Anni Mantramulu In Sanskrit

॥ Anni Mantramulu Sanskrit Lyrics ॥

अन्नि मन्त्रमुलु निन्दे आवहिञ्चेनु
वेन्नतो नाकु गलिगे वेङ्कटेशु मन्त्रमु ॥

नारदुण्डु जपियिञ्चे नारायण मन्त्रमु
चेरे प्रह्लादुडु नारसिंह मन्त्रमु ।
कोरि विभीषणुण्डु चेकोने राम मन्त्रमु
वेरे नाकु गलिगे वेङ्कटेशु मन्त्रमु ॥

रङ्गगु वासुदेव मन्त्रमु ध्रुवुण्डु जपियिञ्चे
नङ्ग विंवे कृष्ण मन्त्र मर्जुनुण्डुनु ।
मुङ्गिट विष्णु मन्त्रमु मोगि शुकुडु पठिञ्चे
विङ्गडमै नाकु नब्बे वेङ्कटेशु मन्त्रमु ॥

इन्नि मन्त्रमुल केल्ल इन्दिरा नाधुण्डे गुरि
पन्निन दिदिये पर ब्रह्म मन्त्रमु ।
नन्नुगाव कलिगे बो नाकु गुरु डिय्यगानु
वेन्नेल वण्टिदि श्री वेङ्कटेशु मन्त्रमु ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Anni Mantramulu Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

See Also  108 Names Of Sri Bhuvaneshwari In Sanskrit