Chandamama Raavo in Sanskrit

॥ Chandamama Raavo Sanskrit Lyrics ॥

चन्दमाम रावो जाबिल्लि रावो
कुन्दनपु पैडि कोर वेन्न पालु तेवो ॥

नगुमोमु चक्कनि यय्यकु नलुव बुट्टिञ्चिन तण्ड्रिकि
निगममु लन्दुण्डे यप्पकु मा नील वर्णुनिकि ।
जगमेल्ल नेलिन स्वामिकि इन्दिर मगनिकि
मुगुरिकि मोदलैन घनुनिकिमा मुद्दुल मुरारि बालुनिकि ॥

तेलिदम्मि कन्नुल मेटिकि मञ्चि तिय्यनि माटल गुम्मकु
कलिकि चेतल कोडेकुमा कतल कारि ई बिड्डकु ।
कुल मुद्धिञ्चिन पट्टेकु मञ्चि गुणमुलु कलिगिन कोडेकु
निलुवेल्ल निण्डु वोय्यारिकि नव निधुल चूपुल जूसे सुगुणुनकु ॥

सुरल गाचिन देवरकु चुञ्चु गरुडुनि नेक्किन गब्बिकि
नेरवादि बुद्धुल पेद्दकु मा नीटु चेतल पट्टिकि ।
विरुल विण्टि वानि यय्यकु वेवेलु रूपुल स्वामिकि
सिरिमिञ्चु नेरवादि जाणकु मा श्री वेङ्कटेश्वरुनिकि ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Chandamama Raavo Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

Chandamama Raavo in Sanskrit
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top