108 Names Of Sri Adi Sankaracharya In Kannada

॥ Sri Adi Shankaracharya Ashtottara Shatanamavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಜ್ಞಾನಾಮ್ಬುಧಿಚಂದ್ರಮಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಷ್ಯೋಪದೇಶನಿರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ॥ ೯ ॥

ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮತತ್ತ್ವರಹಸ್ಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾರ್ಯಾಕಾರ್ಯಪ್ರಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಂಚಿತಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಷ್ಯಹೃತ್ತಾಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಿವ್ರಾಜಾಶ್ರಮೋದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ವೈತಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛಂಕರರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಣ್ಮತಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ ೧೮ ॥

ಓಂ ತ್ರಯೀಮಾರ್ಗಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವೇದಾಂತತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ವಾದಿಮತಖಂಡನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈರಾಗ್ಯನಿರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಂಭೋಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾಣಸ್ಮೃತಿಸಾರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ॥ ೨೭ ॥

ಓಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾತಂಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಸ್ಸಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಮಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಹಂಕಾರಾಯ ನಮಃ ॥ ೩೬ ॥

See Also  Indra Krita Shiva Stuti In Kannada

ಓಂ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಪದಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ತ್ವಪ್ರಧಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದ್ಭಾವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಖ್ಯಾತೀತಗುಣೋಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ॥ ೪೫ ॥

ಓಂ ಪುಣ್ಯಶೀಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗವಿಚಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋರಾಶಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾಗವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಕರ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋಗುಣನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ ॥ ೫೪ ॥

ಓಂ ಭಾರತೀಜೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರದಾಹ್ವಾನಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿಭಾಗಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಯಭೇದಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದಬಿಂದುಕಲಾಭಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಿಹೃತ್ಪದ್ಮಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತೀಂದ್ರಿಯಜ್ಞಾನನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಿವೇಕವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದಾನಂದಾಯ ನಮಃ ॥ ೬೩ ॥

ಓಂ ಚಿನ್ಮಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮಾನುಷಚರಿತ್ರಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೇಮದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಮಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂರಿಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವರಂಜಕಾಯ ನಮಃ ॥ ೭೨ ॥

See Also  Narayaniyam Sastitamadasakam In Kannada – Narayaneyam Dasakam 60

ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಬಂಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭೋದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾಲಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈಲಾಸಯಾತ್ರಾಸಂಪ್ರಾಪ್ತಚಂದ್ರಮೌಳಿಪ್ರಪೂಜಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಂಚ್ಯಾಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜಾಖ್ಯಯಂತ್ರಸ್ಥಾಪನದೀಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ ॥ ೮೧ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಾತ್ಮಕತಾಟಂಕತೋಷಿತಾಂಬಾಮನೋರಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರೋಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಾದಿಗ್ರಂಥಕಲ್ಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ದಿಕ್ಚತುರಾಮ್ನಾಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಸಪ್ತತಿಮತೋಚ್ಚೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದಿಗ್ವಿಜಯಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಷಾಯವಸನೋಪೇತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಳಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕೈಕದಂಡಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ ೯೦ ॥

ಓಂ ಕಮಂಡಲುಲಸತ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಭೂಮಂಡಲಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತ್ಪಾದಸಂಜ್ಞಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಸಸಂದರ್ಶನಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಷ್ಯಶೃಂಗಪುರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಂದರ್ಯಲಹರೀಮುಖ್ಯಬಹುಸ್ತೋತ್ರವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಕಲಾಭಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಮೋಕ್ಷದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮನ್ಮಂಡನಮಿಶ್ರಾಖ್ಯಸ್ವಯಂಭೂಜಯಸನ್ನುತಾಯ ನಮಃ ॥ ೯೯ ॥

ಓಂ ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯಸಂಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಪಾದಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಸ್ತಾಮಲಕಯೋಗೀಂದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರಾಖ್ಯಸಚ್ಚಿಷ್ಯಸನ್ನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃಸಿಂಹಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದ್ರತ್ನಗರ್ಭಹೇರಂಬಪೂಜಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ – ೧೦೮ ॥

See Also  Sri Batuka Bhairava Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Sri Adi Sankaracharya Ashtottarshat Naamavali in SanskritEnglish –  Kannada – TeluguTamil