitaya namah ।
Om dvijadanaikacittaya namah ।
Om dvijaraja priyankaraya namah । ॥ 77 ॥

Om dvijaya namah । 380
Om dvijapriyaya namah ।
Om dvijarajestadayakaya namah ।
Om dvijarupaya namah ।
Om dvijasresthaya namah ।
Om dosadaya namah ।
Om duhsahaya namah । ॥ 78 ॥

Om devadidevaya namah ।
Om devesaya namah ।
Om devaraja supujitaya namah ।
Om devarajestavaradaya namah । 390
Om devaraja priyankaraya namah । ॥ 79 ॥

Om devadivanditaya namah ।
Om divyatanave namah ।
Om devasikhamanaye namah ।
Om devaganapriyaya namah ।
Om devadesikapungavaya namah । ॥ 80 ॥

Om dvijatmajasamaradhyaya namah ।
Om dhyeyaya namah ।
Om dharmine namah ।
Om dhanurdharaya namah । 400
Om dhanusmate namah ।
Om dhanadatre namah ।
Om dharmadharmavivarjitaya namah । ॥ 81 ॥

Om dharmarupaya namah ।
Om dhanurdivyaya namah ।
Om dharmasastratmacetanaya namah ।
Om dharmaraja priyakaraya namah ।
Om dharmaraja supujitaya namah । ॥ 82 ॥

Om dharmarajestavaradaya namah ।
Om dharmabhistaphalapradaya namah । 410
Om nityatrptasvabhavaya namah ।
Om nityakarmarataya namah । ॥ 83 ॥

Om nijapidartiharine namah ।
Om nijabhaktestadayakaya namah ।
Om nirmasadehaya namah ।
Om nilaya namah ।
Om nijastotrabahupriyaya namah । ॥ 84 ॥

Om nalastotrapriyaya namah ।
Om nalarajasupujitaya namah ।
Om naksatramandalagataya namah । 420
Om namatampriyakarakaya namah । ॥ 85 ॥

Om nityarcitapadambhojaya namah ।
Om nijajnaparipalakaya namah ।
Om navagrahavaraya namah ।
Om nilavapuse namah ।
Om nalakararcitaya namah । ॥ 86 ॥

Om nalapriyananditaya namah ।
Om nalaksetranivasakaya namah ।
Om nalapakapriyaya namah ।
Om nalapadbhanjanaksamaya namah । ॥ 87 ॥ 430
Om nalasarvartiharine namah ।
Om nalenatmarthapujitaya namah ।
Om nipatavinivasaya namah ।
Om nalabhistavarapradaya namah । ॥ 88 ॥

Om nalatirthasakrt snana sarvapidanivarakaya namah ।
Om nalesadarsanasyasu samrajyapadavipradaya namah । ॥ 89 ॥

Om naksatrarasyadhipaya namah ।
Om niladhvajavirajitaya namah ।
Om nityayogarataya namah ।
Om navaratnavibhusitaya namah । ॥ 90 ॥ 440
Om navadhabhajyadehaya namah ।
Om navikrtajagattrayaya namah ।
Om navagrahadhipaya namah ।
Om navaksarajapapriyaya namah । ॥ 91 ॥

Om navatmane namah ।
Om navacakratmane namah ।
Om navatattvadhipaya namah ।
Om navodana priyaya namah ।
Om navadhanyapriyaya namah । ॥ 92 ॥

Om niskantakaya namah । 450
Om nisprhaya namah ।
Om nirapeksaya namah ।
Om niramayaya namah ।
Om nagarajarcitapadaya namah ।
Om nagarajapriyankaraya namah । ॥ 93 ॥

Om nagarajestavaradaya namah ।
Om nagabharanabhusitaya namah ।
Om nagendragana nirataya namah ।
Om nanabharanabhusitaya namah । ॥ 94 ॥

Om navamitrasvarupaya namah । 460
Om nanascaryavidhayakaya namah ।
Om nanadvipadhikartre namah ।
Om nanalipisamavrtaya namah । ॥ 95 ॥

Om nanarupajagatsrastre namah ।
Om nanarupajanasrayaya namah ।
Om nanalokadhipaya namah ।
Om nanabhasapriyaya namah । ॥ 96 ॥

Om nanarupadhikarine namah ।
Om navaratnapriyaya namah ।
Om nanavicitravesadhyaya namah । 470
Om nanacitravidhayakaya namah । ॥ 97 ॥

Om nilajimutasankasaya namah ।
Om nilameghasamaprabhaya namah ।
Om nilanjanacayaprakhyaya namah ।
Om nilavastradharapriyaya namah । ॥ 98 ॥

Om nicabhasapracarajnaya namah ।
Om nice svalpaphalapradaya namah ।
Om nanagama vidhanajnaya namah ।
Om nananrpasamavrtaya namah । ॥ 99 ॥

Om nanavarnakrtaye namah । 480
Om nanavarnasvarartavaya namah ।
Om nagalokantavasine namah ।
Om naksatratrayasamyutaya namah । ॥ 100 ॥

Om nabhadilokasambhutaya namah ।
Om namastotrabahupriyaya namah ।
Om namaparayanapritaya namah ।
Om namarcanavarapradaya namah । ॥ 101 ॥

Om namastotraikacittaya namah ।
Om nanarogartibhanjanaya namah ।
Om navagrahasamaradhyaya namah । 490
Om navagrahabhayapahaya namah । ॥ 102 ॥

Om navagrahasusampujyaya namah ।
Om nanavedasuraksakaya namah ।
Om navagrahadhirajaya namah ।
Om navagrahajapapriyaya namah । ॥ 103 ॥

Om navagrahamayajyotise namah ।
Om navagrahavarapradaya namah ।
Om navagrahanamadhipaya namah ।
Om navagraha supiditaya namah । ॥ 104 ॥

Om navagrahadhisvaraya namah । 500
Om navamanikyasobhitaya namah ।
Om paramatmane namah ।
Om parabrahmane namah ।
Om paramaisvaryakaranaya namah । ॥ 105 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Lalita In Bengali

Om prapannabhayaharine namah ।
Om pramattasurasiksakaya namah ।
Om prasahastaya namah ।
Om pangupadaya namah ।
Om prakasatmane namah ।
Om pratapavate namah । ॥ 106 ॥ 510
Om pavanaya namah ।
Om parisuddhatmane namah ।
Om putrapautrapravardhanaya namah ।
Om prasannatsarvasukhadaya namah ।
Om prasanneksanaya namah । ॥ 107 ॥

Om prajapatyaya namah ।
Om priyakaraya namah ।
Om pranatepsitarajyadaya namah ।
Om prajanam jivahetave namah ।
Om praninam paripalakaya namah । ॥ 108 ॥ 520
Om pranarupine namah ।
Om pranadharine namah ।
Om prajanam hitakarakaya namah ।
Om prajnaya namah ।
Om prasantaya namah ।
Om prajnavate namah ।
Om prajaraksanadiksitaya namah । ॥ 109 ॥

Om pravrsenyaya namah ।
Om pranakarine namah ।
Om prasannotsavavanditaya namah । 530
Om prajnanivasahetave namah ।
Om purusarthaikasadhanaya namah । ॥ 110 ॥

Om prajakaraya namah ।
Om pratikulyaya namah ।
Om pingalaksaya namah ।
Om prasannadhiye namah ।
Om prapancatmane namah ।
Om prasavitre namah ।
Om puranapurusottamaya namah । ॥ 111 ॥

Om puranapurusaya namah । 540
Om puruhutaya namah ।
Om prapancadhrte namah ।
Om pratisthitaya namah ।
Om pritikaraya namah ।
Om priyakarine namah ।
Om prayojanaya namah । ॥ 112 ॥

Om pritimate namah ।
Om pravarastutyaya namah ।
Om pururavasamarcitaya namah ।
Om prapancakarine namah । 550
Om punyaya namah ।
Om puruhuta samarcitaya namah । ॥ 113 ॥

Om pandavadi susamsevyaya namah ।
Om pranavaya namah ।
Om purusarthadaya namah ।
Om payodasamavarnaya namah ।
Om panduputrartibhanjanaya namah । ॥ 114 ॥

Om panduputrestadatre namah ।
Om pandavanam hitankaraya namah ।
Om pancapandavaputranam sarvabhistaphalapradaya namah । ॥ 115 ॥ 560
Om pancapandavaputranam sarvarista nivarakaya namah ।
Om panduputradyarcitaya namah ।
Om purvajaya namah ।
Om prapancabhrte namah । ॥ 116 ॥

Om paracakraprabhedine namah ।
Om pandavesu varapradaya namah ।
Om parabrahmasvarupaya namah ।
Om parajnaparivarjitaya namah । ॥ 117 ॥

Om paratparaya namah ।
Om pasahantre namah । 570
Om paramanave namah ।
Om prapancakrte namah ।
Om patangine namah ।
Om purusakaraya namah ।
Om parasambhusamudbhavaya namah । ॥ 118 ॥

Om prasannatsarvasukhadaya namah ।
Om prapancodbhavasambhavaya namah ।
Om prasannaya namah ।
Om paramodaraya namah ।
Om parahankarabhanjanaya namah । ॥ 119 ॥ 580
Om paraya namah ।
Om paramakarunyaya namah ।
Om parabrahmamayaya namah ।
Om prapannabhayaharine namah ।
Om pranatartiharaya namah । ॥ 120 ॥

Om prasadakrte namah ।
Om prapancaya namah ।
Om parasakti samudbhavaya namah ।
Om pradanapavanaya namah ।
Om prasantatmane namah । 590
Om prabhakaraya namah । ॥ 121 ॥

Om prapancatmane namah ।
Om prapancopasamanaya namah ।
Om prthivipataye namah ।
Om parasurama samaradhyaya namah ।
Om parasuramavarapradaya namah । ॥ 122 ॥

Om parasurama ciranjivipradaya namah ।
Om paramapavanaya namah ।
Om paramahamsasvarupaya namah ।
Om paramahamsasupujitaya namah । ॥ 123 ॥ 600
Om pancanaksatradhipaya namah ।
Om pancanaksatrasevitaya namah ।
Om prapancaraksitre namah ।
Om prapancasyabhayankaraya namah । ॥ 124 ॥

Om phaladanapriyaya namah ।
Om phalahastaya namah ।
Om phalapradaya namah ।
Om phalabhisekapriyaya namah ।
Om phalgunasya varapradaya namah । ॥ 125 ॥

Om phutacchamitapapaughaya namah । 610
Om phalgunena prapujitaya namah ।
Om phanirajapriyaya namah ।
Om phullambuja vilocanaya namah । ॥ 126 ॥

Om balipriyaya namah ।
Om baline namah ।
Om babhruve namah ।
Om brahmavisnvisaklesakrte namah ।
Om brahmavisnvisarupaya namah ।
Om brahmasakradidurlabhaya namah । ॥ 127 ॥

Om basadarstya prameyangaya namah । 620
Om bibhratkavacakundalaya namah ।
Om bahusrutaya namah ।
Om bahumataye namah ।
Om brahmanyaya namah ।
Om brahmanapriyaya namah । ॥ 128 ॥

Om balapramathanaya namah ।
Om brahmane namah ।
Om bahurupaya namah ।
Om bahupradaya namah ।
Om balarkadyutimate namah । 630
Om balaya namah ।
Om brhadvaksase namah ।
Om brhattanave namah । ॥ 129 ॥

Om brahmandabhedakrte namah ।
Om bhaktasarvarthasadhakaya namah ।
Om bhavyaya namah ।
Om bhoktre namah ।
Om bhitikrte namah ।
Om bhaktanugrahakarakaya namah । ॥ 130 ॥

Om bhisanaya namah । 640
Om bhaiksakarine namah ।
Om bhusuradi supujitaya namah ।
Om bhogabhagyapradaya namah ।
Om bhasmikrtajagattrayaya namah । ॥ 131 ॥

Om bhayanakaya namah ।
Om bhanusunave namah ।
Om bhutibhusitavigrahaya namah ।
Om bhasvadrataya namah ।
Om bhaktimatam sulabhaya namah ।
Om bhrukutimukhaya namah । ॥ 132 ॥ 650
Om bhavabhutaganaihstutyaya namah ।
Om bhutasamghasamavrtaya namah ।
Om bhrajisnave namah ।
Om bhagavate namah ।
Om bhimaya namah ।
Om bhaktabhistavarapradaya namah । ॥ 133 ॥

Om bhavabhaktaikacittaya namah ।
Om bhaktigitastavonmukhaya namah ।
Om bhutasantosakarine namah ।
Om bhaktanam cittasodhanaya namah । ॥ 134 ॥ 660
Om bhaktigamyaya namah ।
Om bhayaharaya namah ।
Om bhavajnaya namah ।
Om bhaktasupriyaya namah ।
Om bhutidaya namah ।
Om bhutikrte namah ।
Om bhojyaya namah ।
Om bhutatmane namah ।
Om bhuvanesvaraya namah । ॥ 135 ॥

Om mandaya namah । 670
Om mandagataye namah ।
Om masamevaprapujitaya namah ।
Om mucukundasamaradhyaya namah ।
Om mucukundavarapradaya namah । ॥ 136 ॥

Om mucukundarcitapadaya namah ।
Om maharupaya namah ।
Om mahayasase namah ।
Om mahabhogine namah ।
Om mahayogine namah ।
Om mahakayaya namah । 680
Om mahaprabhave namah । ॥ 137 ॥

Om mahesaya namah ।
Om mahadaisvaryaya namah ।
Om mandarakusumapriyaya namah ।
Om mahakratave namah ।
Om mahamanine namah ।
Om mahadhiraya namah ।
Om mahajayaya namah । ॥ 138 ॥

Om mahaviraya namah ।
Om mahasantaya namah । 690
Om mandalasthaya namah ।
Om mahadyutaye namah ।
Om mahasutaya namah ।
Om mahodaraya namah ।
Om mahaniyaya namah ।
Om mahodayaya namah । ॥ 139 ॥

Om maithilivaradayine namah ।
Om martandasyadvitiyajaya namah ।
Om maithiliprarthanaklptadasakanthasiropahrte namah । ॥ 140 ॥

Om maramarahararadhyaya namah । 700
Om mahendradi surarcitaya namah ।
Om maharathaya namah ।
Om mahavegaya namah ।
Om maniratnavibhusitaya namah । ॥ 141 ॥

Om mesanicaya namah ।
Om mahaghoraya namah ।
Om mahasauraye namah ।
Om manupriyaya namah ।
Om mahadirghaya namah ।
Om mahagrasaya namah । 710
Om mahadaisvaryadayakaya namah । ॥ 142 ॥

Om mahasuskaya namah ।
Om maharaudraya namah ।
Om muktimargapradarsakaya namah ।
Om makarakumbhadhipaya namah ।
Om mrkandutanayarcitaya namah । ॥ 143 ॥

Om mantradhisthanarupaya namah ।
Om mallikakusumapriyaya namah ।
Om mahamantrasvarupaya namah ।
Om mahayantrasthitaya namah । ॥ 144 ॥ 720
Om mahaprakasadivyatmane namah ।
Om mahadevapriyaya namah ।
Om mahabali samaradhyaya namah ।
Om maharsiganapujitaya namah । ॥ 145 ॥

Om mandacarine namah ।
Om mahamayine namah ।
Om masadanapriyaya namah ।
Om masodana pritacittaya namah ।
Om mahasaktaye namah ।
Om mahagunaya namah । ॥ 146 ॥ 730
Om yasaskaraya namah ।
Om yogadatre namah ।
Om yajnangaya namah ।
Om yugandharaya namah ।
Om yogine namah ।
Om yogyaya namah ।
Om yamyaya namah ।
Om yogarupine namah ।
Om yugadhipaya namah । ॥ 147 ॥

Om yajnabhrte namah । 740
Om yajamanaya namah ।
Om yogaya namah ।
Om yogavidam varaya namah ।
Om yaksaraksasavetalakusmandadiprapujitaya namah । ॥ 148 ॥

Om yamapratyadhidevaya namah ।
Om yugapadbhogadayakaya namah ।
Om yogapriyaya namah ।
Om yogayuktaya namah ।
Om yajnarupaya namah ।
Om yugantakrte namah । ॥ 149 ॥ 750
Om raghuvamsasamaradhyaya namah ।
Om raudraya namah ।
Om raudrakrtaye namah ।
Om raghunandana sallapaya namah ।
Om raghuprokta japapriyaya namah । ॥ 150 ॥

Om raudrarupine namah ।
Om ratharudhaya namah ।
Om raghavesta varapradaya namah ।
Om rathine namah ।
Om raudradhikarine namah । 760
Om raghavena samarcitaya namah । ॥ 151 ॥

See Also  108 Names Of Tandav Eshwari Tandav Eshwara Sammelan Ashtottara Shatanamani – Ashtottara Shatanamavali In English

Om rosatsarvasvaharine namah ।
Om raghavena supujitaya namah ।
Om rasidvayadhipaya namah ।
Om raghubhih paripujitaya namah । ॥ 152 ॥

Om rajyabhupakaraya namah ।
Om rajarajendravanditaya namah ।
Om ratnakeyurabhusadhyaya namah ।
Om ramanandanavanditaya namah । ॥ 153 ॥

Om raghupaurusasantustaya namah । 770
Om raghustotrabahupriyaya namah ।
Om raghuvamsanrpaihpujyaya namah ।
Om rananmanjiranupuraya namah । ॥ 154 ॥

Om ravinandanaya namah ।
Om rajendraya namah ।
Om raghuvamsapriyaya namah ।
Om lohajapratimadanapriyaya namah ।
Om lavanyavigrahaya namah । ॥ 155 ॥

Om lokacudamanaye namah ।
Om laksmivanistutipriyaya namah । 780
Om lokaraksaya namah ।
Om lokasiksaya namah ।
Om lokalocanaranjitaya namah । ॥ 156 ॥

Om lokadhyaksaya namah ।
Om lokavandyaya namah ।
Om laksmanagrajapujitaya namah ।
Om vedavedyaya namah ।
Om vajradehaya namah ।
Om vajrankusadharaya namah । ॥ 157 ॥

Om visvavandyaya namah । 790
Om virupaksaya namah ।
Om vimalangavirajitaya namah ।
Om visvasthaya namah ।
Om vayasarudhaya namah ।
Om visesasukhakarakaya namah । ॥ 158 ॥

Om visvarupine namah ।
Om visvagoptre namah ।
Om vibhavasu sutaya namah ।
Om viprapriyaya namah ।
Om viprarupaya namah । 800
Om vipraradhana tatparaya namah । ॥ 159 ॥

Om visalanetraya namah ।
Om visikhaya namah ।
Om vipradanabahupriyaya namah ।
Om visvasrsti samudbhutaya namah ।
Om vaisvanarasamadyutaye namah । ॥ 160 ॥

Om visnave namah ।
Om virincaye namah ।
Om visvesaya namah ।
Om visvakartre namah । 810
Om visampataye namah ।
Om viradadharacakrasthaya namah ।
Om visvabhuje namah ।
Om visvabhavanaya namah । ॥ 161 ॥

Om visvavyaparahetave namah ।
Om vakrakruravivarjitaya namah ।
Om visvodbhavaya namah ।
Om visvakarmane namah ।
Om visvasrsti vinayakaya namah । ॥ 162 ॥

Om visvamulanivasine namah । 820
Om visvacitravidhayakaya namah ।
Om visvadharavilasine namah ।
Om vyasena krtapujitaya namah । ॥ 163 ॥

Om vibhisanestavaradaya namah ।
Om vanchitarthapradayakaya namah ।
Om vibhisanasamaradhyaya namah ।
Om visesasukhadayakaya namah । ॥ 164 ॥

Om visamavyayastajanmastho’pyekadasaphalapradaya namah ।
Om vasavatmajasupritaya namah ।
Om vasudaya namah । 830
Om vasavarcitaya namah । ॥ 165 ॥

Om visvatranaikanirataya namah ।
Om vanmanotitavigrahaya namah ।
Om viranmandiramulasthaya namah ।
Om valimukhasukhapradaya namah । ॥ 166 ॥

Om vipasaya namah ।
Om vigatatankaya namah ।
Om vikalpaparivarjitaya namah ।
Om varisthaya namah ।
Om varadaya namah । 840
Om vandyaya namah ।
Om vicitrangaya namah ।
Om virocanaya namah । ॥ 167 ॥

Om suskodaraya namah ।
Om suklavapuse namah ।
Om santarupine namah ।
Om sanaiscaraya namah ।
Om suline namah ।
Om saranyaya namah ।
Om santaya namah । 850
Om sivayamapriyankaraya namah । ॥ 168 ॥

Om sivabhaktimatam sresthaya namah ।
Om sulapanaye namah ।
Om sucipriyaya namah ।
Om srutismrtipuranajnaya namah ।
Om srutijalaprabodhakaya namah । ॥ 169 ॥

Om srutiparagasampujyaya namah ।
Om srutisravanalolupaya namah ।
Om srutyantargatamarmajnaya namah ।
Om srutyestavaradayakaya namah । ॥ 170 ॥ 860
Om srutirupaya namah ।
Om srutipritaya namah ।
Om srutipsitaphalapradaya namah ।
Om sucisrutaya namah ।
Om santamurtaye namah ।
Om srutisravanakirtanaya namah । ॥ 171 ॥

Om samimulanivasine namah ।
Om samikrtaphalapradaya namah ।
Om samikrtamahaghoraya namah ।
Om saranagatavatsalaya namah । ॥ 172 ॥ 870
Om samitarusvarupaya namah ।
Om sivamantrajnamuktidaya namah ।
Om sivagamaikanilayaya namah ।
Om sivamantrajapapriyaya namah । ॥ 173 ॥

Om samipatrapriyaya namah ।
Om samiparnasamarcitaya namah ।
Om satopanisadastutyaya namah ।
Om santyadigunabhusitaya namah । ॥ 174 ॥

Om santyadisadgunopetaya namah ।
Om sankhavadyapriyaya namah । 880
Om syamaraktasitajyotise namah ।
Om suddhapancaksarapriyaya namah । ॥ 175 ॥

Om srihalasyaksetravasine namah ।
Om srimate namah ।
Om saktidharaya namah ।
Om sodasadvayasampurnalaksanaya namah ।
Om sanmukhapriyaya namah । ॥ 176 ॥

Om sadgunaisvaryasamyuktaya namah ।
Om sadangavaranojjvalaya namah ।
Om sadaksarasvarupaya namah । 890
Om satcakropari samsthitaya namah । ॥ 177 ॥

Om sodasine namah ।
Om sodasantaya namah ।
Om satsaktivyaktamurtimate namah ।
Om sadbhavarahitaya namah ।
Om sadangasrutiparagaya namah । ॥ 178 ॥

Om satkonamadhyanilayaya namah ।
Om satsastrasmrtiparagaya namah ।
Om svarnendranilamakutaya namah ।
Om sarvabhistapradayakaya namah । ॥ 179 ॥ 900
Om sarvatmane namah ।
Om sarvadosaghnaya namah ।
Om sarvagarvaprabhanjanaya namah ।
Om samastalokabhayadaya namah ।
Om sarvadosanganasakaya namah । ॥ 180 ॥

Om samastabhaktasukhadaya namah ।
Om sarvadosanivartakaya namah ।
Om sarvanasaksamaya namah ।
Om saumyaya namah ।
Om sarvaklesanivarakaya namah । ॥ 181 ॥ 910
Om sarvatmane namah ।
Om sarvadatustaya namah ।
Om sarvapidanivarakaya namah ।
Om sarvarupine namah ।
Om sarvakarmane namah ।
Om sarvajnaya namah ।
Om sarvakarakaya namah । ॥ 182 ॥

Om sukrte namah ।
Om sulabhaya namah ।
Om sarvabhistaphalapradaya namah । 920
Om suryatmajaya namah ।
Om sadatustaya namah ।
Om suryavamsapradipanaya namah । ॥ 183 ॥

Om saptadvipadhipaya namah ।
Om surasurabhayankaraya namah ।
Om sarvasamksobhaharine namah ।
Om sarvalokahitankaraya namah । ॥ 184 ॥

Om sarvaudaryasvabhavaya namah ।
Om santosatsakalestadaya namah ।
Om samastarsibhihstutyaya namah । 930
Om samastaganapavrtaya namah । ॥ 185 ॥

Om samastaganasamsevyaya namah ।
Om sarvaristavinasanaya namah ।
Om sarvasaukhyapradatre namah ।
Om sarvavyakulanasanaya namah । ॥ 186 ॥

Om sarvasamksobhaharine namah ।
Om sarvaristaphalapradaya namah ।
Om sarvavyadhiprasamanaya namah ।
Om sarvamrtyunivarakaya namah । ॥ 187 ॥

Om sarvanukulakarine namah । 940
Om saundaryamrdubhasitaya namah ।
Om saurastradesodbhavaya namah ।
Om svaksetrestavarapradaya namah । ॥ 188 ॥

Om somayaji samaradhyaya namah ।
Om sitabhistavarapradaya namah ।
Om sukhasanopavistaya namah ।
Om sadyahpidanivarakaya namah । ॥ 189 ॥

Om saudamanisannibhaya namah ।
Om sarvanullanghyasasanaya namah ।
Om suryamandalasancarine namah । 950
Om samharastraniyojitaya namah । ॥ 190 ॥

Om sarvalokaksayakaraya namah ।
Om sarvaristavidhayakaya namah ।
Om sarvavyakulakarine namah ।
Om sahasrajapasupriyaya namah । ॥ 191 ॥

Om sukhasanopavistaya namah ।
Om samharastrapradarsitaya namah ।
Om sarvalankarasamyuktakrsnagodanasupriyaya namah । ॥ 192 ॥

Om suprasannaya namah ।
Om surasresthaya namah । 960
Om sughosaya namah ।
Om sukhadaya namah ।
Om suhrde namah ।
Om siddharthaya namah ।
Om siddhasankalpaya namah ।
Om sarvajnaya namah ।
Om sarvadaya namah ।
Om sukhine namah । ॥ 193 ॥

Om sugrivaya namah ।
Om sudhrtaye namah । 970
Om saraya namah ।
Om sukumaraya namah ।
Om sulocanaya namah ।
Om suvyaktaya namah ।
Om saccidanandaya namah ।
Om suviraya namah ।
Om sujanasrayaya namah । ॥ 194 ॥

Om hariscandrasamaradhyaya namah ।
Om heyopadeyavarjitaya namah ।
Om hariscandrestavaradaya namah । 980
Om hamsamantradi samstutaya namah । ॥ 195 ॥

Om hamsavaha samaradhyaya namah ।
Om hamsavahavarapradaya namah ।
Om hrdyaya namah ।
Om hrstaya namah ।
Om harisakhaya namah ।
Om hamsaya namah ।
Om hamsagataye namah ।
Om havise namah । ॥ 196 ॥

Om hiranyavarnaya namah । 990
Om hitakrte namah ।
Om harsadaya namah ।
Om hemabhusanaya namah ।
Om havirhotre namah ।
Om hamsagataye namah ।
Om hamsamantradisamstutaya namah । ॥ 197 ॥

Om hanumadarcitapadaya namah ।
Om haladhrtpujitaya namah ।
Om ksemadaya namah ।
Om ksemakrte namah । 1000
Om ksemyaya namah ।
Om ksetrajnaya namah ।
Om ksamavarjitaya namah । ॥ 198 ॥

Om ksudraghnaya namah ।
Om ksantidaya namah ।
Om ksemaya namah ।
Om ksitibhusaya namah ।
Om ksamasrayaya namah ।
Om ksamadharaya namah ।
Om ksayadvaraya namah । ॥ 199 ॥ 1010
॥ iti sri sanaiscarasahasranamavalih sampurnam ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Shanaishchara Stotram:
Sri Shanaishchara – Sahasranamavali Stotram in Sanskrit – English – BengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil