108 Names Of Shukra In English – Sukra Grah Namavali

॥ Planet Venus Namavali | Different Names of Sukra Graham ॥

om sukraya namah namah ।
sucaye namah ।
subha gunaya namah ।
subha daya namah ।
subha laksanaya namah ।
sobhanaksaya namah ।
subhra vahaya namah ।
sudha sphatika bhasvaraya namah ।
dinarti harakaya namah ।
daitya gurave namah ॥ 10 ॥

devabhi vanditaya namah ।
kavyasaktaya namah ।
kama palaya namah ।
kavaye namah ।
kalyana daya kaya namah ।
bhadra murtaye namah ।
bhadra gunaya namah ।
bhargavaya namah ।
bhakta palanaya namah ।
bhoga daya namah ॥ 20 ॥

bhuvan adhyaksaya namah ।
bhukti mukti phala pradaya namah ।
caru silaya namah ।
caru rupaya namah ।
caru candra nibhananaya namah ।
nidhaye namah ।
nikhila sastra jnaya namah ।
niti vidhyadhurandharaya namah ।
sarva laksana sampannaya namah ।
sarvapaguna varjitaya namah ॥ 30 ॥

samanadhika nirmuktaya namah ।
sakalagama paragaya namah ।
bhrgave namah ।
bhoga karaya namah ।
bhumi sura palana tatparaya namah ।
manasvane namah ।
mana daya namah ।
manyaya namah ।
maya titaya namah ।
maha yasase namah ॥ 40 ॥

See Also  Gakaradi Sri Ganapati 1000 Names – Sahasranama Stotram In Kannada

bali prasannaya namah ।
abhaya daya namah ।
baline namah ।
bala parakramaya namah ।
bhava pasa parityagaya namah ।
bali bandha vimocakaya namah ।
ghanasayaya namah ।
ghanadhyaksaya namah ।
khambugrivaya namah ।
kala dharaya namah ॥ 50 ॥

karunya rasa sampurnaya namah ।
kalyana guna vardhanaya namah ।
svetambharaya namah ।
svetavapuse namah ।
catur bhuja samanvitaya namah ।
aksamala dharaya namah ।
acintyaya namah ।
aksina gunabhasuraya namah ।
naksatra gana sancaraya namah ।
naya daya namah ॥ 60 ॥

niti marga daya namah ।
varsa pradaya namah ।
hrsikesaya namah ।
klesa nasakaraya namah ।
kavaye namah ।
cintitartha pradaya namah ।
santi mathaye namah ।
cittasamadhikrte namah ।
adhivyadhi haraya namah ।
bhuri vikramaya namah ॥ 70 ॥

punya daya kaya namah ।
purana purusaya namah ।
pujyaya namah ।
puruhutadi sannutaya namah ।
ajeyaya namah ।
vijitarataye namah ।
vividhabharanojvalaya namah ।
kunda puspa pratikasaya namah ।
manda hasaya namah ।
maha mataye namah ॥ 80 ॥

See Also  108 Names Of Sri Subrahmanya Siddhanama 1 In English

mukta phala samanabhaya namah ।
mukti daya namah ।
muni sannutaya namah ।
ratnasimhasanarudhaya namah ।
ratha sthaya namah ।
rajata prabhaya namah ।
surya prag desa sancacraya namah ।
sura satru suhrde namah ।
kavaye namah ।
tula vrsabha rasisaya namah ॥ 90 ॥

durdharaya namah ।
dharma palakaya namah ।
bhagya daya namah ।
bhavya caritraya namah ।
bhava pasavimocakaya namah ।
gauda desesvaraya namah ।
goptre namah ।
gunine namah ।
guna vibhusanaya namah ।
jyesthanaksatra sambhutaya namah ॥ 100 ॥

jyesthaya namah ।
sresthaya namah ।
suci smitaya namah ।
apavarga pradaya namah ।
anantaya namah ।
santanaphala dayakaya namah ।
sarvaisvarya pradaya namah ।
sarva girvana gana sannutaya namah ॥ 108 ॥