108 Names of Navagraha in English – Navagraha Namavali

॥ Nine Planets Namavali  | Different Names of Navagraha ॥

om bhanave namah ।
hamsaya namah ।
bhaskaraya namah ।
suryaya namah ।
suraya namah ।
tamoharaya namah ।
rathine namah ।
visve dhrte namah ।
avyaptre namah ।
haraya namah ॥ 10 ॥

veda mayaya namah ।
vibhave namah ।
sudhamsave namah ।
subhramsave namah ।
candraya namah ।
abja netrasamudbhavaya namah ।
taradhipaya namah ।
rohinisaya namah ।
sambhu murti krtalayaya namah ।
ausadhidyaya namah ॥ 20 ॥

ausadhipataye namah ।
isvara dharaya namah ।
sudha nidhaye namah ।
sakalahladana karaya namah ।
bhaumaya namah ।
bhumi sutaya namah ।
bhuta manyaya namah ।
samudbhavaya namah ।
aryaya namah ।
agni krte namah ॥ 30 ॥

rohitangakaya namah ।
rakta vastra dharaya namah ।
sucaye namah ।
mangalaya namah ।
angarakaya namah ।
raktamaline namah ।
maya visaradhaya namah ।
budhaya namah ।
tara sutaya namah ।
saumyaya namah ॥ 40 ॥

rohini garbha sambhutaya namah ।
candratma jaya namah ।
soma vamsa karaya namah ।
srutivisaradhaya namah ।
satya sandhaya namah ।
satya sindhave namah ।
vidu sutaya namah ।
vibhutaya namah ।
vibhave namah ।
vag krte namah ॥ 50 ॥

brahmanaya namah ।
brahmane namah ।
disanaya namah ।
subha vesa dharaya namah ।
gis pataye namah ।
gurave namah ।
indra purohitaya namah ।
jivaya namah ।
nirjara pujitaya namah ।
pitambharalangkrtaya namah ॥ 60 ॥

bhrgave namah ।
bhargava sambhutaya namah ।
nisacara gurave namah ।
kavaye namah ।
bhrtya keta haraya namah ।
bhrgu sutaya namah ।
varsa krte namah ।
dina rajya daya namah ।
sukraya namah ।
sukra svarupaya namah ॥ 70 ॥

rajya daya namah ।
laya krtaya namah ।
konaya namah ।
sanaiscaraya namah ।
mandaya namah ।
chaya hrdayanandanaya namah ।
martandajaya namah ।
pangave namah ।
bhanu tanubhavaya namah ।
yamanujaya namah ॥ 80 ॥

adipya krte namah ।
nilaya namah ।
surya vamsa jaya namah ।
nirmana dehaya namah ।
rahave namah ।
svar bhanave namah ।
aditya candra dvesine namah ।
bhujangamaya namah ।
simhi desaya namah ।
gunavate namah ॥ 90 ॥

ratri pati piditaya namah ।
ahi raje namah ।
siro hinaya namah ।
visa dharaya namah ।
maha kayaya namah ।
mahabhutaya namah ।
brahmanaya namah ।
brahma sambhutaya namah ।
ravi krte namah ।
rahu rupa dhrte namah ॥ 100 ॥

ketave namah ।
ketu svarupaya namah ।
kecaraya namah ।
kagrutalayaya namah ।
brahma vide namah ।
brahmaputraya namah ।
kumara kaya namah ।
brahmana pritaya namah ॥ 108 ॥

॥ Nine Planets and Their Wife’s Names ॥

Surya – Usha and Chaya
Chandra – Rohini
Mangal – Shakti
Budha – Ila
Guru – Tara
Shukra – Sukirti
Shani – Neela
Rahu – Simhi
Ketu – Chitralekha

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *