108 Names of Sri Ramanuja in English – Ramanuja Namavali

॥ Sri Ramanujacharya Namavali | Different Names of Sri Ramanujacharya ॥

om ramanujaya namah ।
puskaraksaya namah ।
yatindraya namah ।
karunakaraya namah ।
kantimadhyatmajaya namah ।
srimate namah ।
lila manusa vigrahaya namah ।
sarva sastrartha tattva jnaya namah ।
sarva jnaya namah ।
sajjana priyaya namah ॥ 10 ॥

narayana krpa patraya namah ।
sri bhuta pura nayakaya namah ।
anaghaya namah ।
bhakta mandaraya namah ।
kesavananda vardhanaya namah ।
kanci purna priya sakhaya namah ।
pranatarti vinasakaya namah ।
punya samkirtanaya namah ।
punyaya namah ।
brahma raksasa mocakaya namah ॥ 20 ॥

yadava padita partha vrksa cheda kutarakaya namah ।
amoghaya namah ।
laksmana munaye namah ।
sarada soka nasanaya namah ।
nirantara janajnana vimocana vicaksanaya namah ।
vedantadvaya sara jnaya namah ।
varadambu pradayakaya namah ।
parabhipraya tattva jnaya namah ।
yamuna anguli mocakaya namah ।
deva raja krpa labdha sad vakyartha maho dadhaye namah ॥ 30 ॥

purnarya labdha san mantraya namah ।
sauri padabja sat padaya namah ।
tri danda dharine namah ।
brahma jnaya namah ।
brahma jnana parayanaya namah ।
rangesa kainkarya rathaya namah ।
vibhutidvaya nayakaya namah ।
gosti purna krpa labdha mantra raja prakasakaya namah ।
vararanganukampatta dravidamnaya paragaya namah ।
maladhararya sujnata dravid amnaya tattvadhiye namah ॥ 40 ॥

catus sapta sisyadhyaya namah ।
pancacarya padasrayaya namah ।
prapita visa tirthambaprakati krta vaibhavaya namah ।
pranatarthi haracaryaya datta bhiksaika bhojanaya namah ।
pavitri krta kuresaya bhagineya tri danda kaya namah ।
kuresa dasarathyadicaramartha
prakasakaya namah ।
rangesa venkatesadi prakati krt vaibhavaya namah ।
devarajaarcana rataya namah ।
muka mukti pradayakaya namah ॥ 50 ॥

yajna murti pratistatre namah ।
man nathaya namah ।
dharani dharaya namah ।
varadacarya sadbhaktaya namah ।
yajnesarthi vinasakhaya namah ।
anantabhista phala daya namah ।
vittalesa prapujitaya namah ।
srisaila purna karunalabdha ramayanarthakaya namah ।
prapatti dharmaika rataya namah ।
govindarya priyanujaya namah ॥ 60 ॥

vyasa sutrartha tattva jnaya namah ।
bodhayana matanugaya namah ।
sri bhasyadi mahagrantha karakaya namah ।
kali nasanaya namah ।
advaita mata vicchetre namah ।
visistadvaitaparagaya namah ।
kuranga nagari purna mantra ratnopadesikaya namah ।
vinas itetara mataya namah ।
sesi krta ramapataye namah ।
putri krta satharataye namah ॥ 70 ॥

satha jite namah ।
rna mocakaya namah ।
bhasa datta haya grivaya namah ।
bhasya karaya namah ।
mahayasase namah ।
pavitri krta bhu bhagaya namah ।
kurma natha prakasakaya namah ।
srivenkatacaladhisa sankha cakra pradayakaya namah ।
sri venkatesa svasuraya namah ।
sri ramasaka desikaya namah ॥ 80 ॥

krpa matra prasann aryaya namah ।
gopika moksa dayakaya namah ।
samicinarya sac chisya sat krtaya namah ।
vaisnava priyaya namah ।
krmi kanta nrpa dhvamsine namah ।
sarva mantra mahodadhaye namah ।
angi krtandhra purnaryaya namah ।
salagrama pratistithaya namah ।
sri bhaktagrama purnesaya namah ।
visnu vardhana raksakaya namah ॥ 90 ॥

baudha dhvanta sahasramsave namah ।
sesa rupa pradarsakaya namah ।
nagari krta vedadraye namah ।
dillisvara samarcitaya namah ।
narayana pratistatre namah ।
sampat putra vimocakaya namah ।
sampatkumara janakaya namah ।
sadhu loka sikhamanaye namah ।
supratistita govinda rajaya namah ।
purnamanorathaya namah ॥ 100 ॥

godagrajaya namah ।
dig vijetre namah ।
godabhistha prapurakaya namah ।
sarva samsaya vicchetre namah ।
visnu loka pradayakaya namah ।
avyahata mahad vartmane namah ।
yati rajaya namah ।
jagat gurave namah ॥ 108 ॥
om srimate ramanujaya namah ॥

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *