Devarshi Kruta Gajanana Stotram in Telugu

॥ Devarshi Kruta Gajanana Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ గజానన స్తోత్రం (దేవర్షి కృతం) ॥
దేవర్షయ ఊచుః ।
విదేహరూపం భవబంధహారం
సదా స్వనిష్ఠం స్వసుఖప్రదం తమ్ ।
అమేయసాంఖ్యేన చ లభ్యమీశం
గజాననం భక్తియుతా భజామః ॥ ౧ ॥

మునీంద్రవంద్యం విధిబోధహీనం
సుబుద్ధిదం బుద్ధిధరం ప్రశాంతమ్ ।
వికాలహీనం సకలాంతగం వై
గజాననం భక్తియుతా భజామః ॥ ౨ ॥

అమేయరూపం హృది సంస్థితం తం
బ్రహ్మాహమేకం భ్రమనాశకారమ్ ।
అనాదిమధ్యాంతమపారరూపం
గజాననం భక్తియుతా భజామః ॥ ౩ ॥

జగత్ప్రమాణం జగదీశమేవ-
-మగమ్యమాద్యం జగదాదిహీనమ్ ।
అనాత్మనాం మోహప్రదం పురాణం
గజాననం భక్తియుతా భజామః ॥ ౪ ॥

న భూర్న రూపం న జలం ప్రకాశం
న తేజసిస్థం న సమీరణస్థమ్ ।
న ఖే గతం పంచవిభూతిహీనం
గజాననం భక్తియుతా భజామః ॥ ౫ ॥

న విశ్వగం తైజసగం న ప్రాజ్ఞం
సమష్టివ్యష్టిస్థమనంతగం న ।
గుణైర్విహీనం పరమార్థభూతం
గజాననం భక్తియుతా భజామః ॥ ౬ ॥

గుణేశగం నైవ చ బిందుసంస్థం
న దేహినం బోధమయం న ఢుంఢిమ్ ।
సంయోగహీనాః ప్రవదంతి తత్స్థం
గజాననం భక్తియుతా భజామః ॥ ౭ ॥

అనాగతం నైవ గతం గణేశం
కథం తదాకారమయం వదామః ।
తథాపి సర్వం ప్రభుదేహసంస్థం
గజాననం భక్తియుతా భజామః ॥ ౮ ॥

యది త్వయా నాథ కృతం న కించి-
-త్తదా కథం సర్వమిదం విభాతి ।
అతో మహాత్మానమచింత్యమేవ
గజాననం భక్తియుతా భజామః ॥ ౯ ॥

సుసిద్ధిదం భక్తజనస్య దేవం
స కామికానామిహ సౌఖ్యదం తమ్ ।
అకామికానాం భవబంధహారం
గజాననం భక్తియుతా భజామః ॥ ౧౦ ॥

సురేంద్రసేవ్యం హ్యసురైః సుసేవ్యం
సమానభావేన విరాజయంతమ్ ।
అనంతవాహం ముషకధ్వజం తం
గజాననం భక్తియుతా భజామః ॥ ౧౧ ॥

సదా సుఖానందమయే జలే చ
సముద్రజే చేక్షురసే నివాసమ్ ।
ద్వంద్వస్య పానేన చ నాశరూపే
గజాననం భక్తియుతా భజామః ॥ ౧౨ ॥

చతుఃపదార్థా వివిధప్రకాశా-
-స్త ఏవ హస్తాః స చతుర్భుజం తమ్ ।
అనాథనాథం చ మహోదరం వై
గజాననం భక్తియుతా భజామః ॥ ౧౩ ॥

మహాఖుమారూఢమకాలకాలం
విదేహయోగేన చ లభ్యమానమ్ ।
అమాయినం మాయికమోహదం తం
గజాననం భక్తియుతా భజామః ॥ ౧౪ ॥

రవిస్వరూపం రవిభాసహీనం
హరిస్వరూపం హరిబోధహీనమ్ ।
శివస్వరూపం శివభాసనాశం
గజాననం భక్తియుతా భజామః ॥ ౧౫ ॥

మహేశ్వరీస్థం చ సుశక్తిహీనం
ప్రభుం పరేశం పరవంద్యమేవమ్ ।
అచాలకం చాలకబీజభూతం
గజాననం భక్తియుతా భజామః ॥ ౧౬ ॥

శివాదిదేవైశ్చ ఖగైః సువంద్యం
నరైర్లతావృక్షపశుప్రభూభిః ।
చరాచరైర్లోకవిహీనమేవం
గజాననం భక్తియుతా భజామః ॥ ౧౭ ॥

మనోవచోహీనతయా సుసంస్థం
నివృత్తిమాత్రం హ్యజమవ్యయం తమ్ ।
తథాపి దేవం పుర ఆస్థితం తం
గజాననం భక్తియుతా భజామః ॥ ౧౮ ॥

వయం సుధన్యా గణపస్తవేన
తథైవ నత్యార్చనతస్తవైవ ।
గణేశరూపాశ్చ కృతాస్త్వయా తం
గజాననం భక్తియుతా భజామః ॥ ౧౯ ॥

గజాఖ్యబీజం ప్రవదంతి వేదా-
-స్తదేవ చిహ్నేన చ యోగినస్త్వామ్ ।
గచ్ఛంతి తేనైవ గజాననస్త్వం
గజాననం భక్తియుతా భజామః ॥ ౨౦ ॥

పురాణవేదాః శివవిష్ణుకాద్యా-
-ఽమరాః శుకాద్యా గణపస్తవే వై ।
వికుంఠితాః కిం చ వయం స్తవామ
గజాననం భక్తియుతా భజామః ॥ ౨౧ ॥

ముద్గల ఉవాచ ।
ఏవం స్తుత్వా గణేశానం నేముః సర్వే పునః పునః ।
తానుత్థాప్య వచో రమ్యం గజానన ఉవాచ హ ॥ ౨౨ ॥

గజానన ఉవాచ ।
వరం బ్రూత మహాభాగా దేవాః సర్షిగణాః పరమ్ ।
స్తోత్రేణ ప్రీతిసంయుక్తః పరం దాస్యామి వాంఛితమ్ ॥ ౨౩ ॥

గజాననవచః శ్రుత్వా హర్షయుక్తాః సురర్షయః ।
జగుస్తం భక్తిభావేన సాశ్రునేత్రాః ప్రజాపతే ॥ ౨౪ ॥

దేవర్షయ ఊచుః ।
గజానన యది స్వామిన్ ప్రసన్నో వరదోఽసి భోః ।
తదా భక్తిం దృఢాం దేహి లోభహీనాం త్వదీయకామ్ ॥ ౨౫ ॥

లోభాసురస్య దేవేశ కృతా శాంతిః సుఖప్రదా ।
తదా జగదిదం సర్వం వరయుక్తం కృతం త్వయా ॥ ౨౬ ॥

అధునా దేవదేవేశ కర్మయుక్తా ద్విజాదయః ।
భవిష్యంతి ధరాయాం వై వయం స్వస్థానగాస్తథా ॥ ౨౭ ॥

స్వస్వధర్మరతాః సర్వే గజానన కృతాస్త్వయా ।
అతఃపరం వరం యాచామహే ఢుంఢే కమప్యహో ॥ ౨౮ ॥

యదా తే స్మరణం నాథ కరిష్యామో వయం ప్రభో ।
తదా సంకటహీనాన్ వై కురు త్వం నో గజానన ॥ ౨౯ ॥

ఏవముక్త్వా ప్రణేముస్తం గజాననమనామయమ్ ।
స తానువాచ ప్రీతాత్మా భక్త్యధీనస్వభావతః ॥ ౩౦ ॥

గజానన ఉవాచ ।
యద్యచ్చ ప్రార్థితం దేవా మునయః సర్వమంజసా ।
భవిష్యతి న సందేహో మత్స్మృత్యా సర్వదా హి వః ॥ ౩౧ ॥

భవత్కృతమదీయం వై స్తోత్రం సర్వత్ర సిద్ధిదమ్ ।
భవిష్యతి విశేషేణ మమ భక్తిప్రదాయకమ్ ॥ ౩౨ ॥

పుత్రపౌత్రప్రదం పూర్ణం ధనధాన్యవివర్ధనమ్ ।
సర్వసంపత్కరం దేవాః పఠనాచ్ఛ్రవణాన్నృణామ్ ॥ ౩౩ ॥

మారణోచ్చాటనాదీని నశ్యంతి స్తోత్రపాఠతః ।
పరకృత్యం చ విప్రేంద్రా అశుభం నైవ బాధతే ॥ ౩౪ ॥

సంగ్రామే జయదం చైవ యాత్రాకాలే ఫలప్రదమ్ ।
శత్రూచ్చాటనకాద్యేషు ప్రశస్తం తద్భవిష్యతి ॥ ౩౫ ॥

కారాగృహగతస్యైవ బంధనాశకరం భవేత్ ।
అసాధ్యం సాధయేత్ సర్వమనేనైవ సురర్షయః ॥ ౩౬ ॥

ఏకవింశతివారం చైకవింశతి దినావధిమ్ ।
ప్రయోగం యః కరోత్యేవ స భవేత్ సర్వసిద్ధిభాక్ ॥ ౩౭ ॥

ధర్మార్థకామమోక్షాణాం బ్రహ్మభూతస్య దాయకమ్ ।
భవిష్యతి న సందేహః స్తోత్రం మద్భక్తివర్ధనమ్ ।
ఏవముక్త్వా గణాధీశస్తత్రైవాంతరధీయత ॥ ౩౮ ॥

ఇతి శ్రీమన్ముద్గలపురాణే గజాననచరితే త్రిచత్వారింశోఽధ్యాయే దేవమునికృత గజాననస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Devarshi Kruta Gajanana Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil

Devarshi Kruta Gajanana Stotram in Telugu
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top