88 Names Of Shonachala Shiva – Ashtottara Shatanamavali In Kannada

॥ Shonachala Shiva Ashtottarashata Namavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶೋಣಾಚಲಶಿವನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಓಂ ಶೋಣಾದ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರುಣಾದ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಪನ್ನರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೇವಕವರ್ಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷಿಪೇಯಾಮೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಾನಾಯ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಸ್ತ್ರೀಪುಂಭಾವಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತವಿಜ್ಞಪ್ತಿಸನ್ಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀನಬನ್ದಿವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಖರಾಂಘ್ರಿಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಗಮದೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಪ್ರೇಕ್ಷಣಕೃತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತದೋಷನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಜ್ಞಾನಸಮ್ಬನ್ಧನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಹಾಲಹಲಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಹವೈಶ್ವರ್ಯದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮರ್ತೃಸರ್ವಾಘನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತನೃತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ವಜಧಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಾನ್ತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಟನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ವೇದಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾಪರಾಧಸೋಢ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ 40 ॥

See Also  Sri Prem Sudha Satram In Kannada

ಓಂ ಕ್ಷಮಾರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷಧ್ವಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರ್ಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರರೇಖಾವತಂಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮರಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ಧಕರಿಪವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧರಾಜಾಯ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ದಿಗಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಗಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಸ್ಮರುದ್ರಾಕ್ಷಲಾಂಛನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾಧರಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಕ್ರತುಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಮಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಾದಿರನ್ತರಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಕಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಯಮ್ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೀವಧಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತ್ರೀಸಂಗವಾಮಸುಭಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಹಿತಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತವಾಂಛಿತದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಶ್ಚರ್ಯವೈಭವಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

See Also  Sankashta Nashanam In Kannada – Slokam In Kannada

ಓಂ ಕಾಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರವದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಮ್ಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಯಮ್ಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿಶಾಯ ನಮಃ ॥ 88 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಾನ್ದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಪ್ರಥಮೇ ಮಾಹೇಶ್ವರಖಂಡೇ
ತೃತೀಯಮರುಣಾಚಲಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ತತ್ರ ಪೂರ್ವಾರ್ಧಃ ಪ್ರಾರಭ್ಯತೇ
ನವಮೋಽಧ್ಯಾಯಾನ್ತರ್ಗತಾ ಶೋಣಾಚಲಶಿವಸ್ಯನಾಮಾಆವಲೀ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

– Chant Stotra in Other Languages -88 Names of Shonachala Shiva:
88 Names of Shonachala Shiva – Ashtottara Shatanamavali in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil