Alarulu Kuriyaga In Malayalam

॥ Alarulu Kuriyaga Malayalam Lyrics ॥

അലരുലു ഗുരിയഗ നാഡെനദേ ।
അലകല ഗുലുകുല നലമേലുമംഗ ॥

അരവിരി സൊബഗുല നതിവലു മെച്ചഗ
അര തെര മരുഗുന നാഡെ നദേ ।
വരുസഗ പൂര്വദു വാളപു തിരുപുല
ഹരി ഗരഗിംപുചു നലമേലുമംഗ ॥

മട്ടപു മലപുല മട്ടെലകെലപുല
തട്ടെഡി നഡപുല ദാടെനദേ ।
പെട്ടിന വജ്രപു പെംഡെപു ദളുകുലു
അട്ടിട്ടു ചിമ്മുചു നലമേലുമംഗ ॥

ചിംദുല പാടല ശിരിപൊലയാടല
അംദെല മ്രോതല നാഡെ നദേ ।
കംദുവ തിരുവെംകടപതി മെച്ചഗ
അംദപു തിരുപുല നലമേലുമംഗ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Alarulu Kuriyaga Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Telugu » Tamil

See Also  Ippuditu Kalaganti In Telugu