108 Names Of Shiva Kailasa – Ashtottara Shatanamavali In Gujarati

॥ Siva Kailash Ashtottarashata Namavali Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીશિવકૈલાસાષ્ટોત્તરશતનામાવલી ॥

ૐ શ્રીમહાકૈલાસશિખરનિલયાય નમોનમઃ ।
ૐ હિમાચલેન્દ્રતનયાવલ્લભાય નમોનમઃ ।
ૐ વામભાગકલત્રાર્ધશરીરાય નમોનમઃ ।
ૐ વિલસદ્દિવ્યકર્પૂરદિવ્યાભાય નમોનમઃ ।
ૐ કોટિકન્દર્પસદૃશલાવણ્યાય નમોનમઃ ।
ૐ રત્નમૌક્તિકવૈડૂર્યકિરીટાય નમોનમઃ ।
ૐ મંદાકિનીજલોપેતમૂર્ધજાય નમોનમઃ ।
ૐ ચારુશીતાંશુશકલશેખરાય નમોનમઃ ।
ૐ ત્રિપુણ્ડ્રભસ્મવિલસત્ફાલકાય નમોનમઃ ।
ૐ સોમપાવકમાર્તાણ્ડલોચનાય નમોનમઃ ॥ ૧૦ ॥

ૐ વાસુકીતક્ષકલસત્કુણ્ડલાય નમોનમઃ ।
ૐ ચારુપ્રસન્નસુસ્મેરવદનાય નમોનમઃ ।
ૐ સમુદ્રોદ્ભૂતગરલકંધરાય નમોનમઃ ।
ૐ કુરંગવિલસત્પાણિકમલાય નમોનમઃ ।
ૐ પરશ્વધદ્વયલસદ્દિવ્યકરાબ્જાય નમોનમઃ ।
ૐ વરાભયપ્રદકરયુગલાય નમોનમઃ ।
ૐ અનેકરત્નમાણિક્યસુહારાય નમોનમઃ ।
ૐ મૌક્તિકસ્વર્ણરુદ્રાક્ષમાલિકાય નમોનમઃ ।
ૐ હિરણ્યકિંકિણીયુક્તકંકણાય નમોનમઃ ।
ૐ મંદારમલ્લિકાદામભૂષિતાય નમોનમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ મહામાતંગસત્કૃત્તિવસનાય નમોનમઃ ।
ૐ નાગેંદ્રયજ્ઞોપવીતશોભિતાય નમોનમઃ ।
ૐ સૌદામિનીસમચ્છાયસુવસ્ત્રાય નમોનમઃ ।
ૐ સિંજાનમણિમંજીરચરણાય નમોનમઃ ।
ૐ ચક્રાબ્જધ્વજયુક્તાંઘ્રિસરોજાય નમોનમઃ ।
ૐ અપર્ણાકુચકસ્તૂરીશોભિતાય નમોનમઃ ।
ૐ ગુહમત્તેભવદનજનકાય નમોનમઃ ।
ૐ બિડૌજોવિધિવૈકુણ્ઠસન્નુતાય નમોનમઃ ।
ૐ કમલાભારતીંદ્રાણીસેવિતાય નમોનમઃ ।
ૐ મહાપંચાક્ષરીમન્ત્રસ્વરૂપાય નમોનમઃ ॥ ૩૦ ॥

ૐ સહસ્રકોટિતપનસંકાશાય નમોનમઃ ।
ૐ અનેકકોટિશીતંશુપ્રકાશાય નમોનમઃ ।
ૐ કૈલાસતુલ્યવૃષભવાહનાય નમોનમઃ ।
ૐ નંદીભૃંગીમુખાનેકસંસ્તુતાય નમોનમઃ ।
ૐ નિજપાદાંબુજાસક્તસુલભાય નમોનમઃ ।
ૐ પ્રારબ્ધજન્મમરણમોચનાય નમોનમઃ ।
ૐ સંસારમયદુઃખૌઘભેષજાય નમોનમઃ ।
ૐ ચરાચરસ્થૂલસૂક્ષ્મકલ્પકાય નમોનમઃ ।
ૐ બ્રહ્માદિકીટપર્યન્તવ્યાપકાય નમોનમઃ ।
ૐ સર્વસહામહાચક્રસ્યન્દનાય નમોનમઃ ॥ ૪૦ ॥

See Also  108 Names Of Sri Padmavathi In Telugu

ૐ સુધાકરજગચ્છક્ષૂરથાંગાય નમોનમઃ ।
ૐ અથર્વઋગ્યજુસ્સામતુરગાય નમોનમઃ ।
ૐ સરસીરુહસંજાતપ્રાપ્તસારથયે નમોનમઃ ।
ૐ વૈકુણ્ઠસાયવિલસત્સાયકાય નમોનમઃ ।
ૐ ચામીકરમહાશૈલકાર્મુકાય નમોનમઃ ।
ૐ ભુજંગરાજવિલસત્સિઞ્જિનીકૃતયે નમોનમઃ ।
ૐ નિજાક્ષિજાગ્નિસન્દગ્ધ ત્રિપુરાય નમોનમઃ ।
ૐ જલંધરાસુરશિરચ્છેદનાય નમોનમઃ ।
ૐ મુરારિનેત્રપૂજાંઘ્રિપંકજાય નમોનમઃ ।
ૐ સહસ્રભાનુસંકાશચક્રદાય નમોનમઃ ॥ ૫૦ ॥

ૐ કૃતાન્તકમહાદર્પનાશનાય નમોનમઃ ।
ૐ માર્કણ્ડેયમનોભીષ્ટદાયકાય નમોનમઃ ।
ૐ સમસ્તલોકગીર્વાણશરણ્યાય નમોનમઃ ।
ૐ અતિજ્વલજ્વાલામાલવિષઘ્નાય નમોનમઃ ।
ૐ શિક્ષિતાંધકદૈતેયવિક્રમાય નમોનમઃ ।
ૐ સ્વદ્રોહિદક્ષસવનવિઘાતાય નમોનમઃ ।
ૐ શંબરાંતકલાવણ્યદેહસંહારિણે નમોનમઃ ।
ૐ રતિપ્રાર્તિતમાંગલ્યફલદાય નમોનમઃ ।
ૐ સનકાદિસમાયુક્તદક્ષિણામૂર્તયે નમોનમઃ ।
ૐ ઘોરાપસ્મારદનુજમર્દનાય નમોનમઃ ॥ ૬૦ ॥

ૐ અનન્તવેદવેદાન્તવેદ્યાય નમોનમઃ ।
ૐ નાસાગ્રન્યસ્તનિટિલનયનાય નમોનમઃ ।
ૐ ઉપમન્યુમહામોહભંજનાય નમોનમઃ ।
ૐ કેશવબ્રહ્મસંગ્રામનિવારાય નમોનમઃ ।
ૐ દ્રુહિણાંભોજનયનદુર્લભાય નમોનમઃ ।
ૐ ધર્માર્થકામકૈવલ્યસૂચકાય નમોનમઃ ।
ૐ ઉત્પત્તિસ્થિતિસંહારકારણાય નમોનમઃ ।
ૐ અનન્તકોટિબ્રહ્માણ્ડનાયકાય નમોનમઃ ।
ૐ કોલાહલમહોદારશમનાય નમોનમઃ ।
ૐ નારસિંહમહાકોપશરભાય નમોનમઃ ॥ ૭૦ ॥

ૐ પ્રપંચનાશકલ્પાન્તભૈરવાય નમોનમઃ ।
ૐ હિરણ્યગર્ભોત્તમાંગચ્છેદનાય નમોનમઃ ।
ૐ પતંજલિવ્યાઘ્રપાદસન્નુતાય નમોનમઃ ।
ૐ મહાતાણ્ડવચાતુર્યપંડિતાય નમોનમઃ ।
ૐ વિમલપ્રણવાકારમધ્યગાય નમોનમઃ ।
ૐ મહાપાતકતૂલૌઘપાવનાય નમોનમઃ ।
ૐ ચંડીશદોષવિચ્છેદપ્રવીણાય નમોનમઃ ।
ૐ રજસ્તમસ્સત્ત્વગુણગણેશાય નમોનમઃ ।
ૐ દારુકાવનમાનસ્ત્રીમોહનાય નમોનમઃ ।
ૐ શાશ્વતૈશ્વર્યસહિતવિભવાય નમોનમઃ ॥ ૮૦ ॥

See Also  108 Names Of Sri Durga 2 In English

ૐ અપ્રાકૃતમહાદિવ્યવપુસ્થાય નમોનમઃ ।
ૐ અખંડસચ્છિદાનન્દવિગ્રહાય નમોનમઃ ।
ૐ અશેષદેવતારાધ્યપાદુકાય નમોનમઃ ।
ૐ બ્રહ્માદિસકલદેવવન્દિતાય નમોનમઃ ।
ૐ પૃથિવ્યપ્તેજોવાય્વાકાશતુરીયાય નમોનમઃ ।
ૐ વસુન્ધરમહાભારસૂદનાય નમોનમઃ ।
ૐ દેવકીસુતકૌન્તેયવરદાય નમોનમઃ ।
ૐ અજ્ઞાનતિમિરધ્વાન્તભાસ્કરાય નમોનમઃ ।
ૐ અદ્વૈતાનન્દવિજ્ઞાનસુખદાય નમોનમઃ ।
ૐ અવિદ્યોપાધિરહિતનિર્ગુણાય નમોનમઃ ॥ ૯૦ ॥

ૐ સપ્તકોટિમહામન્ત્રપૂરિતાય નમોનમઃ ।
ૐ ગંધશબ્દસ્પર્શરૂપસાધકાય નમોનમઃ ।
ૐ અક્ષરાક્ષરકૂટસ્થપરમાય નમોનમઃ ।
ૐ ષોડશાબ્દવયોપેતદિવ્યાંગાય નમોનમઃ ।
ૐ સહસ્રારમહાપદ્મમણ્ડિતાય નમોનમઃ ।
ૐ અનન્તાનન્દબોધાંબુનિધિસ્થાય નમોનમઃ ।
ૐ અકારાદિક્ષકારાન્તવર્ણસ્થાય નમોનમઃ ।
ૐ નિસ્તુલૌદાર્યસૌભાગ્યપ્રમત્તાય નમોનમઃ ।
ૐ કૈવલ્યપરમાનન્દનિયોગાય નમોનમઃ ।
ૐ હિરણ્યજ્યોતિવિભ્રાજત્સુપ્રભાય નમોનમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ જ્યોતિષાંમૂર્તિમજ્યોતિરૂપદાય નમોનમઃ ।
ૐ અનૌપમ્યમહાસૌખ્યપદસ્થાય નમોનમઃ ।
ૐ અચિંત્યમહિમાશક્તિરંજિતાય નમોનમઃ ।
ૐ અનિત્યદેહવિભ્રાંતિવર્જિતાય નમોનમઃ ।
ૐ સકૃત્પ્રપન્નદૌર્ભાગ્યચ્છેદનાય નમોનમઃ ।
ૐ ષટ્ત્રિંશત્તત્ત્વપ્રશાદભુવનાય નમોનમઃ ।
ૐ આદિમધ્યાન્તરહિતદેહસ્થાય નમોનમઃ ।
ૐ પરાનન્દસ્વરૂપાર્થપ્રબોધાય નમોનમઃ ।
ૐ જ્ઞાનશક્તિકૃયાશક્તિસહિતાય નમોનમઃ ।
ૐ પરાશક્તિસમાયુક્તપરેશાય નમોનમઃ । ૧૧૦ ।

ૐ ઓંકારાનન્દનોદ્યાનકલ્પકાય નમોનમઃ ।
ૐ બ્રહ્માદિસકલદેવવન્દિતાય નમોનમઃ ।
॥ શ્રી મહાકૈલાસાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સંપૂર્ણા ॥

– Chant Stotra in Other Languages -112 Names of Shiva Kailash:
108 Names of Shiva Kailasa – Ashtottara Shatanamavali in SanskritEnglishBengali – Gujarati – KannadaMalayalamOdiaTeluguTamil