108 Names Of Krikaradi Sri Krishna – Ashtottara Shatanamavali In Kannada

॥ Krikaradi Krishna Ashtottarashata Namavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಕೃಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಹರಿಃ ಓಂ

ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಪಾಶೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ಥಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾವ್ಯಸನಸಂಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಮ್ಬುಧರವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಬ್ಜವದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಪ್ರಕೃತ್ಯಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಾಖಿಲಾಯ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಕೃತಗೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಗೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಗೋಪೀಜನಾಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಸ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ತಜಿಷ್ಣುಗರ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣೋತ್ತರಸ್ರಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಲೋಕೇಶಸಮ್ಮೋಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತದಾವಾಗ್ನಿಪಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಟೋಲೂಖಲನಿರ್ಭಿನ್ನ ಯಮಲಾರ್ಜುನಭೂರುಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಗೋವರ್ಧನಚ್ಛತ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಕೃತಾಹಿಫಣತಾಂಡವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ತಾಘಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ತಭಕ್ತಾಘಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತದೈವತಮಂಗಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಾನ್ತಸದನಾನೀತಗುರುಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಸ್ಮಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಾನ್ತಭಗಿನೀವಾರಿ ವಿಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತವಿತ್ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಗೋವತ್ಸಸನ್ತ್ತ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಕೇತರಸೌಹೃದಾಯ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಕೃತ್ತಭೂಮಿಭರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಬನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಮಹಾಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಸಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಸಾರಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತರಾಸೋತ್ಸವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಗೋಪೀಜನಮನೋಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಗೋಪೀಕಟಾಕ್ಷಾಲಿ ಪೂಜಿತೇನ್ದೀವರಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ॥ 40 ॥

See Also  1000 Names Of Dharmasastha Or Harihara – Ayyappan Sahasranama Stotram In Malayalam

ಓಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ರತಾಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಮಾನಾಭಿರಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಪೀಟಧಿಕೃತಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಪೀಟರುಹಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಶಾನುವದನಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಶಾನುಹುತಖಾಂಡವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸಸ್ಸ್ಮಯಾಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸೋಜ್ಜ್ವರಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ತಬಾಣಭುಜಾಬೃನ್ದಾಯ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಕೃತಬೃನ್ದಾರಕಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಾದಿಯುಗಸಂಸ್ಥಾಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಧರ್ಮಪಾಲನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಚಿತ್ತಜನಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಕನ್ದರ್ಪವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಶೋದರೀಬೃನ್ದಬನ್ದೀಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಪಣಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ಸ್ನವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ಸ್ನದುರ್ಂಜೇಯಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ಸ್ನಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಕೃತ್ಸ್ನಾನ್ತರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ಸ್ನಯನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ಸ್ನಹನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ಸ್ನಧಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ಸ್ನಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ಸ್ನದೃಷ್ಟಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಚ್ಛಲಭ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಾದ್ಭುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ಸ್ನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ಸ್ನಹೀನಾಯ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಕೃತ್ಸ್ನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ಸ್ನಭಾಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ತಿಕಾನನ್ತರೋದ್ಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ತರುಕ್ಮಿಕಚವ್ರಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಪಾತ್ತರುಕ್ಮಿಣೀಕಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಧರ್ಮಕ್ರಿಯಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷಾಷ್ಟಮೀಚನ್ದ್ರಫಾಲಭಾಗಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ಯಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ಯಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ಸ್ನಕ್ರತುಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

See Also  1000 Names Of Shiva Kama Sundari – Sahasranamavali Stotram In English

ಓಂ ಕೃಷ್ಣವರ್ಮಲಸಚ್ಚಕ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಪೀಟಜವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಾಖ್ಯಾರೂಪನಿರ್ವಾಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಾರ್ಧೀಕೃತಬಾಡಬಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತವನ್ಯಸ್ರಜಾಭೂಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಪೀಟಜಲಸತ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಪೀಟಜಾಲಯಾವಕ್ಷಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಪಾದಾರ್ಚನಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಿಮೇತರಸೌನ್ದರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಿಮಾಶಯದುರ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಕೃತತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಧ್ವಜಾರಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಮೋಕ್ಷಾಭಿಧೇಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತೀಕೃತದ್ವಾಪರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಸೌಭಾಗ್ಯಭೂತಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಲೋಕತ್ರಯಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತೀಕೃತಕಲಿಪ್ರಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತೋತ್ತರಾಗರ್ಭರಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತತ್ರಿಜಗತೀಮೋಹಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಕೃತದೇವದ್ರುಮಾಹೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ಸ್ನಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ಸ್ನದುಃಖದೂರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ಸ್ನವಿಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ಸ್ನಾಂಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ಸ್ನಜೀವಾಂಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ಸ್ನಸತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 108 ।

॥ ಇತಿ ಕೃವರ್ಣಾದಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತಮ್ ರಾಮೇಣ
ಲಿಖಿತಂ ಸಮರ್ಪಿತಂ ಚ ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ವಿಶ್ವಾವಸು
ಶ್ರಾವಣಾಶುದ್ಧ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Krikaradi Sri Krishna:
108 Names of Krikaradi Sri Krishna – Ashtottara Shatanamavali in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil