1000 Names Of Sri Tara – Sahasranamavali Stotram 2 In Kannada

॥ Tara Sahasranamavali 2 Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀತಾರಾಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ 2 ॥
ಬೃಹನ್ನೀಲತನ್ತ್ರಾನ್ತರ್ಗತಾ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀತಾರಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ,
ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ಋಷಿಃ, ಬೃಹತೀ-ಉಷ್ಣಿಕ್ ಛನ್ದಃ,
ಶ್ರೀ ಉಗ್ರತಾರಾ ಶ್ರೀಮದೇಕಜಟಾ ಶ್ರೀನೀಲಸರಸ್ವತೀ ದೇವತಾ,
ಪುರುಷಾರ್ಥಚತುಷ್ಟಯಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಅಥ ಶ್ರೀತಾರಾಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ತಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋತ್ಸವಾಯೈ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಮಹಾದಾನರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞೋತ್ಸವವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕೋರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರುನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುರಂಗಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಮನೋಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರುಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಚಿತಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಮ್ಪಕವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಶಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಂಕಟತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಚರಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಲವ್ರತಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿಮವತ್ತನಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಮ್ಬರವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತಾಮುಪಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐನ್ದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಯಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಯವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಗ್ನೇಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೈಋತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಮೇರುತನಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಸರ್ವೇಷಾಮುಪಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಲಜ್ಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರೋಜಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಂಡಸ್ರಜವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾನನ್ದಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಶ್ರದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪನ್ನಗಶಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುಕ್ಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾನಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಕ್ಷದಾಯೈ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಸಿಂಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದೇವರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡದೋರ್ದಂಡಖಂಡಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿಂಗಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಚಾಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಭೀತಿಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಚ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೌರನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ಜಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 110 ॥

ಓಂ ಚಾರ್ವಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೈತ್ಯನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರವರ್ಣಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋತ್ಸವಾಯೈ ನಮಃ । 120 ।

ಓಂ ವಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಡಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಡವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಕೈಟಭನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಟಿಚನ್ದ್ರಪ್ರತೀಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಹ್ನುಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 130 ।

ಓಂ ಮನೋಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯೋತ್ಸಾಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಕುಂಠನಾಥಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಶ್ಯಪ್ಯೈ ನಮಃ । 140 ।

ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಜಪತ್ರಾಯತೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 150 ।

ಓಂ ಹಿಮಗಿರೇಃ ಸುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಶಂಖಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮನೀಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗಾತ್ಮಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ । 160 ।

ಓಂ ಶಮ್ಭೋರ್ಜಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಲೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗೀರಥ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾನನ್ದಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿಸುತಾಯೈ ನಮಃ । 170 ।

ಓಂ ಹರಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವ್ಯಾಧಿಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಮ್ಭಾಸುರನಿಷೂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಕೈಟಭನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 180 ।

ಓಂ ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಸ್ತೇ ಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಪಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೈತ್ಯನಿಕೃನ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ । 190 ।

ಓಂ ಗುಹ್ಯನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಜ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಲವ್ರತಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಚಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ರೌಪದ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ರುಪದಾತ್ಮಜಾಯೈ ನಮಃ । 200 ।

ಓಂ ಸೃಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾದ್ಯಕಾಲೀನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶುಮ್ಭಪ್ರಾಣನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೃಥ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೋಹಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನ್ಧ್ಯವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । 210 ।

ಓಂ ಮಹಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಿವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೈತ್ಯಪ್ರಾಣಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಮೋದರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಾನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೇಮಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ । 220 ।

ಓಂ ಬೌದ್ಧಾಚಾರಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಪಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀಕ್ಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀಕ್ಷ್ಣದೈತ್ಯವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 230 ।

ಓಂ ದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೈತ್ಯವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ । 240 ।

ಓಂ ಉರ್ವಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಂಡಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ತ್ತಿಖರ್ಪರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಾಂಗನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಮಾನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 250 ।

ಓಂ ದೇವಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಲೋಮಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ರಗ್ವಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ರಗ್ವಿದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೀಲವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । 260 ।

ಓಂ ವರೇಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಗ್ರಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ । 270 ।

ಓಂ ಭೃಗುವಂಶಸಮುದ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರ್ಗವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೃಗುವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂಲಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಯೂರವರವಾಹನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾಂಸರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಖರ್ಪರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಾಮ್ಬರಧರಾಯೈ ನಮಃ । 280 ।

ಓಂ ಅನಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾನನ್ದದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಮ್ಬವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಭಾಮಾಯೈ ನಮಃ । 290 ।

ಓಂ ನಗಾತ್ಮಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೌದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೌದ್ರಸ್ವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೌದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೌದ್ರದೈತ್ಯವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಶಿಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲದೈತ್ಯವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಮ್ಭುಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ । 300 ।

ಓಂ ಶಮ್ಭುರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಮ್ಭುಜಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಜಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಜಾಯಾಯೈ ನಮಃ । 310 ।

ಓಂ ಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದನಾನ್ತಕಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದನಾನ್ತಕವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿಶಸ್ಯ ವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಭವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾವನ್ಯೈ ನಮಃ । 320 ।

ಓಂ ಪರಿಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದೃಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವೇಷ್ಟಪ್ರವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಚ್ಯುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । 330 ।

ಓಂ ಅಪಾನ್ನಿಧಿಸಮುದ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೋಭಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೇಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಟದೇಹಾಯೈ ನಮಃ । 340 ।

ಓಂ ಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಜಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನನ್ದವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಪನಾಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಮನಾನನ್ದವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 350 ।

ಓಂ ಉದೀರ್ಣಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಸೇನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಶಿರಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಶಿರಾಚಲಕನ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಮಾನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ । 360 ।

ಓಂ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ವಾನ್ತಸಂಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಯತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪವಿತ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರದ್ಯೋತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಥಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಧಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 370 ।

ಓಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಣತಪ್ರಾಣಿನಾಮಾರ್ತ್ತಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೈತ್ಯನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಮುದ್ಯೈ ನಮಃ । 380 ।

ಓಂ ಕುಮುದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಜಾತ್ಮಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಗವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋಗ್ರಾಯೈ ನಮಃ । 390 ।

ಓಂ ಚಾರುಮೂರ್ಧಜಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಧವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನನೀಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹದ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಘಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ । 400 ।

ಓಂ ಪೂರ್ವಫಾಲ್ಗುನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಬೀಜಾದಿಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಬೀಜವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಮುಂಡಾರಿಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಮುಂಡವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮಲವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 410 ।

ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಿಷಾಸುರಘಾತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಿನ್ದ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಮುನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಸಲ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 420 ।

ಓಂ ಕೌಮುದ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ಧತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರುನ್ಧತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾರಿಗೃಹಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರವದನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಚನ್ದ್ರಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ । 430 ।

ಓಂ ರೇವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಚಿತ್ರಾಮ್ಬರಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀಣಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶೋದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಪುಷ್ಪಸಮುದ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ । 440 ।

ಓಂ ನವಪುಷ್ಪಾಸವೋತ್ಸುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಪುಷ್ಪಸ್ರಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಲ್ಯಭೂಷಣಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಪುಷ್ಪಸಮಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಪುಷ್ಪಸಮುತ್ಸುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಪುಷ್ಪಾತ್ಮಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಪಸ್ರಜವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಪುಷ್ಪಗುಣೋಪೇತಾಯೈ ನಮಃ । 450 ।

ಓಂ ನವಪುಷ್ಪೋಪಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೇಮಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರದೀಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಮಶಾನಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವೀಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನನ್ದಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ । 460 ।

ಓಂ ಧ್ಯಾನಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭೈರವಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವಿದ್ಯಾಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀತಿಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಮೋಹಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಟಿಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ । 470 ।

ಓಂ ತುಷ್ಟಿಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಿತಿಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಗೃಹಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನನ್ದಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಿತಿಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನನ್ದಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ । 480 ।

ಓಂ ಕಾಲಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀತಿಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ । 490 ।

ಓಂ ಮಲ್ಲಿಕಾಹಾರರಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಲ್ಲಿಕಾಹಾರಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಚಮ್ಪಕವರ್ಣಾಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಕೇಶರಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಪಾಕುಸುಮಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಪಾಕುಸುಮಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಿಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ದಾನವೇನ್ದ್ರವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । 500 ।

See Also  108 Names Of Sri Lakshmi In Kannada

ಓಂ ಜ್ಞಾನದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಗೌರವಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಶೀಲಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೂಪಯೌವನಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೂಪಯೌವನಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಗೌರವಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಸತ್ತಾರಾಪತಿಪ್ರಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 510 ।

ಓಂ ತಾಟಂಕದ್ವಯಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಕ್ಷಮೂಲಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಕ್ಷಶಾಖೋಪರಿಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಕ್ಷಮಧ್ಯಾಗ್ರನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಕ್ಷಮಧ್ಯನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮುದ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮುದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮುದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮುದಾಕರಾಯೈ ನಮಃ । 520 ।

ಓಂ ಕುಸುಮ್ಭರೂಪರುಚಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಸುಮ್ಭಾರುಣಮಸ್ತಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪಸರಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಗ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾ ಧ್ಯಾನವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಕ್ರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಕ್ರರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಕ್ರಮಜ್ಜನತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ । 530 ।

ಓಂ ಪರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಪನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋದಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಿರಾಮೋದಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಗುಣಾಯೈ ನಮಃ । 540 ।

ಓಂ ಆನನ್ದಕನ್ದಲಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರೀಪುಷ್ಪಸಮಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರೀಪುಷ್ಪಸಮುತ್ಸುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರೀಪುಷ್ಪೋತ್ಸವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರೀಪುಷ್ಪರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಶಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾಯೈ ನಮಃ । 550 ।

ಓಂ ದ್ವಿಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡ್ಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಾರಪಂಕಜೋಪರಿಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಬೇರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌರ್ವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುರುಕುಲ್ಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಪರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕದಲೀಜಂಘಾಯೈ ನಮಃ । 560 ।

ಓಂ ರಮ್ಭೋರ್ವೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶಾಚರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶಾಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾನ್ದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರುಚನ್ದ್ರಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ । 570 ।

ಓಂ ಸ್ರೋತಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ರೋತವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದುಃಖಾರ್ತಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾನನ್ದಪ್ರವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಚಕ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರನಯನಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ । 580 ।

ಓಂ ಸಹಸ್ರನಯನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಸಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಮ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಭಕ್ಷಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಷ್ಟಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಟ್ಸುಚಕ್ರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡ್ವರ್ಗಫಲದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡ್ವಿಂಶಪದ್ಮಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡ್ವಿಂಶದಲಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ । 590 ।

ಓಂ ಹಕಾರವರ್ಣನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಕಾರಾಕ್ಷರಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾರವನಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾರಹೀರಕಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಬೀಜಸಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರೈರುಪಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ದರ್ಪಸ್ಯ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 600 ।

ಓಂ ಕುಲತರ್ಪಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇತಕೀಕುಸುಮಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇತಕೀಕೃತಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇತಕೀಕುಸುಮಾಸಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇತಕೀಪರಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಪೂರಪೂರ್ಣವದನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾನಾಥಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇಲಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೀರ್ಣಕದಮ್ಬಕುಸುಮೋತ್ಸುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾದಮ್ಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಿಗತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಜರೇಶ್ವರಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖರ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಂಜನದ್ವನ್ದ್ವಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಡ್ಗಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖದ್ಯೋತ ಇವ ದುರ್ಲಕ್ಷ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖದ್ಯೋತ ಇವ ಚಂಚಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಾಯೈ ನಮಃ । 620 ।

ಓಂ ಗುಣಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತವಾದ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣೇಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಸಮ್ಪತ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । 630 ।

ಓಂ ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುತರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಣಪತ್ಯಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘರ್ಮಾಂಶುಗೃಹಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘರ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘರ್ಮಸಿನ್ಧುನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘರ್ಘರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರವದನಾಯೈ ನಮಃ । 640 ।

ಓಂ ಘೋರದೈತ್ಯವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋಷವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋಷ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋಷಪುತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘನಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚರ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರುನಯನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರುವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ । 650 ।

ಓಂ ಚತುರ್ವೇದಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಲಚ್ಚಕೋರನಯನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಲತ್ಖಂಜನಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಲದಮ್ಭೋಜವದನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಲದಮ್ಭೋಜಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛತ್ರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । 660 ।

ಓಂ ಛತ್ರಚಾಮರಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛರ್ದಿಛಿನ್ನಶಿರಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಿನ್ನನಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಲಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಲಾದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಲಸನ್ತ್ರಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಲರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಲಚ್ಛಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಕಾರವರ್ಣನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ । 670 ।

ಓಂ ಛಕಾರಾದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಲಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛದ್ಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛದ್ಮನಿರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛದ್ಮನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೀವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜರಾಯೈ ನಮಃ । 680 ।

ಓಂ ಜೀರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೀಮೂತವನಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೀಮೂತೈರುಪಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಮಾತೃವರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೃಮ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಮಲಾರ್ಜುನಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜರಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೃಮ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಮ್ಭಾರಾತಿವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । 690 ।

ಓಂ ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಝಲ್ಲರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಝೀತ್ಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಝಿಲ್ಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಝರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಝರ್ಝರಿಕಾಯೈ ನಮಃ । 700 ।

ಓಂ ಟಾಂಕಾರಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಟೀತ್ಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಟಂಕಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಠಕ್ಕುರಾಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಮರುಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಾತ್ಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಮರುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಢಕ್ಕಾರವಾದ್ಯಢಕ್ಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಲಭಕ್ಷಿಕಾಯೈ ನಮಃ । 710 ।

ಓಂ ತುಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೌಲಿನಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಿಣಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರವಿಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾನ್ತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ । 720 ।

ಓಂ ತನ್ತ್ರಗೋಪ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರಸಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರನಾರೀರತಾತುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಃಪ್ರಭಾವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರಸಾರಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 730 ।

ಓಂ ತೌಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರ್ತ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರ್ತ್ತೀಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಷಾರಕರಪೂರ್ಣಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಷಾರಕರಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಹಿನಾಂಶುಸಮಾಭಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಹಿನಾಂಶುಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಷಾರಕರತುಲ್ಯಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ । 740 ।

ಓಂ ತುಷಾರಕರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಷಾರಧಾಮತುಲ್ಯಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಷಾರಾಂಶುಸಮಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಹಿನಾದ್ರಿಸುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರ್ಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಲಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಲವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಸ್ವರೇಣ ಸಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಸ್ವರವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಥಕಾರಕೂಟನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ । 750 ।

ಓಂ ಥಕಾರಾಕ್ಷರಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀನರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದುಃಖದಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಾಪದನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀನಬನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನವೇನ್ದ್ರವಿಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । 760 ।

ಓಂ ದಾನಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನಸಮ್ಮಾನತೋಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಲ್ಭ್ಯಾದಿ ಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಮೋದರಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಧೀಚಿವರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನವೇನ್ದ್ರವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘಕಚಾಯೈ ನಮಃ । 770 ।

ಓಂ ದೀರ್ಘನಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟಾಸುರನಿಷೂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಮ್ಭಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಮ್ಭಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಮ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದನುಜೇನ್ದ್ರವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 780 ।

ಓಂ ಧನೇಶ್ವರವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾರ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಪ್ರವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಾನನ್ದಪ್ರವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ । 790 ।

ಓಂ ಧನಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನತೋಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೈರ್ಯವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧವಲಾಮ್ಭೋಜಸನ್ನಿಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧುರೀಣಾಯೈ ನಮಃ । 800 ।

ಓಂ ಧವಲಾಸ್ಪದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾರ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಸಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮನಿನ್ದಕವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವೀನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಮ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಮ್ನನಾಭಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೂತನಾಮ್ಭೋಜನಯನಾಯೈ ನಮಃ । 810 ।

ಓಂ ನವೀನಾಮ್ಭೋಜಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗರಾಜೇಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗರಾಜಸುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗರಾಜಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗರಾಜವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ । 820 ।

ಓಂ ನಗರಾಜಕುಲೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವೀನೇನ್ದುಕಲಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನನ್ದಿಕೇಶ್ವರವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀರಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀರಜಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀರಜದ್ವನ್ದ್ವಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀರಸೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀರಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀರನಿರ್ಮಲದೇಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 830 ।

ಓಂ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಕೇಸರಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಕೇಸರಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವೀನಕೇತಕೀಕುನ್ದಮನ್ದಾರಸ್ರಜಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಯಕಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಯಕಪ್ರೇಮತೋಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಯಕಪ್ರೇಮಸಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಯಕಪ್ರೇಮಪೋಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಯಕಾನನ್ದ ನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ । 840 ।

ಓಂ ನಾಯಕಾನನ್ದಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರ್ಮಕರ್ಮರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರ್ಮಕರ್ಮಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರ್ಮಕರ್ಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರ್ಮಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರ್ಮಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರ್ಮರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರ್ಮಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ । 850 ।

ಓಂ ನರ್ಮಕರ್ಮೈಕಸಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರ್ಮಕರ್ಮೈಕಪಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರನಾರೀಗುಣಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರನಾರೀವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷ್ಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷ್ಕವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಕಾರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಪರತಾಯೈ ನಮಃ । 860 ।

ಓಂ ಪೌಷ್ಪೀಪಾನಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಪಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಪೇಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಪದಾಮವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಿಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾಣಾಗಮವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾಣಾಗಮಗೋಪಿತಾಯೈ ನಮಃ । 870 ।

ಓಂ ಪುರಾಣಾಗಮಗೋಪ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾಣಾಗಮತೋಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾಣಗೋಚರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೌಢವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಹ್ಲಾದಿಹೃದಯಾಹ್ಲಾದಿಗೇಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಾಲ್ಗುನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಾಲ್ಗುನಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ । 880 ।

ಓಂ ಫಾಲ್ಗುನಪ್ರೇಮಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಲ್ಗುಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಣಿರಾಜವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಣಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಣಿಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಣಿಹಾರವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಣೀಶಕೃತಸರ್ವಾಂಗಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಣಿವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಣಿಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಣಿರತಾಯೈ ನಮಃ । 890 ।

ಓಂ ಫಣಿಕಂಕಣಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಲದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಲಾಸಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಲಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಕಾರಕೂಟಸರ್ವಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಲ್ಗುನಾನನ್ದವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸುದೇವರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜ್ಞವಿಜ್ಞಾನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀಣಾವತ್ಯೈ ನಮಃ । 900 ।

ಓಂ ಬಲಾಕೀರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಪೀಯೂಷರೋಚಿಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಹಾರವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈದ್ಯಪದಾಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈವಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲ್ಯೈ ನಮಃ । 910 ।

ಓಂ ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಲಾಸಕರಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಂಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನ್ಧ್ಯಗೇಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿವಾರತರುಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀವಾರಕುಸುಮೋತ್ಸುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀತಿಹಾಯೈ ನಮಃ । 920 ।

ಓಂ ಭಯದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾನೋರಂಶುಜಾಲಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರ್ಗವೇಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೃಗೋಃ ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರದ್ವಾಜನಮಸ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀತಿಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಾಕಾರಾಭ್ರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಧರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನರತಾಯೈ ನಮಃ । 930 ।

ಓಂ ಮಾನಸಮ್ಮಾನತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಧವಾನನ್ದದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಿರೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋತ್ಸಾಹಗುಣೋಪೇತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹದದ್ಭುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಿರಾಮೋದರಮಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಿರಾಮಜ್ಜನೇ ರತಾಯೈ ನಮಃ । 940 ।

ಓಂ ಯಶೋಧರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶೋವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶೋದಾನನ್ದವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶಃಕರ್ಪೂರಧವಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶೋದಾಮವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಮರಾಜಸ್ವಸ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಮಾರ್ಗಾನನ್ದಪ್ರವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾದವಾನನ್ದಕರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾದವಾನನ್ದವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ । 950 ।

ಓಂ ಯಜ್ಞಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಕರ್ಮವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮತೋಷಣತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಕುಲೇಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ । 960 ।

ಓಂ ರಾಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಜನೀಕರಪೂರ್ಣಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತೋತ್ಪಲವಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾಂಗಲೀಪ್ರೇಮಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾಂಗಲೀಪ್ರಣಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾಕ್ಷಾರುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಲನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೀಲಾಯೈ ನಮಃ । 970 ।

ಓಂ ಲೀಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಂಕೇಶ್ವರಗುಣಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಂಕೇಶವರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲವಂಗಕುಸುಮಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲವಂಗಕುಸುಮಸ್ರಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿವಸ್ವದ್ಗೃಹಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿವಸ್ವತ್ಪ್ರೇಮಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಬಲಾಯೈ ನಮಃ । 980 ।

ಓಂ ಶರಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಲ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರದ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಟ್ಕೋಣಚಕ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮ್ಪದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀವಿಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೇಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ । 990 ।

See Also  Sri Shani Stotram (Dasaratha Kritam) In Kannada

ಓಂ ಆಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶ್ವರವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಗ್ರಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ೠಸ್ವರೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಌಕಾರವರ್ಣಕೂಟಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಌಕಾರಸ್ವರಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾರವರ್ಣಕೂಟಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥
0 ।

ಓಂ ಏಕಾರಸ್ವರಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಷ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಷ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಔಕಾರಾಕ್ಷರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಃಕಾರವನಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಗಮಸುಗೋಪಿತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥
8

ಇತಿ ಶ್ರೀತಾರಾಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ॥

99999
॥ ಶ್ರೀಭುವನೇಶ್ವರೀಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ – ಭಕಾರಾದಿ ॥

ಓಂ ಭುವನೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುವಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಸಾಗರತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಭಾರನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಭವ್ಯಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯನಯನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವೌಷಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಾಂಗನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಪಾಶವಿಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಾಸನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯವಸ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಭಗರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಕ್ಲಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಾವಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಾಂಕುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಕ್ರೀಡಾಯೈ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಭಗಾದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಲೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಸಮ್ಪದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗೋತ್ಸಾಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಪೋಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಭಗೋತ್ಸವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಪೂಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗೇಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಸ್ವಾಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಾಧೀಶಾಯೈ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಭಗಾರ್ಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗರೇಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಸ್ನೇಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಸ್ನೇಹವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಬೀಜಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಭೋಗವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಾಚಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಭಗಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಪುಷ್ಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಶ್ರೀದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಪುಷ್ಪನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯರೂಪಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಪುಷ್ಪೈರಲಂಕೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಲೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಭವ್ಯಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಶೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಲೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಾಂಗಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಕಾನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಭವ್ಯತ್ರಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯನದ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಭೋಗವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಗೋಷ್ಠ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಭಕ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾನನ್ದವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಭಾವವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಶೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಲೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಭಕ್ತಿವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿವಿನೋದಿ ನ್ಯೈನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿರೀತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಪ್ರೀತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಸಾಧನಸಾಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಸಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಸಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿರಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 110 ॥

ಓಂ ಭವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟಮಾನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟಸ್ಥಾನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟಸ್ಥಾನನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟರೂಪೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । 120 ।

ಓಂ ಭಟರೂಪವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಭಾಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟಪ್ರೀತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟರೀತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟಾಬೋಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 130 ।

ಓಂ ಭಟಬೋಧವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟೈಸ್ಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟಾರ್ಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟಕೀರ್ತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟೈಶ್ವರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 140 ।

ಓಂ ಭಟಾಧೀಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟೇಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟತೋಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟಭಾಗ್ಯವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟಮುಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟಯುಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟಪ್ರೀತಿವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । 150 ।

ಓಂ ಭಾಗ್ಯಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಕುಶಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವರಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಾನ್ತರವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 160 ।

ಓಂ ಭಾವಾಂಕುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಸ್ಥಾನನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಾತುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಧೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಮಧ್ಯವ್ಯವಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಋದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಾದ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಭಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 170 ।

ಓಂ ಭಾವಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಸಾಧನತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಗರ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರತ್ಯೈ ನಮಃ । 180 ।

ಓಂ ಭಾರತೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗೀರಥ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯೋದಯಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯಾಚಾರಾಯೈ ನಮಃ । 190 ।

ಓಂ ಭಾಗ್ಯಸಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯಸುಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯೇಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯಭಾಗ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ । 200 ।

ಓಂ ಭಾಗ್ಯಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯೇಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯಾದ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಾತ್ರೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಾತೃಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಾತ್ರಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಾತೃಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಾತೃಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । 210 ।

ಓಂ ಭ್ರಾತೃಕುಶಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಾಮರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಮರಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಲ್ಲರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಲ್ಲವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಲ್ಲಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಲ್ಲಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಲ್ಲಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಲ್ಲಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಲ್ಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 220 ।

ಓಂ ಭಿಲ್ಲಕೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಲ್ಲಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಲ್ಲಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಲ್ಲಮನ್ದಿರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಲ್ಲಕ್ರೀಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಲ್ಲಲೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಲ್ಲಾರ್ಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಲ್ಲವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಲ್ಲಸ್ನುಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಲ್ಲಪುತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । 230 ।

ಓಂ ಭಿಲ್ಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಲ್ಲಪೋಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಲ್ಲಪೌತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಲ್ಲಗೋಷ್ಠ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಲ್ಲಾಚಾರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಲ್ಲಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಲ್ಲವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಲ್ಲಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಲ್ಲಭೀತಿಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । 240 ।

ಓಂ ಭೀತಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀತಿವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀತಿಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀತ್ಯಾಕಾರವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀತೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀತಿಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀತಸ್ಥಾನನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 250 ।

ಓಂ ಭೀತಿರೀತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀತಿಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀತೀಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀತಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮರತಾಯೈ ನಮಃ । 260 ।

ಓಂ ಭೀಮಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮನಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮತನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮೈಶ್ವರ್ಯವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಗೋಷ್ಠ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮವಿದ್ಯಾವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮವಿಕ್ರಮದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮವಿಕ್ರಮವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 270 ।

ಓಂ ಭೀಮಾನನ್ದಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಾನನ್ದವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮೋಪದೇಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಭಾಗ್ಯಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಋದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಭಕ್ತಿವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । 280 ।

ಓಂ ಭೀಮವರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಧರ್ಮೋಪದೇಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಷ್ಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಷ್ಮಭೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಷ್ಮಬೋಧಪ್ರಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಷ್ಮಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಷ್ಮಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಷ್ಮಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಷ್ಮಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಷ್ಮತಪಸಾಯೈ ನಮಃ । 290 ।

ಓಂ ಭೀಷ್ಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಷ್ಮತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಷ್ಮಲೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಷ್ಮಶೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಷ್ಮರೋಧೋನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಷ್ಮಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಷ್ಮವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಷ್ಮಹರ್ಷವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುವನೇಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ । 300 ।

ಓಂ ಭುವನಾನನ್ದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುವಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುವಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುವಿಭಾರನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಕ್ತಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಕ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಕ್ತೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಕ್ತಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಕ್ತೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । 310 ।

ಓಂ ಭುಕ್ತಿದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಕ್ತ್ಯಾಕಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಜಂಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಜಂಗೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಜಂಗಾಕಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಜಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಜಗಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಜಂಗಾನನ್ದದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । 320 ।

ಓಂ ಭೂತಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಲೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾ ಭೂತವೇಷಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । 330 ।

ಓಂ ಭೂತರೀತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಲೋಕನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಋದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಾನನ್ದ ನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಭಾಗ್ಯವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಾರ್ಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 340 ।

ಓಂ ಭೂತರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತವಿದ್ಯಾವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಪೌತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಪುತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಭಾರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತವಿಧೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 350 ।

ಓಂ ಭೂಪಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪನಿಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪಚೇಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪಭಾವವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪಸ್ವಸ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪಭೂರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪಪೌತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪವಧ್ವೈ ನಮಃ । 360 ।

ಓಂ ಭೂಪಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪನೀತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪಭಾಗ್ಯವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪಕ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪಕ್ರೀಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪಮನ್ದಿರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪಾರ್ಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪಸಂರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪಭೋಗವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ । 370 ।

ಓಂ ಭೂಪಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪಕೌತುಕದಂಡಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಷಣಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಷಣೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಷಣಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಷಣಾಧಾರಧರ್ಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಷಣಾಕಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪತಾಚಾರನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪತಾಚಾರಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ । 380 ।

ಓಂ ಭೂಪತಾಚಾರರಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪತಾಚಾರಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪತಾಚಾರಧರ್ಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪತಾಚಾರಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪತಾಚಾರಚರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪತಾಚಾರವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪತಾಚಾರವೃದ್ಧಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪತಾಚಾರವೃದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪತಾಚಾರಕರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪತಾಚಾರಕರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ । 390 ।

ಓಂ ಭೂಪತಾಚಾರಕರ್ಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪತಾಚಾರಕರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪತಾಚಾರದೇಹಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪತಾಚಾರಕರ್ಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪತಾಚಾರಸಿದ್ಧಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪತಾಚಾರಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪತಾಚಾರಧರ್ಮಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪತಾಚಾರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪತಾನನ್ದಲಹರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪತೇಶ್ವರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 400 ।

ಓಂ ಭೂಪತೇರ್ನೀತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪತೇರ್ನೀತಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪತಿಸ್ಥಾನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪತಿಸ್ಥಾನಗೀರ್ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪತೇರ್ವರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೇಷಜಾನನ್ದಲಹರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೇಷಜಾನನ್ದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೇಷಜಾನನ್ದಮಹಿಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೇಷಜಾನನ್ದಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೇಷಜಾನನ್ದಕರ್ಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । 410 ।

ಓಂ ಭೇಷಜಾನನ್ದದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈಷಜ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೇಷಜಾಕನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೇಷಜಸ್ಥಾನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೇಷಜೇಶ್ವರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೇಷಜೇಶ್ವರಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೇಷಜೇಶ್ವರಧರ್ಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೇಷಜೇಶ್ವರಕರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೇಷಜೇಶ್ವರಕರ್ಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೇಷಜೇಶ್ವರಕರ್ಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 420 ।

ಓಂ ಭೇಷಜಾಧೀಶಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೇಷಜಾಧೀಶಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೇಷಜಾಧೀಶರಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೇಷಜಾಧೀಶಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೇಷಜಾರಣ್ಯಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೇಷಜಾರಣ್ಯರಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈಷಜ್ಯವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈಷಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈಷಜ್ಯೇಪ್ಸಿತದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈಷಜ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । 430 ।

ಓಂ ಭೈಷಜೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈಷಜ್ಯಾನನ್ದವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾಚಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾಕಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾಚಾರಚತುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾಚಾರಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾನನ್ದದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 440 ।

ಓಂ ಭೈರವಾನನ್ದರೂಪೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾನನ್ದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾನನ್ದನಿಪುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾನನ್ದಮನ್ದಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾನನ್ದತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾನನ್ದತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾನನ್ದಕುಶಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾನನ್ದನೀತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾನನ್ದಪ್ರೀತಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾನನ್ದಪ್ರೀತಿದಾಯೈ ನಮಃ । 450 ।

ಓಂ ಭೈರವಾನನ್ದಮಹಿಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾನನ್ದಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾನನ್ದಮತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾನನ್ದಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾಧಾರಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾಧಾರರಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾಧಾರರೂಪೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾಧಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾಧಾರನಿಚಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾಧಾರನಿಶ್ಚಯಾಯೈ ನಮಃ । 460 ।

ಓಂ ಭೈರವಾಧಾರತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾಧಾರತತ್ತ್ವದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾಶ್ರಯತನ್ತ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾಶ್ರಯಮನ್ತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾಶ್ರಯರಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾಶ್ರಯರಂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾಶ್ರಯನಿರ್ಭಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾಶ್ರಯನಿರ್ಭರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾಶ್ರಯನಿರ್ಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾಶ್ರಯನಿರ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ । 470 ।

ಓಂ ಭೈರವಾನನ್ದಬೋಧೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾನನ್ದಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾನನ್ದಬೋಧಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾನನ್ದಬೋಧದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವೈಶ್ವರ್ಯವರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವೈಶ್ವರ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವೈಶ್ವರ್ಯರಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವೈಶ್ವರ್ಯವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವೈಶ್ವರ್ಯಸಿದ್ಧಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವೈಶ್ವರ್ಯಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ । 480 ।

See Also  108 Names Of Sri Hayagriva – Ashtottara Shatanamavali In Malayalam

ಓಂ ಭೈರವೈಶ್ವರ್ಯಸಿದ್ಧೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವೈಶ್ವರ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವೈಶ್ವರ್ಯಸುಪಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವೈಶ್ವರ್ಯಸುಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವೈಶ್ವರ್ಯವೃದ್ಧಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವೈಶ್ವರ್ಯವೃದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವೈಶ್ವರ್ಯಕುಶಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವೈಶ್ವರ್ಯಕಾಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವೈಶ್ವರ್ಯಸುಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವೈಶ್ವರ್ಯಸಮ್ಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । 490 ।

ಓಂ ಭೈರವೈಶ್ವರ್ಯವಿಶದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವೈಶ್ವರ್ಯವಿಕ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವೈಶ್ವರ್ಯವಿನಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವೈಶ್ವರ್ಯವೇದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವೈಶ್ವರ್ಯಮಹಿಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವೈಶ್ವರ್ಯಮಾನಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವೈಶ್ವರ್ಯನಿರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವೈಶ್ವರ್ಯನಿರ್ಮಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗಮಾತ್ರೇ ನಮಃ । 500 ।

ಓಂ ಭೋಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗರಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗಕ್ರೀಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗಲೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗಾಚಾರವಿಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ । 510 ।

ಓಂ ಭೋಗವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗಾಂಕುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗವಿಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗಾಧಾರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗಸಿದ್ಧಿವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । 520 ।

ಓಂ ಭೋಜನಿರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜನಾನನ್ದದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜನಾನನ್ದಲಹರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜನಾನ್ತರ್ವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜನಾನನ್ದಮಹಿಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜನಾನನ್ದಭೋಗ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜನಾನನ್ದರಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜನಾನನ್ದಹರ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜನಾಚಾರಚತುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜನಾಚಾರಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ । 530 ।

ಓಂ ಭೋಜನಾಚಾರಚರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜನಾಚಾರಚರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜನಾಚಾರಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜನಾಚಾರಸಂಯುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜನಾಚಾರಚಿತ್ತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜನಾಚಾರರೀತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜನಾಚಾರವಿಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜನಾಚಾರವಿಸ್ತೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜನಾಚಾರರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜನಾಚಾರರಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 540 ।

ಓಂ ಭೋಜನಾಚಾರಹರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜನಾಚಾರಭಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜನಾಚಾರಸುಖದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜನಾಚಾರಸುಸ್ಪೃಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜನಾಹಾರಸುರಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜನಾಹಾರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜನಾಹಾರಚರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜನಾಹಾರಚಂಚಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜನಾಸ್ವಾದವಿಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜನಾಸ್ವಾದವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ । 550 ।

ಓಂ ಭೋಜನಾಸ್ವಾದಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜನಾಸ್ವಾದಸಮ್ಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜನಾಸ್ವಾದಸುಪಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜನಾಸ್ವಾದಸಂಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜನಾಸ್ವಾದನಿರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಜನಾಸ್ವಾದನಿರ್ಣಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೌಕ್ಷರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೌಕ್ಷರೇಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೌಕಾರಾಕ್ಷರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೌಕ್ಷರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । 560 ।

ಓಂ ಭೌಕ್ಷರಾದ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೌಕ್ಷರಸ್ಥಾನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರ್ಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಸ್ಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಸ್ಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಸ್ಮಾಯೈ ನಮಃ । 570 ।

ಓಂ ಭಸ್ಮಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಸ್ಮವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ಷರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ಷರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ಷರಸ್ಥಾನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ಷರಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ಷರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । 580 ।

ಓಂ ಭೂಧರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾನನ್ದರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾನನ್ದಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾನನ್ದಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾನನ್ದವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾನನ್ದರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾನನ್ದರಕ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾನನ್ದಮಹಿಮಾಯೈ ನಮಃ । 590 ।

ಓಂ ಭೂಧರಾನನ್ದಮನ್ದಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾನನ್ದಸರ್ವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಭೂಧರಾನನ್ದಸರ್ವಭುವೇ
ಓಂ ಭೂಧರಾನನ್ದಮಹಿಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾನನ್ದದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾಧೀಶಧರ್ಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾನನ್ದಧರ್ಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾಧೀಶಧರ್ಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾಧೀಶಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾಧೀಶಕರ್ಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । 600 ।

ಓಂ ಭೂಧರಾಧೀಶಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾಧೀಶನಿರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾಧೀಶನಿರ್ಣಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾಧೀಶನೀತಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾಧೀಶನೀತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾಧೀಶಭಾಗ್ಯೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾಧೀಶಭಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾಧೀಶಬುದ್ಧಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾಧೀಶಬುದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾಧೀಶವರದಾಯೈ ನಮಃ । 610 ।

ಓಂ ಭೂಧರಾಧೀಶವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾಧೀಶಸಂರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾಧೀಶಚರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಗೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಗಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಗರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಗಾಕ್ಷತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಗರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಗಾರ್ಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 620 ।

ಓಂ ಭಂಗರಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಗಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಗಲೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಗಭೋಗವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಗರಂಗಪ್ರತೀಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಗರಂಗನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಗಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಗಮೂಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಗಭೋಗವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಗಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ । 630 ।

ಓಂ ಭಂಗಬೀಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಗಬೀಜಾಂಕುರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಗಯನ್ತ್ರಚಮತ್ಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಗಯನ್ತ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಗಯನ್ತ್ರವಿಮೋಹಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಗಯನ್ತ್ರವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಗಯನ್ತ್ರವಿಚಾರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಗಯನ್ತ್ರವಿಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಗಯನ್ತ್ರರಸಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಗಯನ್ತ್ರರಸೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । 640 ।

ಓಂ ಭಂಗಯನ್ತ್ರರಸಾಸ್ವಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಗಯನ್ತ್ರರಸಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಗಯನ್ತ್ರರಸಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಗಯನ್ತ್ರರಸಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾತ್ಮಜರೂಪೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾತ್ಮಜರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾತ್ಮಜಯೋಗೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾತ್ಮಜಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾತ್ಮಜಮಹಿಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾತ್ಮಜಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 650 ।

ಓಂ ಭೂಧರಾತ್ಮಜಭೂತೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾತ್ಮಜರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾತ್ಮಜಸಿದ್ಧಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾತ್ಮಜಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾತ್ಮಜಭಾವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾತ್ಮಜಭಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾತ್ಮಜಭೋಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾತ್ಮಜಭೋಗದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾತ್ಮಜಭೋಗೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧರಾತ್ಮಜಭೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 660 ।

ಓಂ ಭವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯತರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಾಭಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಾತಿಭಾವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾತಿಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀತಿಭಾನ್ತಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸಾನ್ತಿಭಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । 670 ।

ಓಂ ಭಾಸಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೋಪಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೈಶ್ವರ್ಯವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾನನ್ದಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾನನ್ದದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾನನ್ದಮಹಿಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾನನ್ದಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾನನ್ದನೈಶ್ವರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 680 ।

ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾನನ್ದನೇಶ್ವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾನನ್ದಸುಪಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾನನ್ದಸುಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾನನ್ದನಿಚಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾನನ್ದನಿರ್ಮಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾನನ್ದನೀತಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾನನ್ದನೀತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೋದಯಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೋದಯಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೋದಯತೇಜಃಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । 690 ।

ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೋದಯತೇಜಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರಚತುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರಪರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರಪರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರಪಾರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರಮುಕ್ತಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರಮುಕ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರಸಿದ್ಧಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । 700 ।

ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಚರಣಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಚರಣಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರಮನ್ತ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರಮನ್ತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರವಿತ್ತೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರಚಿತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಧಾರಧರ್ಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಧಾರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಧಾರರಚನಾಯೈ ನಮಃ । 710 ।

ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಧಾರರಕ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಧಾರಕರ್ಮಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಧಾರಕರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಧಾರರೂಪೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಧಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಧಾರಕಾಮ್ಯೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಧಾರಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಧಾರಸಾಂಶೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಧಾರಸಾಂಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಧಾರಧರ್ಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । 720 ।

ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಧಾರಧಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಧಾರಚಕ್ರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಧಾರಚಕ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಕ್ಷೇತ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಕ್ಷೇತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಸರ್ವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಶರ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಸದ್ಭೀಮಾಯೈ ನಮಃ । 730 ।

ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಸನ್ನಿಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಸುಪಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಸುಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಯುವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಮೂರ್ತೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಮೂರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಮಿತ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಮನ್ತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಸಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ । 740 ।

ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಸಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಚಿತ್ರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಚಿತ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಚಿತ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಚಿತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಭಾಗ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಭಾಗ್ಯೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಭಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಕೀರ್ತ್ಯೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । 750 ।

ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಕೀರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಕೀರ್ತಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಕೀರ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಕರುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಗೀರ್ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಗಾರುಡ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರದೇಹಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರದೇಹದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರನಾದಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । 760 ।

ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರನಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರನಾದೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರನಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಕೋಶಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಕೋಶದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಕೋಶೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಕೋಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಶಕ್ತಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಶಕ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರತೋಷೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । 770 ।

ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರತೋಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಕ್ಷೇತ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಕ್ಷೇತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಯೋಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಯೋಗದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಯೋಗೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಪದ್ಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಪದ್ಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಹೃದ್ಬೀಜಾಯೈ ನಮಃ । 780 ।

ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಹೃದ್ವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಹೃದ್ಯೋನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಹೃದ್ಯುತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಬುದ್ಧಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಸದ್ವಿಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಸದ್ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಸದ್ವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರರಾಜ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರರಾಜ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರರಾಜ್ಯೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । 790 ।

ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಪೋಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಜ್ಞಾನಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಜ್ಞಾನದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಜ್ಞಾನೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಲಕ್ಷೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಕ್ಷಾಲಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಲಕ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರರಕ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಖಂಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । 800 ।

ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಖಡ್ಗದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಖಡ್ಗೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಖಡ್ಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಕಾರ್ಯೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಕಾಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಕಾಯದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಚಕ್ಷುಃಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಚಕ್ಷುಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಸನ್ನಾಭಾಯೈ ನಮಃ । 810 ।

ಓಂ ಭಾಸ್ಕರೇಶ್ವರಸಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರೂಣಹತ್ಯಾಪ್ರಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರೂಣಪಾಪವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರೂಣದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರೂಣರೋಗವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರೂಣಶೋಕಪ್ರಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರೂಣದೋಷನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರೂಣಸನ್ತಾಪಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರೂಣವಿಭ್ರಮನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । 820 ।

ಓಂ ಭವಾಬ್ಧೀಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಯನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಪಾರಕರಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಸುಖವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಕಾರ್ಯಕರಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಕರುಣಾನಿಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಕಾಲಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿವರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಜನಸ್ಥಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಜನಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ । 830 ।

ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಜನಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಜನಕ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಜನಾಚಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಜನಾಂಕುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಜನಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಜನಾಧಿಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಜನೈಶ್ವರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಜನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಜನಾಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಜನಾರತ್ಯೈ ನಮಃ । 840 ।

ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಜನಾನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಜನಾನಿಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಜನಾನಿಮ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭವಭೀತಿಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಜನಾಕಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಜನಾಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಜನಾಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಜನಾಕೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಶುಭದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 850 ।

ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಶುಭದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಸಕಲಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಸಕಲಾಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಸಕಲಾಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಭವಾಬ್ಧಿಸಕಲಾನಿಧಯೇ
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಸಕಲಾಸಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಸಕಲಾರ್ಥದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭವನಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭವನಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭವನಾಭವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 860 ।

ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭವನಾಮ್ಭಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಮದನಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಮದನಾತುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಮದನೇಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಮದನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಾಗ್ಯರಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಾಗ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಾಗ್ಯದಾಕೂಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಾಗ್ಯನಿರ್ಭರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಾಗ್ಯನಿರತಾಯೈ ನಮಃ । 870 ।

ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಾಗ್ಯಭಾವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಾಗ್ಯಸಂಚಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಾಗ್ಯಸಂಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಾಗ್ಯಸುಪಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಾಗ್ಯಸುಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಾಗ್ಯರೀತಿಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಾಗ್ಯನೀತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಾಗ್ಯರೀತ್ಯೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಾಗ್ಯರೀತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭೋಗನಿಪುಣಾಯೈ ನಮಃ । 880 ।

ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭೋಗಸಮ್ಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭಾಗ್ಯಗಹನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭೋಗ್ಯಗುಮ್ಫಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭೋಗಗಾನ್ಧಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭೋಗಗುಮ್ಫಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭೋಗಸುರಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭೋಗಸುಸ್ಪೃಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭೋಗಗ್ರಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭೋಗಭೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭೋಗರಸನಾಯೈ ನಮಃ । 890 ।

ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭೋಗರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭೋಗವಿಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭೋಗವಿಸ್ತೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭೋಗವರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭೋಗವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭೋಗಕುಶಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭೋಗಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭೇದಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭೇದಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭೇದರಚನಾಯೈ ನಮಃ । 900 ।

ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭೇದರಕ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭೇದನಿಯತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭೇದನಿಸ್ಪೃಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭೇದರಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭೇದರೋಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭೇದರಾಶಿಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭೇದರಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭೇದಕರ್ಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿಭೇದಕರ್ಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । 910 ।

ಓಂ ಭದ್ರಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । 920 ।

ಓಂ ಭದ್ರಭಾಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಕರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರವೇಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಾಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಮನ್ದಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಕ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಕ್ರೀಡಾಯೈ ನಮಃ । 930 ।

ಓಂ ಭದ್ರಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಲೀಲಾಭಿಲಾಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಾಂಕುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಮನ್ತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರವಾಚೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 940 ।

ಓಂ ಭೂಪಮಂಗಲದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಲತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಮಿವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪಭೋಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪಶೋಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪರೂಪದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪಪತ್ಯೈ ನಮಃ । 950 ।

ಓಂ ಭೂಪಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪಶ್ರೇಯಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪನೀತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪರೀತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಪಭೀತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವದಾನನ್ದಲಹರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವದಾನನ್ದಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವದಾನನ್ದಕರಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವದಾನನ್ದವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 960 ।

ಓಂ ಭವದಾನನ್ದರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವದಾನನ್ದದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವದಾನನ್ದಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವದಾನನ್ದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 964 ।

ಅಪೂರ್ಣಾ ಬೃಹಿನ್ನೀಲತನ್ತ್ರಾನ್ತರ್ಗತಾ ಶ್ರೀತಾರಾಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ।
ಮಾರ್ಗವಿದ್ಭಿಃ ಉಪಾಸಕೈಃ ಪೂರಣೀಯಾ ।
Namavali is incomplete to be filled in by those knowledgeable worshippers who are capable of doing so.

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Tara Stotram 2:
1000 Names of Sri Tara – Sahasranamavali 2 Takaradi in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil