Adivo Alladivo In Sanskrit

 ॥ Adivo Alladivo Sanskrit Lyrics ॥

अदिवो अल्लदिवो श्री हरि वासमु
पदिवेल शेषुल पडगल मयमु ॥

अदे वेङ्कटाचल मखिलोन्नतमु
अदिवो ब्रह्मादुल कपुरूपमु ।
अदिवो नित्यनिवास मखिल मुनुलकु
अदे चूडु डदे मोक्कु डानन्दमयमु ॥

चेङ्गट नदिवो शेषाचलमू
निङ्गि नुन्न देवतल निजवासमु ।
मुङ्गिट नल्लदिवो मूलनुन्न धनमु
बङ्गारु शिखराल बहु ब्रह्ममयमु ॥

कैवल्य पदमु वेङ्कट नग मदिवो
श्री वेङ्कटपतिकि सिरुलैनदि ।
भाविम्प सकल सम्पद रूपमदिवो
पावनमुल केल्ल पावन मयमू ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Adivo Alladivo Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

See Also  Sharabha Upanishat In Sanskrit