Devarshi Kruta Gajanana Stotram in Kannada

॥ Devarshi Kruta Gajanana Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ದೇವರ್ಷಿ ಕೃತಂ) ॥
ದೇವರ್ಷಯ ಊಚುಃ ।
ವಿದೇಹರೂಪಂ ಭವಬಂಧಹಾರಂ
ಸದಾ ಸ್ವನಿಷ್ಠಂ ಸ್ವಸುಖಪ್ರದಂ ತಮ್ ದ
ಅಮೇಯಸಾಂಖ್ಯೇನ ಚ ಲಭ್ಯಮೀಶಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ ॥ ೧ ॥

ಮುನೀಂದ್ರವಂದ್ಯಂ ವಿಧಿಬೋಧಹೀನಂ
ಸುಬುದ್ಧಿದಂ ಬುದ್ಧಿಧರಂ ಪ್ರಶಾಂತಮ್ ।
ವಿಕಾಲಹೀನಂ ಸಕಲಾಂತಗಂ ವೈ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ ॥ ೨ ॥

ಅಮೇಯರೂಪಂ ಹೃದಿ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ತಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾಹಮೇಕಂ ಭ್ರಮನಾಶಕಾರಮ್ ।
ಅನಾದಿಮಧ್ಯಾಂತಮಪಾರರೂಪಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ ॥ ೩ ॥

ಜಗತ್ಪ್ರಮಾಣಂ ಜಗದೀಶಮೇವ-
-ಮಗಮ್ಯಮಾದ್ಯಂ ಜಗದಾದಿಹೀನಮ್ ।
ಅನಾತ್ಮನಾಂ ಮೋಹಪ್ರದಂ ಪುರಾಣಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ ॥ ೪ ॥

ನ ಭೂರ್ನ ರೂಪಂ ನ ಜಲಂ ಪ್ರಕಾಶಂ
ನ ತೇಜಸಿಸ್ಥಂ ನ ಸಮೀರಣಸ್ಥಮ್ ।
ನ ಖೇ ಗತಂ ಪಂಚವಿಭೂತಿಹೀನಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ ॥ ೫ ॥

ನ ವಿಶ್ವಗಂ ತೈಜಸಗಂ ನ ಪ್ರಾಜ್ಞಂ
ಸಮಷ್ಟಿವ್ಯಷ್ಟಿಸ್ಥಮನಂತಗಂ ನ ।
ಗುಣೈರ್ವಿಹೀನಂ ಪರಮಾರ್ಥಭೂತಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ ॥ ೬ ॥

ಗುಣೇಶಗಂ ನೈವ ಚ ಬಿಂದುಸಂಸ್ಥಂ
ನ ದೇಹಿನಂ ಬೋಧಮಯಂ ನ ಢುಂಢಿಮ್ ।
ಸಂಯೋಗಹೀನಾಃ ಪ್ರವದಂತಿ ತತ್ಸ್ಥಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ ॥ ೭ ॥

ಅನಾಗತಂ ನೈವ ಗತಂ ಗಣೇಶಂ
ಕಥಂ ತದಾಕಾರಮಯಂ ವದಾಮಃ ।
ತಥಾಪಿ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಭುದೇಹಸಂಸ್ಥಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ ॥ ೮ ॥

ಯದಿ ತ್ವಯಾ ನಾಥ ಕೃತಂ ನ ಕಿಂಚಿ-
-ತ್ತದಾ ಕಥಂ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿಭಾತಿ ।
ಅತೋ ಮಹಾತ್ಮಾನಮಚಿಂತ್ಯಮೇವ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ ॥ ೯ ॥

ಸುಸಿದ್ಧಿದಂ ಭಕ್ತಜನಸ್ಯ ದೇವಂ
ಸ ಕಾಮಿಕಾನಾಮಿಹ ಸೌಖ್ಯದಂ ತಮ್ ।
ಅಕಾಮಿಕಾನಾಂ ಭವಬಂಧಹಾರಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ ॥ ೧೦ ॥

ಸುರೇಂದ್ರಸೇವ್ಯಂ ಹ್ಯಸುರೈಃ ಸುಸೇವ್ಯಂ
ಸಮಾನಭಾವೇನ ವಿರಾಜಯಂತಮ್ ।
ಅನಂತವಾಹಂ ಮುಷಕಧ್ವಜಂ ತಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ ॥ ೧೧ ॥

ಸದಾ ಸುಖಾನಂದಮಯೇ ಜಲೇ ಚ
ಸಮುದ್ರಜೇ ಚೇಕ್ಷುರಸೇ ನಿವಾಸಮ್ ।
ದ್ವಂದ್ವಸ್ಯ ಪಾನೇನ ಚ ನಾಶರೂಪೇ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ ॥ ೧೨ ॥

ಚತುಃಪದಾರ್ಥಾ ವಿವಿಧಪ್ರಕಾಶಾ-
-ಸ್ತ ಏವ ಹಸ್ತಾಃ ಸ ಚತುರ್ಭುಜಂ ತಮ್ ।
ಅನಾಥನಾಥಂ ಚ ಮಹೋದರಂ ವೈ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ ॥ ೧೩ ॥

ಮಹಾಖುಮಾರೂಢಮಕಾಲಕಾಲಂ
ವಿದೇಹಯೋಗೇನ ಚ ಲಭ್ಯಮಾನಮ್ ।
ಅಮಾಯಿನಂ ಮಾಯಿಕಮೋಹದಂ ತಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ ॥ ೧೪ ॥

ರವಿಸ್ವರೂಪಂ ರವಿಭಾಸಹೀನಂ
ಹರಿಸ್ವರೂಪಂ ಹರಿಬೋಧಹೀನಮ್ ।
ಶಿವಸ್ವರೂಪಂ ಶಿವಭಾಸನಾಶಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ ॥ ೧೫ ॥

ಮಹೇಶ್ವರೀಸ್ಥಂ ಚ ಸುಶಕ್ತಿಹೀನಂ
ಪ್ರಭುಂ ಪರೇಶಂ ಪರವಂದ್ಯಮೇವಮ್ ।
ಅಚಾಲಕಂ ಚಾಲಕಬೀಜಭೂತಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ ॥ ೧೬ ॥

ಶಿವಾದಿದೇವೈಶ್ಚ ಖಗೈಃ ಸುವಂದ್ಯಂ
ನರೈರ್ಲತಾವೃಕ್ಷಪಶುಪ್ರಭೂಭಿಃ ।
ಚರಾಚರೈರ್ಲೋಕವಿಹೀನಮೇವಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ ॥ ೧೭ ॥

ಮನೋವಚೋಹೀನತಯಾ ಸುಸಂಸ್ಥಂ
ನಿವೃತ್ತಿಮಾತ್ರಂ ಹ್ಯಜಮವ್ಯಯಂ ತಮ್ ।
ತಥಾಪಿ ದೇವಂ ಪುರ ಆಸ್ಥಿತಂ ತಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ ॥ ೧೮ ॥

ವಯಂ ಸುಧನ್ಯಾ ಗಣಪಸ್ತವೇನ
ತಥೈವ ನತ್ಯಾರ್ಚನತಸ್ತವೈವ ।
ಗಣೇಶರೂಪಾಶ್ಚ ಕೃತಾಸ್ತ್ವಯಾ ತಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ ॥ ೧೯ ॥

ಗಜಾಖ್ಯಬೀಜಂ ಪ್ರವದಂತಿ ವೇದಾ-
-ಸ್ತದೇವ ಚಿಹ್ನೇನ ಚ ಯೋಗಿನಸ್ತ್ವಾಮ್ ।
ಗಚ್ಛಂತಿ ತೇನೈವ ಗಜಾನನಸ್ತ್ವಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ ॥ ೨೦ ॥

ಪುರಾಣವೇದಾಃ ಶಿವವಿಷ್ಣುಕಾದ್ಯಾ-
-ಽಮರಾಃ ಶುಕಾದ್ಯಾ ಗಣಪಸ್ತವೇ ವೈ ।
ವಿಕುಂಠಿತಾಃ ಕಿಂ ಚ ವಯಂ ಸ್ತವಾಮ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಾಮಃ ॥ ೨೧ ॥

ಮುದ್ಗಲ ಉವಾಚ ।
ಏವಂ ಸ್ತುತ್ವಾ ಗಣೇಶಾನಂ ನೇಮುಃ ಸರ್ವೇ ಪುನಃ ಪುನಃ ।
ತಾನುತ್ಥಾಪ್ಯ ವಚೋ ರಮ್ಯಂ ಗಜಾನನ ಉವಾಚ ಹ ॥ ೨೨ ॥

ಗಜಾನನ ಉವಾಚ ।
ವರಂ ಬ್ರೂತ ಮಹಾಭಾಗಾ ದೇವಾಃ ಸರ್ಷಿಗಣಾಃ ಪರಮ್ ।
ಸ್ತೋತ್ರೇಣ ಪ್ರೀತಿಸಂಯುಕ್ತಃ ಪರಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ವಾಂಛಿತಮ್ ॥ ೨೩ ॥

ಗಜಾನನವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಹರ್ಷಯುಕ್ತಾಃ ಸುರರ್ಷಯಃ ।
ಜಗುಸ್ತಂ ಭಕ್ತಿಭಾವೇನ ಸಾಶ್ರುನೇತ್ರಾಃ ಪ್ರಜಾಪತೇ ॥ ೨೪ ॥

ದೇವರ್ಷಯ ಊಚುಃ ।
ಗಜಾನನ ಯದಿ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಪ್ರಸನ್ನೋ ವರದೋಽಸಿ ಭೋಃ ।
ತದಾ ಭಕ್ತಿಂ ದೃಢಾಂ ದೇಹಿ ಲೋಭಹೀನಾಂ ತ್ವದೀಯಕಾಮ್ ॥ ೨೫ ॥

ಲೋಭಾಸುರಸ್ಯ ದೇವೇಶ ಕೃತಾ ಶಾಂತಿಃ ಸುಖಪ್ರದಾ ।
ತದಾ ಜಗದಿದಂ ಸರ್ವಂ ವರಯುಕ್ತಂ ಕೃತಂ ತ್ವಯಾ ॥ ೨೬ ॥

ಅಧುನಾ ದೇವದೇವೇಶ ಕರ್ಮಯುಕ್ತಾ ದ್ವಿಜಾದಯಃ ।
ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಧರಾಯಾಂ ವೈ ವಯಂ ಸ್ವಸ್ಥಾನಗಾಸ್ತಥಾ ॥ ೨೭ ॥

ಸ್ವಸ್ವಧರ್ಮರತಾಃ ಸರ್ವೇ ಗಜಾನನ ಕೃತಾಸ್ತ್ವಯಾ ।
ಅತಃಪರಂ ವರಂ ಯಾಚಾಮಹೇ ಢುಂಢೇ ಕಮಪ್ಯಹೋ ॥ ೨೮ ॥

ಯದಾ ತೇ ಸ್ಮರಣಂ ನಾಥ ಕರಿಷ್ಯಾಮೋ ವಯಂ ಪ್ರಭೋ ।
ತದಾ ಸಂಕಟಹೀನಾನ್ ವೈ ಕುರು ತ್ವಂ ನೋ ಗಜಾನನ ॥ ೨೯ ॥

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಪ್ರಣೇಮುಸ್ತಂ ಗಜಾನನಮನಾಮಯಮ್ ।
ಸ ತಾನುವಾಚ ಪ್ರೀತಾತ್ಮಾ ಭಕ್ತ್ಯಧೀನಸ್ವಭಾವತಃ ॥ ೩೦ ॥

ಗಜಾನನ ಉವಾಚ ।
ಯದ್ಯಚ್ಚ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಂ ದೇವಾ ಮುನಯಃ ಸರ್ವಮಂಜಸಾ ।
ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂದೇಹೋ ಮತ್ಸ್ಮೃತ್ಯಾ ಸರ್ವದಾ ಹಿ ವಃ ॥ ೩೧ ॥

ಭವತ್ಕೃತಮದೀಯಂ ವೈ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಿದ್ಧಿದಮ್ ।
ಭವಿಷ್ಯತಿ ವಿಶೇಷೇಣ ಮಮ ಭಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ ॥ ೩೨ ॥

ಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರದಂ ಪೂರ್ಣಂ ಧನಧಾನ್ಯವಿವರ್ಧನಮ್ ।
ಸರ್ವಸಂಪತ್ಕರಂ ದೇವಾಃ ಪಠನಾಚ್ಛ್ರವಣಾನ್ನೃಣಾಮ್ ॥ ೩೩ ॥

ಮಾರಣೋಚ್ಚಾಟನಾದೀನಿ ನಶ್ಯಂತಿ ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠತಃ ।
ಪರಕೃತ್ಯಂ ಚ ವಿಪ್ರೇಂದ್ರಾ ಅಶುಭಂ ನೈವ ಬಾಧತೇ ॥ ೩೪ ॥

ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಜಯದಂ ಚೈವ ಯಾತ್ರಾಕಾಲೇ ಫಲಪ್ರದಮ್ ।
ಶತ್ರೂಚ್ಚಾಟನಕಾದ್ಯೇಷು ಪ್ರಶಸ್ತಂ ತದ್ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ ೩೫ ॥

ಕಾರಾಗೃಹಗತಸ್ಯೈವ ಬಂಧನಾಶಕರಂ ಭವೇತ್ ।
ಅಸಾಧ್ಯಂ ಸಾಧಯೇತ್ ಸರ್ವಮನೇನೈವ ಸುರರ್ಷಯಃ ॥ ೩೬ ॥

ಏಕವಿಂಶತಿವಾರಂ ಚೈಕವಿಂಶತಿ ದಿನಾವಧಿಮ್ ।
ಪ್ರಯೋಗಂ ಯಃ ಕರೋತ್ಯೇವ ಸ ಭವೇತ್ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಭಾಕ್ ॥ ೩೭ ॥

ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಸ್ಯ ದಾಯಕಮ್ ।
ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂದೇಹಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮದ್ಭಕ್ತಿವರ್ಧನಮ್ ।
ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಗಣಾಧೀಶಸ್ತತ್ರೈವಾಂತರಧೀಯತ ॥ ೩೮ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮನ್ಮುದ್ಗಲಪುರಾಣೇ ಗಜಾನನಚರಿತೇ ತ್ರಿಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯೇ ದೇವಮುನಿಕೃತ ಗಜಾನನಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Devarshi Kruta Gajanana Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Devarshi Kruta Gajanana Stotram in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top