108 Names of Natesha – Ashtottara Shatanamavali in Kannada

॥ Natesha Ashtottarashata Namavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀನಟೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಶ್ರೀನಟರಾಜಧ್ಯಾನಮ್ ।
ನಟೇಶ್ವರಂ ಸುನ್ದರವನ್ದಿತಾಂಘ್ರೀಂ ಜಟೇನ್ದುಗಂಗಾಲಸದುತ್ತಮಾಂಗಮ್ ।
ಘಟೋದ್ಭವಾದಿಸ್ತುತವೈಭವಾಂಘ್ರೀಂ ಚಿದಮ್ಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ ॥

ಧ್ಯಾಯೇತ್ಕೋಟಿರವಿಪ್ರಭಂ ತ್ರಿನಯನಂ ಶೀತಾಂಶುಗಂಗಾಧರಂ
ದಕ್ಷಾಂಘ್ರಿಸ್ಥಿತವಾಮಕುಂಚಿತಪದಂ ಶಾರ್ದೂಲಚರ್ಮೋದ್ಧೃತಮ್ ।
ವಹ್ನಿಂ ಡೋಲಕರಾಭಯಂ ಡಮರುಕಂ ವಾಮೇ ಸ್ಥಿತಾಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ
ಕಹ್ಲಾರಾಂ ಜಪಸೃಕ್ಶುಕಾಂ ಕಟಿಕರಾಂ ದೇವೀಂ ಸಭೇಶೀಂ ಭಜೇ ॥

ಓಂ ಕೃಪಾಸಮುದ್ರಂ ಸುಮುಖಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಜಟಾಧರಂ ಪಾರ್ವತಿವಾಮಭಾಗಂ ।
ಸದಾಶಿವಂ ರುದ್ರಮನನ್ತರೂಪಂ ಚಿದಮ್ಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ ॥

ಅಥ ಶ್ರೀನಟರಾಜಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ।
ಓಂ ಚಿದಮ್ಬರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮಸಭೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ಸಭೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದಮ್ಬರಸಭಾನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದಮ್ಬರಸಭಾಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದಮ್ಬರಪುರಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದಮ್ಬರಸಭಾನಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಭೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಭಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಸಮ್ರಾಜೇ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಸದಸಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದ್ರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಟೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಟನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಭಾಮಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಭಾದೀಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಟರಾಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಂಡವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಂಡರೀಕಪುರಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಂಡರೀಕಪುರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಪುಂಡರೀಕರುಚಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲ್ವರುದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾರುದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃತ್ತಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಾಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನ್ದರಾನನ್ದತಾಂಡವಾಯ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಆನನ್ದನಟನಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯೋಮವ್ಯೋಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿನ್ಮಹಾವ್ಯೋಮತಾಂಡವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮ್ಬರಾಧೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಚಿತಾಂಘ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲ್ವವಾಸಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಚಿದೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಾಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲ್ವವನಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲ್ವವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲ್ವಪುರೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಪುರೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಪಾದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಪಾನಿಧಯೇ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಮಹಾಕಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಪಾದಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಂಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹವರ್ಮಾಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಟಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಲಾಟಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪತಂಜಲಿವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪಸ್ಮಾರಹಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ಪಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಫಣಿರಾಟ್ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಾಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಸಾದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನನ್ದತಾಂಡವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಪಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನ್ದರತಾಂಡವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಮ್ಭವೇ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಈಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೈಮಿನಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಣಿನೂಪುರಪಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಮಾಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂಲಪಾಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷಭಧ್ವಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಉಗ್ರಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಭಾಚಕ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರರಾಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಕಾಮಿಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಪರಮೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮದಭ್ರಸಭೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಘೋರಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುವನೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ । 108 ।
ಇತಿ ಶ್ರೀನಟೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Sri Natesha:
108 Names of Natesha – Ashtottara Shatanamavali in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil

108 Names of Natesha – Ashtottara Shatanamavali in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top