108 Names Of Sri Mangala Gauri In Kannada

॥ Sri Mangala Gauri Ashtottara Shatanamavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಗೌರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ॥
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣೇಶಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿರಾಜತನೂದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾಧರಕುಟುಂಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಭದ್ರಪ್ರಸುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ – ೧೦ ।

ಓಂ ಕಷ್ಟದಾರಿದ್ಯ್ರಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಂಭವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಂಗಳ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಜುಭಾಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ – ೨೦ ।

ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂತ್ರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮಾದ್ರಿಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಪನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಂಶಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ – ೩೦ ।

ಓಂ ನಿರೀಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಡಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುನಿಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇನಕಾತ್ಮಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ – ೪೦ ।

See Also  Govinda Namavali In Kannada – Govinda Namalu

ಓಂ ಕಲಿದೋಷನಿಷೂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಳ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮಲಾಯೈ ನಮಃ – ೫೦ ।

ಓಂ ಅಮರಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಿಲಾಗಮಸಂಸ್ತುತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಖಸಚ್ಚಿತ್ಸುಧಾರಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲ್ಯಾರಾಧಿತಭೂತೇಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾನುಕೋಟಿಸಮದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೈ ನಮಃ – ೬೦ ।

ಓಂ ಶೀತಾಂಶುಕೃತಶೇಖರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿದ್ರಾಕುಂಕುಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಕಾಲಸುಮಂಗಳ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಭೋಗಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮಶಿಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾಂತಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಕಲನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಂಕ್ಷಿತಾರ್ಥದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾಯಿತತಾಟಂಕಾಯೈ ನಮಃ – ೭೦ ।

ಓಂ ಚಿದಂಬರಶರೀರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರಾರಾತಿಪ್ರಿಯಾರ್ಧಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ – ೮೦ ।

See Also  Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanama Stotram 1 In Gujarati

ಓಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶಾಂಕರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಗಳಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಜಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೯೦ ॥

ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವಸ್ತೂತ್ತಮೋತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಭಿಧಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ – ೧೦೦ ।

ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಣಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷೋಡಶಾಕ್ಷರದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೧೦೮ ॥

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Sri Mangala Gauri Ashtottarshat Naamavali in SanskritEnglish – Kannada – TeluguTamil