108 Names of Makaradi Matsya – Ashtottara Shatanamavali in Kannada

॥ Makaradi Sri Matsya Ashtottarashata Namavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಮಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀಮತ್ಸ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ಮತ್ಸ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಲಯಾಮ್ಬೋಧಿ ಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನುಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೀನೌಕಾಪೃಷ್ಠದೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸುರವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮ್ನಾಯಗಣಾಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹನೀಯಗುಣಾದ್ಭುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮರಾಲವಾಹವ್ಯಸನಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಥಿತಸಾಗರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸತ್ವಾಯ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಮಹಾಯಾದೋಗಣಭುಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುರಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ದೋಲ್ಲುಂಠನಸಂಕ್ಷುಬ್ಧಸಿನ್ಧು ಭಂಗಹತೋರ್ಧ್ವಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಶಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಧೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೌಷಧಿಸಮುದ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಯಶಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವಪುಷೇ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಮಹೀಪಂಕಪೃಷತ್ಪೃಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಲ್ಪಾರ್ಣವಹ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಿತ್ರಶುಭ್ರಾಂಶುವಲಯ ನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಖಮಹಾನಭಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀನೇತ್ರರೂಪ ಗರ್ವ ಸರ್ವಂಕಷಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭೂತಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಮಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಜವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪೃಚ್ಛಚ್ಛಿನ್ನ ಮೀನಾದಿ ರಾಶಿಕಾಯ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಮಹಾತಲತಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮರುತ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮರುತ್ಪತಿಸ್ಥಾನಪೃಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದೇವಸಭಾಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇನ್ದ್ರಾದ್ಯಖಿಲ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃದಿತಾಖಿಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನನೀಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನಸ್ಸ್ವಿನೇ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಮಾನವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೀಷಿಮಾನಸಾಮ್ಭೋಧಿ ಶಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನುವಿಭೀಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃದುಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಗಾಂಕಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಗ್ಯಪಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕರ್ತರಿಕಾಪುಚ್ಛಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋದುರ್ಗಮವೈಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೀಷಿಣೇ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಮಧ್ಯರಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಷಾಜನ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃತವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಘೇತರೋರು ಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಕ್ಷದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹಾಸಂಗಸಮುಜ್ಜೃಮ್ಭತ್ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹಸಂಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹದೂರಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಮಹೋದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹಿತೋತ್ತೋರಿತಮನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಚಿತಾಶ್ರಿತಕಶ್ಮಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹರ್ಷಿನಿಕರಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನುಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೀನೌಬನ್ಧನಾಹೀನ್ದ್ರರಜ್ಜು ಬದ್ಧೈಕಶೃಂಗಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವಾತಹತೋರ್ವೀನೌಸ್ತಮ್ಭನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಿಮಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮ್ಬುಧಿತರಂಗಾಪ್ತಸೈಕತೀ ಭೂತ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮರಾಲವಾಹನಿದ್ರಾನ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಮಧುನಿಷೂದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಬ್ಧಿವಸನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾರುತವೀಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಾಶಾಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂರ್ಛತ್ತಮೋಮ್ಬುಧಿಕೃತಾಪ್ಲವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃದಿತಾಬ್ದಾರಿವಿಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಷಿತಪ್ರಾಣಿಚೇತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃದುಚಿತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುರವಾಚೇ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಮೃಷ್ಟಕಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮರಾಲವಾಹಸ್ವಾಪಾನ್ತ ದತ್ತವೇದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೀಶ್ಲಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೀನಾಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮರುನ್ಮಾಲಾಮಹಾಮಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೀಭಾರಪರೀಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋದಯಾಯ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಮಹನ್ಮಹತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಗ್ನಲೋಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಶಾನ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹನ್ಮಹಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವೇದಾಬ್ಧಿಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹಿತಾತ್ಮಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಸ್ಮೃತಿಭ್ರಂಶಹೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಶೇವಧಯೇ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಮನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರಾರ್ಥ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರದೈವತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರೋಕ್ತಕಾರಿಪ್ರಣಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರರಾಶಿಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರತಾತ್ಪರ್ಯವಿಷಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋಮನ್ತ್ರಾದ್ಯಗೋಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಾರ್ಥವಿತ್ಕೃತಕ್ಷೇಮಾಯ ನಮಃ । 108 ।

॥ ಇತಿ ಮಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಪರಾಭವ
ಶ್ರಾವಣಶುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮಾಯಾಂ ಲಿಖಿತಾ ರಾಮೇಣ ಸಮರ್ಪಿತಾ ಚ
ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಚರಣಾರವಿನ್ದಯೋರ್ವಿಜಯತಾನ್ತರಾಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Makaradi Sri Matsya:
108 Names of Makaradi Matsya – Ashtottara Shatanamavali in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil

108 Names of Makaradi Matsya – Ashtottara Shatanamavali in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top