108 Names Of Makaradi Matsya – Ashtottara Shatanamavali In English

॥ Makaradi Sri Matsya Ashtottarashata Namavali English Lyrics ॥

Om matsyaya namah ।
Om mahalayambodhi samcarine namah ।
Om manupalakaya namah ।
Om mahinaukaprsthadesaya namah ।
Om mahasuravinasanaya namah ।
Om mahamnayaganahartre namah ।
Om mahaniyagunadbhutaya namah ।
Om maralavahavyasanacchetre namah ।
Om mathitasagaraya namah ।
Om mahasatvaya namah ॥ 10 ॥

Om mahayadoganabhuje namah ।
Om madhurakrtaye namah ।
Om mandollumthanasanksubdhasindhu bhangahatordhvakhaya namah ।
Om mahasayaya namah ।
Om mahadhiraya namah ।
Om mahausadhisamuddharaya namah ।
Om mahayasase namah ।
Om mahanandaya namah ।
Om mahatejase namah ।
Om mahavapuse namah ॥ 20 ॥

Om mahipankaprsatprsthaya namah ।
Om mahakalparnavahradaya namah ।
Om mitrasubhramsuvalaya netraya namah ।
Om mukhamahanabhase namah ।
Om mahalaksminetrarupa garva sarvankasakrtaye namah ।
Om mahamayaya namah ।
Om mahabhutapalakaya namah ।
Om mrtyumarakaya namah ।
Om mahajavaya namah ।
Om mahaprcchacchinna minadi rasikaya namah ॥ 30 ॥

Om mahatalatalaya namah ।
Om martyalokagarbhaya namah ।
Om marutpataye namah ।
Om marutpatisthanaprsthaya namah ।
Om mahadevasabhajitaya namah ।
Om mahendradyakhila prani maranaya namah ।
Om mrditakhilaya namah ।
Om manomayaya namah ।
Om mananiyaya namah ।
Om manassvine namah ॥ 40 ॥

See Also  108 Names Of Nityananda In English

Om manavardhanaya namah ।
Om manisimanasambhodhi sayine namah ।
Om manuvibhisanaya namah ।
Om mrdugarbhaya namah ।
Om mrgankabhaya namah ।
Om mrgyapadaya namah ।
Om mahodaraya namah ।
Om mahakartarikapucchaya namah ।
Om manodurgamavaibhavaya namah ।
Om manisine namah ॥ 50 ॥

Om madhyarahitaya namah ।
Om mrsajanmane namah ।
Om mrtavyayaya namah ।
Om moghetaroru sankalpaya namah ।
Om moksadayine namah ।
Om mahagurave namah ।
Om mohasangasamujjrmbhatsaccidananda vigrahaya namah ।
Om mohakaya namah ।
Om mohasamhartre namah ।
Om mohaduraya namah ॥ 60 ॥

Om mahodayaya namah ।
Om mohitottoritamanave namah ।
Om mocitasritakasmalaya namah ।
Om maharsinikarastutyaya namah ।
Om manujnanopadesikaya namah ।
Om mahinaubandhanahindrarajju baddhaikasrngakaya namah ।
Om mahavatahatorvinaustambhanaya namah ।
Om mahimakaraya namah ।
Om mahambudhitarangaptasaikati bhuta vigrahaya namah ।
Om maralavahanidranta saksine namah ॥ 70 ॥

Om madhunisudanaya namah ।
Om mahabdhivasanaya namah ।
Om mattaya namah ।
Om mahamarutavijitaya namah ।
Om mahakasalayaya namah ।
Om murchattamombudhikrtaplavaya namah ।
Om mrditabdarivibhavaya namah ।
Om musitapranicetanaya namah ।
Om mrducittaya namah ।
Om madhuravace namah ॥ 80 ॥

See Also  108 Names Of Shakambhari Or Vanashankari – Ashtottara Shatanamavali In Tamil

Om mrstakamaya namah ।
Om mahesvaraya namah ।
Om maralavahasvapanta dattavedaya namah ।
Om mahakrtaye namah ।
Om mahislistaya namah ।
Om mahinadhaya namah ।
Om marunmalamahamanaye namah ।
Om mahibharaparihartre namah ।
Om mahasaktaye namah ।
Om mahodayaya namah ॥ 90 ॥

Om mahanmahate namah ।
Om magnalokaya namah ।
Om mahasantaye namah ।
Om mahanmahase namah ।
Om mahavedabdhisamcarine namah ।
Om mahatmane namah ।
Om mohitatmabhuve namah ।
Om mantrasmrtibhramsahetave namah ।
Om mantrakrte namah ।
Om mantrasevadhaye namah ॥ 100 ॥

Om mantramantrartha tattvajnaya namah ।
Om mantrarthaya namah ।
Om mantradaivataya namah ।
Om mantroktakaripranayine namah ।
Om mantrarasiphalapradaya namah ।
Om mantratatparyavisayaya namah ।
Om manomantradyagocaraya namah ।
Om mantrarthavitkrtaksemaya namah । 108 ।

॥ iti makaradi sri matsyavatarastottarasatanamavalih parabhava
sravanasuddha purnimayam likhita ramena samarpita ca
sri hayagrivacaranaravindayorvijayatantaram ॥

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Makaradi Sri Matsya:
108 Names of Makaradi Matsya – Ashtottara Shatanamavali in Sanskrit – English – BengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil