Bhaavamu Lona In Sanskrit

॥ Bhaavamu Lona Sanskrit Lyrics ॥

भावमुलोना बाह्यमुनन्दुनु ।
गोविन्द गोविन्दयनि कोलुववो मनसा ॥

हरि यवतारमुले यखिल देवतलु
हरि लोनिवे ब्रह्माण्डम्बुलु ।
हरि नाममुले अन्नि मन्त्रमुलु
हरि हरि हरि हरि यनवो मनसा ॥

विष्णुनि महिमले विहित कर्ममुलु
विष्णुनि पोगडेडि वेदम्बुलु ।
विष्णुडोक्कडे विश्वान्तरात्मुडु
विष्णुवु विष्णुवनि वेदकवो मनसा ॥

अच्युतुडितडे आदियु नन्त्यमु
अच्युतुडे यसुरान्तकुडु ।
अच्युतुडु श्रीवेङ्कटाद्रि मीदनिदे
अच्युत यच्युत शरणनवो मनसा ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Bhaavamu Lona Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

See Also  Phaala Netraanala In Sanskrit