108 Names Of Sri Venkateshwara In English

॥ Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali English Lyrics ॥

॥ śrī vēṅkatēśvara astōttaraśatanamavaliḥ ॥

ōṁ śrī vēṅkatēśaya namaḥ ।
ōṁ śēsadrinilayaya namaḥ ।
ōṁ vr̥saddr̥ggōcaraya namaḥ ।
ōṁ visnavē namaḥ ।
ōṁ sadañjanagirīśaya namaḥ ।
ōṁ vr̥sadripatayē namaḥ ।
ōṁ mēruputragirīśaya namaḥ ।
ōṁ sarasvamitatījusē namaḥ ।
ōṁ kumarakalpasēvyaya namaḥ ।
ōṁ vajridr̥gvisayaya namaḥ – 10 ।

ōṁ suvarcalasutanyastasēnapatyabharaya namaḥ ।
ōṁ ramaya namaḥ ।
ōṁ padmanabhaya namaḥ ।
ōṁ sadavayustutaya namaḥ ।
ōṁ tyaktavaikunthalōkaya namaḥ ।
ōṁ girikuñjaviharinē namaḥ ।
ōṁ haricandanagōtrēndrasvaminē namaḥ ।
ōṁ śaṅkharajanyanētrabjavisayaya namaḥ ।
ōṁ vasūparicaratratrē namaḥ ।
ōṁ kr̥snaya namaḥ – 20 ।

ōṁ abdhikanyaparisvaktavaksasē namaḥ ।
ōṁ vēṅkataya namaḥ ।
ōṁ sanakadimahayōgipūjitaya namaḥ ।
ōṁ dēvajitpramukhanantadaityasaṅghapranaśinē namaḥ ।
ōṁ śvētadvīpavasanmuktapūjitaṅghriyugaya namaḥ ।
ōṁ śēsaparvatarūpatvaprakaśanaparaya namaḥ ।
ōṁ sanusthapitatarksyaya namaḥ ।
ōṁ tarksyacalanivasinē namaḥ ।
ōṁ mayagūdhavimanaya namaḥ ।
ōṁ garudaskandhavasinē namaḥ – 30 ।

ōṁ anantaśirasē namaḥ ।
ōṁ anantaksaya namaḥ ।
ōṁ anantacaranaya namaḥ ।
ōṁ śrīśailanilayaya namaḥ ।
ōṁ damōdaraya namaḥ ।
ōṁ nīlamēghanibhaya namaḥ ।
ōṁ brahmadidēvadurdarśaviśvarūpaya namaḥ ।
ōṁ vaikunthagatasaddhēmavimanantargataya namaḥ ।
ōṁ agastyabhyarcitaśēsajanadr̥ggōcaraya namaḥ ।
ōṁ vasudēvaya namaḥ – 40 ।

See Also  Matripanchakam In English – Matrpañcakam

ōṁ harayē namaḥ ।
ōṁ tīrthapañcakavasinē namaḥ ।
ōṁ vamadēvapriyaya namaḥ ।
ōṁ janakēstapradaya namaḥ ।
ōṁ markandēyamahatīrthajatapunyapradaya namaḥ ।
ōṁ vakpatibrahmadatrē namaḥ ।
ōṁ candralavanyadayinē namaḥ ।
ōṁ narayananagēśaya namaḥ ।
ōṁ brahmakluptōtsavaya namaḥ ।
ōṁ śaṅkhacakravaranamralasatkaratalaya namaḥ – 50 ।

ōṁ dravanmr̥gamadasaktavigrahaya namaḥ ।
ōṁ kēśavaya namaḥ ।
ōṁ nityayauvanamūrtayē namaḥ ।
ōṁ arthitarthapradatrē namaḥ ।
ōṁ viśvatīrthaghaharinē namaḥ ।
ōṁ tīrthasvamisarassnatajanabhīstapradayinē namaḥ ।
ōṁ kumaradharikavasaskandabhīstapradaya namaḥ ।
ōṁ janudaghnasamudbhūtapōtrinē namaḥ ।
ōṁ kūrmamūrtayē namaḥ ।
ōṁ kinnaradvandvaśapantapradatrē namaḥ – 60 ।

ōṁ vibhavē namaḥ ।
ōṁ vaikhanasamuniśrēsthapūjitaya namaḥ ।
ōṁ siṁhacalanivasaya namaḥ ।
ōṁ śrīmannarayanaya namaḥ ।
ōṁ sadbhaktanīlakantharcyanr̥siṁhaya namaḥ ।
ōṁ kumudaksaganaśrēsthasēnapatyapradaya namaḥ ।
ōṁ durmēdhapranahartrē namaḥ ।
ōṁ śrīdharaya namaḥ ।
ōṁ ksatriyantakaramaya namaḥ ।
ōṁ matsyarūpaya namaḥ – 70 ।

ōṁ pandavariprahartrē namaḥ ।
ōṁ śrīkaraya namaḥ ।
ōṁ upatyakapradēśasthaśaṅkaradhyatamūrtayē namaḥ ।
ōṁ rukmabjasarasīkūlalaksmīkr̥tatapasvinē namaḥ ।
ōṁ lasallaksmīkarambhōjadattakalharakasrajē namaḥ ।
ōṁ salagramanivasaya namaḥ ।
ōṁ śukadr̥ggōcaraya namaḥ ।
ōṁ narayanarthitaśēsajanadr̥gvisayaya namaḥ ।
ōṁ mr̥gayarasikaya namaḥ ।
ōṁ vr̥sabhasuraharinē namaḥ – 80 ।

See Also  Aghora Murti Sahasranamavali Stotram 2 In English

ōṁ añjanagōtrapatayē namaḥ ।
ōṁ vr̥sabhacalavasinē namaḥ ।
ōṁ añjanasutadatrē namaḥ ।
ōṁ madhavīyaghaharinē namaḥ ।
ōṁ priyaṅgupriyabhaksaya namaḥ ।
ōṁ śvētakōlavaraya namaḥ ।
ōṁ nīladhēnupayōdharasēkadēhōdbhavaya namaḥ ।
ōṁ śaṅkarapriyamitraya namaḥ ।
ōṁ cōlaputrapriyaya namaḥ ।
ōṁ sudharminīsucaitanyapradatrē namaḥ ॥ 90 ॥

ōṁ madhughatinē namaḥ ।
ōṁ kr̥snakhyavipravēdantadēśikatvapradaya namaḥ ।
ōṁ varahacalanathaya namaḥ ।
ōṁ balabhadraya namaḥ ।
ōṁ trivikramaya namaḥ ।
ōṁ mahatē namaḥ ।
ōṁ hr̥sīkēśaya namaḥ ।
ōṁ acyutaya namaḥ ।
ōṁ nīladrinilayaya namaḥ ।
ōṁ ksīrabdhinathaya namaḥ – 100 ।

ōṁ vaikunthacalavasinē namaḥ ।
ōṁ mukundaya namaḥ ।
ōṁ anantaya namaḥ ।
ōṁ viriñcabhyarthitanītasaumyarūpaya namaḥ ।
ōṁ suvarnamukharīsnatamanujabhīstadayinē namaḥ ।
ōṁ halayudhajagattīrthasamastaphaladayinē namaḥ ।
ōṁ gōvindaya namaḥ ।
ōṁ śrīnivasaya namaḥ ॥ 108 ॥

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Sri Venkateshwara Ashtottarshat Naamavali in Sanskrit – English –  KannadaTeluguTamil