Devi Bhagavatam’S 1000 Names Of Sri Gayatri – Sahasranama Stotram In Tamil

॥ Devi Bhagavatam’s Gayatri Sahasranama Stotram Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீகா³யத்ரீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் தே³வீ பா⁴க³வதாந்தர்க³த ॥

நாரத³ உவாச –
ப⁴க³வந்ஸர்வத⁴ர்மஜ்ஞ ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரத³ ।
ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிபுராணாநாம் ரஹஸ்யம் த்வந்முகா²ச்ச்²ருதம் ॥ 1 ॥

ஸர்வபாபஹரம் தே³வ யேந வித்³யா ப்ரவர்ததே ।
கேந வா ப்³ரஹ்மவிஜ்ஞாநம் கிம் நு வா மோக்ஷஸாத⁴நம் ॥ 2 ॥

ப்³ராஹ்மணாநாம் க³தி: கேந கேந வா ம்ருʼத்யு நாஶநம் ।
ஐஹிகாமுஷ்மிகப²லம் கேந வா பத்³மலோசந ॥ 3 ॥

வக்துமர்ஹஸ்யஶேஷேண ஸர்வே நிகி²லமாதி³த: ।
ஶ்ரீநாராயண உவாச –
ஸாது⁴ ஸாது⁴ மஹாப்ராஜ்ஞ ஸம்யக் ப்ருʼஷ்டம் த்வயாঽநக⁴ ॥ 4 ॥

ஶ்ருʼணு வக்ஷ்யாமி யத்நேந கா³யத்ர்யஷ்டஸஹஸ்ரகம் ।
நாம்நாம் ஶுபா⁴நாம் தி³வ்யாநாம் ஸர்வபாபவிநாஶநம் ॥ 5 ॥

ஸ்ருʼஷ்ட்யாதௌ³ யத்³ப⁴க³வதா பூர்வே ப்ரோக்தம் ப்³ரவீமி தே ।
அஷ்டோத்தரஸஹஸ்ரஸ்ய ருʼஷிர்ப்³ரஹ்மா ப்ரகீர்தித: ॥ 6 ॥

ச²ந்தோ³ঽநுஷ்டுப்ததா² தே³வீ கா³யத்ரீம் தே³வதா ஸ்ம்ருʼதா ।
ஹலோபீ³ஜாநி தஸ்யைவ ஸ்வரா: ஶக்தய ஈரிதா: ॥ 7 ॥

அங்க³ந்யாஸகரந்யாஸாவுச்யேதே மாத்ருʼகாக்ஷரை: ।
அத² த்⁴யாநம் ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸாத⁴காநாம் ஹிதாய வை ॥ 8 ॥

த்⁴யாநம் –
ரக்தஶ்வேதஹிரண்யநீலத⁴வளைர்யுக்தா த்ரிநீத்ரோஜ்ஜ்வலாம் ரக்தாம்
ரக்தநவஸ்ரஜம்
மணிக³ணைர்யுக்தாம் குமாரீமிமாம் ।
கா³யத்ரீம் கமலாஸநாம் கரதலவ்யாநத்³த⁴குண்டா³ம்பு³ஜாம் பத்³மாக்ஷீ

வரஸ்ரஜம் ச த³த⁴தீம் ஹம்ஸாதி⁴ரூடா⁴ம் ப⁴ஜே ॥ 9 ॥

அசிந்த்யலக்ஷணாவ்யக்தாப்யர்த²மாத்ருʼமஹேஶ்வரீ ।
அம்ருʼதார்ணவமத்⁴யஸ்தா²ப்யஜிதா சாபராஜிதா ॥ 10 ॥

அணிமாதி³கு³ணாதா⁴ராப்யர்கமண்ட³லஸம்ஸ்தி²தா ।
அஜராஜாபராத⁴ர்மா அக்ஷஸூத்ரத⁴ராத⁴ரா ॥ 11 ॥

அகாராதி³க்ஷகாராந்தாப்யரிஷட்³வர்க³பே⁴தி³நீ ।
அஞ்ஜநாத்³ரிப்ரதீகாஶாப்யஞ்ஜநாத்³ரிநிவாஸிநீ ॥ 12 ॥

அதி³திஶ்சாஜபாவித்³யாப்யரவிந்த³நிபே⁴க்ஷணா ।
அந்தர்ப³ஹி:ஸ்தி²தாவித்³யாத்⁴வம்ஸிநீ சாந்தராத்மிகா ॥ 13 ॥

அஜா சாஜமுகா²வாஸாப்யரவிந்த³நிபா⁴நநா ।
அர்த⁴மாத்ரார்த²தா³நஜ்ஞாப்யரிமண்ட³லமர்தி³நீ ॥ 14 ॥

அஸுரக்⁴நீ ஹ்யமாவாஸ்யாப்யலக்ஷ்மீக்⁴ந்யந்த்யஜார்சிதா ।
ஆதி³லக்ஷ்மீஶ்சாதி³ஶக்திராக்ருʼதிஶ்சாயதாநநா ॥ 15 ॥

ஆதி³த்யபத³வீசாராப்யாதி³த்யபரிஸேவிதா ।
ஆசார்யாவர்தநாசாராப்யாதி³மூர்திநிவாஸிநீ ॥ 16 ॥

ஆக்³நேயீ சாமரீ சாத்³யா சாராத்⁴யா சாஸநஸ்தி²தா ।
ஆதா⁴ரநிலயாதா⁴ரா சாகாஶாந்தநிவாஸிநீ ॥ 17 ॥

ஆத்³யாக்ஷரஸமாயுக்தா சாந்தராகாஶரூபிணீ ।
ஆதி³த்யமண்ட³லக³தா சாந்தரத்⁴வாந்தநாஶிநீ ॥ 18 ॥

இந்தி³ரா சேஷ்டதா³ சேஷ்டா சேந்தீ³வரநிபே⁴க்ஷணா ।
இராவதீ சேந்த்³ரபதா³ சேந்த்³ராணீ சேந்து³ரூபிணீ ॥ 19 ॥

இக்ஷுகோத³ண்ட³ஸம்யுக்தா சேஷுஸந்தா⁴நகாரிணீ ।
இந்த்³ரநீலஸமாகாரா சேடா³பிங்க³லரூபிணீ ॥ 20 ॥

இந்த்³ராக்ஷீசேஶ்வரீ தே³வீ சேஹாத்ரயவிவர்ஜிதா ।
உமா சோஷா ஹ்யுடு³நிபா⁴ உர்வாருகப²லாநநா ॥ 21 ॥

உடு³ப்ரபா⁴ சோடு³மதீ ஹ்யுடு³பா ஹ்யுடு³மத்⁴யகா³ ।
ஊர்த்⁴வா சாப்யூர்த்⁴வகேஶீ சாப்யூர்த்⁴வாதோ⁴க³திபே⁴தி³நீ ॥ 22 ॥

ஊர்த்⁴வபா³ஹுப்ரியா சோர்மிமாலாவாக்³க்³ரந்த²தா³யிநீ ।
ருʼதம் சர்ஷிர்ருʼதுமதீ ருʼஷிதே³வநமஸ்க்ருʼதா ॥ 23 ॥

ருʼக்³வேதா³ ருʼணஹர்த்ரீ ச ருʼஷிமண்ட³லசாரிணீ ।
ருʼத்³தி⁴தா³ ருʼஜுமார்க³ஸ்தா² ருʼஜுத⁴ர்மா ருʼதுப்ரதா³ ॥ 24 ॥

ருʼக்³வேத³நிலயா ருʼஜ்வீ லுப்தத⁴ர்மப்ரவர்திநீ ।
லூதாரிவரஸம்பூ⁴தா லூதாதி³விஷஹாரிணீ ॥ 25 ॥

ஏகாக்ஷரா சைகமாத்ரா சைகா சைகைகநிஷ்டி²தா ।
ஐந்த்³ரீ ஹ்யைராவதாரூடா⁴ சைஹிகாமுஷ்மிகப்ரதா³ ॥ 26 ॥

ஓங்காரா ஹ்யோஷதீ⁴ சோதா சோதப்ரோதநிவாஸிநீ ।
ஔர்வா ஹ்யௌஷத⁴ஸம்பந்நா ஔபாஸநப²லப்ரதா³ ॥ 27 ॥

அண்ட³மத்⁴யஸ்தி²தா தே³வீ சா:காரமநுரூபிணீ ।
காத்யாயநீ காலராத்ரி: காமாக்ஷீ காமஸுந்த³ரீ ॥ 28 ॥

கமலா காமிநீ காந்தா காமதா³ காலகண்டி²நீ ।
கரிகும்ப⁴ஸ்தநப⁴ரா கரவீரஸுவாஸிநீ ॥ 29 ॥

கல்யாணீ குண்ட³லவதீ குருக்ஷேத்ரநிவாஸிநீ ।
குருவிந்த³த³லாகாரா குண்ட³லீ குமுதா³லயா ॥ 30 ॥

காலஜிஹ்வா கராலாஸ்யா காலிகா காலரூபிணீ ।
கமநீயகு³ணா காந்தி: கலாதா⁴ரா குமுத்³வதீ ॥ 31 ॥

கௌஶிகீ கமலாகாரா காமசாரப்ரப⁴ஞ்ஜிநீ ।
கௌமாரீ கருணாபாங்கீ³ ககுப³ந்தா கரிப்ரியா ॥ 32 ॥

கேஸரீ கேஶவநுதா கத³ம்ப³குஸுமப்ரியா ।
காலிந்தீ³ காலிகா காஞ்சீ கலஶோத்³ப⁴வஸம்ஸ்துதா ॥ 33 ॥

காமமாதா க்ரதுமதீ காமரூபா க்ருʼபாவதீ ।
குமாரீ குண்ட³நிலயா கிராதீ கீரவாஹநா ॥ 34 ॥

கைகேயீ கோகிலாலாபா கேதகீ குஸுமப்ரியா ।
கமண்ட³லுத⁴ரா காலீ கர்மநிர்மூலகாரிணீ ॥ 35 ॥

கலஹம்ஸக³தி: கக்ஷா க்ருʼதகௌதுகமங்க³ளா ।
கஸ்தூரீதிலகா கம்ப்ரா கரீந்த்³ரக³மநா குஹூ: ॥ 36 ॥

கர்பூரலேபநா க்ருʼஷ்ணா கபிலா குஹராஶ்ரயா ।
கூடஸ்தா² குத⁴ரா கம்ரா குக்ஷிஸ்தா²கி²லவிஷ்டபா ॥ 37 ॥

க²ட்³க³கே²டகரா க²ர்வா கே²சரீ க²க³வாஹநா ।
க²ட்வாங்க³தா⁴ரிணீ க்²யாதா க²க³ராஜோபரிஸ்தி²தா ॥ 38 ॥

க²லக்⁴நீ க²ண்டி³தஜரா க²ண்டா³க்²யாநப்ரதா³யிநீ ।
க²ண்டே³ந்து³திலகா க³ங்கா³ க³ணேஶகு³ஹபூஜிதா ॥ 39 ॥

கா³யத்ரீ கோ³மதீ கீ³தா கா³ந்தா⁴ரீ கா³நலோலுபா ।
கௌ³தமீ கா³மிநீ கா³தா⁴ க³ந்த⁴ர்வாப்ஸரஸேவிதா ॥ 40 ॥

கோ³விந்த³சரணாக்ராந்தா கு³ணத்ரயவிபா⁴விதா ।
க³ந்த⁴ர்வீ க³ஹ்வரீ கோ³த்ரா கி³ரீஶா க³ஹநா க³மீ ॥ 41 ॥

கு³ஹாவாஸா கு³ணவதீ கு³ருபாபப்ரணாஶிநீ ।
கு³ர்வீ கு³ணவதீ கு³ஹ்யா கோ³ப்தவ்யா கு³ணதா³யிநீ ॥ 42 ॥

கி³ரிஜா கு³ஹ்யமாதங்கீ³ க³ருட³த்⁴வஜவல்லபா⁴ ।
க³ர்வாபஹாரிணீ கோ³தா³ கோ³குலஸ்தா² க³தா³த⁴ரா ॥ 43 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Shodashi – Sahasranama Stotram In Bengali

கோ³கர்ணநிலயாஸக்தா கு³ஹ்யமண்ட³லவர்திநீ ।
க⁴ர்மதா³ க⁴நதா³ க⁴ண்டா கோ⁴ரதா³நவமர்தி³நீ ॥ 44 ॥

க்⁴ருʼணிமந்த்ரமயீ கோ⁴ஷா க⁴நஸம்பாததா³யிநீ ।
க⁴ண்டாரவப்ரியா க்⁴ராணா க்⁴ருʼணிஸந்துஷ்டகாரிணீ ॥ 45 ॥

க⁴நாரிமண்ட³லா கூ⁴ர்ணா க்⁴ருʼதாசீ க⁴நவேகி³நீ ।
ஜ்ஞாநதா⁴துமயீ சர்சா சர்சிதா சாருஹாஸிநீ ॥ 46 ॥

சடுலா சண்டி³கா சித்ரா சித்ரமால்யவிபூ⁴ஷிதா ।
சதுர்பு⁴ஜா சாருத³ந்தா சாதுரீ சரிதப்ரதா³ ॥ 47 ॥

சூலிகா சித்ரவஸ்த்ராந்தா சந்த்³ரம:கர்ணகுண்ட³லா ।
சந்த்³ரஹாஸா சாருதா³த்ரீ சகோரீ சந்த்³ரஹாஸிநீ ॥ 48 ॥

சந்த்³ரிகா சந்த்³ரதா⁴த்ரீ ச சௌரீ சௌரா ச சண்டி³கா ।
சஞ்சத்³வாக்³வாதி³நீ சந்த்³ரசூடா³ சோரவிநாஶிநீ ॥ 49 ॥

சாருசந்த³நலிப்தாங்கீ³ சஞ்சச்சாமரவீஜிதா ।
சாருமத்⁴யா சாருக³திஶ்சந்தி³லா சந்த்³ரரூபிணீ ॥ 50 ॥

சாருஹோமப்ரியா சார்வாசரிதா சக்ரபா³ஹுகா ।
சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² சந்த்³ரமண்ட³லத³ர்பணா ॥ 51 ॥

சக்ரவாகஸ்தநீ சேஷ்டா சித்ரா சாருவிலாஸிநீ ।
சித்ஸ்வரூபா சந்த்³ரவதீ சந்த்³ரமாஶ்சந்த³நப்ரியா ॥ 52 ॥

சோத³யித்ரீ சிரப்ரஜ்ஞா சாதகா சாருஹேதுகீ ।
ச²த்ரயாதா ச²த்ரத⁴ரா சா²யா ச²ந்த:³பரிச்ச²தா³ ॥ 53 ॥

சா²யாதே³வீ சி²த்³ரநகா² ச²ந்நேந்த்³ரியவிஸர்பிணீ ।
ச²ந்தோ³ঽநுஷ்டுப்ப்ரதிஷ்டா²ந்தா சி²த்³ரோபத்³ரவபே⁴தி³நீ ॥ 54 ॥

சே²தா³ ச²த்ரேஶ்வரீ சி²ந்நா சு²ரிகா சே²த³நப்ரியா ।
ஜநநீ ஜந்மரஹிதா ஜாதவேதா³ ஜக³ந்மயீ ॥ 55 ॥

ஜாஹ்நவீ ஜடிலா ஜேத்ரீ ஜராமரணவர்ஜிதா ।
ஜம்பூ³த்³வீபவதீ ஜ்வாலா ஜயந்தீ ஜலஶாலிநீ ॥ 56 ॥

ஜிதேந்த்³ரியா ஜிதக்ரோதா⁴ ஜிதாமித்ரா ஜக³த்ப்ரியா ।
ஜாதரூபமயீ ஜிஹ்வா ஜாநகீ ஜக³தீ ஜரா ॥ 57 ॥

ஜநித்ரீ ஜஹ்நுதநயா ஜக³த்த்ரயஹிதைஷிணீ ।
ஜ்வாலாமுகீ² ஜபவதீ ஜ்வரக்⁴நீ ஜிதவிஷ்டபா ॥ 58 ॥

ஜிதாக்ராந்தமயீ ஜ்வாலா ஜாக்³ரதீ ஜ்வரதே³வதா ।
ஜ்வலந்தீ ஜலதா³ ஜ்யேஷ்டா² ஜ்யாகோ⁴ஷாஸ்போ²டதி³ங்முகீ² ॥ 59 ॥

ஜம்பி⁴நீ ஜ்ருʼம்ப⁴ணா ஜ்ருʼம்பா⁴ ஜ்வலந்மாணிக்யகுண்ட³லா ।
ஜி²ஞ்ஜி²கா ஜ²ணநிர்கோ⁴ஷா ஜ²ஞ்ஜா²மாருதவேகி³நீ ॥ 60 ॥

ஜ²ல்லரீவாத்³யகுஶலா ஞரூபா ஞபு⁴ஜா ஸ்ம்ருʼதா ।
டங்கபா³ணஸமாயுக்தா டங்கிநீ டங்கபே⁴தி³நீ ॥ 61 ॥

டங்கீக³ணக்ருʼதாகோ⁴ஷா டங்கநீயமஹோரஸா ।
டங்காரகாரிணீ தே³வீ ட²ட²ஶப்³த³நிநாதி³நீ ॥ 62 ॥

டா³மரீ டா³கிநீ டி³ம்பா⁴ டு³ண்ட³மாரைகநிர்ஜிதா ।
டா³மரீதந்த்ரமார்க³ஸ்தா² ட³மட்³ட³மருநாதி³நீ ॥ 63 ॥

டி³ண்டீ³ரவஸஹா டி³ம்ப⁴லஸத்க்ரீடா³பராயணா ।
டு⁴ண்டி⁴விக்⁴நேஶஜநநீ ட⁴க்காஹஸ்தா டி⁴லிவ்ரஜா ॥ 64 ॥

நித்யஜ்ஞாநா நிருபமா நிர்கு³ணா நர்மதா³ நதீ³ ।
த்ரிகு³ணா த்ரிபதா³ தந்த்ரீ துளஸீ தருணா தரு: ॥ 65 ॥

த்ரிவிக்ரமபதா³க்ராந்தா துரீயபத³கா³மிநீ ।
தருணாதி³த்யஸங்காஶா தாமஸீ துஹிநா துரா ॥ 66 ॥

த்ரிகாலஜ்ஞாநஸம்பந்நா த்ரிவலீ ச த்ரிலோசநா ।
த்ரிஶக்திஸ்த்ரிபுரா துங்கா³ துரங்க³வத³நா ததா² ॥ 67 ॥

திமிங்கி³லகி³லா தீவ்ரா த்ரிஸ்ரோதா தாமஸாதி³நீ ।
தந்த்ரமந்த்ரவிஶேஷஜ்ஞா தநுமத்⁴யா த்ரிவிஷ்டபா ॥ 68 ॥

த்ரிஸந்த்⁴யா த்ரிஸ்தநீ தோஷாஸம்ஸ்தா² தாலப்ரதாபிநீ ।
தாடங்கிநீ துஷாராபா⁴ துஹிநாசலவாஸிநீ ॥ 69 ॥

தந்துஜாலஸமாயுக்தா தாரஹாராவலிப்ரியா ।
திலஹோமப்ரியா தீர்தா² தமாலகுஸுமாக்ருʼதி: ॥ 70 ॥

தாரகா த்ரியுதா தந்வீ த்ரிஶங்குபரிவாரிதா ।
தலோத³ரீ திலாபூ⁴ஷா தாடங்கப்ரியவாதி³நீ ॥ 71 ॥

த்ரிஜடா தித்திரீ த்ருʼஷ்ணா த்ரிவிதா⁴ தருணாக்ருʼதி: ।
தப்தகாஞ்சநஸங்காஶா தப்தகாஞ்சநபூ⁴ஷணா ॥ 72 ॥

த்ரையம்ப³கா த்ரிவர்கா³ ச த்ரிகாலஜ்ஞாநதா³யிநீ ।
தர்பணா த்ருʼப்திதா³ த்ருʼப்தா தாமஸீ தும்பு³ருஸ்துதா ॥ 73 ॥

தார்க்ஷ்யஸ்தா² த்ரிகு³ணாகாரா த்ரிப⁴ங்கீ³ தநுவல்லரி: ।
தா²த்காரீ தா²ரவா தா²ந்தா தோ³ஹிநீ தீ³நவத்ஸலா ॥ 74 ॥

தா³நவாந்தகரீ து³ர்கா³ து³ர்கா³ஸுரநிப³ர்ஹிணீ ।
தே³வரீதிர்தி³வாராத்ரிர்த்³ரௌபதீ³ து³ந்து³பி⁴ஸ்வநா ॥ 75 ॥

தே³வயாநீ து³ராவாஸா தா³ரித்³ர்யோத்³பே⁴தி³நீ தி³வா ।
தா³மோத³ரப்ரியா தீ³ப்தா தி³க்³வாஸா தி³க்³விமோஹிநீ ॥ 76 ॥

த³ண்ட³காரண்யநிலயா த³ண்டி³நீ தே³வபூஜிதா ।
தே³வவந்த்³யா தி³விஷதா³ த்³வேஷிணீ தா³நவாக்ருʼதி: ॥ 77 ॥

தீ³நாநாத²ஸ்துதா தீ³க்ஷா தை³வதாதி³ஸ்வரூபிணீ ।
தா⁴த்ரீ த⁴நுர்த⁴ரா தே⁴நுர்தா⁴ரிணீ த⁴ர்மசாரிணீ ॥ 78 ॥

த⁴ரந்த⁴ரா த⁴ராதா⁴ரா த⁴நதா³ தா⁴ந்யதோ³ஹிநீ ।
த⁴ர்மஶீலா த⁴நாத்⁴யக்ஷா த⁴நுர்வேத³விஶாரதா³ ॥ 79 ॥

த்⁴ருʼதிர்த⁴ந்யா த்⁴ருʼதபதா³ த⁴ர்மராஜப்ரியா த்⁴ருவா ।
தூ⁴மாவதீ தூ⁴மகேஶீ த⁴ர்மஶாஸ்த்ரப்ரகாஶிநீ ॥ 80 ॥

நந்தா³ நந்த³ப்ரியா நித்³ரா ந்ருʼநுதா நந்த³நாத்மிகா ।
நர்மதா³ நலிநீ நீலா நீலகண்ட²ஸமாஶ்ரயா ॥ 81 ॥

நாராயணப்ரியா நித்யா நிர்மலா நிர்கு³ணா நிதி:⁴ ।
நிராதா⁴ரா நிருபமா நித்யஶுத்³தா⁴ நிரஞ்ஜநா ॥ 82 ॥

நாத³பி³ந்து³கலாதீதா நாத³பி³ந்து³கலாத்மிகா ।
ந்ருʼஸிம்ஹிநீ நக³த⁴ரா ந்ருʼபநாக³விபூ⁴ஷிதா ॥ 83 ॥

நரகக்லேஶஶமநீ நாராயணபதோ³த்³ப⁴வா ।
நிரவத்³யா நிராகாரா நாரத³ப்ரியகாரிணீ ॥ 84 ॥

நாநாஜ்யோதி: ஸமாக்²யாதா நிதி⁴தா³ நிர்மலாத்மிகா ।
நவஸூத்ரத⁴ரா நீதிர்நிருபத்³ரவகாரிணீ ॥ 85 ॥

நந்த³ஜா நவரத்நாட்⁴யா நைமிஷாரண்யவாஸிநீ ।
நவநீதப்ரியா நாரீ நீலஜீமூதநிஸ்வநா ॥ 86 ॥

See Also  108 Names Of Rajarajeshvari – Ashtottara Shatanamavali In Kannada

நிமேஷிணீ நதீ³ரூபா நீலக்³ரீவா நிஶீஶ்வரீ ।
நாமாவளிர்நிஶும்ப⁴க்⁴நீ நாக³லோகநிவாஸிநீ ॥ 87 ॥

நவஜாம்பூ³நத³ப்ரக்²யா நாக³லோகாதி⁴தே³வதா ।
நூபுராக்ராந்தசரணா நரசித்தப்ரமோதி³நீ ॥ 88 ॥

நிமக்³நாரக்தநயநா நிர்கா⁴தஸமநிஸ்வநா ।
நந்த³நோத்³யாநநிலயா நிர்வ்யூஹோபரிசாரிணீ ॥ 89 ॥

பார்வதீ பரமோதா³ரா பரப்³ரஹ்மாத்மிகா பரா ।
பஞ்சகோஶவிநிர்முக்தா பஞ்சபாதகநாஶிநீ ॥ 90 ॥

பரசித்தவிதா⁴நஜ்ஞா பஞ்சிகா பஞ்சரூபிணீ ।
பூர்ணிமா பரமா ப்ரீதி: பரதேஜ: ப்ரகாஶிநீ ॥ 91 ॥

புராணீ பௌருஷீ புண்யா புண்ட³ரீகநிபே⁴க்ஷணா ।
பாதாலதலநிர்மக்³நா ப்ரீதா ப்ரீதிவிவர்தி⁴நீ ॥ 92 ॥

பாவநீ பாத³ஸஹிதா பேஶலா பவநாஶிநீ ।
ப்ரஜாபதி: பரிஶ்ராந்தா பர்வதஸ்தநமண்ட³லா ॥ 93 ॥

பத்³மப்ரியா பத்³மஸம்ஸ்தா² பத்³மாக்ஷீ பத்³மஸம்ப⁴வா ।
பத்³மபத்ரா பத்³மபதா³ பத்³மிநீ ப்ரியபா⁴ஷிணீ ॥ 94 ॥

பஶுபாஶவிநிர்முக்தா புரந்த்⁴ரீ புரவாஸிநீ ।
புஷ்கலா புருஷா பர்வா பாரிஜாதஸுமப்ரியா ॥ 95 ॥

பதிவ்ரதா பவித்ராங்கீ³ புஷ்பஹாஸபராயணா ।
ப்ரஜ்ஞாவதீஸுதா பௌத்ரீ புத்ரபூஜ்யா பயஸ்விநீ ॥ 96 ॥

பட்டிபாஶத⁴ரா பங்க்தி: பித்ருʼலோகப்ரதா³யிநீ ।
புராணீ புண்யஶீலா ச ப்ரணதார்திவிநாஶிநீ ॥ 97 ॥

ப்ரத்³யும்நஜநநீ புஷ்டா பிதாமஹபரிக்³ரஹா ।
புண்ட³ரீகபுராவாஸா புண்ட³ரீகஸமாநநா ॥ 98 ॥

ப்ருʼது²ஜங்கா⁴ ப்ருʼது²பு⁴ஜா ப்ருʼது²பாதா³ ப்ருʼதூ²த³ரீ ।
ப்ரவாலஶோபா⁴ பிங்கா³க்ஷீ பீதவாஸா: ப்ரசாபலா ॥ 99 ॥

ப்ரஸவா புஷ்டிதா³ புண்யா ப்ரதிஷ்டா² ப்ரணவாக³தி: ।
பஞ்சவர்ணா பஞ்சவாணீ பஞ்சிகா பஞ்சரஸ்தி²தா ॥ 100 ॥

பரமாயா பரஜ்யோதி: பரப்ரீதி: பராக³தி: ।
பராகாஷ்டா² பரேஶாநீ பாவிநீ பாவகத்³யுதி: ॥ 101 ॥

புண்யப⁴த்³ரா பரிச்சே²த்³யா புஷ்பஹாஸா ப்ருʼதூ²த³ரீ ।
பீதாங்கீ³ பீதவஸநா பீதஶய்யா பிஶாசிநீ ॥ 102 ॥

பீதக்ரியா பிஶாசக்⁴நீ பாடலாக்ஷீ படுக்ரியா ।
பஞ்சப⁴க்ஷப்ரியாசாரா பூதநாப்ராணகா⁴திநீ ॥ 103 ॥

புந்நாக³வநமத்⁴யஸ்தா² புண்யதீர்த²நிஷேவிதா ।
பஞ்சாங்கீ³ ச பராஶக்தி: பரமாஹ்லாத³காரிணீ ॥ 104 ॥

புஷ்பகாண்ட³ஸ்தி²தா பூஷா போஷிதாகி²லவிஷ்டபா ।
பாநப்ரியா பஞ்சஶிகா² பந்நகோ³பரிஶாயிநீ ॥ 105 ॥

பஞ்சமாத்ராத்மிகா ப்ருʼத்²வீ பதி²கா ப்ருʼது²தோ³ஹிநீ ।
புராணந்யாயமீமாம்ஸா பாடலீ புஷ்பக³ந்தி⁴நீ ॥ 106 ॥

புண்யப்ரஜா பாரதா³த்ரீ பரமார்கை³ககோ³சரா ।
ப்ரவாலஶோபா⁴ பூர்ணாஶா ப்ரணவா பல்லவோத³ரீ ॥ 107 ॥

ப²லிநீ ப²லதா³ ப²ல்கு:³ பூ²த்காரீ ப²லகாக்ருʼதி: ।
ப²ணீந்த்³ரபோ⁴க³ஶயநா ப²ணிமண்ட³லமண்டி³தா ॥ 108 ॥

பா³லபா³லா ப³ஹுமதா பா³லாதபநிபா⁴ம்ஶுகா ।
ப³லப⁴த்³ரப்ரியா வந்த்³யா வட³வா பு³த்³தி⁴ஸம்ஸ்துதா ॥ 109 ॥

ப³ந்தீ³தே³வீ பி³லவதீ ப³டி³ஶக்⁴நீ ப³லிப்ரியா ।
பா³ந்த⁴வீ போ³தி⁴தா பு³த்³தி⁴ர்ப³ந்தூ⁴ககுஸுமப்ரியா ॥ 110 ॥

பா³லபா⁴நுப்ரபா⁴காரா ப்³ராஹ்மீ ப்³ராஹ்மணதே³வதா ।
ப்³ருʼஹஸ்பதிஸ்துதா வ்ருʼந்தா³ வ்ருʼந்தா³வநவிஹாரிணீ ॥ 111 ॥

பா³லாகிநீ பி³லாஹாரா பி³லவாஸா ப³ஹூத³கா ।
ப³ஹுநேத்ரா ப³ஹுபதா³ ப³ஹுகர்ணாவதம்ஸிகா ॥ 112 ॥

ப³ஹுபா³ஹுயுதா பீ³ஜரூபிணீ ப³ஹுரூபிணீ ।
பி³ந்து³நாத³கலாதீதா பி³ந்து³நாத³ஸ்வரூபிணீ ॥ 113 ॥

ப³த்³த⁴கோ³தா⁴ங்கு³லித்ராணா ப³த³ர்யாஶ்ரமவாஸிநீ ।
ப்³ருʼந்தா³ரகா ப்³ருʼஹத்ஸ்கந்தா⁴ ப்³ருʼஹதீ பா³ணபாதிநீ ॥ 114 ॥

வ்ருʼந்தா³த்⁴யக்ஷா ப³ஹுநுதா வநிதா ப³ஹுவிக்ரமா ।
ப³த்³த⁴பத்³மாஸநாஸீநா பி³ல்வபத்ரதலஸ்தி²தா ॥ 115 ॥

போ³தி⁴த்³ருமநிஜாவாஸா ப³டி³ஸ்தா² பி³ந்து³த³ர்பணா ।
பா³லா பா³ணாஸநவதீ வட³வாநலவேகி³நீ ॥ 116 ॥

ப்³ரஹ்மாண்ட³ப³ஹிரந்த:ஸ்தா² ப்³ரஹ்மகங்கணஸூத்ரிணீ ।
ப⁴வாநீ பீ⁴ஷணவதீ பா⁴விநீ ப⁴யஹாரிணீ ॥ 117 ॥

ப⁴த்³ரகாலீ பு⁴ஜங்கா³க்ஷீ பா⁴ரதீ பா⁴ரதாஶயா ।
பை⁴ரவீ பீ⁴ஷணாகாரா பூ⁴திதா³ பூ⁴திமாலிநீ ॥ 118 ॥

பா⁴மிநீ போ⁴க³நிரதா ப⁴த்³ரதா³ பூ⁴ரிவிக்ரமா ।
பூ⁴தவாஸா ப்⁴ருʼகு³லதா பா⁴ர்க³வீ பூ⁴ஸுரார்சிதா ॥ 119 ॥

பா⁴கீ³ரதீ² போ⁴க³வதீ ப⁴வநஸ்தா² பி⁴ஷக்³வரா ।
பா⁴மிநீ போ⁴கி³நீ பா⁴ஷா ப⁴வாநீ பூ⁴ரித³க்ஷிணா ॥ 120 ॥

ப⁴ர்கா³த்மிகா பீ⁴மவதீ ப⁴வப³ந்த⁴விமோசிநீ ।
ப⁴ஜநீயா பூ⁴ததா⁴த்ரீரஞ்ஜிதா பு⁴வநேஶ்வரீ ॥ 121 ॥

பு⁴ஜங்க³வலயா பீ⁴மா பே⁴ருண்டா³ பா⁴க³தே⁴யிநீ ।
மாதா மாயா மது⁴மதீ மது⁴ஜிஹ்வா மது⁴ப்ரியா ॥ 122 ॥

மஹாதே³வீ மஹாபா⁴கா³ மாலிநீ மீநலோசநா ।
மாயாதீதா மது⁴மதீ மது⁴மாம்ஸா மது⁴த்³ரவா ॥ 123 ॥

மாநவீ மது⁴ஸம்பூ⁴தா மிதி²லாபுரவாஸிநீ ।
மது⁴கைடப⁴ஸம்ஹர்த்ரீ மேதி³நீ மேக⁴மாலிநீ ॥ 124 ॥

மந்தோ³த³ரீ மஹாமாயா மைதி²லீ மஸ்ருʼணப்ரியா ।
மஹாலக்ஷ்மீர்மஹாகாலீ மஹாகந்யா மஹேஶ்வரீ ॥ 125 ॥

மாஹேந்த்³ரீ மேருதநயா மந்தா³ரகுஸுமார்சிதா ।
மஞ்ஜுமஞ்ஜீரசரணா மோக்ஷதா³ மஞ்ஜுபா⁴ஷிணீ ॥ 126 ॥

மது⁴ரத்³ராவிணீ முத்³ரா மலயா மலயாந்விதா ।
மேதா⁴ மரகதஶ்யாமா மாக³தீ⁴ மேநகாத்மஜா ॥ 127 ॥

மஹாமாரீ மஹாவீரா மஹாஶ்யாமா மநுஸ்துதா ।
மாத்ருʼகா மிஹிராபா⁴ஸா முகுந்த³பத³விக்ரமா ॥ 128 ॥

மூலாதா⁴ரஸ்தி²தா முக்³தா⁴ மணிபூரகவாஸிநீ ।
ம்ருʼகா³க்ஷீ மஹிஷாரூடா⁴ மஹிஷாஸுரமர்தி³நீ ॥ 129 ॥

See Also  Bibhishanagita From Sri Ramacharitamanas In Tamil

யோகா³ஸநா யோக³க³ம்யா யோகா³ யௌவநகாஶ்ரயா ।
யௌவநீ யுத்³த⁴மத்⁴யஸ்தா² யமுநா யுக³தா⁴ரிணீ ॥ 130 ॥

யக்ஷிணீ யோக³யுக்தா ச யக்ஷராஜப்ரஸூதிநீ ।
யாத்ரா யாநவிதா⁴நஜ்ஞா யது³வம்ஶஸமுத்³ப⁴வா ॥ 131 ॥

யகாராதி³ஹகாராந்தா யாஜுஷீ யஜ்ஞரூபிணீ ।
யாமிநீ யோக³நிரதா யாதுதா⁴நப⁴யங்கரீ ॥ 132 ॥

ருக்மிணீ ரமணீ ராமா ரேவதீ ரேணுகா ரதி: ।
ரௌத்³ரீ ரௌத்³ரப்ரியாகாரா ராமமாதா ரதிப்ரியா ॥ 133 ॥

ரோஹிணீ ராஜ்யதா³ ரேவா ரமா ராஜீவலோசநா ।
ராகேஶீ ரூபஸம்பந்நா ரத்நஸிம்ஹாஸநஸ்தி²தா ॥ 134 ॥

ரக்தமால்யாம்ப³ரத⁴ரா ரக்தக³ந்தா⁴நுலேபநா ।
ராஜஹம்ஸஸமாரூடா⁴ ரம்பா⁴ ரக்தப³லிப்ரியா ॥ 135 ॥

ரமணீயயுகா³தா⁴ரா ராஜிதாகி²லபூ⁴தலா ।
ருருசர்மபரீதா⁴நா ரதி²நீ ரத்நமாலிகா ॥ 136 ॥

ரோகே³ஶீ ரோக³ஶமநீ ராவிணீ ரோமஹர்ஷிணீ ।
ராமசந்த்³ரபதா³க்ராந்தா ராவணச்சே²த³காரிணீ ॥ 137 ॥

ரத்நவஸ்த்ரபரிச்ச²ந்நா ரத²ஸ்தா² ருக்மபூ⁴ஷணா ।
லஜ்ஜாதி⁴தே³வதா லோலா லலிதா லிங்க³தா⁴ரிணீ ॥ 138 ॥

லக்ஷ்மீர்லோலா லுப்தவிஷா லோகிநீ லோகவிஶ்ருதா ।
லஜ்ஜா லம்போ³த³ரீ தே³வீ லலநா லோகதா⁴ரிணீ ॥ 139 ॥

வரதா³ வந்தி³தா வித்³யா வைஷ்ணவீ விமலாக்ருʼதி: ।
வாராஹீ விரஜா வர்ஷா வரலக்ஷ்மீர்விலாஸிநீ ॥ 140 ॥

விநதா வ்யோமமத்⁴யஸ்தா² வாரிஜாஸநஸம்ஸ்தி²தா ।
வாருணீ வேணுஸம்பூ⁴தா வீதிஹோத்ரா விரூபிணீ ॥ 141 ॥

வாயுமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² விஷ்ணுரூபா விதி⁴ப்ரியா ।
விஷ்ணுபத்நீ விஷ்ணுமதீ விஶாலாக்ஷீ வஸுந்த⁴ரா ॥ 142 ॥

வாமதே³வப்ரியா வேலா வஜ்ரிணீ வஸுதோ³ஹிநீ ।
வேதா³க்ஷரபரீதாங்கீ³ வாஜபேயப²லப்ரதா³ ॥ 143 ॥

வாஸவீ வாமஜநநீ வைகுண்ட²நிலயா வரா ।
வ்யாஸப்ரியா வர்மத⁴ரா வால்மீகிபரிஸேவிதா ॥ 144 ॥

ஶாகம்ப⁴ரீ ஶிவா ஶாந்தா ஶரதா³ ஶரணாக³தி: ।
ஶாதோத³ரீ ஶுபா⁴சாரா ஶும்பா⁴ஸுரவிமர்தி³நீ ॥ 145 ॥

ஶோபா⁴வதீ ஶிவாகாரா ஶங்கரார்த⁴ஶரீரிணீ ।
ஶோணா ஶுபா⁴ஶயா ஶுப்⁴ரா ஶிர:ஸந்தா⁴நகாரிணீ ॥ 146 ॥

ஶராவதீ ஶராநந்தா³ ஶரஜ்ஜ்யோத்ஸ்நா ஶுபா⁴நநா ।
ஶரபா⁴ ஶூலிநீ ஶுத்³தா⁴ ஶப³ரீ ஶுகவாஹநா ॥ 147 ॥

ஶ்ரீமதீ ஶ்ரீத⁴ராநந்தா³ ஶ்ரவணாநந்த³தா³யிநீ ।
ஶர்வாணீ ஶர்வரீவந்த்³யா ஷட்³பா⁴ஷா ஷட்³ருʼதுப்ரியா ॥ 148 ॥

ஷடா³தா⁴ரஸ்தி²தா தே³வீ ஷண்முக²ப்ரியகாரிணீ ।
ஷட³ங்க³ரூபஸுமதிஸுராஸுரநமஸ்க்ருʼதா ॥ 149 ॥

ஸரஸ்வதீ ஸதா³தா⁴ரா ஸர்வமங்க³ளகாரிணீ ।
ஸாமகா³நப்ரியா ஸூக்ஷ்மா ஸாவித்ரீ ஸாமஸம்ப⁴வா ॥ 150 ॥

ஸர்வாவாஸா ஸதா³நந்தா³ ஸுஸ்தநீ ஸாக³ராம்ப³ரா ।
ஸர்வைஶ்வர்யப்ரியா ஸித்³தி:⁴ ஸாது⁴ப³ந்து⁴பராக்ரமா ॥ 151 ॥

ஸப்தர்ஷிமண்ட³லக³தா ஸோமமண்ட³லவாஸிநீ ।
ஸர்வஜ்ஞா ஸாந்த்³ரகருணா ஸமாநாதி⁴கவர்ஜிதா ॥ 152 ॥

ஸர்வோத்துங்கா³ ஸங்க³ஹீநா ஸத்³கு³ணா ஸகலேஷ்டதா³ ।
ஸரதா⁴ ஸூர்யதநயா ஸுகேஶீ ஸோமஸம்ஹதி: ॥ 153 ॥

ஹிரண்யவர்ணா ஹரிணீ ஹ்ரீங்காரீ ஹம்ஸவாஹிநீ ।
க்ஷௌமவஸ்த்ரபரீதாங்கீ³ க்ஷீராப்³தி⁴தநயா க்ஷமா ॥ 154 ॥

கா³யத்ரீ சைவ ஸாவித்ரீ பார்வதீ ச ஸரஸ்வதீ ।
வேத³க³ர்பா⁴ வராரோஹா ஶ்ரீகா³யத்ரீ பராம்பி³கா ॥ 155 ॥

இதி ஸாஹஸ்ரகம் நாம்நாம் கா³யத்ர்யாஶ்சைவ நாரத³ ।
புண்யத³ம் ஸர்வபாபக்⁴நம் மஹாஸம்பத்திதா³யகம் ॥ 156 ॥

ஏவம் நாமாநி கா³யத்ர்யாஸ்தோஷோத்பத்திகராணி ஹி ।
அஷ்டம்யாம் ச விஶேஷேண படி²தவ்யம் த்³விஜை: ஸஹ ॥ 157 ॥

ஜபம் க்ருʼத்வாஹூம பூஜாத்⁴யாநம் க்ருʼத்வா விஶேஷத: ।
யஸ்மை கஸ்மை ந தா³தவ்யம் கா³யத்ர்யாஸ்து விஶேஷத: ॥ 158 ॥

ஸுப⁴க்தாய ஸுஶிஷ்யாய வக்தவ்யம் பூ⁴ஸு ராய வை ।
ப்⁴ரஷ்டேப்⁴ய: ஸாத⁴கேப்⁴யஶ்ச பா³ந்த⁴வேப்⁴யோ ந த³ர்ஶயேத் ॥ 159 ॥

யத்³க்³ருʼஹே லிகி²தம் ஶாஸ்த்ரம் ப⁴யம் தஸ்ய ந கஸ்யசித் ।
சஞ்சலாபிஸ்தி²ரா பூ⁴த்வா கமலா தத்ர திஷ்ட²தி ॥ 160 ॥

இத³ம் ரஹஸ்யம் பரமம் கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரம் மஹத் ।
புண்யப்ரத³ம் மநுஷ்யாணாம் த³ரித்³ராணாம்நிதி⁴ப்ரத³ம் ॥ 161 ॥

மோக்ஷப்ரத³ம் முமுக்ஷூணாம் காமிநாம் ஸர்வகாமத³ம் ।
ரோகா³த்³வை முச்யதே ரோகீ³ ப³த்³தோ⁴ முச்யேத ப³ந்த⁴நாத் ॥ 162 ॥

ப்³ரஹ்மஹத்யா ஸுராபாநம் ஸுவர்ணஸ்தேயிநோ நரா: ।
கு³ருதல்பக³தோ வாபி பாதகாதந்முச்யதே ஸக்ருʼத் ॥ 163 ॥

அஸத்ப்ரதிக்³ரஹாச்சைவாঽப⁴க்ஷ்யப⁴க்ஷாத்³விஶேஷத: ।
பாக²ண்டா³ந்ருʼத்யமுக்²யப்⁴ய: பாட²நாதே³வ முச்யதே ॥ 164 ॥

இத³ம் ரஹஸ்யமமலம் மயோக்தம் பத்³மஜோத்³ப⁴வ ।
ப்³ரஹ்மஸாயுஜ்யத³ம் ந்ரூʼநாம் ஸத்யம் ஸந்த்ய ந ஸம்ஶய ॥ 165 ॥

॥ இதி ஶ்ரீதே³வீபா⁴க³வதே மஹாபுராணே த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴
கா³யத்ரீஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரகத²நம் நாம ஷஷ்டோ²ঽத்⁴யாய: ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Sri Gayatri Devi Bhagavatam:
Devi Bhagavatam’s 1000 Names of Sri Gayatri – Sahasranama Stotram in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTelugu – Tamil