Datta Guru Ashtakam in English

॥ Datta Guru Ashtakam English Lyrics ॥

Sareeram suroopam thadha va kalathram ।
Yasacharu chithram dhanam meru thulyam ।
Gurorangri padme manaschenna lagnam, ।
Thatha kim Thatha Kim, Thatha kim Thatha kim ॥ 1 ॥

Kalathram Dhanam puthrapothradhi sarvam ।
Gruham Bandhavam Sarvamethadhi jatham ।
Gurorangri padme manaschenna lagnam ।
Thatha kim Thatha Kim, Thatha kim Thatha kim ॥ 2 ॥

Shadangadhi vedo Mukhe sasra vidhya ।
Kavithwadhi gadhyam, supadhyam karothi ।
Gurorangri padme manaschenna lagnam ।
Thatha kim Thatha Kim, Thatha kim Thatha kim ॥ 3 ॥

Videseshu manya, swadeseshu danya ।
Sadachara vrutheshu matho na cha anya ।
Gurorangri padme manaschenna lagnam ।
Thatha kim Thatha Kim, Thatha kim Thatha kim ॥ 4 ॥

Kshma mandale bhoopa bhoopala vrundai ।
Sada sevitham yasya padaravindam ।
Gurorangri padme manaschenna lagnam ।
Thatha kim Thatha Kim, Thatha kim Thatha kim ॥ 5 ॥

Yaso me gatham bikshu dana prathapa ।
Jagadwathu sarvam kare yah prasdath ।
Gurorangri padme manaschenna lagnam ।
Thatha kim Thatha Kim, Thatha kim Thatha kim ॥ 6 ॥

Na Bhoge, na yoge, Na vaa vajirajou ।
Na kantha sukhe naiva vitheshu chitham ।
Gurorangri padme manaschenna lagnam ।
Thatha kim Thatha Kim, Thatha kim Thatha kim ॥ 7 ॥

Anarghani rathnani mukthani samyak ।
Samalingitha kamini yamineeshu ।
Gurorangri padme manaschenna lagnam ।
Thatha kim Thatha Kim, Thatha kim Thatha kim ॥ 8 ॥

[Another version of Sloka No. 8:
Aranye na vaa swasya gehe na karye ।
Na dehe mano varthathemath vanarghye ।
Gurorangri padme manaschenna lagnam ।
Thatha kim Thatha Kim, Thatha kim Thatha kim ॥ 8 ॥

Phalasruthi: Purpose of Reciting
Guror ashtakam ya padeth punya dehi ।
Yathir bhoopathir, brahmacharee cha gehi ।
Labeth vanchithartham padam brahma samgnam ।
Guruor uktha vakye,mano yasya lagnam

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *