108 Names of Ketu in English – Ketu Graha Namavali

॥ Different Names of Ketu Graham | Ketu Namavali ॥

Om ketave namah ।
Om sthulashirase namah ।
Om shiromaatraaya namah ।
Om dhvajaakritaye namah ।
Om nava graha yutaaya namah ।
Om simhika asurii garbha sambhavaaya
Om mahaa bhiitikaraaya namah ।
Om chitravarnaaya namah ।
Om srii pingalaakshakaaya namah ।
Om phulladhumrasamkaashaaya namah ॥ 10 ॥

Om tikshnadamshtraaya namah ।
Om mahodaraaya namah ।
Om rakta netraaya namah ।
Om citra kaarine namah ।
Om tivrakopaaya namah ।
Om mahaasuraaya namah ।
Om kruura kanthaaya namah ।
Om krodha nidhaye namah ।
Om cchaayaa graha visheshakaaya namah ।
Om antya grahaaya namah ॥ 20 ॥

Om mahaa shiirshaaya namah ।
Om surya araye namah ।
Om pushpavad graahine namah ।
Om varahastaaya namah ।
Om gadaapaanaye namah ।
Om citra vastra dharaaya namah ।
Om citra dhvaja pataakaaya namah ।
Om ghoraaya namah ।
Om citra rathaaya namah ।
Om shikhine namah ॥ 30 ॥

Om kulutthabhakshakaaya namah ।
Om vaiduryaa bharanaaya namah ।
Om utpaata janakaaya namah ।
Om shukra mitraaya namah ।
Om mandasakhaaya namah ।
Om gadaa dharaaya namah ।
Om naaka pataye namah ।
Om antar vediishvaraaya namah ।
Om jaimini gotra jaaya namah ।
Om citragupta atmane namah ॥ 40 ॥

Om dakshinaa mukhaaya namah ।
Om mukunda varapaatraaya namah ।
Om maha asura kulod bhavaaya namah ।
Om ghana varnaaya namah ।
Om lamba devaaya namah ।
Om mrityu putraaya namah ।
Om utpaata ruupa dhaarine namah ।
Om adrishyaaya namah ।
Om kaala agni sannibhaaya namah ।
Om nripidaaya namah ॥ 50 ॥

Om griha kaarine namah ।
Om sarvopadrava kaarakaaya namah ।
Om citra prasuutaaya namah ।
Om analaaya namah ।
Om sarva vyaadhi vinaashakaaya namah ।
Om apasavyapracaarine namah ।
Om navame paapadaayakaaya namah ।
Om pancame shokadaaya namah ।
Om uparaagakhe caraaya namah ।
Om ati purusha karmane namah ॥ 60 ॥

Om turiiye sukhapradaaya namah ।
Om tritiiye vairadaaya namah ।
Om paapa grahaaya namah ।
Om sphotaka kaarakaaya namah ।
Om praana naathaaya namah ।
Om pancame shramakaarakaaya namah ।
Om dvitiiye asphutavagdaatre namah ।
Om vishaakulitavaktrakaaya namah ।
Om kaamaruupine namah ।
Om simha dantaaya namah ॥ 70 ॥

Om kushedhma priyaaya namah ।
Om caturthe maatrinaashaaya namah ।
Om navame pitrinaashakaaya namah ।
Om antye vairapradaaya namah ।
Om sutaanandan nidhanakaaya namah ।
Om sarpaakshijaataaya namah ।
Om anangaaya namah ।
Om karma raashyudbhavaaya namah ।
Om upaante kiirtidaaya namah ।
Om saptame kalahapradaaya namah ॥ 80 ॥

Om ashtame vyaadhikartre namah ।
Om dhane bahu sukha pradaaya namah ।
Om janane rogadaaya namah ।
Om uurdhva muurdha jaaya namah ।
Om grahanaayakaaya namah ।
Om paapadrishtaye namah ।
Om khecaraaya namah ।
Om shaambhavaaya namah ।
Om asheshapuujitaaya namah ।
Om shaashvataaya namah ॥ 90 ॥

Om nataaya namah ।
Om shubhaashubha phala pradaaya namah ।
Om dhuumraaya namah ।
Om sudhaapaayine namah ।
Om ajitaaya namah ।
Om bhakta vatsalaaya namah ।
Om simha asanaaya namah ।
Om ketu muurtaye namah ।
Om ravindu dyutinaashakaaya namah ।
Om amaraaya namah ॥ 100 ॥

Om piidakaaya namah ।
Om amartyaaya namah ।
Om vishnu drishtaaya namah ।
Om asureshvaraaya namah ।
Om bhakta rakshaaya namah ।
Om vaicitryakapatasyandanaaya namah ।
Om vicitraphaladaayine namah ।
Om bhaktaa bhiishta phala pradaaya namah ॥ 108 ॥

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *