Bhagavan Manasa Pooja In Kannada

॥ Bhagavan Manasa Pooja Kannada Lyrics ॥

॥ ಭಗವನ್ಮಾನಸಪೂಜಾ ॥

ಹೃದಂಭೋಜೇ ಕೃಷ್ಣಃ ಸಜಲಜಲದಶ್ಯಾಮಲತನುಃ
ಸರೋಜಾಕ್ಷಃ ಸ್ರಗ್ವೀ ಮುಕುಟಕಟಕಾದ್ಯಾಭರಣವಾನ್ ।
ಶರದ್ರಾಕಾನಾಥಪ್ರತಿಮವದನಃ ಶ್ರೀಮುರಳಿಕಾಂ
ವಹನ್ಧ್ಯೇಯೋ ಗೋಪೀಗಣಪರಿವೃತಃ ಕುಂಕುಮಚಿತಃ ॥ ೧ ॥

ಪಯೋಽಂಭೋಧೇರ್ದ್ವೀಪಾನ್ಮಮ ಹೃದಯಮಾಯಾಹಿ ಭಗವನ್
ಮಣಿವ್ರಾತಭ್ರಾಜತ್ಕನಕವರಪೀಠಂ ನರಹರೇ ।
ಸುಚಿಹ್ನೌ ತೇ ಪಾದೌ ಯದುಕುಲಜ ನೇನೇಜ್ಮಿ ಸುಜಲೈಃ
ಗೃಹಾಣೇದಂ ದೂರ್ವಾಫಲಜಲವದರ್ಘ್ಯಂ ಮುರರಿಪೋ ॥ ೨ ॥

ತ್ವಮಾಚಾಮೋಪೇಂದ್ರ ತ್ರಿದಶಸರಿದಂಭೋಽತಿಶಿಶಿರಂ
ಭಜಸ್ವೇಮಂ ಪಂಚಾಮೃತರಚಿತಮಾಪ್ಲಾವ್ಯಮಘಹನ್ ।
ದ್ಯುನದ್ಯಾಃ ಕಾಳಿಂದ್ಯಾ ಅಪಿ ಕನಕಕುಂಭಸ್ಥಿತಮಿದಂ
ಜಲಂ ತೇನ ಸ್ನಾನಂ ಕುರು ಕುರು ಕುರುಷ್ವಾಽಚಮನಕಮ್ ॥ ೩ ॥

ತಟಿದ್ವರ್ಣೇ ವಸ್ತ್ರೇ ಭಜ ವಿಜಯಕಾಂತಾಧಿಹರಣ
ಪ್ರಲಂಬಾರಿಭ್ರಾತರ್ಮೃದುಲಮುಪವೀತಂ ಕುರು ಗಳೇ ।
ಲಲಾಟೇ ಪಾಟೀರಂ ಮೃಗಮದಯುತಂ ಧಾರಯ ಹರೇ
ಗೃಹಾಣೇದಂ ಮಾಲ್ಯಂ ಶತದಳತುಲಸ್ಯಾ ವಿರಚಿತಮ್ ॥ ೪ ॥

ದಶಾಂಗಂ ಧೂಪಂ ಸದ್ವರದ ಚರಣಾಗ್ರೇಽರ್ಪಿತಮಯೇ
ಮುಖಂ ದೀಪೇನೇಂದುಪ್ರಭವರಜಸಾ ದೇವ ಕಲಯೇ ।
ಇಮೌ ಪಾಣೀ ವಾಣೀಪತಿನುತ ಸಕರ್ಪೂರರಜಸಾ
ವಿಶೋಧ್ಯಾಗ್ರೇ ದತ್ತಂ ಸಲಿಲಮಿದಮಾಚಾಮ ನೃಹರೇ ॥ ೫ ॥

ಸದಾ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನಂ ಷಡ್ರಸವದಖಿಲವ್ಯಂಜನಯುತಂ
ಸುವರ್ಣಾಮತ್ರೇ ಗೋಘೃತಚಷಕಯುಕ್ತೇ ಸ್ಥಿತಮಿದಮ್ ।
ಯಶೋದಾಸೂನೋ ತತ್ಪರಮದಯಯಾಽಶಾ ಸಸಖಿಭಿಃ
ಪ್ರಸಾದಂ ವಾಂಛದ್ಭಿಃ ಸಹ ತದನು ನೀರಂ ಪಿಬ ವಿಭೋ ॥ ೬ ॥

ಸಚಂದ್ರಂ ತಾಂಬೂಲಂ ಮುಖರುಚಿಕರಂ ಭಕ್ಷಯ ಹರೇ
ಫಲಂ ಸ್ವಾದು ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಪರಿಮಳವದಾಸ್ವಾದಯ ಚಿರಮ್ ।
ಸಪರ್ಯಾಪರ್ಯಾಪ್ತ್ಯೈ ಕನಕಮಣಿಜಾತಂ ಸ್ಥಿತಮಿದಂ
ಪ್ರದೀಪೈರಾರಾರ್ತಿಂ ಜಲಧಿತನಯಾಶ್ಲಿಷ್ಟ ರುಚಯೇ ॥ ೭ ॥

ವಿಜಾತೀಯೈಃ ಪುಷ್ಪೈರತಿಸುರಭಿಭಿರ್ಬಿಲ್ವತುಲಸೀ
ಯುತೈಶ್ಚೇಮಂ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಮಜಿತ ತೇ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ನಿದಧೇ ।
ತವ ಪ್ರಾದಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ರಮಣಮಘವಿಧ್ವಂಸಿ ರಚಿತಂ
ಚತುರ್ವಾರಂ ವಿಷ್ಣೋ ಜನಿಪಥಗತಿಶ್ರಾಂತ ವಿದುಷಾಮ್ ॥ ೮ ॥

See Also  Shambhu Stotram In Kannada

ನಮಸ್ಕಾರೋಽಷ್ಟಾಂಗಃ ಸಕಲದುರಿತಧ್ವಂಸನಪಟುಃ
ಕೃತಂ ನೃತ್ಯಂ ಗೀತಂ ಸ್ತುತಿರಪಿ ರಮಾಕಾಂತ ತ ಇದಮ್ ।
ತವ ಪ್ರೀತ್ಯೈ ಭೂಯಾದಹಮಪಿ ಚ ದಾಸಸ್ತವ ವಿಭೋ
ಕೃತಂ ಛಿದ್ರಂ ಪೂರ್ಣಂ ಕುರು ಕುರು ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಭಗವನ್ ॥ ೯ ॥

ಸದಾ ಸೇವ್ಯಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಸಜಲಘನನೀಲಃ ಕರತಲೇ
ದಧಾನೋ ದಧ್ಯನ್ನಂ ತದನು ನವನೀತಂ ಮುರಳಿಕಮ್ ।
ಕದಾಚಿತ್ಕಾಂತಾನಾಂ ಕುಚಕಲಶಪತ್ರಾಳಿರಚನಾ
ಸಮಾಸಕ್ತಃ ಸ್ನಿಗ್ಧೈಃ ಸಹ ಶಿಶುವಿಹಾರಂ ವಿರಚಯನ್ ॥ ೧೦ ॥

ಮಣಿಕರ್ಣೇಚ್ಛಯಾ ಜಾತಮಿದಂ ಮಾನಸಪೂಜನಂ ।
ಯಃ ಕುರ್ವೀತೋಷಸಿ ಪ್ರಾಜ್ಞಸ್ತಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಃ ಪ್ರಸೀದತಿ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಾ ಭಗವನ್ಮಾನಸಪೂಜಾ ।

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Bhagavan Manasa Puja in SanskritEnglish –  Kannada – TeluguTamil