Devi Aparadha Kshamapana Stotram In English

॥ Devi Aparadha Kshamapana Stotram English Lyrics ॥

॥ dēvyaparadha ksamapana stōtram ॥
na mantraṁ nō yantraṁ tadapi ca na janē stuti mahō
na cahvanaṁ dhyanam tadapi ca na janē stuti kathaḥ
na janē mudrastē tadapi ca na janē vilapanaṁ
paraṁ janē matastvadanusaranaṁ klēśaharanam ॥ 1 ॥

vidhērajñanēna dravina virahēnalasataya
vidhēya śakyatvattava caranayōryacyutirabhūt
tadētat ksantavyaṁ janani sakalōddharini śivē
kuputrō jayēta kvacidapi kumata na bhavati ॥ 2 ॥

pr̥thivyaṁ putrastē janani bahavaḥ santi saralaḥ
paraṁ tēsaṁ madhyē virala viralō:’haṁ tava sutaḥ
madīyō:’yaṁ tyagaḥ samucita midaṁ nō tava śivē
kuputrō jayēta kvacidapi kumata na bhavati ॥ 3 ॥

jaganmatarmatastava carana sēva na racita
na va dattaṁ dēvi dravinamapi bhūyastava maya
tathapi tvaṁ snēhaṁ mayi nirupamaṁ yatprakurusē
kuputrō jayēta kvacidapi kumata na bhavati ॥ 4 ॥

parityakta dēva vividha vidha sēvakulataya
maya pañcaśītēradhika mapanītē tu vayasi
idanīṁ cēnmatastava yadi kr̥pa na:’pi bhavita
niralambō lambōdarajanani kaṁ yami śaranam ॥ 5 ॥

śvapakō jalpakō bhavati madhupakōpamagira
nirantaṅkōraṅkō viharati ciraṁ kōtikanakaiḥ
tavaparnē karnē viśati manu varnē phalamidaṁ
janaḥ kō janītē janani japanīyaṁ japa vidhau ॥ 6 ॥

See Also  Sri Bala Raksha Stotram In English – Gopi Krtam

citabhasmalēpō garalamaśanaṁ dikpatadharō
jatadharī kanthē bhujagapatiharī paśupatiḥ
kapalī bhūtēśō bhajati jagadīśaikapadavīṁ
bhavanī tvatpanigrahana paripatīphalamidam ॥ 7 ॥

na mōksasyakaṅksa na ca vibhavavañchapi ca na mē
na vijñanapēksa śaśimukhi! sukhēcchapi na punaḥ
ata stvaṁ samyacē janani jananaṁ yatu mama vai
mr̥danī rudranī śiva śiva bhavanīti japataḥ ॥ 8 ॥

naradhitasi vidhina vividhōpacaraiḥ ।
kiṁ sūksmacintanaparairna kr̥taṁ vacōbhiḥ ॥

śyamē! tvamēva yadi kiñcana mayyanathē ।
dhatsē kr̥pamucitamamba paraṁ tavaiva ॥ 9 ॥

apatsumagnassmaranaṁ tvadīyaṁ ।
karōmi durgē karunarnavē śivē ।
naitacchathatvaṁ mama bhavayēthaḥ ।
ksudhatr̥sarta jananīṁ smaranti ॥ 10 ॥

jagadamba vicitra matra kiṁ paripūrna karunasti cē nmayi ।
aparadhaparamparavr̥taṁ na hi mata samupēksatē sutam ॥ 11 ॥

matsamaḥ patakī nasti papaghnī tvatsama na hi ।
ēvaṁ jñatva mahadēvī yatha yōgyaṁ tatha kuru ॥ 12 ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Devi Aparadha Kshamapana Stotram in English – SanskritKannadaTeluguTamil