Brahma Kadigina Padamu In Malayalam

॥ Brahma Kadigina Padamu Malayalam Lyrics ॥

ബ്രഹ്മ കഡിഗിന പാദമു
ബ്രഹ്മമു ദാനെ നീ പാദമു ॥

ചെലഗി വസുധ ഗൊലിചിന നീ പാദമു
ബലി തല മോപിന പാദമു ।
തലകഗ ഗഗനമു തന്നിന പാദമു
ബലരിപു ഗാചിന പാദമു ॥

കാമിനി പാപമു കഡിഗിന പാദമു
പാമുതല നിഡിന പാദമു ।
പ്രേമപു ശ്രീസതി പിസികെഡി പാദമു
പാമിഡി തുരഗപു പാദമു ॥

പരമ യോഗുലകു പരി പരി വിധമുല
പരമൊസഗെഡി നീ പാദമു ।
തിരുവേംകടഗിരി തിരമനി ചൂപിന
പരമ പദമു നീ പാദമു ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Brahma Kadigina Padamu Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Telugu » Tamil

See Also  Vishveshvara Lahari In Malayalam – Malayalam Shlokas