108 Names Of Sri Kali In Kannada

॥ 108 Names of Sri Kali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಕಾಳೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ॥
ಓಂ ಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಭೈರವಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುರುಕುಲ್ಲಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೯ ॥

ಓಂ ಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮನೀಯಸ್ವಭಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲೀನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲವರ್ತ್ಮಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಸ್ತೂರೀರಸನೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಕಾರವರ್ಣನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೧೮ ॥

ಓಂ ಕಾಮಧೇನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಲಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಾರ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಶೋದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ ೨೭ ॥

ಓಂ ಕುಲಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಜರೇಶ್ವರಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ ೩೬ ॥

ಓಂ ಕಾಮಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮುದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣದೇಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಿಂದ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಶ್ಯಪ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ॥ ೪೫ ॥

ಓಂ ಕುಲಿಶಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೀಂರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಶಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಿನ್ನರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ ೫೪ ॥

ಓಂ ಕಲಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾರ್ತಿಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಬುಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮುದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಜೀವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಸ್ತ್ರಿಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೀರ್ತಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೬೩ ॥

ಓಂ ಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲಪಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮದೇವಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಪಲತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಾಂಗವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮುದಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕದಂಬಕುಸುಮೋತ್ಸುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾದಂಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ ೭೨ ॥

ಓಂ ಕಮಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾನಂದಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮಾರೀಪೂಜನರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮಾರೀಗಣಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮಾರೀರಂಜನರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮಾರೀವ್ರತಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮನೀಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೮೧ ॥

ಓಂ ಕಪಾಲಖಟ್ವಾಂಗಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಭೈರವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಟರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಟರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಶೀವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈಲಾಸವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾರ್ಯಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ ೯೦ ॥

ಓಂ ಕಾಮಾಕರ್ಷಣರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಪೀಠನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೀಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುತ್ಸಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಹಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಡಗೋಲೋದ್ಭವಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಶಿಕ್ಯೈ ನಮಃ ॥ ೯೯ ॥

ಓಂ ಕೀರ್ತಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಭಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಟಾಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಕನದಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಂತಾರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಠಿನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೧೦೮ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Slokam » Sri Kali Ashtottarshat Shatanamavali » 108 Names of Sri Kali Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil