Brahma Gita In Kannada

॥ Brahma Geetaa Kannada Lyrics ॥

॥ ಬ್ರಹ್ಮಗೀತಾ ॥

ಅಧ್ಯಾಯಃ 20
ವಾಸುದೇವ ಉವಾಚ
ಅತ್ರಾಪ್ಯುದಾಹರಂತೀಮಮಿತಿಹಾಸಂ ಪುರಾತನಂ ।
ದಂಪತ್ಯೋಃ ಪಾರ್ಥ ಸಂವಾದಮಭಯಂ ನಾಮ ನಾಮತಃ ॥ 1 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಕಂ ಚಿಜ್ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಪಾರಗಂ ।
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಿವಿಕ್ತ ಆಸೀನಂ ಭಾರ್ಯಾ ಭರ್ತಾರಮಬ್ರವೀತ್ ॥ 2 ॥

ಕಂ ನು ಲೋಕಂ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಪತಿಮಾಶ್ರಿತಾ ।
ನ್ಯಸ್ತಕರ್ಮಾಣಮಾಸೀನಂ ಕೀನಾಶಮವಿಚಕ್ಷಣಂ ॥ 3 ॥

ಭಾರ್ಯಾಃ ಪತಿಕೃತಾಁಲ್ಲೋಕಾನಾಪ್ನುವಂತೀತಿ ನಃ ಶ್ರುತಂ ।
ತ್ವಾಮಹಂ ಪತಿಮಾಸಾದ್ಯ ಕಾಂ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ವೈ ಗತಿಂ ॥ 4 ॥

ಏವಮುಕ್ತಃ ಸ ಶಾಂತಾತ್ಮಾ ತಾಮುವಾಚ ಹಸನ್ನಿವ ।
ಸುಭಗೇ ನಾಭ್ಯಸೂಯಾಮಿ ವಾಕ್ಯಸ್ಯಾಸ್ಯ ತವಾನಘೇ ॥ 5 ॥

ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ದೃಶ್ಯಂ ಚ ಶ್ರಾವ್ಯಂ ಚ ಯದಿದಂ ಕರ್ಮ ವಿದ್ಯತೇ ।
ಏತದೇವ ವ್ಯವಸ್ಯಂತಿ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮೇತಿ ಕರ್ಮಿಣಃ ॥ 6 ॥

ಮೋಹಮೇವ ನಿಯಚ್ಛಂತಿ ಕರ್ಮಣಾ ಜ್ಞಾನವರ್ಜಿತಾಃ ।
ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ನ ಚ ಲೋಕೇಽಸ್ಮಿನ್ಮೌರ್ತಮಿತ್ಯುಪಲಭ್ಯತೇ ॥ 7 ॥

ಕರ್ಮಣಾ ಮನಸಾ ವಾಚಾ ಶುಭಂ ವಾ ಯದಿ ವಾಶುಭಂ ।
ಜನ್ಮಾದಿ ಮೂರ್ತಿ ಭೇದಾನಾಂ ಕರ್ಮ ಭೂತೇಷು ವರ್ತತೇ ॥ 8 ॥

ರಕ್ಷೋಭಿರ್ವಧ್ಯಮಾನೇಷು ದೃಶ್ಯದ್ರವ್ಯೇಷು ಕರ್ಮಸು ।
ಆತ್ಮಸ್ಥಮಾತ್ಮನಾ ತೇನ ದೃಷ್ಟಮಾಯತನಂ ಮಯಾ ॥ 9 ॥

ಯತ್ರ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವಂ ಯತ್ರ ಸೋಮಃ ಸಹಾಗ್ನಿನಾ ।
ವ್ಯವಾಯಂ ಕುರುತೇ ನಿತ್ಯಂ ಧೀರೋ ಭೂತಾನಿ ಧಾರಯನ್ ॥ 10 ॥

ಯತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ಯುಕ್ತಾಸ್ತದಕ್ಷರಮುಪಾಸತೇ ।
ವಿದ್ವಾಂಸಃ ಸುವ್ರತಾ ಯತ್ರ ಶಾಂತಾತ್ಮಾನೋ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಃ ॥ 11 ॥

See Also  Shivapanchaksharanakshatra Stotra In Kannada

ಘ್ರಾಣೇನ ನ ತದಾಘ್ರೇಯಂ ನ ತದಾದ್ಯಮ್ಚ ಜಿಹ್ವಯಾ ।
ಸ್ಪರ್ಶೇನ ಚ ನ ತತ್ಸ್ಪೃಶ್ಯಂ ಮನಸಾ ತ್ವೇವ ಗಮ್ಯತೇ ॥ 12 ॥

ಚಕ್ಷುಷಾ ನ ವಿಷಹ್ಯಂ ಚ ಯತ್ಕಿಂ ಚಿಚ್ಛ್ರವಣಾತ್ಪರಂ ।
ಅಗಂಧಮರಸ ಸ್ಪರ್ಶಮರೂಪಾಶಬ್ದಮವ್ಯಯಂ ॥ 13 ॥

ಯತಃ ಪ್ರವರ್ತತೇ ತಂತ್ರಂ ಯತ್ರ ಚ ಪ್ರತಿತಿಷ್ಠತಿ ।
ಪ್ರಾಣೋಽಪಾನಃ ಸಮಾನಶ್ಚ ವ್ಯಾನಶ್ಚೋದಾನ ಏವ ಚ ॥ 14 ॥

ತತ ಏವ ಪ್ರವರ್ತಂತೇ ತಮೇವ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಚ ।
ಸಮಾನವ್ಯಾನಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾನೌ ವಿಚೇರತುಃ ॥ 15 ॥

ತಸ್ಮಿನ್ಸುಪ್ತೇ ಪ್ರಲೀಯೇತೇ ಸಮಾನೋ ವ್ಯಾನ ಏವ ಚ ।
ಅಪಾನ ಪ್ರಾಣಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಉದಾನೋ ವ್ಯಾಪ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ ।
ತಸ್ಮಾಚ್ಛಯಾನಂ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಾಣಾಪಾನೌ ನ ಮುಂಚತಃ ॥ 16 ॥

ಪ್ರಾಣಾನಾಯಮ್ಯತೇ ಯೇನ ತದುದಾನಂ ಪ್ರಚಕ್ಷತೇ ।
ತಸ್ಮಾತ್ತಪೋ ವ್ಯವಸ್ಯಂತಿ ತದ್ಭವಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಃ ॥ 17 ॥

ತೇಷಾಮನ್ಯೋನ್ಯಭಕ್ಷಾಣಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ದೇವ ಚಾರಿಣಾಂ ।
ಅಗ್ನಿರ್ವೈಶ್ವಾನರೋ ಮಧ್ಯೇ ಸಪ್ತಧಾ ವಿಹಿತೋಽನ್ತರಾ ॥ 18 ॥

ಘ್ರಾಣಂ ಜಿಹ್ವಾ ಚ ಚಕ್ಷುಶ್ಚ ತ್ವಕ್ಚ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಚ ಪಂಚಮಂ ।
ಮನೋ ಬುದ್ಧಿಶ್ಚ ಸಪ್ತೈತಾ ಜಿಹ್ವಾ ವೈಶ್ವಾನರಾರ್ಚಿಷಃ ॥ 19 ॥

ಘ್ರೇಯಂ ಪೇಯಂ ಚ ದೃಶ್ಯಂ ಚ ಸ್ಪೃಶ್ಯಂ ಶ್ರವ್ಯಂ ತಥೈವ ಚ ।
ಮಂತವ್ಯಮಥ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ ತಾಃ ಸಪ್ತ ಸಮಿಧೋ ಮಮ ॥ 20 ॥

ಘ್ರಾತಾ ಭಕ್ಷಯಿತಾ ದ್ರಷ್ಟಾ ಸ್ಪ್ರಷ್ಟಾ ಶ್ರೋತಾ ಚ ಪಂಚಮಃ ।
ಮಂತಾ ಬೋದ್ಧಾ ಚ ಸಪ್ತೈತೇ ಭವಂತಿ ಪರಮರ್ತ್ವಿಜಃ ॥ 21 ॥

See Also  Uttara Gita Bhashya In Sanskrit

ಘ್ರೇಯೇ ಪೇಯೇ ಚ ದೇಶ್ಯೇ ಚ ಸ್ಪೃಶ್ಯೇ ಶ್ರವ್ಯೇ ತಥೈವ ಚ ।
ಹವೀಂಷ್ಯಗ್ನಿಷು ಹೋತಾರಃ ಸಪ್ತಧಾ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತಸು ।
ಸಮ್ಯಕ್ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸೋ ಜನಯಂತಿ ಸ್ವಯೋನಿಷು ॥ 22 ॥

ಪೃಥಿವೀ ವಾಯುರಾಕಾಶಮಾಪೋ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚ ಪಂಚಮಂ ।
ಮನೋ ಬುದ್ಧಿಶ್ಚ ಸಪ್ತೈತ ಯೋನಿರಿತ್ಯೇವ ಶಬ್ದಿತಾಃ ॥ 23 ॥

ಹವಿರ್ಭೂತಾ ಗುಣಾಃ ಸರ್ವೇ ಪ್ರವಿಶಂತ್ಯಗ್ನಿಜಂ ಮುಖಂ ।
ಅಂತರ್ವಾಸಮುಷಿತ್ವಾ ಚ ಜಾಯಂತೇ ಸ್ವಾಸು ಯೋನಿಷು ।
ತತ್ರೈವ ಚ ನಿರುಧ್ಯಂತೇ ಪ್ರಲಯೇ ಭೂತಭಾವನೇ ॥ 24 ॥

ತತಃ ಸಂಜಾಯತೇ ಗಂಧಸ್ತತಃ ಸಂಜಾಯತೇ ರಸಃ ।
ತತಃ ಸಂಜಾಯತೇ ರೂಪಂ ತತಃ ಸ್ಪರ್ಶೋಽಭಿಜಾಯತೇ ॥ 25 ॥

ತತಃ ಸಂಜಾಯತೇ ಶಬ್ದಃ ಸಂಶಯಸ್ತತ್ರ ಜಾಯತೇ ।
ತತಃ ಸಂಜಾಯತೇ ನಿಷ್ಠಾ ಜನ್ಮೈತತ್ಸಪ್ತಧಾ ವಿದುಃ ॥ 26 ॥

ಅನೇನೈವ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಪ್ರಗೃಹೀತಂ ಪುರಾತನೈಃ ।
ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಭಿರಾಪೂರ್ಣಾಸ್ತೇಽಭಿಪೂರ್ಯಂತಿ ತೇಜಸಾ ॥ 27 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತೇ ಆಶ್ವಮೇಧಿಕೇ ಪರ್ವಣಿ ಅನುಗೀತಾಪರ್ವಣಿ ವಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

॥ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಗೀತಾ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Brahma Gita in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil