1000 Names Of Sri Vidya Lalita Sorted By Categories In Kannada

॥ Sahasranamavali Shrividya Lalita sorted by Categories Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಲಲಿತಾ ನಾಮಾವಲೀ ವರ್ಗೀಕರಣ॥
ಚಿತ್
ಚಿತಿಃ, ಚೈತನ್ಯಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ, ಚಿದಗ್ನಿಕುಂಡಸಮ್ಭೂತಾ, ಚಿದೇಕರಸರೂಪಿಣೀ,
ಚೇತನಾರೂಪಾ, ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿ, ಚಿನ್ಮಯೀ, ಚಿತ್ಕಲಾ, ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು
ಚೇತನೇತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ, ಚಿತಿರೂಪೇಣ ಯಾ ಕೃತ್ಸ್ನಮೇತದ್ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಸ್ಥಿತಾ ಜಗತ್ ।
ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು
ಬುದ್ಧಿ, ನಿದ್ರಾ, ಕ್ಷುಧಾ, ಛಾಯಾ, ಶಕ್ತಿ, ತೃಷ್ಣಾ, ಕ್ಷಾನ್ತಿ, ಜಾತಿ,
ಲಜ್ಜಾ, ಶಾನ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ಕಾನ್ತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ವೃತ್ತಿ, ಸ್ಮೃತಿ, ದಯಾ,
ತುಷ್ಟಿ, ಮಾತೃ, ಭ್ರಾನ್ತಿ, ಚೇತನಾ ।
ಮಾँ, ಜನನೀ
ಅಮ್ಬಿಕಾ, ಗುಹಾಮ್ಬಾ, ಗುಹಜನ್ಮಭೂ, ವಿಯತ್ಪ್ರಸೂ, ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ
ಜನನೀ, ಶ್ರೀಮಾತಾ, ಗಣಾಮ್ಬಾ, ಕುಮಾರಗಣನಾಥಾಮ್ಬಾ, ಜನನೀ, ಪ್ರಸವಿತ್ರೀ,
ಆಬ್ರಹ್ಮಕೀಟಜನನೀ, ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ, ವಿಶ್ವಮಾತಾ, ಪ್ರಸೀದಮಾತರ್ಜಗತೋಽಖಿಲಸ್ಯ ।
ಲೀಲಾ
ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹಧಾರಿಣೀ, ಲೀಲಾವಿನೋದಿನೀ, ಲೀಲಾಕ್ಲೃಪ್ತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾ ।
ಜ್ಞಾನ
ಸರ್ವಜ್ಞಾ, ಜ್ಞಾನದಾ, ಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಾ, ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾ, ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾ,
ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ, ಶಾಸ್ತ್ರಮಯೀ, ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರಾ, ವಿಜ್ಞಾನಘನರೂಪಿಣೀ,
ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನರೂಪಿಣೀ, ವಿಜ್ಞಾನಕಲನಾ ।
ಆನನ್ದ
ಪರಮಾನನ್ದಾ, ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನನ್ದರೂಪಾ, ಸತ್ಯಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೀ,
ಸ್ವಾತ್ಮಾನನ್ದಲವೀಭೂತಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾನನ್ದಸನ್ತತಿಃ, ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಾ, ಆನನ್ದಕಲಿಕಾ,
ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದರೂಪಿಣೀ, ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಾ, ಭೂಮರೂಪಾ, ಆನನ್ದಮಿಥುನ ।
ರಸ
ರಸಶೇವಧಿಃ, ರಸ್ಯಾ, ರಸಜ್ಞಾ, ಕುಲಾಮೃತೈಕರಸಿಕಾ ।
ವಾಕ್ ಸರಸ್ವತೀ
ಶಬ್ದಾತ್ಮಿಕಾ, ಪರಾ, ಪಶ್ಯನ್ತೀ, ಮಧ್ಯಮಾ, ವೈಖರೀ, ತುರೀಯಜ್ಯೋತಿ,
ವಾಗ್ವಾದಿನೀ, ವಾಗಧೀಶ್ವರೀ, ಭಾಷಾರೂಪಾ, ಸರಸ್ವತೀ, ಭಾರತೀ, ವಾಕ್, ಆರ್ಯಾ,
ಬ್ರಾಹ್ಮೀ, ಭಾಷಾಕ್ಷರಾ, ಸ್ವರಾ, ವಾಗ್ದೇವತಾ (ವಶಿನ್ಯಾದಿ)।
ಕಾಮ
ಕಾಮಪೂಜಿತಾ, ಕಾಮಸೇವಿತಾ, ಕಾಮಸಂಜೀವನೌಷಧಿಃ, ಕಾಮಕಲಾ,
ಕಾಮಕೇಲಿತರಂಗಿತಾ, ಕಾಮರೂಪಿಣೀ, ಮಹಾರತಿಃ, ವಿಲಾಸಿನೀ, ರತಿರೂಪಾ, ರತಿಪ್ರಿಯಾ,
ರಮಣಲಮ್ಪಟಾ, ರಮಣೀ, ಕಾಮೇಶೀ, ಸರ್ವಕಾಮದುಧೌಸ್ತನೌ, ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ।
ಮಾಧುರ್ಯ
ಸ್ವಾಧೀನವಲ್ಲಭಾ, ಮಾನವತೀ, ಶ್ರೃಂಗಾರರಸಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ,
ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರಾಂಕಸ್ಥಾ, ಮಹಾಕಾಮೇಶಮಹಿಷೀ,
ಮನ್ದಸ್ಮಿತಪ್ರಭಾಪೂರಮಜ್ಜತ್ಕಾಮೇಶಮಾನಸಾ,
ನಾಭ್ಯಾಲವಾಲರೋಮಾಲಿಲತಾಫಲಕುಚದ್ವಯೀ,
ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರೇಮರತ್ನಮಣಿಪ್ರತಿಪಣಸ್ತನೀ, ದಶನಚ್ಛದಾ ।
ಸೌನ್ದರ್ಯ
ಸುಭೂ, ಬನ್ಧುರಾಲಕಾ, ಪದ್ಮಾವತೀ (ಪ್ರೇಮಗಾಥಾ),
ರತ್ನಗ್ರೈವೇಯಚಿನ್ತಾಕಲೋಲಮುಕ್ತಾಫಲಾನ್ವಿತಾ, ಸುಮುಖೀ,
ತಾಮ್ಬೂಲಪೂರಿತಮುಖೀ, ಕನಕಾಂಗದಕೇಯೂರಕಮನೀಯಭುಜಾನ್ವಿತಾ,
ರಮ್ಯಾ, ತನುಮಧ್ಯಾ, ರಾಕೇನ್ದುವದನಾ, ಕನತ್ಕನಕತಾಟಂಕಾ,
ಚಾರುಹಾಸಾ, ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾ, ವಿನಿರ್ಭರ್ತ್ಸಿತಕಚ್ಛಪೀ,
ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ, ದರಸ್ಮೇರಮುಖಾಮ್ಬುಜಾ, ಪದ್ಮನಯನಾ, ಹಾಸೋಜ್ಜ್ವಲಮುಖೀ,
ದಿವ್ಯಗನ್ಧಾಢ್ಯಾ, ಚಾರುಚನ್ದ್ರಕಲಾಧರಾ, ನಾಸಾಭರಣಭೂಷಿತಾ,
ಸಿನ್ದೂರತಿಲಕಾಂಚಿತಾ, ಅನವದ್ಯಾಂಗೀ, ಮಹಾಲಾವಣ್ಯಶೇವಧಿಃ,
ಚಮ್ಪಕಾಶೋಕಪುನ್ನಾಗಸೌಗನ್ಧಿಕಲಸತ್ಕಚಾ, ರಾಜೀವಲೋಚನಾ, ಲೋಲಾಕ್ಷೀ,
ಕಾಮಾಕ್ಷೀ, ಸಂಲಾಪಮಾಧುರ್ಯ, ನಾಸಾಭರಣ, ಮೀನಾಕ್ಷೀ, ಮನ್ದಾರಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ,
ಪಾಟಲೀಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ, ಕದಮ್ಬಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ, ಕರ್ಪೂರವೀಟಿಕಾಮೋದ, ನಯನಯುಗಲೇ
ಕಜ್ಜಲಕಲಾ, ರಣತ್ಕಿಂಕಿಣಿಮೇಖಲಾ, ಕಲಾಲಾಪಾ, ಸುವೇಷಾಢ್ಯಾ, ಮನ್ದಗಮನಾ,
ನೀಲಚಿಕುರಾ, ಕೋಮಲಾಕಾರಾ, ಕೋಮಲಾಂಗೀ, ಮರಾಲೀ, ನಿತ್ಯಯೌವನಾ, ತರುಣೀ,
ಅರುಣಾರುಣಕೌಸ್ತುಮ್ಭವಸ್ತ್ರಭಾಸ್ವತ್ಕಟೀತಟೀ, ಮಾಣಿಕ್ಯಮುಕುಟಾಕಾರಾಜಾನುದ್ಯವಿರಾಜಿತಾ,
ಶೋಭನಾ, ಕದಮ್ಬಮಂಜರೀಕ್ಲೃಪ್ತಕರ್ಣಪೂರಮನೋಹರಾ, ಪುಷ್ಕರೇಕ್ಷಣಾ,
ನವಚಮ್ಪಕಪುಷ್ಪಾಭನಾಸಾದಂಡವಿರಾಜಿತಾ, ಮಹಾಲಾವಣ್ಯಶೇವಧಿಃ ।
ತ್ರಿ
ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನೀ, ತ್ರಿಪುರಾಮ್ಬಿಕಾ, ತ್ರಿಪುರಾ, ತ್ರಿಪುರಾಶ್ರೀ, ತ್ರಿಪುರೇಶೀ,
ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ, ತ್ರಯೀ, ತ್ರಿಕೂಟಾ, ತ್ರಿಸ್ಥಾ, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ, ತ್ರಿಕೋಣಗಾ,
ತ್ರಿಕೋಣಾನ್ತರದೀಪಿಕಾ, ತ್ರಿಲೋಚನಾ, ತ್ರಿಖಂಡೇಶೀ, ತ್ರಿವರ್ಗದಾತ್ರೀ, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ ।
ತೇಜ: ಜ್ಯೋತಿ
ತೇಜೋವತೀ, ತೈಜಸಾತ್ಮಿಕಾ, ವಿದ್ರುಮಾಭಾ, ಸರ್ವಾರುಣಾ, ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾ,
ತಟಿಲ್ಲತಾಸಮರುಚಿಃ, ಕಾನ್ತಿ, ರಕ್ತವರ್ಣಾ, ಪರಮಜ್ಯೋತಿ, ಪದ್ಮರಾಗಸಮಪ್ರಭಾ,
ವಿದ್ರುಮಾಭಾ, ಉದ್ಯದ್ಭಾನುಸಹಸ್ರಾಭಾ, ನಿಜಾರುಣಪ್ರಭಾಪೂರಮಜ್ಜದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾ,
ಅಷ್ಟಮೀಚನ್ದ್ರವಿಭ್ರಾಜಾ, ದ್ಯುತಿಧರಾ, ರವಿಪ್ರಖ್ಯಾ, ಚನ್ದ್ರನಿಭಾ,
ಇನ್ದ್ರಧನುಪ್ರಭಾ, ತಟಿಲ್ಲತಾಸಮರುಚಿಃ, ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೀ,
ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾ, ತರುಣಾದಿತ್ಯಪಾಟಲಾ, ಸದೋದಿತಾ, ಪ್ರಭಾರೂಪಾ,
ಪ್ರಭಾವತೀ, ಜಪಾಪುಷ್ಪನಿಭಾಕೃತಿ, ಶ್ಯಾಮಾಭಾ, ವಿಮರ್ಶರೂಪಿಣೀ,
ಮಿತ್ರರೂಪಿಣೀ, ಬನ್ಧೂಕಕುಸುಮಪ್ರಭಾ, ಆರಕ್ತವರ್ಣಾ, ತಮೋಪಹಾ, ಪೀತವರ್ಣಾ,
ಶುಕ್ಲವರ್ಣಾ, ದಾಡಿಮೀಕುಸುಮಪ್ರಭಾ, ಭಾನುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ, ಭಾನುಸನ್ತತಿಃ,
ವಹ್ನಿಮಂಡಲವಾಸಿನೀ, ಕಾನ್ತಿಮತೀ, ವಹ್ನಿಕಲಾ, ಸೂರ್ಯಕಲಾ, ಸೋಮಕಲಾ ।
ಐಶ್ವರ್ಯ
ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯಾ, ಉದ್ದಾಮವೈಭವಾ, ಸುಭಗಾ, ನಿಸ್ಸೀಮಮಹಿಮಾ, ಭುವನೇಶ್ವರೀ,
ಭಗಮಾಲಿನೀ, ಭಗಾರಾಧ್ಯಾ, ಷಡೈಶ್ವರ್ಯಸಮ್ಪನ್ನಾ, ಸ್ವರ್ಣಗರ್ಭಾ, ನಿಖಿಲೇಶೀ,
ಸರ್ವಲೋಕೇಶೀ, ತ್ವಮೀಶ್ವರೀ ದೇವಿ ಚರಾಚರಸ್ಯ, ಸರ್ವಲೋಕವಶಂಕರೀ ।
ತತ್ತ್ವ
ತತ್ತ್ವಾಧಿಕಾ, ತತ್ತ್ವಾಸನಾ, ತತ್ತ್ವಮಯೀ, ತತ್ತ್ವಮರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣೀ, ಆತ್ಮತತ್ತ್ವ,
ವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವ, ಶಿವತತ್ತ್ವ, ಸರ್ವತತ್ತ್ವ ।
ಸರ್ವ: ಪೂರ್ಣಾ
ಸರ್ವಕಾಮಸಿದ್ಧಾ, ಸರ್ವಾ, ಸರ್ವಾಕರ್ಷಿಣೀ, ಸರ್ವವಂಶಕರೀ, ಸರ್ವೋನ್ಮಾದಿನೀ,
ಸರ್ವಮಹಾಂಕುಶೇ, ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಿಣೀ, ಸರ್ವವಿದ್ರಾವಿಣೀ, ಸರ್ವಖೇಚರೀ,
ಸರ್ವಬೀಜಾ, ಸರ್ವಯೋನಿ, ಸರ್ವತ್ರಿಖಂಡಾ, ಸರ್ವಾಹ್ಲಾದಿನೀ, ಸರ್ವಸಮ್ಮೋಹಿನೀ,
ಸರ್ವಸ್ತಮ್ಭಿನೀ, ಸರ್ವಜೃಮ್ಭಿಣೀ, ಸರ್ವರಂಜನೀ, ಸರ್ವೋನ್ಮಾದಿನೀ,
ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿನೀ, ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ತಿಪೂರಿಣೀ, ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಮಯೀ,
ಸರ್ವದ್ವನ್ದ್ವಕ್ಷಯಂಕರೀ, ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಚಕ್ರಸ್ವಾಮಿನೀ,
ಸರ್ವಜ್ಞಾ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿ, ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೀ, ಸರ್ವಜ್ಞಾನಮಯೀ,
ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶಿನೀ, ಸರ್ವಾಧಾರಸ್ವರೂಪಾ, ಸರ್ವಪಾಪಹರಾ, ಸರ್ವಾನನ್ದಮಯಿ,
ಸರ್ವರಕ್ಷಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ, ಸರ್ವೇಪ್ಸಿತಫಲಪ್ರದಾ, ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಚಕ್ರಸ್ವಾಮಿನೀ,
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಚಕ್ರಸ್ವಾಮಿನೀ, ಸರ್ವಾನನ್ದಮಯಚಕ್ರಸ್ವಾಮಿನೀ,
ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಮಯೀ, ಸರ್ವಾತೀತಾ, ಸರ್ವಗಾ, ಸರ್ವಾಧಾರಾ, ಸರ್ವಮಂಗಲಾ,
ಸರ್ವಮಯೀ, ಸರ್ವಾಯುಧಧರಾ, ಸರ್ವಾನ್ತರ್ಯಾಮಿನೀ, ಸರ್ವಾನುಲ್ಲಂಘ್ಯಶಾಸನಾ,
ಸರ್ವಮೋಹಿನೀ, ಸರ್ವವರ್ಣೋಪಶೋಭಿತಾ, ಸರ್ವಜ್ಞಾ, ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಮಯೀ,
ಸರ್ವಲೋಕೇಶೀ, ಸರ್ವಯನ್ತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ, ಸರ್ವತನ್ತ್ರೇಶೀ, ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ, ಸರ್ವಾಶ್ರಯಾ,
ಪೂರ್ಣಾ ।
ಪ್ರಕೃತಿ: ಸೃಷ್ಟಿ
ಜಡಶಕ್ತಿ, ಜಡಾತ್ಮಿಕಾ, ಪರಮಾಣು, ತಿರೋಧಾನಕರೀ, ಮಹಾಪ್ರಲಯಸಾಕ್ಷಿಣೀ,
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರೀ, ಮಹೇಶ್ವರಮಹಾಕಲ್ಪಮಹಾತಾಂಡವಸಾಕ್ಷಿಣೀ,
ಜಗತೀಕನ್ದಾ, ಚರಾಚರಜಗನ್ನಾಥಾ, ಭವಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಿನೀ, ಸಂಹಾರಿಣೀ,
ಪಂಚಕೃತ್ಯಪರಾಯಣಾ, ಉನ್ಮೇಷನಿಮಿಷೋತ್ಪನ್ನವಿಪನ್ನಭುವನಾವಲೀ, ಲಯಕರೀ,
ವ್ಯಾಪಿನೀ, ಅವ್ಯಾಕೃತಾ ಹಿ ಪರಮಾ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ತ್ವಮಾದ್ಯಾ, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ,
ಸಾಗರಮೇಖಲಾ, ಮಹೀ, ಪಂಚಭೂತೇಶೀ, ವಿಯತ್ಪ್ರಸೂ, ಜಗತ್ಪ್ರಸೂ,
ವಿರಾಟ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಿಣೀ, ಯೋಗನಿದ್ರಾ, ಕ್ಷೋಭಿಣೀ, ಪ್ರಕೃತಿಸ್ತ್ವಂ ಚ
ಸರ್ವಸ್ಯಗುಣತ್ರಯವಿಭಾವಿನೀ, ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿ ।
ಪರಾ
ಪರಾಪರಾ, ಪರಾಕಾಶಾ, ಪರಾತ್ಪರಾ, ಪರಮಾ ।
ನಿರ್ಗುಣತತ್ತ್ವ
ನಿರಾಲಮ್ಬಾ, ನಿರತ್ಯಯಾ, ನಿರಾಧಾರಾ, ನಿರಂಜನಾ, ನಿರ್ಲೇಪಾ, ನಿರ್ಮಲಾ,
ನಿಷ್ಕಲಂಕಾ, ನಿರುಪಾಧಿ, ನಿರೀಶ್ವರಾ, ನಿರಪಾಯಾ, ನಿರ್ಭವಾ, ನಿಸ್ವೈಗುಣ್ಯಾ,
ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾ, ನಿರ್ನಾಶಾ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾ, ನಿರ್ದ್ವೈತಾ, ನಿಷ್ಕಾಮಾ, ನಿರುಪಪ್ಲವಾ,
ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾ, ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾ, ನಿತ್ಯಬುದ್ಧಾ, ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾ, ನಿರ್ವಿಕಾರಾ,
ನಿರಾಶ್ರಯಾ, ನಿರವದ್ಯಾ, ನಿರನ್ತರಾ, ನಿಷ್ಕಾರಣಾ, ನಿರಾಕಾರಾ, ನಿಷ್ಕಲಾ,
ನಿರಾಕುಲಾ, ಅಮೂರ್ತಾ, ಅಚಿನ್ತ್ಯರೂಪಾ, ಅಪ್ರಮೇಯಾ, ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾ, ಅಮೇಯಾ,
ಅದೃಶ್ಯಾ, ನಿತ್ಯಾ, ಅವ್ಯಕ್ತಾ, ಅನುತ್ತಮಾ, ನಿರೂಪಮಾ, ಕಾರ್ಯಕಾರಣನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ।
ವೇದಾನ್ತದರ್ಶನ: ಬ್ರಹ್ಮ
ಸರ್ವವೇದಾನ್ತಸಂವೇದ್ಯಾ, ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ, ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ,
ಬ್ರಹ್ಮಜನನೀ, ಕ್ಷೇತ್ರೇಶೀ, ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ವರೂಪಾ, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಪಾಲಿನೀ,
ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತ-ಸ್ವರೂಪಿಣೀ, ಬ್ರಾಹ್ಮೀ, ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ,
ಕರಾಂಗುಲಿನಖೋತ್ಪನ್ನ ನಾರಾಯಣದಶಾಕೃತಿಃ, ಸ್ವತನ್ತ್ರಾ, ಶಾಶ್ವತೀ,
ದೇಶಕಾಲಾಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಾ, ಮನೋವಾಚಾಮಗೋಚರಾ, ಕಲ್ಪನಾರಹಿತಾ, ದ್ವೈತವರ್ಜಿತಾ,
ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೀ ।
ವೇದ: ಯಜ್ಞ
ಸ್ವಾಹಾ, ಯಜ್ಞಕರ್ತ್ರೀ, ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾ, ಯಜಮಾನಸ್ವರೂಪಿಣೀ, ಪಂಚಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾ,
ಶ್ರುತಿ, ವೇದವಿದ್ಯಾ, ವೇದಜನನೀ, ಶ್ರುತಿಸೀಮನ್ತಸಿನ್ದೂರೀಕೃತಪಾದಾಬ್ಜಧೂಲಿಕಾ,
ನಿಜಾಜ್ಞಾರೂಪನಿಗಮಾ, ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾ, ಶ್ರುತಿಸಂಸ್ತುತವೈಭವಾ, ಛನ್ದಃಸಾರಾ,
ಸರ್ವೋಪನಿಷದುದ್ಘುಷ್ಟಾ ।
ಸಂಗೀತ
ಲಾಸ್ಯಪ್ರಿಯಾ, ಗಾನಲೋಲುಪಾ, ಕಲಾಲಾಪಾ, ನಟೇಶ್ವರೀ, ನಾದರೂಪಾ, ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾ ।
ಕಲಾ
ಕಾವ್ಯಾಲಾಪವಿನೋದಿನೀ, ಕಾವ್ಯಕಲಾ, ಕಲಾನಿಧಿ, ಕಲಾಮಾಲಾ, ಕಲಾವತೀ,
ಚತುಃಷಷ್ಠಿಕಲಾಮಯೀ ।
ವಿದ್ಯಾ
ವಿದ್ಯಾ ಸಮಸ್ತಾಸ್ತವ ದೇವಿ ಭೇದಾ, ವಿದ್ಯಾಽಸಿ ಸಾ ಭಗವತೀ ಪರಮಾ ಹಿ ದೇವೀ,
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ, ವಿದ್ಯಾ, ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾ, ಮಹಾವಿದ್ಯಾ, ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ,
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ।
ತನ್ತ್ರ
ಸರ್ವತನ್ತ್ರರೂಪಾ, ಸರ್ವತನ್ತ್ರೇಶೀ, ಸಕಲಾಗಮಸನ್ದೋಹಶುಕ್ತಿಸಮ್ಪುಟಮೌಕ್ತಿಕಾ,
ನಿತ್ಯಾ, ಸನ್ಧ್ಯಾ, ಕಾಲರಾತ್ರಿ, ಯಾಕಿನೀ, ಹಾಕಿನೀ, ಡಾಕಿನೀ, ರಾಕಿನೀ, ಲಾಕಿನೀ,
ಕಾಕಿನೀ, ಸಾಕಿನೀ, ವಜ್ರಿಣೀ, ಹಂಸವತೀ, ವರದಾ, ಮನ್ತ್ರಿಣೀ, ಲಲಿತಾಮ್ಬಾ,
ಪ್ರಕಟಯೋಗಿನೀ, ತಿಥಿಮಂಡಲಪೂಜಿತಾ, ತ್ವರಿತಾ, ವಜ್ರೇಶ್ವರೀ, ಕುರುಕುಲ್ಲಾ ।
ಸಿದ್ಧಿ
ಅಣಿಮಾ, ಲಘಿಮಾ, ಮಹಿಮಾ, ಈಶತ್ವ, ವಶಿತ್ವ, ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯ, ಭುಕ್ತಿ,
ಇಚ್ಛಾಸಿದ್ಧಿ, ಪ್ರಾಪ್ತಸಿದ್ಧಿ, ಸರ್ವಕಾಮಸಿದ್ಧಿ ।
ಲೋಕಮಾತೃಕಾ
ಬ್ರಾಹ್ಮೀ, ಮಾಹೇಶ್ವರೀ, ಕೌಮಾರೀ, ವೈಷ್ಣವೀ, ವಾರಾಹೀ, ಮಾಹೇನ್ದ್ರೀ, ಚಾಮುಂಡಾ,
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ।
ಜೀವನ ಕೇ ಪ್ರಯೋಜನ
ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಸಿದ್ಧಿ, ಆನನ್ದ, ಜ್ಞಾನ, ಸತ್ಯ, ಸೌನ್ದರ್ಯ-ಮಾಧುರ್ಯ, ರಸ,
ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಮೋಕ್ಷ ।
ಪಿಂಡ
ಪಂಚಕೋಷ, ದಹರಾಕಾಶರೂಪಿಣೀ, ಮೇದೋನಿಷ್ಠಾ, ರುಧಿರಸಂಸ್ಥಿತಾ,
ಅಸ್ಥಿಸಂಸ್ಥಿತಾ, ಮಜ್ಜಾಸಂಸ್ಥಾ, ತ್ವಕ್, ಮಾಂಸನಿಷ್ಠಾ, ಭಾಲಸ್ಥಾ, ಶಿರಸ್ಥಾ,
ಹೃದಯಸ್ಥಾ, ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಮಧಿಷ್ಠಾತ್ರೀ ।
ಮಾಯಾ
ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ, ಯೋಗಮಾಯಾ, ಮಾಯಾ ।
ನಿದಾನ
ಚತುರ್ಬಾಹುಸಮನ್ವಿತಾ, ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಸಾಯಕಾ, ಮನೋರೂಪೇಕ್ಷುಕೋದಂಡಾ,
ಕ್ರೋಧಾಂಕಾರಾಕುಶೋಜ್ಜ್ವಲಾ, ರಾಗಸ್ವರೂಪಪಾಶಾಢ್ಯಾ, ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷವದನಾ,
ತ್ರಿಲೋಚನಾ, ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೀ, ಸಹಸ್ರಪಾತ್, ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಮನೋಹರಾ, ವದನದ್ಯಾ ।
ಲೋಕ ಮಣಿದ್ವೀಪ
ಸುಧಾಸಾಗರಮಧ್ಯಸ್ಥಾ, ಕದಮ್ಬವನವಾಸಿನೀ, ಮಹಾಪದ್ಮಾಟವೀಸಂಸ್ಥಾ,
ಚಿನ್ತಾಮಣಿಗೃಹಾನ್ತಸ್ಥಾ, ಮಣಿದ್ವೀಪ ।
ದರ್ಶನ ಔರ ಸಮ್ಪ್ರದಾಯ
ದರ್ಶನವಿದ್ಯಾ, ಶೈವದರ್ಶನ, ಶಾಕ್ತದರ್ಶನ, ವೈಷ್ಣವದರ್ಶನ,
ಸೌರದರ್ಶನ, ಬೌದ್ಧದರ್ಶನ, ವೈದಿಕದರ್ಶನ, ಶ್ರೀರಾಮಾನನ್ದಮಯಿ
ಸಿದ್ಧ: ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರೀ, ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾ
ಯೋಗ: ಯೋಗಿನೀ, ಯೋಗದಾ, ಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತಾ,
ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ, ಮನೋನ್ಮನೀ, ಯೋಗನಿದ್ರಾ
ಕೌಲ: ಕೌಲಿನೀ, ಕುಲಯೋಗಿನೀ, ಕುಲಾಮೃತೈಕರಸಿಕಾ, ಕುಲಸಂಕೇತಪಾಲಿನೀ,
ಅಕುಲಾ, ಕುಲಾಂಗನಾ ಕುಲಾನ್ತಸ್ಥಾ, ಸಮಯಾಚಾರತತ್ಪರಾ, ಸಮಯಾ, ಸಮಯಾನ್ತಸ್ಥಾ,
ವಜ್ರೇಶ್ವರೀ, ಕುರುಕುಲ್ಲಾ ।
ಆಸನ
ಮಹಾಸನಾ, ಸಿಂಹಾಸನಾ, ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರೀ, ಪದ್ಮಾಸನಾ, ಪಂಚಾಸನಾ,
ಬೈನ್ದವಾಸನಾ ।
ಮುದ್ರಾ
ಯೋನಿಮುದ್ರಾ, ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾ, ದಶಮುದ್ರಾಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ।
ಮನ್ತ್ರ
ವಾಗ್ಭವಕೂಟ: ಮುಖ,
ಮಧ್ಯಕೂಟ: ಮಧ್ಯಭಾಗ,
ಶಕ್ತಿಕೂಟ: ಕಟ್ಯಧೋಭಾಗ, ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ, ಕೂಟತ್ರಯಕಲೇವರಾ,
ಮಾತೃಕಾವರ್ಣರೂಪಿಣೀ, ತ್ರಿಕೂಟಾ, ಅಕ್ಷಮಾಲಾ, ಸರ್ವವರ್ಣೋಪಶೋಭಿತಾ,
ವರ್ಣರೂಪಿಣೀ, ಮನ್ತ್ರಸಾರಾ, ಮಹಾಮನ್ತ್ರಾ, ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ,
ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೀ, ಪಂಚದಶಾಕ್ಷರೀ, ಷಡಕ್ಷರೀ, ಷೋಡಶಾಕ್ಷರೀ, ಹಂಸಿನೀ,
ಹ್ರೀಂಕಾರಜಪಸುಪ್ರೀತಾ ।
ಯನ್ತ್ರ
ಯನ್ತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ, ಯನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ, ಸರ್ವಯನ್ತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ, ಮಹಾಯನ್ದ್ರಾ,
ಚಕ್ರರಾಜನಿಕೇತನಾ, ಚಕ್ರರಾಜರಥಾರೂಢಾ, ತ್ರಿಕೋಣಾನ್ತರದೀಪಿಕಾ,
ಶ್ರೀಕಂಠಾರ್ಧಶರೀರಿಣೀ, ಬಿನ್ದುತರ್ಪಣಸನ್ತುಷ್ಟಾ, ತ್ರಿಕೋಣಗಾ,
ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜನಿಲಯಾ, ಯೋನಿನಿಲಯಾ, ಕಿರಿಚಕ್ರರಥಾರೂಢಾ, ಗೇಯಚಕ್ರ ।
ಯೋನಿ
ಯೋನಿನಿಲಯಾ, ಜಗದ್ಯೋನಿ, ಕಾಮಕಲಾ, ಸರ್ವಯೋನಿ, ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿ ।
ಉಪಾಸಕ
ಸನಕಾದಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾ, ಶಿವಾರಾಧ್ಯಾ, ಬುಧಾರ್ಚಿತಾ,
ಪುಲೋಮಜಾರ್ಚಿತಾ, ಧೀರಸಮರ್ಚಿತಾ, ರಮ್ಭಾದಿವನ್ದಿತಾ,
ಬ್ರಹ್ಮೋಪೇನ್ದ್ರಮಹೇನ್ದ್ರಾದಿದೇವಸಂಸ್ತುತವೈಭವಾ, ತ್ರಿಜಗದ್ವನ್ದ್ಯಾ, ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ,
ಮನು, ಚನ್ದ್ರ, ನನ್ದಿ, ದೇವರ್ಷಿಗಣಸಂಘಾತಸ್ತೂಯಮಾನಾತ್ಮವೈಭವಾ, ಭದ್ರ,
ಶಿಷ್ಟ, ಗನ್ಧರ್ವ, ಮಾರ್ತಾಂಡಭೈರವ, ದುರ್ವಾಸಾ, ರಮ್ಭಾ, ಉರ್ವಶೀ, ಕಾಮ,
ಶಾರದಾ, ಲೋಪಾಮುದ್ರಾ, ಆಬಾಲಗೋಪವಿದಿತಾ, ತ್ರಿಜಗದ್ವನ್ದ್ಯಾ ।
ವಿಷ್ಣು: ನಾರಾಯಣಿ
ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೀ, ವೈಷ್ಣವೀ, ಗೋವಿನ್ದರೂಪಿಣೀ, ಮುಕುನ್ದಾ, ನಾರಾಯಣೀ, ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ,
ಪದ್ಮನಾಭಸಹೋದರೀ ।
ಪುರಾಣ ಸನ್ದರ್ಭ
ದೇವಕಾರ್ಯಸಮುದ್ಯತಾ, ದೇವೇಶೀ, ಸುರನಾಯಿಕಾ, ಗೋಪ್ತ್ರೀ, ದಂಡನಾಥಾ
ಪುರಸ್ಕೃತಾ, ಗಣೇಶ-ಅಮ್ಬಾ, ಪೂರ್ವಜಾ, ವಿಷಂಗಪ್ರಾಣಹರಣಾ,
ಭಂಡಾಸುರವಧೋದ್ಯುಕ್ತಶಕ್ತಿವಿಕ್ರಮಹರ್ಷಿತಾ, ಭಂಡಪುತ್ರವಧೋದ್ಯುಕ್ತ ಬಾಲಾ
ವಿಕ್ರಮನನ್ದಿತಾ, ವಿಶುಕ್ರಪ್ರಾಣಹರಣಾವಾರಾಹೀವೀರ್ಯನನ್ದಿತಾ ।
ಪಾರ್ವತೀ: ಶಿವಾ
ಗೌರೀ, ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನಾಶಿನೀ, ಸ್ಕನ್ದಮಾತಾ, ಸತೀ, ಉಮಾ, ಶೈಲೇನ್ದ್ರತನಯಾ,
ಅಪರ್ಣಾ, ಕುಮಾರಗಣನಾಥಾಮ್ಬಾ, ಗುಹೇಶೀ, ಶಾಂಕರೀ, ಮೃಡಾನೀ, ಭೈರವೀ,
ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರಾಣನಾಡೀ, ಸದಾಶಿವಾ, ಸದಾಶಿವಕುಟುಮ್ಬಿನೀ, ರುದ್ರಾಣೀ,
ಶಾಮ್ಭವೀ, ಶರ್ವಾಣೀ, ಭವಾನೀ, ಕಾಲಕಂಠೀ, ಶಮ್ಭುಮೋಹಿನೀ, ವಾಮದೇವೀ,
ಶಿವದೂತೀ, ಶಿವಪ್ರಿಯಾ, ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ವ್ಯೋಮಕೇಶೀ, ಮಾಹೇಶ್ವರೀ, ಮಹಾದೇವೀ,
ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಾ, ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೂಪಿಣೀ, ಶಿವಂಕರೀ, ಶಿವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಿನೀ,
ಶಿವಾ, ಶಿವ-ಕಾಮೇಶ್ವರಾಂಕಸ್ಥಾ, ಕಪರ್ದಿನೀ, ನಟೇಶ್ವರೀ, ಮೃಡಪ್ರಿಯಾ,
ಶ್ರೀಕಂಠಾರ್ಧಶರೀರಿಣೀ, ಶರ್ವಾಣೀ, ಮಹೇಶೀ ।
ವಿಶ್ವ
ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಬೀಜಂ ಪರಮಾಸಿ ಮಾಯಾ, ಆಧಾರಭೂತಾ ಜಗತಸ್ತ್ವಮೇಕಾ, ಯಯೇದಂ
ಧಾರ್ಯತೇ ಜಗತ್, ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾ, ವಿಶ್ವಧಾರಿಣೀ, ವಿಶ್ವತೋಮುಖೀ, ವಿಶ್ವರೂಪಾ,
ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೀ, ವಿಶ್ವಗ್ರಾಸಾ, ವಿಶ್ವಮಾತಾ, ವಿಶ್ವಾಧಿಕಾ, ವಿಶ್ವಭ್ರಮಣಕಾರಿಣೀ

ವಿವರ್ಜಿತಾ
ವಯೋವಸ್ಥಾ ವಿವರ್ಜಿತಾ, ನಾಮರೂಪವಿವರ್ಜಿತಾ, ಹೇಯೋಪಾದೇಯವರ್ಜಿತಾ, ವೇದ್ಯವರ್ಜಿತಾ,
ಭಾವಾಭಾವವಿವರ್ಜಿತಾ, ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾ, ಸಾಕ್ಷಿವರ್ಜಿತಾ,
ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ, ದ್ವೈತವರ್ಜಿತಾ, ಕಾರ್ಯಕಾರಣನಿರ್ಮುಕ್ತಾ,
ಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾ ।
ತೀರ್ಥ
ಮಲಯಾಚಲವಾಸಿನೀ, ವಿನ್ಧ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನೀ, ಜಾಲನ್ಧರಸ್ಥಿತಾ,
ಸುಮೇರುಮಧ್ಯಶೃಂಗಸ್ಥಾ, ಕಾಮಕೋಟಿನಿಲಯಾ, ಶ್ರೀಮನ್ನಗರನಾಯಿಕಾ,
ಮಹಾಕೈಲಾಶನಿಲಯಾ ।
ರಾಜ್ಯತತ್ತ್ವ
ರಾಜಪೀಠನಿಷೇವಿತಾ, ರಾಜರಾಜಾರ್ಚಿತಾ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿನೀ, ರಾಜ್ಯದಾಯಿನೀ,
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ, ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ, ರಾಜ್ಞೀ, ರಾಜ್ಯವಲ್ಲಭಾ,
ಸರ್ವಾನುಲ್ಲಂಘ್ಯಶಾಸನಾ, ಚತುರಂಗಬಲೇಶ್ವರೀ, ರಾಜಮಾತಂಗೀ,
ಸರ್ವರಾಜವಶಂಕರೀ ।
ಶಕ್ತಿ
ಮೂಲಶಕ್ತಿ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ, ಆದಿಶಕ್ತಿ,
ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಶಿವಶಕ್ತ್ಯೈಕರೂಪಿಣೀ, ಮಹಾಸತ್ತ್ವಾ, ಮಹಾವೀರ್ಯಾ, ಮಹಾಬಲಾ ।
ಸಾಮರಸ್ಯ
ಸಾಮರಸ್ಯಪರಾಯಣಾ, ಸಮರಸಾ ।
ಮನೋಮಯೀ
ಭಾವಜ್ಞಾ, ಭಾವನಾಗಮ್ಯಾ, ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾ, ಕರುಣಾರಸಸಾಗರಾ,
ದಯಾಮದಾರುಣಾಪಾಂಗಾ, ದಯಾಮೂರ್ತಿ, ಅವ್ಯಾಜಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ, ಸಾನ್ದ್ರಕರುಣಾ,
ಶಾನ್ತಿಮತೀ, ಶಾನ್ತಾ, ಮೈತ್ರ್ಯಾದಿವಾಸನಾಲಭ್ಯಾ, ಮಮತಾಹನ್ತ್ರೀ, ನಿರ್ಮೋಹಾ,
ಮೋಹನಾಶಿನೀ, ನಿರ್ಮಮಾ, ನನ್ದಿನೀ, ನಿಃಸಂಶಯಾ, ಸಂಶಯಘ್ನೀ, ವಿರಾಗಿಣೀ,
ವತ್ಸಲಾ, ಶರ್ಮದಾ, ಸದ್ಯಃಪ್ರಸಾದಿನೀ, ಗಮ್ಭೀರಾ, ಲಜ್ಜಾ, ಪ್ರೇಮರೂಪಾ,
ಪ್ರಿಯಂಕರೀ, ಮನಸ್ವಿನೀ, ನಿಶ್ಚಿನ್ತಾ, ಅತಿಗರ್ವಿತಾ, ನಿಷ್ಪಾಪಾ, ತುಷ್ಟಿ,
ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ, ಸದಾತುಷ್ಟಾ, ಪರಾನಿಷ್ಠಾ, ಪ್ರಗಲ್ಭಾ, ಭಯಾಪಹಾ,
ನಿರ್ಲೋಭಾ, ನಿರ್ವಿಕಾರಾ, ನಿರ್ಲೇಪಾ, ನಿಷ್ಕಾಮಾ, ನಿಷ್ಪರಿಗ್ರಹಾ, ನಿರಹಂಕಾರಾ,
ನಿಷ್ಕ್ರೋಧಾ, ಚಂಡಿಕಾ, ಪರಮೋದಾ, ಪರಮೋದಾರಾ, ವಿರಾಗಿಣೀ, ಸೌಮ್ಯಾ, ಧೃತಿ,
ಮತಿ, ಸ್ಮೃತಿ, ಮೇಧಾ, ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮಿಕಾ, ಮಹಾಬುದ್ಧಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ಲಜ್ಜಾ,
ಶುದ್ಧಮಾನಸಾ ।
ವಿರುದ್ಧಧರ್ಮಾಶ್ರಯತ್ವ
ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪಿಣೀ, ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ, ಅನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ, ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ,
ಸದಸರೂಪಿಣೀ, ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾ, ಸವ್ಯಾಪಸವ್ಯಮಾರ್ಗಸ್ಥಾ, ಪರಾಪರಾ,
ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ಅವಸ್ಥಾ
ಜಾಗರನ್ತೀ, ಸುಪ್ತಾ, ತುರ್ಯಾ, ಸ್ವಪನ್ತೀ, ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾವಿವರ್ಜಿತಾ, ನಿತ್ಯಯೌವನಾ,
ವಯೋವಸ್ಥಾವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ಉಪಾಸನಾ
ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯಜ್ಞಾತಾ, ದುರ್ಗಾ, ದುರಾಧರ್ಷಾ, ದುರ್ಗಮಾ, ದುರ್ಲಭಾ, ದುರಾರಾಧ್ಯಾ,
ಅನ್ತರ್ಮುಖಸಮಾರಾಧ್ಯಾ, ತಾಪಸಾರಾಧ್ಯಾ, ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾ, ಧ್ಯಾನಧ್ಯಾತೃಧ್ಯೇಯರೂಪಾ,
ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾ, ಭಕ್ತಮಾನಸಹಂಸಿಕಾ, ಭಕ್ತನಿಧಿ, ಭಕ್ತಚಿತ್ತಕೇಕಿಘನಾಘನಾ,
ಭಕ್ತಿವಶ್ಯಾ, ಭಾವನಾಗಮ್ಯಾ, ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾ, ಸುಲಭಾ, ಸುಖಾರಾಧ್ಯಾ,
ಆಬಾಲಗೋಪಾವಿದಿತಾ, ರಹೋಯಾಗಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾ, ರಹಸ್ತರ್ಪಣತರ್ಪಿತಾ,
ಮಹಾಯಾಗಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾ, ಯಜ್ಞಕರ್ತ್ರೀ, ಪಂಚಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾ, ಯಜಮಾನಸ್ವರೂಪಿಣೀ,
ಪ್ರಿಯವ್ರತಾ, ಬಲಿಪ್ರಿಯಾ, ನಾಮಪಾರಾಯಣಪ್ರೀತಾ, ಸುವಾಸಿನ್ಯರ್ಚನಪ್ರೀತಾ,
ಚತುಃಷಷ್ಠ್ಯುಪಚಾರಾಢ್ಯಾ, ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಾ, ಮೈತ್ರ್ಯಾದಿವಾಸನಾಲಭ್ಯಾ,
ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯಾ, ವಿಪ್ರರೂಪಾ, ದ್ವಿಜಬೃನ್ದನಿಷೇವಿತಾ ।
ಕುಂಡಲಿನೀ
ಷಟ್ಚಕ್ರೋಪರಿಸಂಸ್ಥಿತಾ, ಮೂಲಾಧಾರೈಕನಿಲಯಾ, ಮೂಲಾಧಾರಾಮ್ಬುಜಾರೂಢಾ,
ಅನಾಹತಾಬ್ಜನಿಲಯಾ, ಸಹಸ್ರಾರಾಮ್ಬುಜಾರೂಢಾ, ಸಹಸ್ರದಲಪದ್ಮಸ್ಥಾ,
ವಿಶುದ್ಧಿಚಕ್ರನಿಲಯಾ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಾಮ್ಬುಜಗತಾ, ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಾನ್ತರಾಲಸ್ಥಾ,
ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಾಬ್ಜನಿಲಯಾ, ಮಣಿಪೂರಾಬ್ಜನಿಲಯಾ, ಮಣಿಪೂರಾನ್ತರುದಿತಾ,
ಸುಧಾಸಾರಾಭಿವರ್ಷಿಣೀ, ಬಿಸತನ್ತುತನೀಯಸೀ, ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರನ್ಥಿವಿಭೇದಿನೀ,
ವಿಷ್ಣುಗ್ರನ್ಥಿವಿಭೇದಿನೀ, ರುದ್ರಗ್ರನ್ಥಿವಿಭೇದಿನೀ ।
ಕಲ್ಪಲತಾ
ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾ, ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೀ, ರಾಜ್ಯದಾಯಿನೀ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿನೀ,
ಶರ್ಮದಾ, ಶರ್ಮದಾಯಿನೀ, ಸದ್ಗತಿಪ್ರದಾ, ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾ, ಯೋಗದಾ,
ಕೈವಲ್ಯಪದದಾಯಿನೀ, ವಸುದಾ, ಪ್ರಾಣದಾ, ಆನನ್ದಾ, ಸರ್ವಾರ್ಥದಾತ್ರೀ,
ಸಮಸ್ತಭಕ್ತಸುಖದಾ, ಸರ್ವಾಪದ್ವಿನಿವಾರಿಣೀ, ದುಃಖವಿಮೋಚಿನೀ, ರೋಗಘ್ನೀ,
ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿಪ್ರಶಮನೀ, ಶಿವಂಕರೀ, ಸರ್ವಮಂಗಲಾ, ಸ್ವಸ್ತಿಮತೀ,
ದೌರ್ಭಾಗ್ಯತೂಲವಾತೂಲಾ, ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ, ರೋಗಪರ್ವತದಮ್ಭೋಲಿಃ, ದುಃಖಹನ್ತ್ರೀ,
ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾತಪ್ತಜನವಿಶ್ರಾನ್ತಿದಾಯಿನೀ, ಜರಾಧ್ವಾನ್ತರವಿಪ್ರಭಾ,
ಕಲ್ಪಲತಿಕಾ, ಕಾಮಧುಕ, ಭವದಾವಸುಧಾವೃಷ್ಟಿ, ಸರ್ವಮಂಗಲಾ,
ಸಂಸಾರಪಂಕನಿರ್ಮಗ್ನಸಮುದ್ಧರಣಪಂಡಿತಾ, ಪರಮನ್ತ್ರವಿಭೇದಿನೀ,
ಭವಾರಣ್ಯಕುಠಾರಿಕಾ, ಭಯಾಪಹಾ, ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾ, ಶುಭಂಕರೀ, ಶಾನ್ತಿ,
ನಿರ್ವಾಣಾನನ್ದ, ಸುಖದಾಯಿನೀ, ಮುಕ್ತಿದಾ ।

See Also  108 Names Of Meenakshi Amman – Goddess Meenakshi Ashtottara Shatanamavali In Bengali

– Chant Stotra in Other Languages -Srividya Lalita Sorted by Categories:
1000 Names of Sri Vidya Lalita Sorted by Categories in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil