Devi Pranava Sloki Stuti In Tamil

॥ Devi Pranava Sloki Stuti Tamil Lyrics ॥

॥ தேவீ ப்ரணவஶ்லோகீ ஸ்துதி ॥
சேடீ ப⁴வன்னிகி²ல கேடீ கத³ம்ப³ வனவாடீஷு நாகபடலீ
கோடீர சாருதர கோடீமணீ கிரண கோடீகரஞ்ஜித பதா³ ।
பாடீர க³ந்தி⁴ குச ஶாடீ கவித்வ பரிபாடீமகா³தி⁴பஸுதாம்
கோ⁴டீகுலாத³தி⁴க தா⁴டீ முதா³ரமுக² வீடீர ஸேனதனுதாம் ॥ 1 ॥

த்³வைபாயன ப்ரப்⁴ருதி ஶாபாயுத⁴ த்ரிதி³வஸோபானதூ⁴ளிசரணா
பாபாப ஹஸ்வ மனு ஜாபானுலீன ஜன தாபாப நோத³ நிபுணா ।
நீபாலயா ஸுரபி⁴ தூ⁴பாலகா து³ரித கூபாது³த³ஞ்சயதுமாம்
ரூபாதி⁴கா ஶிக²ரி பூ⁴பால வம்ஶமணி தீ³பாயிதா ப⁴க³வதீ ॥ 2 ॥

யாளீ பி⁴ராத்த தனுராளீ லஸத்ப்ரிய கபாளீஷு கே²லதி ப⁴வா
வ்யாளீனகுல்ய ஸித சூளீ ப⁴ராசரண தூ⁴ளீ லஸன்முணிக³ணா ।
பாளீ ப்⁴ருதிஸ்ரவஸிதாளீ த³ளம் வஹதி யாளீகஶோபி⁴ திலகா
ஸாளீ கரோது மம காளீ மன꞉ ஸ்வபத³னாளீகஸேவன விதௌ⁴ ॥ 3 ॥

பா³லாம்ருதாம்ஶு நிப⁴ பா²லாமனா க³ருண சேலானிதம்ப³ப²லகே
கோலாஹலக்ஷபித காலாமராகுஶல கீலால ஶோஷண ரவி꞉ ।
ஸ்து²லாகுசே ஜலத³ நீலாகசே கலித லீலாகத³ம்ப³ விபினே
ஶூலாயுத⁴ ப்ரணதி ஶீலா த³தா⁴து ஹ்ருதி³ ஶைலாதி⁴ராஜ தனயா ॥ 4 ॥

கம்பா³வதீவ ஸவிட³ம்பா³க³ளேன நவ தும்பா³ங்க³ வீண ஸவிதா⁴
பி³ம்பா³த⁴ராவினத ஶம்பா⁴யுதா⁴தி³ நிகுரும்பா³ கத³ம்ப³விபினே ।
அம்பா³குரங்க³ மத³ ஜம்பா³ளரோசி ரஹலம்பா³லகா தி³ஶது மே
ஶம்பா⁴ஹுளேய ஶஶிபி³ம்பா³பி⁴ராமமுக² ஸம்பா⁴தி⁴தஸ்தனப⁴ரா ॥ 5 ॥

தா³ஸாயமான ஸுமஹாஸா கத³ம்ப³வனவாஸா குஸும்ப⁴ஸுமனோ-
வாஸா விபஞ்சிக்ருத ராஸாவிதூ⁴ய மது⁴மாஸாரவிந்த³ மது⁴ரா ।
காஸாரஸூனததி பா⁴ஸாபி⁴ராம தனுராஸார ஶீத கருணா
நாஸாமணி ப்ரவரபா⁴ஸா ஶிவா திமிரமாஸாத³யேது³பரதிம் ॥ 6 ॥

See Also  Bala Ashtottara Shatanama Stotram 2 In Gujarati

ந்யங்காகரே வபுஷி கங்காளரக்தபுஷி கங்காதி³பக்ஷிவிஷயே
த்வங்காமனாமயஸி கிங்காரணம் ஹ்ருத³ய பங்காரிமேஹி கி³ரிஜாம் ।
ஶங்காஶிலா நிஶிதடங்காயமான பத³ ஸங்காஶமான ஸுமனோ
ஜ²ங்காரி ப்⁴ருங்க³ததி மங்கானுபேத ஶஶி ஸங்காஶவக்த்ர கமலாம் ॥ 7 ॥

ஜம்பா⁴ரிகும்பி⁴ ப்ருது² கும்பா⁴பஹாஸி குச ஸம்பா⁴வ்ய ஹார லதிகா
ரம்பா⁴கரீந்த்³ர கரட³ம்பா³பஹோருக³தி டி³ம்பா⁴னுரஞ்ஜிதபதா³ ।
ஶம்பா⁴வுதா³ர பரிகம்பா⁴ங்குரத்புளக ட³ம்பா⁴னுராக³பிஸுனா
ஶம்பா⁴ஸுராப⁴ரணகு³ம்பா⁴ ஸதா³தி³ஶது ஶும்பா⁴ஸுரப்ரஹரணா ॥ 8 ॥

தா³க்ஷாயணீ த³னுஜஶிக்ஷாவிதௌ⁴ விக்ருத தீ³க்ஷா மனோஹரகு³ணா
பி⁴க்ஷாளினோ நடனவீக்ஷாவினோத³முகி² த³க்ஷாத்⁴வரப்ரஹரணா ।
வீக்ஷாம் விதே⁴ஹி மயி த³க்ஷா ஸ்வகீய ஜன பக்ஷா விபக்ஷவிமுகீ²
யக்ஷேஶ ஸேவித நிராக்ஷேப ஶக்தி ஜயலக்ஷ்ம்யாவதா⁴னகலனா ॥ 9 ॥

வந்தா³ருலோகவரஸந்தா⁴யனீ விமலகுந்தா³வதா³தரத³னா
ப்³ருந்தா³ரப்³ருந்த³மணி ப்³ருந்தா³ரவிந்த³ மகரந்தா³பி⁴ஷிக்தசரணா ।
மந்தா³னிலாகலித மந்தா³ரதா³மபி⁴ர மந்தா³பி⁴ராமமகுடா
மந்தா³கினீ ஜவனபி³ந்தா³னவா சமரவிந்தா³ஸனா தி³ஶது மே ॥ 10 ॥

யத்ராஶயோலக³தி தத்ராக³ஜாப⁴வது குத்ராபி நிஸ்துலஶுகா
ஸுத்ராம கால முக² ஸத்ராஸன ப்ரகர ஸுத்ராண காரி சரணா ।
சத்ரானிலாதி ரய பத்ராபி⁴ராம கு³ணமித்ராமரீ ஸமவதூ⁴꞉
குத்ராஸஹீன மணி சித்ராக்ருதிஸ்பு²ரித புத்ராதி³தா³னனிபுணா ॥ 11 ॥

கூலாதிகா³மி ப⁴ய தூலா வளி ஜ்வலன கீலா நிஜ ஸ்துதி விதா⁴
கோலாஹல க்ஷபித காலாமரீ குஶல கீலால போஷணரதா ।
ஸ்தூ²லா குசே ஜலத³ நீலா கசே கலித லீலா கத³ம்ப³ விபினே
ஶூலாயுத⁴ ப்ரணதி ஶீலா விபா⁴து ஹ்ருதி³ ஶைலாதி⁴ராஜதனயா ॥ 12 ॥

இந்தா⁴னகீரமணி ப³ந்தா⁴ ப⁴வே ஹ்ருத³ய ப³ந்தா⁴வதீவரஸிகா
ஸந்தா⁴வதீ பு⁴வன ஸந்தா⁴ரணேப்யம்ருத ஸிந்தா⁴வுதா³ரனிலயா ।
க³ந்தா⁴னுபா⁴வ முஹுரந்தா⁴ளி பீதகசப³ந்தா⁴ ஸமர்பயது மே
ஶம் தா⁴ம பா⁴னுமபிருந்தா⁴னமாஶு பத³ஸந்தா⁴னமப்யனுக³தா ॥ 13 ॥

See Also  Padi Padiyaaga Uyarthumpadi In Tamil

– Chant Stotra in Other Languages –

Devi Pranava Sloki Stuti in EnglishSanskritKannadaTelugu – Tamil