Ammamma Emamma in Sanskrit

॥ Ammamma Emamma Sanskrit Lyrics ॥

अम्मम्म एमम्म अलमेल्मङ्ग नाञ्चारम्म ।
तम्मियिण्ट नलरुकोम्म ओयम्म ॥

नीरिलोन तल्लडिञ्चे नीके तलवञ्ची
नीरिकिन्द पुलकिञ्ची नीरमणुण्डु ।
गोरिकोन चेमरिञ्ची कोपमे पचरिञ्ची
सारेकु नीयलुक इट्टे चालिञ्चवम्म ॥

नीकुगाने चेय्यिचाची निण्डाकोपमुरेची
मेकोनि नीविरहान मेनु वेञ्चीनि ।
ईकडाकडि सतुल हृदयमे पेररेची
आकु मडिचिय्यनैन आनतिय्यवम्मा ॥

चक्कदनमुले पेञ्ची सकलमु गालदञ्चि
निक्कपु वेङ्कटेशुडु नीके पोञ्चीनि ।
मक्कुवतो अलमेल्मङ्ग नाञ्चारम्म
अक्कुन नातनि निट्टे अलरिञ्चवम्म ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Ammamma Emamma Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

Ammamma Emamma in Sanskrit
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top