108 Names Of Sri Vishwaksena In Kannada

॥ Sri Vishvaksena Ashtottara Shatanamavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಸೂತ್ರವತೀನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಸೇನಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಶಹಸ್ತಾವಲಂಬದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾರಂಭೇಷುಸಂಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಾಸ್ಯಾದಿಪರೀವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದಾಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷುಸರ್ವವಿಘ್ನನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀರೋದಾತ್ತಾಯ ನಮಃ ॥ ೯ ॥

ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಧವಾಜ್ಞಾಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಸಂಕಲ್ಪತೋವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಾದಿಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರ್ಜನೀಮುದ್ರಯಾವಿಶ್ವನಿಯಂತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಯತಾತ್ಮವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪ್ರತಿನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಮಾರ್ಗಾನುಗಾಯ ನಮಃ ॥ ೧೮ ॥

ಓಂ ಸುಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರ್ಙ್ಗಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾಪ್ರಹರಣಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಸೇನಾನಂದಕಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೈತ್ಯಸೇನಭಯಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭಿಯಾತ್ರೇ ನಮಃ ॥ ೨೭ ॥

ಓಂ ಪ್ರಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೇನಾನಯವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದಿಸರ್ವಶತ್ರುನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೌರಿವೀರಕಥಾಲಾಪಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞವಿಘ್ನಕರಾಂತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಟಾಕ್ಷಮಾತ್ರವಿಜ್ಞಾತವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತಕಾಂಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಾಭಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ॥ ೩೬ ॥

See Also  1000 Names Of Atmanatha – Sahasranamavali Or Brahmanandasahasranamavali In Gujarati

ಓಂ ಆಜಾನುಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಶಿರಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಲಲಾಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನಾಸಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀನವಕ್ಷಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಘಗಂಭೀರನಿಸ್ವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹಮಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹಗತಯೇ ನಮಃ ॥ ೪೫ ॥

ಓಂ ಸಿಂಹಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಿರೀಟಕರ್ಣಿಕಾಮುಕ್ತಾಹಾರಕೇಯೂರಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಗುಳೀಮುದ್ರಿಕಾಭ್ರಾಜದಂಗುಳಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮರಸುಂದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೋತ್ತರೋತ್ತರೀಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಶೋಭನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ ॥ ೫೪ ॥

ಓಂ ಸ್ರಗ್ವಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಗಂಧಾನುಲೇಪನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಯೋರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರತಿಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾಂಚಿತದೃಗಂಚಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯಾಸ್ಫುರನ್ಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಶನಾಶೋಭಿಮಧ್ಯಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಟಿಬಂಧತ್ಸರುನ್ಯಸ್ತಖಡ್ಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಮಂಜುಲಮಂಜೀರಶಿಂಜಾನಪದಪಂಕಜಾಯ ನಮಃ ॥ ೬೩ ॥

ಓಂ ಮಂತ್ರಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತಿಗಂಭೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತಾಪವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಖಿಲೋಪಾಯಕೋವಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತೀಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪ್ರಮತ್ತಾಯ ನಮಃ ॥ ೭೨ ॥

See Also  108 Names Of Sri Bagala Maa Ashtottara Shatanamavali 2 In Odia

ಓಂ ವೇತ್ರದಂಡಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಾಚಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಮನಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಮನಸಃ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಾಂಚಿತಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಭೂನೀಳಾಪ್ರಿಯಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಂತಗರುಡಾದೀನಾಂ ಪ್ರಿಯಕೃತೇ ನಮಃ ॥ ೮೧ ॥

ಓಂ ಪ್ರಿಯಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಕಿಂಕರವರ್ಗಸ್ಯ ತತ್ತತ್ಕಾರ್ಯೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥಪದಾಂಭೋಜಷಟ್ಪದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಟ್ಪದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀದೇವ್ಯನುಗ್ರಹಪ್ರಾಪ್ತ ದ್ವಯಮಂತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಾಂತವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಸೇವಿತದಿವ್ಯಸ್ರಕ್ ಅಂಬರಾದಿನಿಷೇವಿತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಶಪ್ರಿಯಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಶಭುಕ್ತಶೇಷೈಕಭೋಜನಾಯ ನಮಃ ॥ ೯೦ ॥

ಓಂ ಸೌಮ್ಯಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುಣಾವರುಣಾಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಪಂಕ್ತಿಪ್ರಧಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಶಠಕೋಪಮುನೇರ್ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂತ್ರರತ್ನಾನುಸಂಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನ್ಯಾಸಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಕುಂಠಸೂರಿ ಪರಿಷನ್ನಿರ್ವಾಹಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದಾರಧಿಯೇ ನಮಃ ॥ ೯೯ ॥

ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಜನಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಮುಖಪಂಕಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧುಲೋಕಪರಿತ್ರಾತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟಶಿಕ್ಷಣತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಪದಶರಣತ್ವಪ್ರಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀವೈಭವಖ್ಯಾಪಯಿತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವವಶಂವದಮಾಧವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುನಾ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮಾಪನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇಶಿಕೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ॥ ೧೦೮ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ ।

See Also  1000 Names Of Sri Matangi – Sahasranamavali Stotram In Tamil

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Vishwaksena Ashtottarshat Naamavali in SanskritEnglish –  Kannada – TeluguTamil