Budha Graha Sloki – Mercury Slokam

॥ Budha Graha slokam ॥

Priyangu Kalikashyamam RoopeNaa Prathimam budham ॥
Soumyam Soumya GuNo Petham Tham Bhudham PraNamamyaham ॥ 1 ॥
Athreya Gothratho Athyantha Vinayo Vishwa Paavanah ॥
Chaampeeya Pushpa Samkaasa ScharaNa SchaarubhushaNah ॥2 ॥
Sathyavaak Sathyasankalpa Sathyalandhu SSaadhadharah ॥
Sarvaroga Prasamana SSarva Mruthyunivarakah ॥ 3 ॥
Simharooda Chathurbhujaam Khadgam Charma Gadhaadharam
Somaputhram Mahasoumyam Dhyaayeth Sarvaardha Sidhdhidham ॥ 4 ॥
Bhudho Bhudhaarchtha Soumyasoumyah Chiththa Subapradhah
Varadhaankitha Mudhritham Dhevam Tham Soumyam PraNamaamyaham ॥5 ॥

Note:
Ashlesha, Jyeshta, Revathy Nakshathra Natives, on reciting this slokam is believed to bestow good luck and Prosperity.

See Also  Navagraha Kavacham In Kannada